Download Print this page
Sony HAP-S1 Reference Manual

Sony HAP-S1 Reference Manual

Hdd audio player system
Hide thumbs Also See for HAP-S1:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

HDD AUDIO PLAYER
SYSTEM
HAP-S1
Reference Guide
Referencevejledning
Viiteopas
Referensguide
Guia de referência
Οδηγός αναφοράς
GB
DK
FI
SE
PT
EL

Advertisement

loading

Summary of Contents for Sony HAP-S1

 • Page 1 Reference Guide Referencevejledning Viiteopas HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referensguide Guia de referência Οδηγός αναφοράς HAP-S1...
 • Page 2 EU directives. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, built-in cabinet. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to...
 • Page 3 Disposal of Old Electrical & Electronic For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable Equipment (Applicable in the European collection point for the recycling of waste batteries. Union and other European countries with For more detailed information about recycling of this product or battery, separate collection systems)
 • Page 4 Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for “ATRAC” and ATRAC Advanced Lossless are trademarks of Sony any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may Corporation.
 • Page 5 GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER.
 • Page 6 If you have any questions or problems concerning your unit, please consult have it checked by qualified personnel before operating it any further. your nearest Sony dealer. On power sources The HDD AUDIO PLAYER SYSTEM has a built-in antenna for wireless LAN.
 • Page 7: Specifications

  Disclaimer on compensation for lost recordings Wireless LAN Compatible standards Sony is not liable and will not compensate for any lost recordings or related IEEE 802.11 b/g/n losses, including when recordings are not made on the unit or external Frequency band/channel media/recording device due to reasons including unit failure, or when the 2.4 GHz band: channels 1-13...
 • Page 8 OPTICAL IN Supported playback format: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Input sensitivity: 500 mV Input impedance: 100 kilohms Output section Output jacks LINE OUT Output impedance: 2.2 kilohms 2 Hz - 80 kHz (–3 dB) PHONES (headphone jack) Stereo jack: 8 ohms or higher EXT port Type A USB, Hi-Speed USB, for connecting an external hard disk drive General and others...
 • Page 10 EU-direktiver. Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, eller i et skab. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på...
 • Page 11 Bortskaffelse af elektriske og elektroniske For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en produkter (gælder i EU og andre deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. europæiske lande med egne Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan indsamlingssystemer)
 • Page 12 "ATRAC" og ATRAC Advanced Lossless er varemærker, der tilhører Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at anvende Gracenote-data, Sony Corporation. Gracenote-softwaren og Gracenote-servere ophører, hvis du overtræder disse restriktioner. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre med at...
 • Page 13 Gracenote-softwaren og de enkelte elementer af Gracenote-data er givet i licens til dig "SOM DE ER". Gracenote foregiver eller garanterer intet, udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende nøjagtigheden af Gracenote- data fra Gracenote-servers. Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote finder tilstrækkelig.
 • Page 14 Hvis der kommer væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du afbryde strømmen til enheden og få den kontrolleret af en kvalificeret Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer tekniker, før den bruges igen. i forbindelse med enheden.
 • Page 15 Men titler 40 watt + 40 watt (ved 4 ohm, 1 kHz, THD 10 %) på filer eller andre oplysninger vil ikke blive duplikeret eller gemt af Sony. Nominel udgangseffekt 35 watt + 35 watt (ved 4 ohm, 1 kHz, THD 0,9 %) ...
 • Page 16 OPTICAL IN Understøttet afspilningsformat: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Indgangsfølsomhed: 500 mV Indgangsimpedans: 100 kilohm Udgangsafsnit Udgangsstik LINE OUT Udgangsimpedans: 2,2 kilohm 2 Hz - 80 kHz (–3 dB) PHONES (hovedtelefonstik) Stereostik: 8 ohm eller mere EXT-port Type A-USB, højhastigheds-USB, til tilslutning af et eksternt harddiskdrev Generelt og andet Strømkrav...
 • Page 18 Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu. olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
 • Page 19 Käytöstä poistettujen sähkö- ja Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo elektroniikkalaitteiden hävittäminen käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- (sovellettavissa Euroopan unionissa ja ja keräyspisteeseen. muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat keräysjärjestelmät) paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen...
 • Page 20 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä. MUUTEN KUIN TÄSSÄ NIMENOMAISESTI SALLITUILLA TAVOILLA. ATRAC ja ATRAC Advanced Lossless ovat Sony Corporationin Hyväksyt, että ei-yksinomainen Gracenote-tietojen, Gracenote- tavaramerkkejä. ohjelmiston ja Gracenote-palvelimien käyttöoikeus päättyy, jos et noudata näitä...
 • Page 21 Gracenote-ohjelmisto ja kaikki Gracenote-tiedot on lisensoitu käyttäjälle ”SELLAISENAAN”. Gracenote ei anna mitään nimenomaisia tai oletettuja ilmoituksia tai takuita Gracenote-palvelinten Gracenote-tietojen virheettömyydestä. Gracenote pidättää oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa tietoluokkia Gracenoten tarpeelliseksi katsomasta syystä. Mitään takuita ei anneta Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelinten virheettömyydestä...
 • Page 22 Turvallisuus Jos laitteen sisään pääsee nestettä tai kiinteitä esineitä, keskeytä laitteen Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai ongelmia laitteen kanssa, ota yhteyttä käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita laite huoltoon. lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Virtalähteet HDD-ÄÄNISOITINJÄRJESTELMÄSSÄ on sisäänrakennettu antenni  Ennen laitteen käyttöä tarkista, että käyttöjännite vastaa paikallista langattoman lähiverkon käyttöä...
 • Page 23: Tekniset Tiedot

  Viitteellinen lähtöteho on ilmennyt, ja määrittää mahdolliset korjauskeinot. Sony ei kuitenkaan 40 W + 40 W (4 ohmia, 1 kHz, harm. kokonaissärö 10 %) kopioi tai tallenna tiedostojen nimiä tai muita tietoja.
 • Page 24 OPTICAL IN Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä Tuettu toistomuoto: LPCM 2ch ilmoitusta. LINE IN 1, 2 Tuloherkkyys: 500 mV Tuloimpedanssi: 100 kilo-ohmia Lähtöosio Lähtöliittimet LINE OUT Lähtöimpedanssi: 2,2 kilo-ohmia 2 Hz - 80 kHz (–3 dB) PHONES (kuulokeliitäntä) Stereoliitin: Vähintään 8 ohmia EXT-liitäntä...
 • Page 26 VARNING! utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas. Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande i ett inbyggt skåp.
 • Page 27 Avfallshantering av uttjänt elektrisk och När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation elektronisk utrustning (gäller i EU och för förbrukade batterier. andra europeiska länder med separata Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet insamlingssystem) kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller...
 • Page 28 SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN SÅ SOM UTTRYCKLIGEN GODKÄNNS I DETTA AVTAL. ”ATRAC” och ATRAC Advanced Lossless är varumärken som tillhör Sony Corporation. Du accepterar att din icke-exklusiva rätt att använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna upphör om du MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av överträder dessa begränsningar.
 • Page 29 datakategorier av orsaker som Gracenote anser tillräckliga. Inga garantier görs att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna är felfria eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott. Gracenote är inte förpliktigat att tillhandahålla dig med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och är fritt att upphöra med tjänsten när som helst.
 • Page 30 Om du har frågor om eller problem med enheten kontaktar du närmaste koppla bort strömmen till enheten. Låt sedan en kvalificerad tekniker Sony-återförsäljare. kontrollera systemet innan du använder det igen. HDD AUDIO PLAYER SYSTEM har en inbyggd antenn för trådlöst nätverk.
 • Page 31 Vid reparation och diagnostikkontroller kan det vara nödvändigt att Förstärkardelen komma åt data på hårddisken i reparations- och testsyfte för att verifiera hur ett problem har uppstått och för att fastställa möjliga åtgärder. Sony Referenseffekt för utsignal kommer dock inte att kopiera eller spara filnamn eller annan information.
 • Page 32 OPTICAL IN Uppspelningsformat som stöds: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Ingångskänslighet: 500 mV Ingångsimpedans: 100 kOhm Utgångsdelen Utgångar LINE OUT Utgångsimpedans: 2,2 kOhm 2–80 kHz (-3 dB) PHONES (hörlursuttag) Stereouttag: 8 ohm eller högre EXT-port USB typ A, höghastighets-USB, för anslutning av en extern hårddisk Allmänt och övrigt Strömförsörjning AC 230 V 50/60 Hz...
 • Page 34 UE. Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, num armário. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação...
 • Page 35 Eliminação de Equipamentos Elétricos Para garantir o tratamento adequado da pilha após o final da vida útil do produto, coloque-o num ponto de recolha destinado à reciclagem de e Eletrónicos no final da sua vida útil equipamentos elétricos e eletrónicos. (Aplicável na União Europeia e em países Relativamente a todas as outras pilhas, consulte a secção sobre a remoção europeus com sistemas de recolha seletiva...
 • Page 36: Direitos De Autor

