Page of 53

Braun Syncro 7505 User Manual

Braun shaver user guide 7520, 7516, 7515, 7505.
Hide thumbs
7520
7516
+
7515
7505
Type 5493
Type 5494
+

Advertising

   Also See for Braun Syncro 7505

   Related Manuals for Braun Syncro 7505

   Summary of Contents for Braun Syncro 7505

 • Page 1

  7520 7516 7515 7505 Type 5493 Type 5494...

 • Page 2

  Türkçe усск 36, 51 Ук с к 40, 52 48, 53 Internet: www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany 5-493-325/00/IV-06 GB/F/H/CZ/SK/HR/PL/TR/RUS/UA/Arab Printed in Germany Braun Infolines 0800 783 70 10 1 800 509 448 0 810 309 780...

 • Page 3

  Syncro 7520 Syncro 7515 No. 7000 Syncro 7516 Syncro 7505...

 • Page 4

  +15°C Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver. Warning Your shaver is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.

 • Page 5

  • The green charging light shows that the shaver is being charged. When the rechargeable battery is fully charged, the charging light flashes or goes off. If later on, the charging light comes on again, this indi- cates that the shaver is being recharged to maintain its full capacity.

 • Page 6

  Syncro 7000 7000 Keeping your shaver in top shape Automated cleaning The Braun Clean&Charge (only with models 7520, 7516) automatically takes care of all cleaning and lubrication needs of your shaver. Please refer to separate use instructions. Manual cleaning For easy cleaning after each shave, switch the shaver off.

 • Page 7

  Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country. Subject to change without notice.

 • Page 8

  Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Attention Votre rasoir est fourni avec un adaptateur basse tension muni d’une prise de sécurité très basse tension intégrée.

 • Page 9

  Témoins lumineux • Le témoin lumineux indique que le rasoir est branché sur le secteur. • Le témoin de charge vert indique que le rasoir est en charge. Quand la batterie rechargeable est complètement rechargée, le témoin lumineux de charge clignote ou s’éteint.

 • Page 10

  Pour conserver votre rasoir en bon état Nettoyage automatique Le chargeur auto-nettoyant Braun Clean&Charge (uniquement pour les modèles 7520, 7516) prend soin de tous les besoins de votre rasoir en termes de nettoyage et de lubrification. Merci de vous référer au mode d’emploi séparée.

 • Page 11

  Afin de protéger l’environnement, ne jetez jamais l’appareil dans les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Remettez-le à votre centre service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.

 • Page 12

  Termékeink tervezése során a legfontosabb szempont, hogy azok a legmagasabb színvonalat képviseljék mind a minŒség, mind pedig a funkcionalitás és a formatervezés terén. Reméljük, hogy új Braun borotvája Önnek is örömet szerez majd. Figyelem! A készüléket alacsonyfeszültségı adapterrel láttuk el.

 • Page 13

  JelzŒfények • A készenléti fény jelzi, hogy a borotva a hálózathoz csatlakozik. • A zöld töltéskijelzŒ mutatja, hogy a borotva töltés alatt áll. Mikor az akkumulátor eléri a maximális töltöttségi szintet, a töltéskijelzŒ fény villogni kezd, vagy kialszik. Ha késŒbb a töltéskijelzŒ...

 • Page 14

  érdekében, cserélje ki szitáját és kését minden 18 hónap elteltével. A borotva állapotának megŒrzése Automatizált tisztítás A Braun Clean&Charge berendezés (csak a 7520-as, a 7516-ös számú modellekre használható) automatikusan gondoskodik borotvájának elengedhetetlen tisztításáról és olajozásáról. Kérjük, olvassa el a készülékhez tartozó...

 • Page 15

  A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, ha a készülék tönkrement ne dobja azt a háztartási szemétbe. A mıködésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, illetve az elhasznált elemek gyıjtésére kijelölt telepeken. A változtatás jogát fenntartjuk. Elektromos adattábla az adapteren található.

 • Page 16

  +15°C Na‰e v˘robky jsou vyrobeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni. Upozorenje Va‰ aparat za brijanje ima ugra∂eni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlaÏete...

 • Page 17

  Kontrolky • Kontrolka ukazuje, Ïe je holicí strojek pfiipojen k síti. • Zelená kontrolka nabíjení ukazuje, Ïe se holicí strojek nabíjí. KdyÏ je akumulátorová baterie plnû nabita, kontrolka nabíjení bliká nebo zhasne. Pokud se kontrolka nabíjení pozdûji znovu rozsvítí, znamená to, Ïe se holicí strojek nabíjí, aby byla udrÏena plná...

