Beko HMM7350X User Manual

Beko HMM7350X User Manual

Hide thumbs Also See for HMM7350X:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Mixer
User Manual
HMM7350X
EN
01M-8833993200-1616-02

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko HMM7350X

 • Page 1 Mixer User Manual HMM7350X 01M-8833993200-1616-02...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best re- sults from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important safety and environmental instructions 1.1 General safety ......4 1.2 Compliance with WEEE Directive and waste 7 1.3 Package information .
 • Page 4: Important Safety And Environmental Instructions

  Important safety and environmental instructions This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety • This appliance complies with the international safety standards.
 • Page 5 Important safety and environmental instructions • Unplug the appliance when left unattended, while installing/removing accessories or before cleaning. • Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer. • Do not attempt to dismantle the appliance. • Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
 • Page 6 Important safety and environmental instructions • To prevent overheating, do not use whisking continuously for more than 10 minutes. Leave to cool for 5 minutes in between each 10 minutes of operation. • To prevent overheating, do not use mixing with spirals continuously for more than 2 minutes.
 • Page 7: Compliance With Weee Directive And Waste

  Important safety and environmental instructions 1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products This product does not include harmful and prohibited materials specified in the “Regulation for Supervision of the Waste Electric and Electronic Appliances” issued by the Ministry of Environment and Urban Planning.
 • Page 8: Your Mixer

  Your Mixer 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Motor unit 2. Accessory slots Voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz 3. Accessory release button Power: 350 W 4. Operation and speed Technical and design modifications adjustment button reserved. 5. TURBO Button 6. Whiskers (6a/6b) 7.
 • Page 9: Operation

  Operation 3.1 Intended use Start mixing in low speed while mi- This appliance is intended only for xing ingredients. household use; it is not suitable for Ingredients may be professional use. spattered when you start with high speed. 3.2 Initial use 3.
 • Page 10: Whiskers

  Operation 3.3.2 Mixer spirals WARNING: Set the speed • Always use both mixer spirals. adjustment button • Teflon-coated pots can be to “0” position when scratched. processing is over. • Use to knead dough. 7. Unplug the appliance. 8. Press accessory release button 3.4 TURBO button (3) and remove accessories.
 • Page 11: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning 4.2 Storage • If you do not intend to use the WARNING: appliance for a long time, store Never use gasoline, it carefully. solvent, abrasive • Unplug the appliance before cleaning agents, lifting it. metal objects or hard brushes to clean the •...
 • Page 12 SISUKORD 1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised. .13-16 1.1 Üldine ohutus........13 1.2 Vastavus WEEE direktiivile .
 • Page 13: Olulised Ohutus- Ja Keskkonnaalased Juhised

  Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised See peatükk sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad kaitsta kehavigastuste või materiaalsete kahjude eest. Nende juhiste mittejärgimine tühistab ettenähtud garantii. 1.1 Üldine ohutus • S e a d e v a s t a b r a h v u s v a h e l i s t e l e ohutusstandarditele.
 • Page 14 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised • Kasutage ainult originaalosasid või tootja poolt soovitatud osasid. • Ärge proovige seadet koost lahti võtta. • Teie põhitoiteallikas peaks vastama seadme sildil olevale teabele. • Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega. • Ärge tõmmake seadet pistikust välja võttes juhtmest.
 • Page 15 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised • Ülekuumenemise vältimiseks ärge kasutage spiraalidega segamist katkematult rohkem kui 2 minutit. Jätke iga 2-minutilise töötamise järel 1 minutiks jahtuma. • Ebaõigest kasutamisest tulenevate vigastuste vältimiseks järgige kõiki hoiatusi. • Pärast puhastamist kuivatage seade ja kõik osad, enne kui ühendate selle elektritoitega ja kinnitate osad.
 • Page 16: Vastavus Weee Direktiivile

  Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised 1.2 Vastavus WEEE direktiivile ja toote jääkide kõrvaldamise direktiividele Toode ei sisalda kahjulikke ja keelatud materjale, mis on määratletud keskkonna- ja linnaplaneerimise ministeeriumi poolt välja antud „Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete järelevalve määruses“. Vastab WEEE määrusele. Seade on toodetud kõrge kvaliteediga osadest ja materjalidest, mida saab taaskasutada ja mis on sobivad ümbertöötlemiseks.
 • Page 17: Teie Mikser

  Teie mikser 2.1 Ülevaade 2.2 Tehnilised andmed 1. Jõuseade 2. Tarviku avad Seade vastab Euroopa 3. Tarviku vabastamisnupp direktiividele 2004/108/ 4. Töönupp ja kiiruse EÜ, 2006/95/EÜ, reguleerimisnupp 2009/125/EÜ ja 2011/65/EL. 5. TURBO nupp 6. Vahustajad (6a/6b) Pinge: 220-240 V~, 50/60 Hz 7.
 • Page 18: Töötamine

  Töötamine 3.1 Ettenähtud Alustage segamist kasutus madalal kiirusel, sa- mal ajal koostisaineid Seade on mõeldud ainult koduseks segades. Kui alustate kasutuseks; see ei ole sobiv suurel kiirusel, võivad professionaalseks kasutuseks. koostisained laiali pritsida. 3.2 Esmane kasutus 3. Ühendage seade elektritoitega. 4.
 • Page 19: Vahustajad

  Töötamine 3.3.2 Segamisspiraalid HOIATUS! Kui töötlemine • Kasutage alati mõlemat on lõpetatud, segamisspiraali. seadke kiiruse • Teflonkattega potid võivad saada reguleerimisnupp kriimustusi. asendisse „0“. • Kasutage taigna sõtkumiseks. 7. Ühendage seade elektrivõrgust lahti. 3.4 TURBO nupp 8. Vajutage tarviku vabastamis- nuppu (3) ja eemaldage tarvikud.
 • Page 20: Puhastamine Ja Hooldus

  Puhastamine ja hooldus 4.1 Puhastamine 4.2 Hoiundamine • Kui teil ei ole plaanis seadet HOIATUS! Ärge pikemat aega kasutada, kasutage seadme hoiundage see hoolikalt. puhastamiseks kuna- • Ühendage seade enne tõstmist gi bensiini, abrasiiv- elektrivõrgust lahti. seid puhastusaineid, metallesemeid ega •...
 • Page 21 TURINYS 1 Svarbios saugos ir aplinkos instrukcijos ....22-25 1.1 Bendroji sauga......22 1.2 Atitiktis su WEEE Direktyva ir atliekomis .
 • Page 22: Svarbios Saugos Ir Aplinkos Instrukcijos

  Svarbios saugos ir aplinkos instrukcijos Šiame skyriuje yra pateikiamos saugumo instrukcijos, kurios padės apsisaugoti nuo susižeidimo ar nuosavybės žalos rizikos. Jei nebus laikomasi šių instrukcijų, garantija nebegalios. 1.1 Bendroji sauga • Šis įrenginys atitinka tarptautinius saugos standartus. • Šį įrenginį gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutimo ar protinių...
 • Page 23 Svarbios saugos ir aplinkos instrukcijos • Prietaisą išjunkite, kai jo nenaudojate, montuodami / pašalindami priedus arba prieš valymą. • Naudokite tik originalias dalis arba gamintojo rekomenduojamas dalis. • Nebandykite išardyti įrenginio. • Jūsų elektros energijos tiekimo šaltinis turėtų atitikti informaciją, pateikiamą ant įrenginio nominalo plokštelės.
 • Page 24 Svarbios saugos ir aplinkos instrukcijos • Siekiant išvengti perkaitimo, nenaudokite plaktuvo ilgiau nei 10 minučių. Leiskite atvėsti 5 minutėms tarpe tarp 10 minučių veikimo. • Siekiant išvengti perkaitimo, nenaudokite maišytuvo su spiralėmis ilgiau nei 2 minutes. Leiskite atvėsti 1 minutėms tarpe tarp 2 minučių veikimo. •...
 • Page 25: Pakuotės Informacija

  Svarbios saugos ir aplinkos instrukcijos 1.2 Atitiktis su WEEE Direktyva ir likutinių produktų pašalinimu Šiame gaminyje nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų “Aplinkos ir urbanistinio planavimo ministerijos Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priežiūros reglamente”. Atitinka WEEE Reglamentus. Šis įrenginys yra sukonstruotas iš aukštos kokybės detalių...
 • Page 26: Jūsų Plakiklis

  Jūsų plakiklis 2.1 Apžvalga 2.2 Techniniai 1. Variklio blokas 2. Antgalio įstatymo vieta duomenys 3. Antgalio atleidimo mygtukas Šis įrenginys atitinka Europos 4. Operacijos ir greičio reguliavimo direktyvas 2004/108 / EB, 2006/95 / mygtukas EB, 2009/125/EC ir 2011/65/EU. 5. TURBO mygtukas 6.
 • Page 27: Eksploatavimas

  Eksploatavimas 3.1 Numatytas Pradėkite plakti mažu naudojimas greičiu maišydami ing- redientus. Maisto pro- Įrenginys skirtas duktai gali aptaškyti, naudojimui buityje; jis nėra skirtas kai pradedate maišyti profesionaliam naudojimui. dideliu greičiu. 3. Įjunkite įrenginį. 3.2 Pradinis 4. Laikykite įrenginį virš talpyklos, naudojimas kurioje jūs anksčiau ruošėte ing- redientus plakimui arba maišy-...
 • Page 28: Plaktuvai

  Eksploatavimas 3.3.2 Maišytuvo ĮSPĖJIMAS: spiralės Nustatykite greičio reguliavimo mygtuką • Visuomet naudokite abi maišymo į padėtį „0“, kai spirales. apdorojimas yra • Teflonu dengti paviršiai gali būti baigtas. subraižomi. 7. Atjunkite įrenginį. • Naudokite minkytą tešlą 8. Paspauskite antgalio atleidimo mygtuką...
 • Page 29: Valymas Ir Priežiūra

  Valymas ir priežiūra 4.1 Valymas 4.2 Laikymas • Jei neketinate įrenginio naudoti ĮSPĖJIMAS: ilgą laiką, laikykite jį atsargiai. Niekada nenaudokite • Prieš kėlimą atjunkite įrenginį. benzino, tirpiklio, korozinių medžiagų, • Laikykite įrenginį vėsioje ir metalinių daiktų ar sausoje vietoje. kietų šepetėlių jūsų •...

Table of Contents