Yamaha Arius YDP-140 Brugervejledning
Yamaha Arius YDP-140 Brugervejledning

Yamaha Arius YDP-140 Brugervejledning

Yamaha digital piano user's manual
Hide thumbs Also See for Arius YDP-140:

Advertisement

Quick Links

Informacje dotyczące montażu statywu instrumentu znajdują się w instrukcjach na końcu niniejszego podręcznika.
WAŻNE — Sprawdź zasilacz — (YDP-160)
Należy się upewnić, że napięcie w gniazdkach elektrycznych odpowiada wartościom napięcia podanym na tabliczce znamionowej, która znajduje
się na spodnim panelu instrumentu. W niektórych krajach na spodniej płycie instrumentu, pod klawiaturą, obok wejścia przewodu zasilania może
znajdować się selektor napięcia. Należy sprawdzić, czy wskazuje on napięcie używane w lokalnej sieci energetycznej. Selektor napięcia jest
fabrycznie ustawiony na wartość 240 V.
Aby zmienić to ustawienie, należy za pomocą śrubokręta płaskiego obrócić pokrętło selektora tak, aby znacznik na obudowie instrumentu
wskazywał odpowiednią wartość napięcia.
Oplysninger om samling af keyboardstativet findes i anvisningerne sidst i denne brugervejledning.
VIGTIGT – Kontroller strømforsyningen – (YDP-160)
Kontroller, at den lokale netspænding svarer til den spænding, der er angivet på typeskiltet på bundpladen. I nogle områder kan instrumentet
være leveret med en spændingsomskifter, der er placeret på klaviaturets bundplade tæt på strømforsyningsledningen. Kontroller, at spændings-
omskifteren er indstillet til netspænding i det område, hvor instrumentet skal bruges. Omskifteren er indstillet til 240 V, når enheden leveres.
Foretag indstillingen med en flad skruetrækker ved at dreje omskifteren, til den korrekte spænding står ud for pilen på panelet.
Information om hur du monterar klaviaturstativet finns i anvisningarna i slutet av denna bruksanvisning.
VIKTIGT – Kontrollera strömförsörjningen – (YDP-160)
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med det volttal som finns angivet på namnplåten på undersidan. I en del länder bör instrumentet
förses med en spänningsomkopplare nära nätkabeln på undersidan av klaviaturdelen. Försäkra dig om att spänningsomkopplaren är rätt inställd.
När enheten levereras är spänningsomkopplaren inställd på 240 V.
Om du behöver ändra inställningen vrider du väljaren med hjälp av en spårskruvmejsel tills korrekt spänning visas bredvid pekaren på panelen.
àÌÙÓ Ï‡ˆË˛ Ó Ò·Ó Í ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË ‰Îfl Í·‚ˇÚÛ ˚ ÒÏ. ‚ ËÌÒÚ Û͈Ëflı ‚ ÍÓ̈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
ÇÄÜçé! è Ó‚Â ¸Ú ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl — (YDP-160)
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ô flÊÂÌË ‚ ÓÁÂÚÍ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡Ô flÊÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ ËÌÒÚ ÛÏÂÌÚÂ. Ç ÌÂÍÓÚÓ ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ËÌÒÚ ÛÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ Ò̇·ÊÂÌ Ô ÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ Ì‡Ô flÊÂÌËfl, ÍÓÚÓ ˚È ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ fl‰ÓÏ Ò ÒÂÚ‚˚Ï Í‡·ÂÎÂÏ. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌË Ô ÂÍβ˜‡ÚÂÎfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡Ô flÊÂÌ˲, ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÏÛ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ. è ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Ô ÂÍβ˜‡ÚÂθ Ì‡Ô flÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ Ì‡Ô flÊÂÌË 240 Ç.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÎÓÒÍÓÈ ÓÚ‚Â ÚÍË ÔÓ‚Â ÌËÚ Ô ÂÍβ˜‡ÚÂθ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ì‡Ô flÊÂÌËfl ·˚ÎÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚ÓÁÎÂ
Û͇Á‡ÚÂÎfl ̇ Ô‡ÌÂÎË.
YDP-160
YDP-140
Podręcznik użytkownika
Brugervejledning
Bruksanvisning
Руководство пользователя
PL
DA
SV
RU

