Download Print this page

Husqvarna HP100-1 Operator's Manual

Hearing protectors
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HP100-1, HP200-1, HP100-2, HP200-2
EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
BS
Korisnički priručnik
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
取扱説明書
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
MK
Упатство за оператор
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SR
Priručnik za rukovaoca
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
Operator's manual
EN-US
Manual de usuario
ES-MX
FR-CA
Manuel d'utilisation
4-7
8-12
13-16
17-20
21-24
25-29
30-34
35-38
39-42
43-46
47-50
51-54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-74
75-78
79-82
83-86
87-90
91-94
95-98
99-103
104-107
108-111
112-115
116-119
120-123
124-127
128-132
129-137

Advertisement

loading

  Related Manuals for Husqvarna HP100-1

  Summary of Contents for Husqvarna HP100-1

 • Page 1 HP100-1, HP200-1, HP100-2, HP200-2 Operator's manual Ръководство за експлоатация 8-12 Korisnički priručnik 13-16 Návod k použití 17-20 Brugsanvisning 21-24 25-29 Bedienungsanweisung Οδηγίες χρήσης 30-34 Manual de usuario 35-38 Kasutusjuhend 39-42 Käyttöohje 43-46 Manuel d'utilisation 47-50 Priručnik za korištenje 51-54 Használati utasítás...
 • Page 2 HP100-1 1000 2000 4000 8000 Mf (dB) 11.6 17.2 21.7 30.4 29.2 35.4 34.4 Sf (dB) APV (dB) 14.5 18.6 27.0 25.0 31.3 29.8 HML, dB H: 27, M: 22, L: 15 SNR, dB HP100-2 1000 2000 4000 8000 Mf (dB) 15.5...
 • Page 3 max. min.
 • Page 4: Table Of Contents

  D, laid out in Annex VIII of the PPE-regulation (EU) The models HP100-1, HP200-1 are hearing protection 2016/425. CE markings are in accordance with EN with headband and the models HP100-2, HP200-2 are 352-1:2002 and EN 352-3:2002.
 • Page 5: Assembly

  HP100-2, HP200-2 on page 5 . protection are not compressed. (Fig. 9) • For HP100-1, HP200-1: Make sure that the • Put the product in a dry and clean space with correct headband is not in tension. temperature.
 • Page 6: Technical Data

  Spring cover Headband Spring Stainless steel Cup supporting arm Size ranges Approved helmets HP200-2 Size ranges for models with headband, HP100-1, Use the product with the helmets below only. HP200-1: Small, Medium, Large Model Helmet attachment type Approved size number...
 • Page 7: Accessories

  ‘large size range’ ear- muffs are designed to fit wearers for whom ‘medium size range’ earmuffs are not suitable. Accessories Hygiene kit Model Part number Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 8: Въведение

  Описание на продукта осигуряване на качеството на производствения процес, модул D, изложен в Приложение VIII от Моделите HP100-1, HP200-1 са антифони с лента за наредбата за лични предпазни средства (ЕС) глава, а моделите HP100-2, HP200-2 са антифони за 2016/425. CE маркировките са в съответствие с EN каска.
 • Page 9: Монтаж

  Операция За поставяне на шумозаглушителите 2. Регулирайте заглушителите, докато не прилегнат плътно към главата и около ушите Ви. (Фиг. 9) в положение за работа HP100-1, За поставяне на заглушителите в HP200-1 положение за готовностHP100-2, 1. Поставете лентата за глава и регулирайте...
 • Page 10: Поддръжка

  Уверете се, че опорните пръстени върху химически и/или физически щети. антифона не са притиснати. ВНИМАНИЕ: За HP100-2, HP200-2: Не • За HP100-1, HP200-1: Уверете се, че лентата за натискайте шумозаглушителите към глава не е обтегната. повърхността на каската. Това ще •...
 • Page 11 Опорно рамо на чашката Диапазон на размери Одобрени каски HP200-2 Диапазони на размер за модели с лента за глава, Използвайте продукта само със следните каски. HP100-1, HP200-1: Малък, среден, голям Модел Типов номер на Одобрен размер приставката за каска Husqvarna H300 L = ляво: 581 50 74 01...
 • Page 12: Принадлежности

  Принадлежности Хигиенен комплект Модел Сериен номер Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 13: Uvod

  D, pojašnjenom u Prilogu VIII propisa o Modeli HP100-1, HP200-1 predstavljaju zaštitu sluha s ličnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425. Oznake CE su u trakom za glavu, dok su modeli HP100-2, HP200-2 skladu sa standardima EN 352-1:2002 i EN 352-3:2002.
 • Page 14: Sastavljanje

  Postavljanje štitnika za uši u radni 2. Podesite štitnike za uši tako da vam stoje čvrsto preko ušiju i na glavi. (Sl. 9) položaj HP100-1, HP200-1 Postavljanje štitnika za uši u položaj 1. Stavite traku za glavu i podesite štitnike za uši preko pripravnosti HP100-2, HP200-2 ušiju.
 • Page 15: Transport, Skladištenje I Odbacivanje

  Traka za glavu Opruga Nehrđajući čelik Noseća poluga čaše Rasponi veličina Odobrene zaštitne kacige HP200-2 Rasponi veličina za modele s trakom za glavu, HP100-1, Proizvod koristite samo s kacigama navedenim u nastavku. HP200-1: Mala, Srednja, Velika 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 16: Pribor