 • Page 18

  18 mûsícÛ, nebo v pfiípadû jejich opotfiebení. UdrÏení holicího strojku ve ‰piãkové formû Automatické ãi‰tûní Braun Clean&Charge (pouze modely 7520, 7516) se automaticky stará o v‰echno potfiebné ãi‰tûní a mazání va‰eho holicího strojku. Vûnujte pozornost samostatnému návodu k obsluze. Ruãní ãi‰tûní...

 • Page 19

  Ïivotního prostfiedí neodkládejte prosím tento v˘robek po skonãení jeho Ïivotnosti do bûÏného domovního odpadu. Odevzdejte jej do servisního stfiediska Braun nebo na pfiíslu‰né sbûrné místo zfiízené dle pfiedpisÛ ve va‰í zemi. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotfiebiãe je 63 dB(A), coÏ pfiedstavuje hladinu A akustického v˘konu vzhledem na referenãní...

 • Page 20

  +35°C +15°C Na‰e v˘robky sú vyrobené tak, aby splÀovali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a design. Dúfame, Ïe budete s va‰im nov˘m holiacim strojãekom Braun úplne spokojní. Upozornenie Tento holiaci strojãek je vybaven˘ ‰peciálnou sieÈovou ‰núrou s integrovan˘m bezpeãnostn˘m sieÈov˘m adaptérom.

 • Page 21

  Kontrolky • Kontrolka ukazuje, Ïe holiaci strojãek je zapojen˘ do siete. • Zelená kontrolka nabíjania ukazuje, Ïe sa holiaci strojãek nabíja. Keì je akumulátorová batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania bliká alebo zhasne. Ak sa neskôr kontrolka nabíjania opäÈ rozsvieti, znamená to, Ïe sa holiaci strojãek nabíja, aby sa udrÏala plná...

 • Page 22

  18 mesiacov alebo v prípade ich opotrebenia.. UdrÏiavanie holiaceho strojãeka v ‰piãkovej forme Automatické ãistenie Braun Clean&Charge (iba modely 7520, 7516) sa automaticky stará o potrebné ãistenie a mazanie vá‰ho holiaceho strojãeka. Venujte pozornosÈ samostatnému návodu na obsluhu. Ruãné ãistenie Po kaÏdom holení...

 • Page 23

  Tento v˘robok obsahuje akumulátorové batérie. V záujme ochrany Ïivotného prostredia nevyhadzujte zariadenie po skonãení jeho Ïivotnosti do beÏného domového odpadu. Odovzdajte ho do servisného strediska Braun alebo do príslu‰ného zberného strediska zriadeného vzmysle platn˘ch miestnych predpisov a noriem. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotfiebiãa je 63 dB(A), ão predstavuje hladinu A akustického v˘konu...

 • Page 24

  +35°C +15°C Na‰i proizvodi su izra∂eni, kako bi zadovoljili najveçe zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Îelimo Vam puno zadovoljstva uz Va‰ novi Braun brijaçi aparat. Upozorenje Va‰ aparat za brijanje ima ugra∂eni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlaÏete opasnosti od strujnog udara.

 • Page 25

  Svjetla • Kontrolna Ïaruljica pokazuje, da je brijaçi aparat opskrbljen naponom. • Zeleno svjetlo za punjenje ukazuje da se brijaã puni. Kada se baterija s moguçno‰çu ponovnog punjenja potpuno napuni, svjetlo za punjenje ili treperi ili se ugasi. Ako se kasnije svjetlo za punjenje ponovno upali, to oznaãava da se brijaã...

 • Page 26

  18 mjeseci ili kada se istro‰e. OdrÏavanje brijaçeg aparata Automatsko ãi‰çenje Braun Clean&Charge (samo modeli 7520, 7516) automatski se brine o svim ãi‰çenjima i podmazivanjima koje Va‰ brijaã treba. Molimo Vas, pogledajte odvojene upute za njihovu uporabu.

 • Page 27

  Ovaj ure∂aj dolazi s baterijama na punjenje. Kako biste za‰titili okoli‰, kada se baterije u potpunosti istro‰e nemojte ih odlagati zajedno s kuçnim otpadom. OdloÏiti ih moÏete u Braun servisnim centrima ili mjestima predvi∂enima za odlaganje potro‰enih baterija. ZadrÏano pravo na izmjene.