  GRACENOTE EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE PERMITIDO "ATRAC" e ATRAC Advanced Lossless são marcas registadas da NO PRESENTE DOCUMENTO. Sony Corporation. O utilizador aceita que a sua licença não exclusiva de utilização dos Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas Dados Gracenote, do Software Gracenote e dos Servidores Gracenote pelo Fraunhofer IIS e pela Thomson.
 • Page 37 O Software Gracenote e cada item dos Dados Gracenote são licenciados "TAL COMO ESTÃO". A Gracenote não efetua quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas, relativas à precisão de quaisquer Dados Gracenote nos Servidores Gracenote. A Gracenote reserva-se ao direito de eliminar dados dos Servidores Gracenote ou modificar categorias de dados por quaisquer motivos que considere suficientes.
 • Page 38 Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com a unidade, contacte unidade, desligue-a da corrente e mande-a verificar por um técnico o agente Sony da sua zona. qualificado antes de voltar a utilizá-la. O HDD AUDIO PLAYER SYSTEM está equipado com uma antena integrada Fontes de alimentação...
 • Page 39: Características Técnicas

  IEEE 802.11 b/g/n Banda de frequência/canal A Sony não é responsável e não compensará o utilizador pela perda de Banda de 2,4 GHz: canais 1–13 gravações ou perdas relacionadas, incluindo quando as gravações não são efetuadas na unidade ou num suporte de dados/dispositivo de gravação Secção HDD...
 • Page 40 OPTICAL IN Formato de reprodução suportado: LPCM 2ch LINE IN 1, 2 Sensibilidade de entrada: 500 mV Impedância de entrada: 100 kilohms Secção de saída Tomadas de saída LINE OUT Impedância de saída: 2,2 kilohms 2 Hz – 80 kHz (–3 dB) PHONES (tomada para auscultadores) Tomada estéreo: 8 ohms ou superior Porta EXT...
 • Page 42 σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
 • Page 43 Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη ευρωπαϊκές...
 • Page 44: Πνευματικά Δικαιώματα

  αντιγράψετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό Gracenote Οι ονομασίες «ATRAC» και «ATRAC Advanced Lossless» είναι σήματα ή άλλα Δεδομένα Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ κατατεθέντα της Sony Corporation. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ...
 • Page 45 Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού για να εντοπίζει ερωτήματα για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού συστήματος εντοπισμού είναι να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε...
 • Page 46 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό μονάδα σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο διάστημα, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να της Sony. αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το...
 • Page 47 μετακινήσετε τη μονάδα.  Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο Η Sony δεν ευθύνεται και δεν θα αποζημιώνει για τυχόν απώλεια ρεύματος. εγγραφών ή σχετικές απώλειες, ακόμα και όταν οι εγγραφές δεν  1 λεπτό έχει περάσει από τη στιγμή που απενεργοποιήσατε τη...
 • Page 48: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Τομέας υποδοχών Τεχνικά χαρακτηριστικά Τομέας εισόδου COAXIAL IN Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 75 Ω Τομέας ενισχυτή Υποστηριζόμενη μορφή αναπαραγωγής: LPCM 2ch Ισχύς εξόδου αναφοράς OPTICAL IN 40 W + 40 W (4 Ω, 1 kHz, THD 10%) Υποστηριζόμενη μορφή αναπαραγωγής: LPCM 2ch Ονομαστική...
 • Page 49 Παρεχόμενα εξαρτήματα Καλώδιο ρεύματος (1) Τηλεχειριστήριο (RM-ANU183) (1) Μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2) Καλώδιο δικτύου LAN (1) Οδηγός γρήγορης έναρξης (1) Οδηγός αναφοράς (το παρόν εγχειρίδιο) (1) Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 • Page 50 ©2013 Sony Corporation 4-472-849-21(2) (GB-DK-FI-SE-PT-EL)