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Yamaha Arius YDP-140

 • Page 1 Podręcznik użytkownika Руководство пользователя Informacje dotyczące montażu statywu instrumentu znajdują się w instrukcjach na końcu niniejszego podręcznika. WAŻNE — Sprawdź zasilacz — (YDP-160) Należy się upewnić, że napięcie w gniazdkach elektrycznych odpowiada wartościom napięcia podanym na tabliczce znamionowej, która znajduje się...
 • Page 2: Special Message Section

  SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.
 • Page 3 This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
 • Page 4 • (Andre) Brug kun den specificerede adapter (PA-150 eller et tilsvarende produkt, der anbefales af Yamaha). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på instrumentet eller overophedning. • AC-adapteren må ikke anbringes i nærheden af varmekilder, f.eks. varme-apparater eller radiatorer.
 • Page 5 • Anbring ikke genstande af vinyl, plast eller gummi på instrumentet, da de kan misfarve panelet eller tangenterne. Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke er i brug.
 • Page 6: Om Dokumentationen Og Reference

  Velkommen Tak, fordi du har købt et Yamaha Digital Piano! Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, for at du kan få mest mulig glæde af instrumentets avancerede og praktiske funktioner. Vi anbefaler også, at brugervejledningen opbevares et sikkert og praktisk sted, så den er let at finde, når du skal bruge den.
 • Page 7: Tilbehør

  Tilbehør • Brugervejledning (denne bog) • Quick Operation Guide (særskilt ark) • Nodebogen "50 Greats for the Piano" • Strømledning (YDP-160) • Klaverbænk* • AC-strømadapter (YDP-140)* Brugere i Canada eller USA: PA-150 eller tilsvarende Andet: PA-5D eller tilsvarende * Medfølger eller er ekstraudstyr alt efter, hvor instrumentet købes. Stemning I modsætning til et akustisk klaver skal dette instrument ikke stemmes.
 • Page 8: Funktioner

  Funktioner Funktioner Det digitale Yamaha-klaver YDP-160/140 har en lang række fyldige og variererede lyde, som skabes vha. Yamahas eget sampling lydgenereringssystem "AWM Dynamic Stereo Sampling". AWM (Advanced Wave Memory) er et samplingsystem, der genererer lyd, som kommer tæt på et akustisk instrument, i kraft af digital teknologi, som bruges til at optage instrumentets lyd.
 • Page 9: Table Of Contents

  Indhold Introduktion SPECIAL MESSAGE SECTION ... 2 Om dokumentationen og reference- materialet til dette instrument ... 6 Tilbehør ... 7 Funktioner ... 8 Navne på dele og funktioner... 10 Før du bruger digitalklaveret... 12 Låg...12 Nodestativ...12 Tilslutning af strømforsyningskablet (YDP-160) ...13 Tilslutning af strømadapteren (YDP-140)...13 Sådan tændes der for strømmen ...14 Indstilling af lydstyrke...14...
 • Page 10: Navne På Dele Og Funktioner

  Navne på dele og funktioner Navne på dele og funktioner Bunden af klaviaturet [PHONES] (HOVEDTELEFONER) Her kan du tilslutte et sæt almindelige stereo- hovedtelefoner, så du kan øve dig, uden at andre kan høre det (side 15). [DEMO/SONG] Lyt til en demomelodi for hver lyd og 50 for- programmerede melodier for klaver (side 16).
 • Page 11 [PEDAL] Sæt pedalledningen i (side 37). MIDI PEDAL MIDI [IN/OUT] (MIDI-INDGANG/ UDGANG) Slut en MIDI-enhed til dette stik for at bruge de forskellige MIDI-funktioner. (Tilslutning af MIDI-instrumenter— side 28) Viser stikkene MIDI [IN/OUT] og [PEDAL] bag på instrumentet. Pedaler Brug disse pedaler, hvis tonerne skal vare længere eller lyde blødere og rundere.
 • Page 12: Før Du Bruger Digitalklaveret

  åbnes, og kan være næsten umulige at fjerne. Dette kan forårsage elektrisk stød, kortslutning, brand eller anden alvorlig skade på instrumentet. Hvis det sker, skal du omgående slukke for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten. Indlevér herefter instrumentet til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted. Nodestativ Sådan sættes nodestativet op: 1.
 • Page 13: Tilslutning Af Strømforsyningskablet (Ydp-160)