 • Page 28

  Polski +35°C +15°C Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia z u˝ytkowania naszego wyrobu. Urzàdzenie posiada Êwiadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ostrze˝enie Golarka wyposa˝ona jest w specjalny przewód zasilajàcy przystosowany do bezpiecznego zasilania ze...

 • Page 29

  Lampki kontrolne • Kontrolka sygnalizuje, ˝e golarka jest pod∏àczona do sieci zasilajàcej. • Zielona kontrolka sygnalizuje, ˝e golarka jest w trakcie ∏adowania. Po zakoƒczeniu pe∏nego procesu ∏adowania kontrolka ∏adowania zacznie migaç lub zgaÊnie. JeÊli po up∏ywie pewnego czasu kontrolka ∏adowania ponownie zaÊwieci si´, oznacza to ˝e uruchomiony zosta∏...

 • Page 30

  Nast´pnie, przy u˝yciu szczotki dok∏adnie oczyÊciç blok ostrzy i wewn´trzny obszar g∏owicy. Co 4 tygodnie blok ostrzy nale˝y myç przy u˝yciu specjalnych Êrodków czyszczàcych firmy Braun. Folii golàcej nie wolno czyÊciç szczotkà. Osoby o bardzo suchej skórze, które zauwa˝à skrócenie czasu pracy golarki, powinny naoliwiç...

 • Page 31

  Êrodowiska, pod koniec okresu eksploatacji produktu nie wyrzucaj go do kosza na Êmieci. Mo˝esz pozostawiç go w punkcie serwisowym marki Braun lub jednym ze specjalnych punktów zajmujàcych si´ zbiórkà zu˝ytych produktów w wybranych miejscachna terenie kraju. Zastrzega si´ prawo do wprowadzenia zmiana.

 • Page 32

  Türkçe +35°C +15°C Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız. Uyarı Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptor içeren özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını deπiµtirmeyin veya baµka amaçlar için kullanmayın aksi taktirde elektrik µoku meydana gelebilir.

 • Page 33

  Gösterge ıµ∂klar∂ • Pilot ıµıπı, tıraµ makinenizin elektriπe baπlı olduπunu gösterir. • Yeµil µarj ıµıπı, tıraµ makinesinin µarj olduπunu gösterir yeniden doldurulabilir pil tamamen µarj olduπunda, yanıp sönmeye baµlayacak veya tamamen sönecektir. Daha sonra, µarj ıµıπı tekrar yanarsa, cihaz, pilin tam kapasitesini korumak için tekrar µarj oluyor demektir.

 • Page 34

  Ayrıntılı bir temizleme için (haftalık), tıraµ baµlıπını çıkararak düz bir yüzeye hafifçe vurunuz. Sonra kesici bloπu ve tıraµ baµlıπının içini fırçayla iyice temizleyiniz. Kesici bloπu, yaklaµık her 4 haftada bir, Braun temizleme sıvısı ile temizleyiniz. Eπer cildiniz çok kuru ise ve tıraµ makinenizin performansında azalma farkediyorsanız, tıraµ...

 • Page 35

  Bu iµlem, pilin tam kapasitesini korumanızı saπlayacaktır. • Cihazı 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmayınız. Aksesuarlar Braun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili bayilerinde bulabilirsiniz: • Braun Clean&Charge • Elek ve kesici blok • Duvar askısı...

 • Page 36

  +35°C +15°C Braun è‰ÛÔÂʉÂÌË LJ¯‡ ·ËÚ‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛÂÚÒfl ¯ÌÛÓÏ Ò ‚ÏÓÌÚËÓ‚‡Ì- Ì˚Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï ·ÎÓÍÓÏ ÔËÚ‡ÌËfl Ò‚ÂıÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl Á‡ÏÂÌflÚ¸ ËÎË ÏÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ú¸ β·˚ ˜‡ÒÚË ·ËÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ÅÂ„ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ‚Ó‰ÓÈ. • • • • °C...

 • Page 37

  • • •...

 • Page 38

  • • º • • ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ LJ¯‡ ·ËÚ‚‡ ‡·Óڇ· χÍÒËχθÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ì‡ 100%, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡ÏÂÌflÚ¸ ÒÂÚÍÛ Ë ÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ Í‡Ê‰˚ 18 ÏÂÒflˆÂ‚ ËÎË ‡Ì ÔÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. Braun Clean&Charge Braun...