  će većini korisnika. Mali ili veliki štitnici za uši dizajnirani su za koris- nike kojima srednja veličina štitnika ne odgovara. Pribor Higijenski pribor Model Broj dijela Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 17 Popis výrobku uvedené v příloze VIII nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Označení CE jsou Modely HP100-1, HP200-1 jsou chrániče sluchu v souladu s normami EN 352-1:2002 a EN 352-3:2002. s náhlavním obloukem a modely HP100-2, HP200-2 Výrobky jsou schváleny pro moduly B a D společností...
 • Page 18 části Technické údaje na strani 19 . (Obr. 7) Provoz Nastavení chráničů sluchu do provozní Nastavení chráničů sluchu do polohy HP100-1, HP200-1 pohotovostní polohy HP100-2, HP200-2 1. Nasaďte si náhlavní oblouk a upravte chrániče sluchu kolem uší.
 • Page 19 Zkontrolujte, zda nejsou těsnící kroužky na ochraně a fyzickým poškozením. sluchu stlačené. VAROVÁNÍ: Pro model HP100-2, • Pro model HP100-1, HP200-1: Zkontrolujte, zda není HP200-2: Netlačte chrániče sluchu na náhlavní oblouk poškozený. skořepinu přilby. Tím se zablokuje rameno • Pro model HP100-2, HP200-2: Nasaďte si chrániče chrániče sluchu a může dojít k poškození...
 • Page 20 Střední chrániče sluchu vyhovují vět- šině uživatelů. Malé nebo velké chrá- niče sluchu jsou určeny uživatelům, kterým nevyhovuje střední velikost. Příslušenství Hygienická sada Model Objednací číslo dílu Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 21 Modul D, som er fastsat i bilag VIII i PPE-forordning (EU) 2016/425 . CE-mærkning er i overensstemmelse Modellerne HP100-1, HP200-1 er høreværn med bøjle, med EN 352-1:2002 og EN 352-3:2002. Produkterne er og modellerne HP100-2, HP200-2 er høreværn til hjelm.
 • Page 22 2. Kontroller tætningsringenes og skumgummiindsatsernes tilstand før hver brug. Transport, opbevaring og bortskaffelse Transport og opbevaring • For HP100-1, HP200-1: Sørg for, at hovedbøjlen ikke stammer. • Sørg for, at høreværnets tætningsringe ikke er trykket sammen. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 23 ABS, PVC Fjederafdækning Hovedbøjle Fjeder Rustfrit stål Støttearm til kop Størrelser Godkendte hjelme HP200-2 Størrelser for modeller med hovedbøjle, : HP100-1, Anvend produktet med hjelmene nedenfor. HP200-1 Lille, medium, stor Model Hjelmfastgørelse, type- Godkendt størrelse nummer Husqvarna H300 L= Venstre: 581 50 74 M, L R= Højre: 581 50 74 02...
 • Page 24 Små og store øremuffer er udviklet til bru- gere, der ikke opnår korrekt pasning med mellemstore øremuffer. Tilbehør Hygiejnesæt Model Reservedelsnummer Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 25: Einleitung

  Einleitung Produktbeschreibung entsprechen der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses, Modul D, nach Anhang VIII der Bei den Modellen HP100-1, HP200-1 handelt es sich um PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die CE- einen Gehörschutz mit Kopfbügel und bei den Modellen Kennzeichnungen entsprechen EN 352-1:2002 und HP100-2, HP200-2 um einen Gehörschutz für einen...
 • Page 26: Montage

  Betrieb So bringen Sie die So bringen Sie die Gehörschutzmuscheln in die Kapselgehörschützer in die Betriebsposition HP100-1, HP200-1 Ruheposition HP100-2, HP200-2 1. Setzen Sie den Kopfbügel auf, und passen Sie die • Heben Sie die Kapselgehörschützer heraus und Gehörschutzmuscheln an Ihre Ohren an.
 • Page 27: Wartung

  Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsringe am dass es vor chemischen bzw. physischen Schäden Gehörschutz nicht zusammengedrückt sind. geschützt ist. • Für HP100-1, HP200-1: Vergewissern Sie sich, dass ACHTUNG: Für HP100-2, HP200-2: der Kopfbügel nicht unter Spannung steht. Drücken Sie die Gehörschutzmuscheln •...
 • Page 28 Dichtungsringe ABS, PVC Federabdeckung Kopfband Feder Edelstahl Muschelhalter Größenbereiche Zugelassene Helme HP200-2 Größenbereiche für Modelle mit Kopfbügel, HP100-1, Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den unten aufgeführten Helmen. HP200-1: Klein, Mittel, Groß Modell Helmbefestigung Typ- Genehmigte Größe nummer Husqvarna H300...
 • Page 29: Zubehör

  Zubehör Hygiene-Set Modell Teilenummer Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 30 Περιγραφή προϊόντος διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) που ορίζεται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 σχετικά Τα μοντέλα HP100-1, HP200-1 είναι προστατευτικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. Οι σημάνσεις CE είναι ακοής με ιμάντα κεφαλής και τα μοντέλα HP100-2, σύμφωνες με το πρότυπο EN 352-1:2002 και EN HP200-2 είναι...
 • Page 31 Τεχνικά στοιχεία στη κράνος, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 32 . (Εικ. 7) Λειτουργία Τοποθέτηση των προστατευτικών Τοποθέτηση των προστατευτικών ακοής στη θέση λειτουργίας HP100-1, ακοής στη θέση αναμονής HP100-2, HP200-1 HP200-2 1. Φορέστε τον ιμάντα κεφαλής και προσαρμόστε τα •...
 • Page 32 προστατεύεται από χημικές ή/και υλικές ζημιές. προστατευτικών ακοής δεν είναι συμπιεσμένα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το HP100-2, HP200-2: • Για το HP100-1, HP200-1: Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας Μην πιέζετε τα προστατευτικά ακοής κεφαλής δεν είναι τεντωμένος. πάνω στο κέλυφος του κράνους. Αυτό θα...
 • Page 33 Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας Βραχίονας στήριξης Πολυαμίδιο (PA) ακουστικών Μεγέθη Εγκεκριμένα κράνη HP200-2 Μεγέθη για μοντέλα με ιμάντα κεφαλής, HP100-1, Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα παρακάτω κράνη. HP200-1: Μικρό (Small), Μεσαίο (Medium), Μεγάλο (Large) Μοντέλο Αριθμός τύπου Εγκεκριμένο μέγεθος...
 • Page 34 μεγέθους" είναι σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν σωστά στους χρήστες για τους οποίους δεν είναι κατάλληλα τα προστατευτικά ακοής "μεσαίου μεγέθους". Αξεσουάρ Κιτ υγιεινής Μοντέλο Κωδικός Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 35: Introducción

  D) según lo dispuesto en el Anexo VIII del reglamento relativo a los equipos de protección personal (EPP) Los modelos HP100-1, HP200-1 son protectores 2016/425 de la UE. Las marcas CE se ajustan a las auriculares con diadema y los modelos HP100-2, normas EN 352-1:2002 y EN 352-3:2002.
 • Page 36: Montaje

  Para ajustar las orejeras en la posición 2. Ajuste las orejeras hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y bien ceñidas a la cabeza. de trabajo HP100-1, HP200-1 (Fig. 9) 1. Póngase la diadema y ajústese las orejeras en las Para ajustar las orejeras en la posición...
 • Page 37: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  Asegúrese de que los aros de sellado de los químicos. protectores auriculares no están comprimidos. PRECAUCIÓN: Para HP100-2, HP200-2: • Para HP100-1, HP200-1: Asegúrese de que la No presione las orejeras contra la calota diadema no está tensa. del casco. Esto puede bloquear el brazo •...
 • Page 38: Accesorios

  "talla grande" están diseñadas para personas a las que no les sirven las orejeras de "talla mediana". Accesorios Kit de higiene Modelo Referencia Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 39 Sissejuhatus Toote kirjeldus tootmiskvaliteedi tagamise nõuetele (moodul D), nagu on määratud isikukaitsevahendite määruse (EL) Mudelid HP100-1, HP200-1 on peavõruga 2016/425 lisas VIII. CE-märgistus vastab standarditele kuulmiskaitsmed ja mudelid HP100-2, HP200-2 on EN 352-1:2002 ja EN 352-3:2002. Tooted on kuulmiskaitsmed kiivrile. Tooted on vamistatud kaitseks moodulitele B ja D heaks kiitnud BSI (NB 2797), BSI kahjuliku müra eest.
 • Page 40 Veenduge, et kuulmiskaitse kõrvapadjad poleks temperatuur. kokku surutud. • Ärge pange toodet hoiustamise ajal päikesevalguse • HP100-1, HP200-1 – Veenduge, et peavõru ei oleks kätte ja veenduge, et need oleksid kaitstud keemilise pinges. ja/või füüsilise kahjustuse eest. • HP100-2, HP200-2 – Pange kõrvaklapid •...
 • Page 41 , et prognoosida tegelikku A‐ • F = sagedused, millel mürasummutust mõõdetakse. filtriga korrigeeritud mürataset kõrvas). • Mf = keskmine väärtus. Vastutav tootja: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, • Sf = standardhälve. Rootsi, tel +46 3614 6500. • APV (Mf-Sf) = eeldatav kaitseväärtus.
 • Page 42 Väiksed või suured kõrvaklapid on mõeldud kasutajatele, kellele keskmise suurusega kõr- vaklapid ei sobi. Lisatarvikud Hügieenikomplekt Mudel Osa number Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 43 Johdanto Tuotekuvaus henkilösuojaimia koskevan asetuksen (EU) 2016/425 liitteessä VIII esitetyn tuotantoprosessin moduuli D:n Mallit HP100-1, HP200-1 ovat sankamallisia laadunvarmistusta. CE-merkinnät ovat standardien EN kuulonsuojaimia ja mallit HP100-2, HP200-2 ovat 352-1:2002 ja EN 352-3:2002 mukaisia. Tuotteet on kypäräkiinnitteisiä kuulonsuojaimia. Tuotteet on hyväksynyt moduuleihin B ja D BSI (NB 2797), BSI...
 • Page 44 • Varmista, että kuulonsuojainten tiivistysrenkaat eivät asettaminen käyttöasentoon HP100-2, HP200-2 ole lytyssä. sivulla 44 . • Malleille HP100-1, HP200-1: Varmista, että sanka ei (Kuva 9) ole kireä. • Siirrä tuote kuivaan ja siistiin paikkaan, jossa on sopiva lämpötila. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 45 Lisätietoja teknisten tietojen sisällöstä on seuraavassa äänenpainetasosta L , jotta voidaan arvioida luettelossa: tehollinen A-painotettu äänitaso korvan sisällä). • F = taajuudet, joilla vaimennus mitataan. Tuotteesta vastaava valmistaja: Husqvarna AB, SE-561 • Mf = keskiarvo. 82 Huskvarna, Ruotsi, puh: +46-36-146500. • Sf = vakiopoikkeama. •...
 • Page 46 (S) tai suuret (L). Useimmille käyttäjille sopivat keskikokoiset (M) kuulonsuojaimet. Pienet (S) ja suuret (L) kuulonsuojaimet on tarkoitettu käyttäjille, joille M-koko ei sovi. Lisävarusteet Hygieniasarja Malli Osanumero Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 47: Introduction

  Description du produit production, module D, définie dans l'annexe VIII du règlement (UE) 2016/425 sur la sécurité des Les modèles HP100-1, HP200-1 sont des protège- équipements de protection individuelle. Les marquages oreilles avec serre-tête et les modèles HP100-2, CE sont conformes aux normes EN 352-1:2002 et HP200-2 sont des protège-oreilles pour un casque.
 • Page 48: Montage

  Utilisation Pour régler les protège-oreilles en 2. Réglez les protège-oreilles jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés autour de vos oreilles et contre votre position de fonctionnement HP100-1, tête. (Fig. 9) HP200-1 Pour régler les protège-oreilles en 1. Mettez le serre-tête et réglez les protège-oreilles position de veille HP100-2, HP200-2 autour de vos oreilles.
 • Page 49: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  REMARQUE: Pour HP100-2, HP200-2 : • Pour HP100-1, HP200-1 : Assurez-vous que le Ne poussez pas les protège-oreilles sur la serre-tête n'est pas tendu. coque du casque. Cela verrouille le bras •...
 • Page 50: Accessoires

  Tailles Casques homologués HP200-2 Tailles pour les modèles avec serre-tête, HP100-1, Utilisez uniquement le produit avec les casques répertoriés ci-dessous. HP200-1 : S, M, L Modèle Numéro de type de fixa- Taille homologuée tion du casque Husqvarna H300 L = gauche : 581 50 74...
 • Page 51 D, navedenom u Prilogu VIII. Uredbe PPE Modeli HP100-1, HP200-1 štitnici su za uši s trakom za (EU) 2016/425. CE oznake u skladu su s normama EN glavu, a modeli HP100-2, HP200-2 štitnici za uši za 352-1:2002 i EN 352-3:2002.
 • Page 52 3. Brtvene prstene i umetke od pjenaste spužve zamijenite jednom svakih šest mjeseci, ako je Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje Prijevoz i skladištenje • Za HP100-1, HP200-1: Pobrinite se da traka za glavu ne bude zategnuta. • Pobrinite se da brtveni prsteni na zaštiti sluha ne •...
 • Page 53 • F = frekvencije na kojima je mjereno prigušenje. razina zvuka unutar uha). • Mf = srednja vrijednost. Odgovorni proizvođač: Husqvarna AB, SE-561 82 • Sf = standardno odstupanje. Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500. • APV (Mf – Sf) = pretpostavljena vrijednost zaštite.
 • Page 54 Mali ili veliki štitnici za uši dizaj- nirani su za nositelje kojima ne odgo- varaju štitnici za uši srednje veličine. Dodaci Higijenski pribor Model Kat. broj Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 55 Bevezető Termékleírás tesznek az irányelv VIII. függelékében leírt, a gyártási folyamatra vonatkozó minőségbiztosítási A HP100-1, HP200-1 modellek fejpánttal rendelkező követelményeknek (D. modul). A CE-jelölések hallásvédők, a HP100-2, HP200-2 modellek pedig megfelelnek az EN 352-1:2002 és EN 352-3:2002 sisakkal használható hallásvédők. A termékeket arra szabványnak.
 • Page 56 (ábra 7) Üzemeltetés A hallásvédő párnák működési A hallásvédő párnák készenléti pozícióba állítása HP100-1, HP200-1 pozícióba állítása HP100-2, HP200-2 1. Helyezze fel a fejpántot, és igazítsa a fülvédőt a • Emelje kifelé és felfelé a hallásvédő párnákat, amíg füleire.
 • Page 57 Tömítőgyűrűk ABS, PVC Rugófedél Fejpánt Rugó Rozsdamentes acél Kagylótartó kar Mérettartományok Jóváhagyott sisakok HP200-2 A fejpánttal rendelkező modellek mérettartományai, A terméket kizárólag az alábbi sisakokkal szabad HP100-1, HP200-1: Kicsi (S), közepes (M), nagy (L) használni. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 58 Akinek a „közepes mér- ettartomány” mégsem felel meg, használhatja a „kis mérettartományú” vagy a „nagy mérettartományú” hal- lásvédőket. Tartozékok Higiéniai készlet Modell Cikkszám Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 59: Introduzione

  Descrizione del prodotto controllo qualità del processo produttivo, modulo D, descritto nell'Allegato VIII della normativa (UE) 2016/425 I modelli HP100-1, HP200-1 sono cuffie protettive con sui DPI. Le marcature CE sono conformi agli standard archetto e i modelli HP100-2, HP200-2 sono cuffie EN 352-1:2002 ed EN 352-3:2002.
 • Page 60: Montaggio

  Trasporto, stoccaggio e smaltimento Trasporto e rimessaggio • Per HP100-1, HP200-1: Accertarsi che la fascia non sia in tensione. • Accertarsi che gli anelli di tenuta sulle cuffie •...
 • Page 61: Dati Tecnici

  Fascia Molla Acciaio inossidabile Braccio di supporto padi- glione Formati Caschi omologati HP200-2 Formati per i modelli con archetto, HP100-1, HP200-1: Usare il prodotto solo con i seguenti caschi. piccolo, medio, grande Modello Attacco casco tipo nu- Taglia approvata mero...
 • Page 62: Accessori

  è adatta per le per- sone a cui non calzano le cuffie med- Accessori Kit igiene Modello Codice componente Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 63 主要諸元............... 65 操作................64 Accessories(アクセサリー)........66 はじめに 製品の説明 防護具(PPE)に関する EU 規制の付録 VIII に記載され ている生産工程の品質保証、モジュール D に準拠して モデル HP100-1, HP200-1 はヘッドバンド式イヤマフ、 います。CE マークは、EN 352-1:2002 および EN モデル HP100-2, HP200-2 はヘルメット用イヤマフで 352-3:2002 に準拠しています。本製品は、BSI す。本製品は、有害な騒音から耳を保護するように設計 (NB2797)、BSI Group The Netherlands B.V. Say されています。 Building、John M. Keynesplein 9、1066 EP Amsterdam、The Netherlands によってモジュール...
 • Page 64 注記: HP100-2, HP200-2: イヤマフの内側が濡れてい 布を使用します。 る場合は、パーキング位置で乾燥させます。 (図 11) 2. 毎回使用する前に、シールリングと気泡ゴムインサ ートの状態を点検してください。 搬送、保管、廃棄 搬送と保管 • HP100-2, HP200-2 の場合:イヤマフを操作位置に イヤマフを操作位置にセットする HP100-2, します。 • イヤマフのシールリングが圧迫されていないことを HP200-264 ページ を参照してください。 確認します。 (図 9) • HP100-1, HP200-1 の場合:ヘッドバンドが引っ張 • 製品を乾燥した清潔な場所に、適切な温度で保管し られていないか確認します。 ます。 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 65 (図 3) (図 4) ズに対する予測騒音レベル低減)。 • SNR = Single Number Rating (耳内の有効な A 特 性音レベルを推定するために、測定された C 特性音 主要諸元の内容の説明については、次のリストを参照し 圧レベルから減算される値、 L )。 てください。 製造責任者:Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna, • F = 減衰の測定周波数。 Sweden(電話:+46-36-146500) • Mf = 平均値。 • Sf = 標準偏差。 素材 部品...
 • Page 66 JSP MK II EVO これらのイヤマフは、「スモールサ イズレンジ」または「ラージサイズ レンジ」(適宜)です。EN352-3 に 準拠したイヤマフは、「ミディアム サイズレンジ」または「スモールサ イズレンジ」または「ラージサイズ レンジ」です。大多数の装着者に は、「ミディアムサイズレンジ」の イヤマフが適しています。ミディア ムサイズレンジのイヤマフが合わな い方のために、「スモールサイズレ ンジ」または「ラージサイズレン ジ」のイヤマフが用意されていま す。 Accessories(アクセサリー) 衛生キット モデル 部品番号 Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 67 Gaminio aprašas proceso kokybės užtikrinimą, aprašytą AAP reglamento (ES) 2016/425 VIII priedo D modulyje. CE ženklai Modeliai HP100-1, HP200-1 yra apsauginės ausinės su naudojami pagal EN 352-1:2002 ir EN 352-3:2002. lankeliu ant galvos, o modeliai HP100-2, HP200-2 yra Gaminiai patvirtinti pagal BSI (NB 2797), BSI Group The šalmui skirtos apsauginės ausinės.
 • Page 68 • Pasirūpinkite, kad ant apsauginių ausinių esantys HP100-2, HP200-2 psl. 68 . sandarinimo žiedai nebūtų suspausti. (Pav. 9) • (HP100-1, HP200-1) Įsitikinkite, kad lankelis nėra • Laikykite gaminį sausoje, švarioje vietoje ir tinkamoje įtemptas. temperatūroje. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 69 Lankelis ant galvos Spyruoklė Nerūdijantis plienas. Kaušelį laikančioji svirtis Dydžiai Patvirtinti šalmai HP200-2 Modelių su lankeliu ant galvos, HP100-1, HP200-1, Įrenginį naudokite tik su toliau išvardytais šalmais. dydžiai: mažas (S), vidutinis (M), didelis (L) Modelis Šalmo priedo tipo nu- Patvirtintas dydis meris „Husqvarna H300“...
 • Page 70 Mažo arba di- delio dydžio ausinės skirtos naudoto- jams, kuriems netinka vidutinio dyd- žio ausinės. Priedai Higieninis rinkinys Modelis Dalies numeris Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 71: Ievads

  Izstrādājuma apraksts ražošanas procesa kvalitātes kontrolei, D modulis, kas izklāstīts PPE regulas (ES) 2016/425 VIII pielikumā. CE Modeļi HP100-1, HP200-1 ir dzirdes aizsarglīdzekļi ar marķējumi ir saskaņoti ar EN 352-1:2002 un EN galvas saiti, un modeļi HP100-2, HP200-2 ir dzirdes 352-3:2002.
 • Page 72: Montāža

  Modelim HP100-2, HP200-2: Novietojiet austiņas Austiņu ekspluatācijas pozīcijā. Skatiet šeit: • Pārliecinieties, ka blīvgredzeni uz dzirdes novietošana ekspluatācijas pozīcijā HP100-2, aizsarglīdzekļiem nav saspiesti. HP200-2 lpp. 72 . • Modelim HP100-1, HP200-1: Pārliecinieties, vai (Att. 9) galvas lenta nav nospriegota. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 73: Tehniskie Dati

  Galvas lente Atspere Nerūsējošais tērauds Bļodiņu atbalsta locīkla Izmēru diapazoni Apstiprinātās ķiveres HP200-2 Izmantojiet izstrādājumu tikai ar tālāk norādītajām Izmēru diapazoni modeļiem ar galvas stīpu, HP100-1, ķiverēm. HP200-1: Mazs, vidējs, liels Modelis Ķiveres pierīces tipa nu- Apstiprinātais izmērs murs Husqvarna H300 L= kreisā...
 • Page 74: Piederumi

  Piederumi Higiēnas komplekts Modelis Detaļas numurs Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 75 Опис на производот квалитет за производствениот процес, модул D, наведен во Анекс VIII од регулативата PPE (ЕУ) Моделите HP100-1, HP200-1 се заштитници за уши 2016/425. Ознаките CE се во согласност со EN со лента за на глава, а моделите HP100-2, HP200-2 352-1:2002 и...
 • Page 76 погледнете во 77 . (Слика 7) Работа За да ги ставите слушалките во За да ги ставите слушалките во работна положба HP100-1, HP200-1 положба на подготвеност HP100-2, HP200-2 1. Ставете ја лентата за на глава и приспособете ги слушалките околу ушите.
 • Page 77 Уверете се дека заптивните прстени на заштитен од хемиско и/или од физичко заштитниците за уши не се притиснати. оштетување. • За HP100-1, HP200-1: Уверете се дека лентата за ВНИМАНИЕ: За HP100-2, HP200-2: Не на глава не е затегната. ги туркајте слушалките кон оклопот на •...
 • Page 78 Опсези на големина Одобрени шлемови HP200-2 Опсези на големина за модели со лента за на глава, Користете го производот само со шлемовите HP100-1, HP200-1: Мала, средна, голема наведени подолу. Модел Број на тип додаток за Одобрена големина шлем Husqvarna H300 L= лево: 581 50 74 01...
 • Page 79 Productbeschrijving productieproces, module D, zoals uiteengezet in bijlage VIII van de PPE-verordening (EU) 2016/425. CE- De modellen HP100-1, HP200-1 zijn markeringen zijn conform EN 352-1:2002 en EN gehoorbescherming met hoofdband en de modellen 352-3:2002. De producten zijn goedgekeurd volgens de...
 • Page 80 De oorkappen in de werkstand zetten 2. Pas de oorkappen aan totdat ze strak rond uw oren en strak tegen uw hoofd zitten. (Fig. 9) HP100-1, HP200-1 De oorkappen in de ruststand zetten 1. Zet de hoofdband op en stel de oorkappen rond uw HP100-2, HP200-2 oren af.
 • Page 81 OPGELET: Voor HP100-2, HP200-2: Duw • Voor HP100-1, HP200-1: Controleer of de de oorkappen niet tegen de helmschaal. hoofdband niet onder spanning staat. Hierdoor wordt de arm van de oorkap ver- •...
 • Page 82 Kleine of grote oorkappen zijn bed- oeld voor dragers voor wie medium oorkappen niet geschikt zijn. Accessoires Hygiëneset Model Onderdeelnummer Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 83: Innledning

  Produktbeskrivelse med kvalitetssikring av produksjonsprosessen, modul D, som er beskrevet i vedlegg VIII i forskriften for Modellene HP100-1, HP200-1 er hørselsvern med verneutstyr (EU) 2016/425. CE-merking er i samsvar hodebøyle, og modellene HP100-2, HP200-2 er med EN 352-1:2002 og EN 352-3:2002. Produktene er hørselsvern for hjelm.
 • Page 84: Montering

  • Ikke legg produktet i sollys under oppbevaring, og • For HP100-1, HP200-1: Kontroller at hodebøylen sørg for at det er beskyttet mot kjemiske og/eller ikke er strammet. fysiske skader. • For HP100-2, HP200-2: Sett øreklokkene i Slik setter du øreklokkene i...
 • Page 85: Tekniske Data

  , for å anslå det effektive A-vektede tekniske dataene, kan du se listen som følger: lydtrykknivået inni øret.) • F = frekvensen dempingen ble målt ved Ansvarlig produsent: Husqvarna AB, SE-561 82 • Mf = gjennomsnittsverdi Huskvarna, Sverige, tlf: +46-36-146500. •...
 • Page 86: Tilbehør

  Øreklokker i størrelse small og large er laget for brukere som øre- klokkene i størrelse medium ikke passer for. Tilbehør Hygienesett Modell Delnummer Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 87 Opis produktu załączniku II oraz wymagania dotyczące kontroli jakości procesu produkcji, moduł D, określony w załączniku VIII Modele HP100-1, HP200-1 to ochronniki słuchu z przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej pałąkiem, a modele HP100-2, HP200-2 to ochronniki (UE) 2016/425. Oznaczenia CE są zgodne z normami słuchu do kasku.
 • Page 88 Obsługa Ustawienie nauszników w pozycji 2. Regulować nauszniki, aż będą odpowiednio przylegały do uszu i do głowy. (Rys. 9) roboczej HP100-1, HP200-1 Ustawianie nauszników w pozycji 1. Załóż pałąk na głowę i wyreguluj nauszniki, aż będą gotowości odpowiednio przylegały do uszu.
 • Page 89 Upewnić się, że pierścienie uszczelniające na zabezpieczony przed uszkodzeniami chemicznymi ochronnikach słuchu nie są ściśnięte. i/lub fizycznymi. • Dla HP100-1, HP200-1: Należy sprawdzić, czy pałąk UWAGA: Dla HP100-2, HP200-2: Nie na- nie jest napięty. kładać nauszników na powłokę kasku. •...
 • Page 90 Ochronniki małej lub dużej wielkości przystosowane są dla użytkowników, którym nie pasuje średnia ich wiel- kość. Akcesoria Zestaw higieniczny Model Numer części Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 91 Descrição do produto do processo de produção, módulo D, conforme estabelecido no Anexo VIII do regulamento PPE (UE) Os modelos HP100-1, HP200-1 são protetores 2016/425. As marcações CE estão em conformidade acústicos com fita para a cabeça e os modelos com as normas EN 352-1:2002 e EN 352-3:2002.
 • Page 92 Funcionamento Colocar os protetores auriculares na 2. Ajuste os protetores auriculares até que estejam justos à volta das orelhas e da cabeça. (Fig. 9) posição de funcionamento HP100-1, Colocar os protetores auriculares na HP200-1 posição de espera HP100-2, HP200-2 1. Coloque a fita para a cabeça e ajuste os protetores acústicos à...
 • Page 93 CUIDADO: Para HP100-2, HP200-2: Não • Para HP100-1, HP200-1: Certifique-se de que a fita pressione os protetores auriculares contra para a cabeça não está esticada. o casco do capacete. Isto irá bloquear o •...
 • Page 94 "tamanho mé- dio" não servem. Acessórios Kit de higiene Modelo Número da peça Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 95 Descrierea produsului asigurarea calității procesului de producție, modulul D, prevăzut în anexa VIII la regulamentul EIP (UE) Modelele HP100-1, HP200-1 sunt protecție auditivă cu 2016/425. Marcajele CE sunt în conformitate cu EN bandă de susținere pe cap și modelele HP100-2, 352-1:2002 și EN 352-3:2002.
 • Page 96 Așezarea căștilor pentru ureche în 2. Reglați căștile pentru urechi până când acestea sunt strânse în jurul urechilor și pe cap. (Fig. 9) poziția de funcționare HP100-1, Pentru a pune căștile pentru urechi în HP200-1 poziția de standby HP100-2, HP200-2 1.
 • Page 97 Braț suport cupă Intervale de dimensiuni Căști de protecție aprobate HP200-2 Intervale de dimensiuni pentru modelele cu bandă de Utilizați produsul numai cu căștile de protecție de mai susținere pe cap, HP100-1, HP200-1: Mic, mediu, mare jos. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 98 „dimensiuni mari” sunt proiectate să se potrivească utilizatorilor pentru care cele de dimensiuni medii nu se potrivesc. Accesorii Kitul igienic Model Cod piesă Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 99: Введение

  Введение Описание изделия производственных процессов, изложенным в Приложении VIII (модуль D) к регламенту по СИЗ Модели HP100-1, HP200-1 представляют собой (ЕС) 2016/425. Маркировка CE соответствует защитные наушники с оголовьем, а модели HP100-2, стандартам EN 352-1:2002 и EN 352-3:2002. HP200-2 — защитные наушники, устанавливаемые...
 • Page 100: Сборка

  Технические данные на на шлем см. в разделе стр. 101 . (Pис. 7) Эксплуатация Установка наушников в рабочее Установка наушников в положение положение HP100-1, HP200-1 готовности к работе HP100-2, HP200-2 1. Наденьте наушники и отрегулируйте оголовье для надлежащего расположения наушников на •...
 • Page 101: Техническое Обслуживание

  Убедитесь, что уплотнительные кольца средства защищено от химических и/или физических защиты слуха не сжаты. повреждений. • Для HP100-1, HP200-1: Убедитесь, что оголовье ВНИМАНИЕ: Для HP100-2, HP200-2: Не не перетянуто. прижимайте наушники к оболочке • Для HP100-2, HP200-2: Переведите наушники в...
 • Page 102 Крышка пружины Оголовье Пружина Нержавеющая сталь Крепление амбушюр Диапазоны размеров Одобренные шлемы HP200-2 Диапазоны размеров моделей с оголовьем, HP100-1, Изделие совместимо только с перечисленными ниже HP200-1: S (малый), M (средний), L (большой) шлемами. Модель Номер типа Допустимые размеры переходника шлема...
 • Page 103: Принадлежности

  Принадлежности Гигиенический комплект Модель Артикул детали Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 104 D v prílohe VIII nariadenia 2016/425 o OOP (EÚ). Značky CE sú Modely HP100-1, HP200-1 sú chrániče sluchu v súlade s normou EN 352-1:2002 a EN 352-3:2002. s hlavovým pásom a modely HP100-2, HP200-2 sú...
 • Page 105 Prevádzka Nastavenie chráničov sluchu do 2. Upravte chrániče sluchu tak, aby vám pevne sedeli na ušiach a a na hlave. (Obr. 9) prevádzkovej polohy HP100-1, Nastavenie chráničov sluchu do HP200-1 pohotovostnej polohy HP100-2, 1. Nasaďte si hlavový pás a upravte chrániče sluchu HP200-2 tak, aby vám sedeli na ušiach.
 • Page 106 Skontrolujte, či tesniace krúžky na chráničoch sluchu fyzickým poškodením. nie sú stlačené. VAROVANIE: Pre modely HP100-2, • Pre modely HP100-1, HP200-1: Skontrolujte, či HP200-2: Chrániče sluchu nepritláčajte o hlavový pás nie je napnutý. prilbu. Zablokuje sa tým rameno chráničov •...
 • Page 107 Chrániče sluchu malej alebo veľkej veľkosti sú určené pre používateľov, pre ktorých nie sú vhodné chrániče strednej veľkosti. Príslušenstvo Hygienická súprava Model Číslo dielu Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 108: Uvod

  Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemska. Skladnost in odobritve Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na Izdelki izpolnjujejo bistvena zdravstvena in varnostna naslednjem spletnem naslovu: www.husqvarna.com. merila, določena v Prilogi II, in so v skladu z Poiščite izdelek. Varnost Varnostne definicije pregledovati zaradi morebitnih razpoke in posledičnega netesnjenja.
 • Page 109: Montaža

  Tesnilni obročki na zaščit za sluh ne smejo biti primerno temperaturo. stisnjeni. • Med shranjevanjem izdelka ne izpostavljajte sončni • Za HP100-1, HP200-1: Trak ne sme biti napet. svetlobi in pazite, da ga zaščitite pred kemičnimi • Za HP100-2, HP200-2: Glušnike premaknite v in/ali fizičnimi poškodbami. Postavitev položaj za mirovanje.
 • Page 110: Tehnični Podatki

  Naglavni trak Pomlad Nerjavno jeklo Nosilna roka čašice Velikosti Homologirane čelade HP200-2 Izdelek uporabljajte samo skupaj s spodaj navedenimi Velikosti za modele z naglavnim trakom: HP100-1, HP200-1: Majhna, srednja, velika čeladami. Model Tipska številka nastav- Odobrena velikost ka čelade Husqvarna H300...
 • Page 111: Dodatna Oprema

  Dodatna oprema Komplet za higieno Model Številka dela Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 112: Uvod

  D, izloženim u Dodatku VIII odredbe za PPE (EU) 2016/425. CE oznake su u skladu sa standardima EN Modeli HP100-1, HP200-1 su štitnici za uši sa trakom za 352-1:2002 i EN 352-3:2002. Proizvodi su odobreni glavu, a modeli HP100-2, HP200-2 su štitnici za uši za prema modulima B i D od strane akreditacionog tela BSI šlem.
 • Page 113: Sklapanje

  6 meseci ili Transport, skladištenje i odlaganje Transport i skladištenje • Za HP100-1, HP200-1: Uverite se da traka za glavu nije zategnuta. • Uverite se da su zaptivni prstenovi na štitniku za uši nisu utisnuti.
 • Page 114: Tehnički Podaci

  Opruga Nerđajući čelik Potporni krak školjke Opsezi veličina Odobreni šlemovi HP200-2 Opsezi veličina za modele sa trakom za glavu, HP100-1, Koristite proizvod samo sa šlemovima navedenim u nastavku. HP200-1: Mali, srednji, veliki Model Broj tipa držača za šlem Odobrena veličina...
 • Page 115: Oprema

  „velike veličine“ napravlje- ni su tako da odgovaraju osobama kojima ne odgovaraju antifoni „srednje veličine“. Oprema Komplet za održavanje higijene Model Broj dela Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 116: Introduktion

  Produktbeskrivning med kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen, modul D, enligt bilaga VIII av PPE-förordning (EU) 2016/425. CE- Modell HP100-1, HP200-1 är hörselskydd med märkningarna är enligt EN 352-1:2002 och EN hjässbygel och modell HP100-2, HP200-2 är 352-3:2002. Produkterna är godkända enligt modul B hörselskydd för hjälmar.
 • Page 117: Montering

  Placera inte produkten i solljus under förvaring och hoptryckta. se till att den är skyddad från kemiska och/eller • För HP100-1, HP200-1: Se till att hjässbygeln inte är fysiska skador. spänd. • Placera produkten på en säker plats under transport •...
 • Page 118: Tekniska Data

  C-viktad ljudtrycksnivå, L , för att data finns i följande lista: uppskatta effektiv A-viktad ljudnivå i örat). • F = frekvenser där dämpning mäts. Ansvarig tillverkare: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, • Mf = medelvärde. Sverige, tel: +46-36-146500. • Sf = standardavvikelse.
 • Page 119: Tillbehör

  Hörselkåpor i storlekarna small och large är utfor- made för att passa personer som storleken medium inte passar för. Tillbehör Hygienkit Modell Artikelnummer Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 120: Giriş

  Ürün açıklaması yönetmeliği, Ek VIII'de belirtilen üretim süreci D modülü kalite güvencesiyle uyumludur. CE işaretleri EN HP100-1, HP200-1 modelleri kafa bantlı kulak koruma 352-1:2002 ve EN 352-3:2002'ye uygundur. Ürünler, ekipmanıdır ve HP100-2, HP200-2 modelleri de baret Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP için kulak koruma ekipmanıdır.
 • Page 121: Montaj

  Kulak koruma ekipmanındaki keçe bileziklerinin konumuna getirme HP100-2, HP200-2 sayfada: 121 . sıkışmadığından emin olun. (Şek. 9) • HP100-1, HP200-1 için: Kafa bandının gerilmiş • Ürünü doğru sıcaklıktaki kuru ve temiz bir yere olmadığından emin olun. koyun. 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 122: Teknik Veriler

  ABS, PVC Yaylı kapak Maske Paslanmaz çelik Kulaklık destekleme kolu Boyut aralıkları Onaylı baretler HP200-2 Kafa bantlı modeller HP100-1, HP200-1 için boyutlar: Ürünü yalnızca aşağıda belirtilen baretlerle kullanın. Küçük, Orta, Büyük Model Baret ataşmanı tip nu- Onaylı boyut marası Husqvarna H300...
 • Page 123: Aksesuarlar

  "büyük boy ürün grubu" dahilindeki kulaklıklar, "orta boy ürün grubu" da- hilindeki kulaklıkların uygun olmadığı kullanıcıların takması için tasarlan- mıştır. Aksesuarlar Hijyen kiti Model Parça numarası Husqvarna HP100-1, HP100-2 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 124: Introduction

  Accessories..............127 Introduction Product description Compliance and approvals The models HP100-1, HP200-1 are hearing protection Tested in accordance to ANSI Specifications with headband and the models HP200-2 are hearing S3.19-1974 and S12.6-1984 and meet CSA Z94.2-M protection for a helmet. The products are made as a 1984 requirements for Class "A"...
 • Page 125: Assembly

  Do not put the product in sunlight during storage and protection are not compressed. ensure that they are protected from chemical and/or • For HP100-1, HP200-1: Make sure that the physical damage. headband is not in tension. • Put the product in a safe space during transportation •...
 • Page 126: Technical Data

  Material Cups Adapter Attenuation foam Holder Sealing rings ABS, PVC Spring cover Headband Spring Stainless steel Cup supporting arm Attenuation data HP100-1, hearing protection with headband Fre- 1000 2000 3150 4000 6300 8000 quen- cies (H Mean at- 15.4 20.0 28.9...
 • Page 127: Accessories

  20.7 30.8 31.4 36.9 42.9 42.3 42.6 43.8 24 dB tenua- tion (dB) Stand- ard devi- ation (dB) Accessories Hygiene kit Model Part number Husqvarna HP100-1 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 128: Introducción

  Accesorios..............132 Introducción Descripción del producto Cumplimiento y aprobaciones Los modelos HP100-1, HP200-1 corresponden a Los productos se probaron de conformidad con las protectores auriculares con vincha y los modelos especificaciones ANSI S3.19-1974 y S12.6-1984, y HP200-2 corresponden a protectores auriculares para cumplen con los requisitos de la norma CSA Z94.2-M...
 • Page 129: Montaje

  Para colocar las orejeras en posición 2. Ajuste las orejeras hasta que estén apretadas alrededor de las orejas y contra su cabeza. (Fig. 9) de funcionamiento HP100-1, HP200-1 Para colocar las orejeras en posición 1. Colóquese la vincha y ajuste las orejeras alrededor de espera HP200-2 de las orejas.
 • Page 130: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación De Residuos

  AVISO: Para HP200-2: No presione las • Para HP100-1, HP200-1: Asegúrese de que la orejeras contra la carcasa del casco. Esto vincha no esté tensada. bloqueará el brazo de las orejeras y •...
 • Page 131 Datos de atenuación HP100-1, protectores auriculares con vincha Fre- 1000 2000 3150 4000 6300 8000 cuen- cias (H Atenua- 15,4 20,0 28,9 33,3 34,3 36,6 39,3 39,2 39,7 23 dB ción me- dia (dB) Desvia- ción es- tándar (dB) HP200-1, protectores auriculares con vincha...
 • Page 132: Accesorios

  Accesorios Kit de higiene Modelo Número de pieza Husqvarna HP100-1 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 133: Introduction

  Introduction Description du produit Conformité aux normes et homologations Les modèles HP100-1, HP200-1 sont des protecteurs d’oreilles avec serre-tête et les modèles HP200-2 sont Les produits sont testés conformément aux des protecteurs d’oreilles pour casque. Les produits sont spécifications ANSI S3.19-1974 et S12.6-1984 et sont conçus pour offrir une protection contre les bruits...
 • Page 134: Montage

  Fonctionnement Pour placer les protecteurs d’oreilles à 2. Ajuster les protecteurs d’oreilles jusqu’à ce qu’ils soient bien posés sur les oreille et bien serrés contre la position d’utilisation HP100-1, la tête. (Fig. 9) HP200-1 Pour placer les protecteurs d’oreilles à...
 • Page 135: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  MISE EN GARDE : Pour HP200-2 : Ne • Pour HP100-1, HP200-1 : S’assurer que le serre-tête pas appuyer les protecteurs d’oreilles con- n’est pas tendu. tre la coque du casque. Cela bloquerait le •...
 • Page 136 Données d’atténuation HP100-1, protecteurs d’oreilles avec serre-tête Fré- 1000 2000 3150 4000 6300 8000 Niveau quences d’attén- uation sonore Atténua- 15,4 20,0 28,9 33,3 34,3 36,6 39,3 39,2 39,7 23 dB tion moy- enne (dB) Écart- type (dB) HP200-1, protecteurs d’oreilles avec serre-tête Fré-...
 • Page 137: Accessoires

  Accessoires Trousse hygiénique Modèle Référence Husqvarna HP100-1 597 79 52-01 Husqvarna HP200-1, HP200-2 505 66 53-26 1138 - 003 - 12.06.2019...
 • Page 138 Original instructions Originalios instrukcijos Оригинални инструкции Lietošanas pamācība Originalna uputstva Оригинални упатства Původní pokyny Originele instructies Originale instruktioner Originale instruksjoner Originalanweisungen Oryginalne instrukcje Αρχικές οδηγίες Instruções originais Instrucciones originales Instrucţiuni iniţiale Originaaljuhend Оригинальные инструкции Alkuperäiset ohjeet Pôvodné pokyny Instructions d’origine...

This manual is also suitable for:

Hp200-1Hp100-2Hp200-2