  Brug kun den strømforsyningsledning, der følger med instrumentet. Hvis den medfølgende strømforsyningsledning går tabt eller bliver beskadiget, skal du kontakte din Yamaha-forhandler. Brug af en forkert type kabel kan medføre risiko for brand og elektrisk stød! Hvilken type strømforsyningsledning, der følger med instrumentet, afhænger af, hvilket land instrumentet er købt i. (I nogle områder kan der medfølge et overgangsstik, hvis ben er tilpasset stikkontakterne i det område, hvor instrumentet skal anvendes.)
 • Page 14: Sådan Tændes Der For Strømmen

  Før du bruger digitalklaveret Sådan tændes der for strømmen Tryk på [POWER]- (YDP-160) eller enheden. Strømindikatoren, der sidder på klaverets forside i venstre side, tændes. Tryk igen på (YDP-160) eller [POWER]- enheden. Strømindikatoren slukkes. Strømindikator Hvis du glemmer at slukke for klaveret og lukker låget over tangenterne, forbliver strømindikatoren tændt for at vise, at instrumentet stadig er tændt.
 • Page 15: Brug Af Hovedtelefoner

  Brug af hovedtelefoner Slut et sæt hovedtelefoner til et af [PHONES] Der er to -stik. [PHONES] Du kan tilslutte to sæt almindelige stereohovedtelefoner. (Hvis du kun skal bruge ét par, kan de sættes i et hvilket som helst af stikkene.) FORSIGTIG Lyt ikke til instrumentet i længere tid ved et højt lydniveau via hovedtelefonerne, da det kan medføre høreskader.
 • Page 16: Lytning Til Demomelodier

  Hver af de 10 (YDP-160) eller 6 (YDP-140) lyde har sin egen demomelodi, der demonstrerer den pågældende lyd. Se "Valg af lyde" på side 19. De demomelodier, der vises nedenfor, er omarrangerede uddrag af originalkompositionerne. Alle øvrige demomelodier er originalkompositioner ejet af Yamaha (©2008 Yamaha Corporation). Tangent GRAND PIANO 1...
 • Page 17: Afspilning Af 50 Forprogrammerede Melodier

  Indstilling af lydstyrken Brug -knappen til at justere lydstyrken. [MASTER VOLUME] Stop afspilningen af demomelodien. Tryk på -knappen for at standse afspilningen. [DEMO/SONG] Afspilning af 50 forprogrammerede melodier Digitalklaveret indeholder musikdata for de 50 klavermelodier samt for demomelodierne for lydene. Du kan enten bare lytte til melodierne eller slå...
 • Page 18: Lytning Til Melodier, Der Er Indlæst Fra Computeren

  Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren Du kan overføre melodidata fra computeren til instrumentet og afspille melodierne. (Se side 32 for at få yderligere oplysninger om at indlæse melodidata fra computeren.) Fremgangsmåde Vælg og afspil en melodi.
 • Page 19: Valg Og Brug Af Lyde

  Valg og brug af lyde Valg af lyde Fremgangsmåde Tryk på -knappen, og slip den, for at vælge lyden Grand Piano 1. [PIANO/VOICE] Tryk på [PIANO/VOICE] -knappen, og slip den, tryk på vælge en anden lyd. Hvis du vil vælge en bestemt demomelodi direkte, skal du trykke på en af tangenterne mellem C1 og A1 (YDP-160) eller C1 til F1 (YDP-140), mens du holder -knappen nede.
 • Page 20: Brug Af Pedalerne

  Valg og brug af lyde Brug af pedalerne Fortepedal (højre pedal) Dæmperpedalen fungerer på samme måde som dæmperpedalen på et akustisk klaver. Når pedalen er trådt ned, er tonernes efterklang længere. Hvis pedalen slippes, stoppes (dæmpes) alle klingende toner. Fortepedalen har halvpedal-funktion. Sostenutopedal (midterpedal) Hvis du spiller en tone eller akkord på...
 • Page 21: Variation Af Klangen - Rumklang

  Variation af klangen – Rumklang Med denne funktion kan du vælge forskellige digitale rumklangseffekter, der giver lyden ekstra dybde og udtryk ved at skabe en realistisk akustisk klang. Fremgangsmåde Hold [PIANO/VOICE] -knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C2 og E2 for at vælge en rumklangstype.
 • Page 22: Kombination Af To Lyde (Dobbelttilstand)