 • Page 39

  ËÁÌÓÒ‡. á‡ÏÂÌflÈÚ ӷ ‰ÂÚ‡ÎË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ·ÓΠ„·‰ÍÓ ·ËÚ¸Â Ë ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ‡Á‰‡ÊÂÌËfl ÍÓÊË. (ëÂÚ͇ Ë Ì‡·Ó ÒÂÚ͇ + ÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ: ÒÂËfl 7000). • • Braun • Braun Clean&Charge • • ëÔˆËÙË͇ˆËË ÔÓ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Û – ÒÏ. ̇‰ÔËÒ¸ ̇ ÒÔˆˇθÌÓÏ ¯ÌÛÂ. Braun GmbH Waldstr. 9 Walldürn, Germany...

 • Page 40

  ‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÏ ·ÎÓÍÓÏ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl ¥Á ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ ÌËÁ¸ÍÓ˛ ̇ÔÛ„Ó˛ ‰Îfl ·ÂÁÔÂÍË. ç Á‡Ï¥Ì˛ÈÚ ÊÓ‰ÌÓª ªª ‰ÂڇΥ ‡·Ó Ì Á‰¥ÈÒÌ˛ÈÚ Á ‰ÂÚ‡ÎflÏË Ì¥flÍËı χ̥ÔÛÎflˆ¥È. ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ π ËÁËÍ Û‡ÊÂÌÌfl ÂÎÂÍÚ˘ÌËÏ ÒÚÛÏÓÏ. á·Â¥„‡ÈÚ ‚ ÒÛıÓÏÛ Ï¥Òˆ¥. • • • • °C Braun °C...

 • Page 41

  • • •...

 • Page 42

  • • ôÓ· „ÓÎ¥ÌÌfl Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎÓ flÍ¥ÒÌËÏ Ì‡ 100%, Ï¥ÌflÈÚ ҥÚÓ˜ÍÛ Ú‡ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ ÍÓÊÌ¥ 18 Ï¥Òflˆ¥‚ ‡·Ó ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ‚ÓÌË ÁÌÓ¯Û˛Ú¸Òfl. Braun Clean&Charge á‡Ï¥Ì‡ ¥ÊÛ˜Ëı ˜‡ÒÚËÌ ÑÎflÁ‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ÓÔÚËχθÌÓª flÍÓÒÚ¥ „ÓÎ¥ÌÌfl Ï¥ÌflÈÚ ҥÚÓ˜ÍÛ ‰Îfl „ÓÎ¥ÌÌfl Ú‡ ¥ÊÛ˜ËÈ ·ÎÓÍ Ì ¥‰¯Â...

 • Page 43

  ‚ËÏÓ„‡Ï Ñëíì 3135.2-2000 (Ééëí 30345.2-2000, ßÖë 335-2-8-92), Ééëí 23511-79 .1, ‡ Ú‡ÍÓÊ - ̥҇ڇÌËÏ ÌÓÏ‡Ï ë‡Ìè¥ç 001-96, Ñëç 239-96 чڇ ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ ÔÓ‰Û͈¥ª Braun ‚͇Á‡Ì‡ ·ÂÁÔÓÒÂ- Â‰Ì¸Ó Ì‡ ‚ËÓ·¥ (‚ Ï¥Òˆ¥ χÍÛ‚‡ÌÌfl) ¥ ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á Ú¸Óı ˆËÙ: ÔÂ¯‡ ˆËÙ‡ π ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ ˆËÙÓ˛ ÓÍÛ...

 • Page 44

  ¤...

 • Page 45

  ‹...

 • Page 49

  Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées. Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil...

 • Page 50

  Braun. Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici v prodejnách v˘robkÛ Braun. Volejte bezplatnou infolinku 0800 11 33 22 pro informaci o nejbliωím servisním stfiedisku Braun.

 • Page 51

  ÓË„Ë̇θÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ. ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ‚ β·ÓÈ ÒÚ‡Ì ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ BRAUN ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ Ë „‰Â ÌË͇ÍË ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË ‰Û„Ë Ô‡‚Ó‚˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ì ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˲ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.

 • Page 52

  ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË ÔÓÒ΄‡‡ÌÚËÈ- ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ ÙËÏ˚ 8 800 200 11 11. BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ìÍ‡ªÌҸ͇ ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Ù¥ÏË Çraun ÑÎfl ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ ̇ ‰‚‡ ÓÍË, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ Ôˉ·‡ÌÌfl ‚ËÓ·Û.

 • Page 53

  ‹...

This manual also for:

Syncro 7515, Syncro 7516, Syncro 7520, 5493, 5494

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: