Download Print this page
Electrolux EEWA7300AR Instruction Book

Electrolux EEWA7300AR Instruction Book

Advertisement

Quick Links

WATER KETTLE
EEWA7300AR
220-240V~, 50-60Hz
ELU IFU-EEWA7300AR.indd 1
ELU IFU-EEWA7300AR.indd 1
‫ﻛﺘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
AR
‫ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ‬
FA
EN INSTRUCTION BOOK
FR MODE D'EMPLOI
RU ИНСТРУКЦИЯ
TR EL KITABI
DE ANLEITUNG
12.12.16 17:22
12.12.16 17:22

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux EEWA7300AR

 • Page 1 WATER KETTLE ‫ﻛﺘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ‬ EEWA7300AR EN INSTRUCTION BOOK FR MODE D’EMPLOI RU ИНСТРУКЦИЯ TR EL KITABI DE ANLEITUNG 220-240V~, 50-60Hz ELU IFU-EEWA7300AR.indd 1 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 1 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 2 DEUTSCH ..........13 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 3 ‫ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻮﺋﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬ cable arrêt avec indicateur de ‫. ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺳﻠﻚ‬I ‫. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺮی ﻭ‬I fonctionnement ‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ‬ Socle connecteur indépendant de la bouilloire et cordon d’alimentation ELU IFU-EEWA7300AR.indd 3 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 3 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 4 ‫• ﺃﺛﻨﺎء ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﻫﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ‬ .‫ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎء‬ ‫• ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻘﻂ. ﻻﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ .‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 4 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 4 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 5 .‫ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻳﺪ‬ ‫• ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ‬ .‫ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﺩ‬ ELU IFU-EEWA7300AR.indd 5 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 5 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 6 . Do not be anxious to uncover the lid. • This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 6 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 6 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 7 • Seul le socle fourni doit être utilisé avec la bouilloire. • Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 7 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 7 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 8 1,7 l). (Respectez les points suivants pour socle. utiliser la bouilloire.) Passez un chiff on humide à l’extérieur de la bouilloire. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 8 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 8 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 9 Appuyez sur ébullition, il vous suffi t de mettre l'interrupteur marche/arrêt ; le voyant l'interrupteur sur la position arrêt. s'allume et la bouilloire commence à chauff er. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 9 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 9 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 10 Puis, rincez d’alimentation dans de l’eau ou soigneusement l'intérieur de la tout autre liquide. bouilloire à l'eau claire. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 10 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 10 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 11 Insérez le fi ltre correctement. Impossible de faire fonctionner l'appareil. Après une utilisation avec peu ou pas d'eau, Laissez-le refroidir un moment, puis réessayez. l'appareil n'est pas suffi samment refroidi. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 11 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 11 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 12 Contribuez à la protection de ménagères. Emmenez un tel produit l’environnement et à votre sécurité, dans votre centre local de recyclage ou recyclez vos produits électriques et contactez vos services municipaux. électroniques. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 12 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 12 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 13 G. Индикатор уровня воды ve gösterge ışığı H. EIN/AUS-Schalter mit H. Переключатель ВКЛ/ Ayrı altlık ve elektrik Betriebsanzeige ВЫКЛ с индикатором kablosu Separate Basis und Отдельная подставка и Netzkabel шнур питания ELU IFU-EEWA7300AR.indd 13 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 13 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 14 • Использовать чайник можно только с подставкой в комплекте. • Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от неправильной эксплуатации. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 14 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 14 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 15 • Su ısıtıcıyı yalnızca su ısıtmak için kullanın! • Su ısıtıcı yalnızca standla birlikte kullanılabilir. • Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 15 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 15 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 16 Ausgießöff nung des Wasserkochers austretenden heißen Wasserdampf in Berührung kommen. • Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 16 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 16 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 17 3 mal. Auf diese Weise werden aufgewickelt werden. 1,7 l). Staub und Rückstände entfernt. (Beachten Sie folgende Schritte zur Verwendung des Kessels.) Wischen Sie die Außenseite des Kesseln mit einem feuchten Tuch ab. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 17 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 17 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 18 Basis setzen. Den EIN/AUS- Wassererhitzung vor dem Siedepunkt Schalter herunterdrücken; die Anzeige abgebrochen werden, einfach den leuchtet auf und der Wasserkocher EIN/AUS-Schalter in die Position AUS beginnt mit dem Erhitzen. anheben. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 18 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 18 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 19 Metall der Bodenplatte kann mit überschäumen könnte. Danach den Warnhinweis! Gehäuse, einem Edelstahlreiniger gesäubert Wasserkocher gründlich mit frischem Netzstecker und Kabel niemals werden. Wasser ausspülen. in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 19 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 19 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 20 Das Sieb korrekt einsetzen. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden. Nach dem Betrieb mit wenig oder ohne Wasser Kurz abkühlen lassen und erneut versuchen. hat sich das Gerät nicht genügend abgekühlt. www.electrolux.com ELU IFU-EEWA7300AR.indd 20 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 20 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 21 Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und Gemeindeamt. elektronische Geräte. ELU IFU-EEWA7300AR.indd 21 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 21 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 22 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 22 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 22 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 23 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 23 ELU IFU-EEWA7300AR.indd 23 12.12.16 17:22 12.12.16 17:22...
 • Page 24 ،‫وﺣﺪة رﻗﻢ 1004، ﻣﺰاﯾﺎ ﯾﺒﺰﻧﺲ أﻓﻨﯿﻮ ب ب1، أﺑﺮاج ﺑﺤﯿﺮات اﻟﺠﻤﯿﺮا‬ Unit No. 4001 ,MAZAYA BUSINESS AVENUE BB1, ‫دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ JUMEIRAH LAKE TOWERS, Dubai, United Arab Emirates Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper ELU IFU-EEWA7300AR.indd 24 12.12.16 17:22...