  Valg og brug af lyde Kombination af to lyde (dobbelttilstand) Du kan lægge to lyde oven på hinanden og spille med dem samtidig for at skabe en tykkere og rundere lyd. Fremgangsmåde Aktiver Dual-mode. Tryk, mens du trykker på mellem C1 til A1 (YDP-160) eller C1 til F1 (YDP-140) (eller tryk på en tangent, og hold den nede, mens du trykker på...
 • Page 23: Transponering

  Transponering Med digitalklaverets transponeringsfunktion kan du sætte tonehøjden for hele instrumentet op eller ned i halvtonetrin (til et maksimum på seks halvtonetrin). Det gør det lettere at tilpasse instrumentets tonehøjde til en sanger eller andre instrumenter. Hvis du f.eks. indstiller transponeringsværdien til "5", vil et tryk på en C-tangent give et F. På denne måde kan du spille en melodi, som om den er i C-dur, og instrumentet transponerer den til F-dur.
 • Page 24: Brug Af Metronomen

  Valg og brug af lyde Brug af metronomen Digitalklaveret har en indbygget metronom (en anordning, der holder et nøjagtigt tempo), som er et praktisk hjælpemiddel, når man øver. Fremgangsmåde Start metronomen. Tryk på [METRONOME] Indstilling af taktart Hold [METRONOME] C3 D3 E3 F3 C3: Ingen taktmarkeringer, C 3: 2/4, D3: 3/4, D 3: 4/4, E3: 5/4, F3: 6/4 Indstilling af tempo...
 • Page 25: Indstilling Af Tangenternes Anslagsfølsomhed

  Indstilling af lydstyrken Du kan ændre lydstyrken for metronomlyden. Hold [METRONOME] -knappen nede, og tryk på en tangent mellem C1 og G2 for at indstille lydstyrken. Laveste tangent Jo højere en tangent, du trykker på, jo kraftigere bliver lydstyrken. Stop metronomen. Metronomen stoppes ved at trykke på...
 • Page 26: Indspilning Af Det, Du Spiller

  Indspilning af det, du spiller Indspilning af det, du spiller Med digitalklaverets optagefunktion kan du indspille den melodi, du spiller. Den indspillede melodi kaldes "brugermelodien". Følg nedenstående fremgangsmåde for at indspille og afspille det, du spiller. Indspilning af lyd og indspilning af data Kassettebåndoptagelser gemmer data på...
 • Page 27: Afspilning Af Indspillede Musikdata

  Afspilning af indspillede musikdata Fremgangsmåde Start afspilningen. Tryk på [PLAY] -knappen. -knappen blinker i det aktuelle tempo. [PLAY] Stop afspilningen. Når afspilningen af brugermelodien er fuldført, vender instrumentet automatisk tilbage til den foregående tilstand. Du kan standse afspilningen ved at trykke på Sletning af indspillede data Det er også...
 • Page 28: Tilslutning Af Midi-Instrumenter

  Tilslutning af MIDI-instrumenter Tilslutning af MIDI-instrumenter Digitalklaveret er forsynet med MIDI-stik. Ved hjælp af MIDI- funktionerne kan du få adgang til mange forskellige musikgenrer. Om MIDI MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et globalt standardformat for overførsel og modtagelse af musikdata mellem elektroniske musikinstrumenter.
 • Page 29: Tilslutning Af Digitalklaveret Til En Computer

  Eksempel på tilslutning af instrumentet til computerens USB-stik Brug et USB/MIDI-interface (ekstraudstyr; brug f.eks. Yamaha UX16) til at forbinde instrumentets MIDI-stik med computerens USB-stik.
 • Page 30: Midi-Funktioner

  MIDI-funktioner MIDI-funktioner Du kan foretage detaljerede justeringer af MIDI-indstillingerne. Valg af MIDI-afsendelses/modtagelseskanal I alle MIDI-systemer skal MIDI-kanalerne på afsendelses- og modtagelsesudstyret stemme overens, før der kan overføres data. Med denne parameter kan du angive den kanal, som digitalklaveret afsender eller modtager MIDI-data på.
 • Page 31: Program Change On/Off (Programændring Fra/Til)

  Program Change On/Off (Programændring FRA/TIL) Normalt reagerer instrumentet på Program Change-numre (MIDI-oplysninger om ændring af programnumre), der modtages fra et eksternt keyboard eller en anden MIDI-enhed, så lyden med det pågældende nummer vælges på den tilsvarende kanal (lyden på klaviaturet ændres ikke). Desuden sender instrumentet normalt Program Change-numre via MIDI, når der vælges en af dets lyde, så...
 • Page 32: Overførsel Af Melodidata Mellem Computeren Og Digitalklaveret

  For at kunne bruge denne funktion skal du først hente Musicsoft Downloader fra Yamahas websted på følgende URL-adresse og installere programmet på computeren. http://music.yamaha.com/download/ ● Systemkrav til Musicsoft Downloader • Operativsystem Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista * 32-bit-versionen af XP og Vista understøttes, men ikke...
 • Page 33: Overførsel Af Melodidata Fra Digitalklaveret Til En Computer

  Overførsel af melodidata fra digitalklaveret til en computer Med Musicsoft Downloader kan du overføre brugermelodien i instrumentet til en computer. Yderligere oplysninger om overførsel af melodidata fra instrumentet til en computer finder du under emnet "Transferring Data Between the Computer and Instrument (for unprotected data)"...
 • Page 34: Fejlfinding

  Der høres støj i højttalerne eller hovedtelefonerne. Den overordnede lydstyrke er for lav, eller der høres ingen lyd. Fortepedalen fungerer ikke. Tilbehør BC-100 klaverbænk En komfortabel klaverbænk, hvis design passer til dit Yamaha-digitalklaver. UX16 USB/MIDI-interface HPE-150 Hovedtelefoner Brugervejledning YDP-160/140 Mulig årsag og løsning Stikket er ikke sat ordentligt i instrumentet.
 • Page 35: Samling Af Keyboardstativet

  Samling af keyboardstativet FORSIGTIG • Pas på, at delene ikke ombyttes, og sørg for, at de vender den rigtige vej ved samlingen. Følg nedenstående fremgangsmåde. • Der bør være mindst to personer til at samle stativet. • Stativet skal altid samles på en plan gulvflade. •...
 • Page 36 Samling af keyboardstativet Monter B. Afhængigt af, hvilken model digitalklaver du har købt, kan overfladen på den ene side af B have en anden farve end den anden side. Hvis det er tilfældet, skal B monteres, så den side, der har samme farve som D og E, vender ud mod brugeren.
 • Page 37 Tilslut pedalkablet. 6-1 Slut pedalledningen til pedalstikket fra bagsiden. 6-2 Fastgør kabelholderne på bagpanelet som vist på illustrationen, og klem kablet fast i holderne. 6-3 Brug vinylbåndet til at holde styr på overskydende pedalledning. Slut strømledningen (til YDP- 160) eller strømadapteren (til YDP-140) til enheden.
 • Page 38 Samling af keyboardstativet Når instrumentet er samlet, skal du kontrollere følgende. • Er der nogen dele tilovers? → Gennemgå samlingen igen, og ret eventuelle fejl. • Er instrumentet fri af døre eller andre bevægelige genstande? → Flyt instrumentet til et sikkert sted. •...
 • Page 39: Indeks

  Indeks Symboler +/–...10 Talværdier 50 forprogrammerede melodier for klaver ...17 AC IN ...11 AC INLET ...11 afspille indspillede musikdata...27 anslagsfølsomhed ...25 AWM...8 AWM Dynamic Stereo Sampling ...8 Brugermelodi...26 computer...29 dæmperpedal ...20 DC IN 12V...11 DEMO/SONG ...10, 16–18 Dual, mode ...22 finde fejl ...34 forprogrammerede melodier ➝...
 • Page 40 Indeks POWER...10, 14 Programændring ...31 REC ...10, 26 Rumklang...21 samle ...35–38 SMF ...32 sostenutopedal...20 Standard MIDI File ...32 STANDBY/ON ...10 starte/stoppe afspilning 50 forprogrammerede melodier for klaver ...17 demomelodier ...16 stativ ...35–37 tempo ...24 tilbehør...7 Tilslutning af en computer ...29 Transponering ...23 transport ...7 venstre pedal ...20...
 • Page 41: Specifikationer

  Yamaha. * Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
 • Page 42: Important Safety Instructions

  YDP-160 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. The above warning is located on the bottom of the unit. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions.
 • Page 43 * This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. YDP-160/140 IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord IMPORTANT.
 • Page 44 LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868 HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-3273 U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division,Yamaha Corporation ASIA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA...

This manual is also suitable for:

Arius ydp-160

Table of Contents