Download Print this page

Electrolux ControlBox WiFi User Manual

Air conditoner control
Hide thumbs

Advertisement

ControlBox WiFi
Your Electrolux Air Conditoner Always Under Control
ENGLISH
SVENSKA
DANSK
NoRSK
User Manual
Bruksanvisning
Brugervejledning
Bruksanvisning
Page: 2-9
Sida: 10-17
Side: 18-25
Side: 26-33
SuomI
ItALIANo
ČESKY
Návod k obsluze
Käytöohje
Guida per l'utente
Strany: 42-49
Puoli: 34-41
Lato: 50-57

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux ControlBox WiFi

 • Page 1 ControlBox WiFi Your Electrolux Air Conditoner Always Under Control ENGLISH SVENSKA DANSK NoRSK User Manual Bruksanvisning Brugervejledning Bruksanvisning Page: 2-9 Sida: 10-17 Side: 18-25 Side: 26-33 SuomI ItALIANo ČESKY Návod k obsluze Käytöohje Guida per l’utente Strany: 42-49 Puoli: 34-41...
 • Page 2: Safety Instructions

  Safety Instructions INStALLAtIoN ELEctRIcAL coNNEctIoNS WARNING! Risk of breakdown, WARNING! Risk of fre and WARNING! Risk of sufocaton, heat- or smoke generaton. electrical shock. injury or permanent disability. • Before the installaton and use of the appliance, • Electrical work in the building must be • Use this appliance in a household environment. carefully read the supplied instructons. The performed by a licensed professional using the • Do not change the specifcatons of this manufacturer is not responsible if an incorrect instructons detailed in the installaton manual. appliance. installaton and use causes injuries and • Use strictly the appliance and plug indoor. • Use only the electrical plug provided in this damages. Always keep the instructons with the • Make sure that the electrical informaton on appliance. appliance for future reference. the ratng plate agrees with the power supply. If • Remove all the packaging. • This appliance is not intended for use by not, contact an electrician.
 • Page 3: Product Requirements

  Introducton ControlBox WiFi Moun?ng Magnet USB Cable AC Adapter Micro USB Reset Yellow IR-Indicator Temperature Sensor Blue WiFi-Indicator Front Right Side Product requirements: • A compatble Electrolux air conditoner. • WiFi-network with internet connecton. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • A iOS/Android smartphone or tablet.
 • Page 4 Positoning Requirements: • Positon the device in the same room as the air conditoner. • Positon the device with clear view of sight to the air conditoner. • Positon the device with a distance of maximum 7 meters from the air conditoner. • Positon the device on a fat surface with the top positoned out from the surface.
 • Page 5 Installaton WiFi Router Air Control Reset Smartphone Getng started: • Plug the device power supply into a power outlet. • Ensure the blue WiFi-indicator starts fashing rapidly at about 5-6 tmes per second. If not, please press the reset buton on the right side untl it starts fashing. • Download and launch the Electrolux Air Control applicaton to setup the controller.
 • Page 6 Air Control Applicaton Quick Guide Edit and Add new Select WiFi-network Wait while the controller controller and tap connect is being set up Select product or Edit name and tap Save Go back to the start Detect from remote t o complete the set up and use the controller...
 • Page 7 The yellow IR-indicator is fashing quickly If the indicator is fashing quickly the device is transmitng or is ready to detect an IR-signal. How does auto-detect work? When you tap ”Detect” the yellow IR-indicator will light up on the device. Follow the instructons and point you remote control towards the device and press any corresponding key to detect the IR-signal. If your remote control has been recognized successfully the yellow IR-indicator will turn of and the Air Control applicaton will download all necessary codes to the device. How to delete a device? iOS: Tap ”Edit” and swipe your fnger from lef to right in the list to delete the selected device. Android: Tap ”Edit” and long press in the list to delete the selected device. How to modify a device? Tap “Edit” and select device in the list you want to modify. What if my smartphone is lost or stolen? Download the Electrolux Air Control applicaton on your new smartphone. Reset the device and re- install the device from scratch. This will then prevent your lost or stolen smartphone from being able to remote control the device.
 • Page 8: Service And Spare Parts

  Specifcatons Product ControlBox WiFi 950001700 Input Voltage 5V DC 1A Wireless Type WiFi 2.4GHz Wireless Protocol IEEE 802.11b/g/n IR/Infrared 7 x IR / 360° WiFi Power Consumpton < 0.5W Infrared Frequency Temperature Range -20°C to 60°C Working Humidity < 80% Standard Guarantee Conditons and Exclusions To see our guarantee conditons and exclusions please visit www.electrolux.com or contact our Customer Care Department. Service & Spare Parts Please contact your local Service Centre for support. For the address of your local centre please visit www.electrolux.com. Please ensure you read the informaton under ”Frequently Asked Questons” in your instructon booklet before contactng us for service. Servicing and/or installaton of your product, including electrical connectons and water connectons should be carried out by a suitably qualifed engineer. In the user manual and on our web site, www.electrolux.com you will fnd some useful informaton on how to deal with minor faults and how to take care of your product.
 • Page 10 Säkerhetsanvisningar INStALLAtIoN ELEKtRISKA ANSLutNINGAR ANVäNDNING VARNING! Risk för haveri, värme- VARNING! Risk för brand VARNING! Risk för kvävning, skada alstring eller rökutveckling. och elstöt. eller funktonsnedsätning. • Läs noga igenom de medföljande anvisningarna • Elarbeten i byggnaden måste utöras av • Använd apparaten i hushållsmiljö. innan du installerar och använder apparaten. en legitmerad yrkesperson som använder • Ändra inte apparatens specifkatoner. Tillverkaren är inte ansvarig om en felaktg anvisningarna i installatonsmanualen. • Använd endast den elektriska kontakten i installaton och användning orsakar skador. • Använd endast apparaten och kontakten denna apparat. Förvara alltd anvisningarna tllsammans med inomhus. apparaten för framtda referens. • Denna apparat inte är avsedd at användas av • Kontrollera at den elektriska informatonen • Ta bort alla förpackningar. personer (inklusive barn) med nedsat fysisk, på typskylten överensstämmer med sensorisk eller mental förmåga, eller om de...
 • Page 11 Inledning ControlBox WiFi Monteringsmagnet USB-kabel AC-adapter Micro-USB Reset Gul IR-Indikator Temperatursensor Blå WiFi-Indikator Framsida Höger Sida Produktkrav: • En kompatbel Electrolux lufkonditonering. • WiFi-nätverk med internet-anslutning. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • En iOS/Android smartphone eller surfplata.
 • Page 12 Placering Placeringskrav: • Placera enheten i samma rum som lufkonditoneringen. • Placera enheten med fri sikt mot lufkonditoneringen. • Placera enheten högst 7 meter från lufkonditoneringen. • Placera enheten på en plan yta med ovandelen placerad bort från ytan.
 • Page 13: Komma Igång

  Installaton WiFi-router Air Control Reset Smartphone Komma igång: • Koppla in enhetens strömförsörjning tll et elutag. • Se tll at den blåa WiFi-indikatorn börjar blinka snabbt cirka 5-6 gånger per sekund. Om inte, tryck på återställningsknappen på höger sida tlls den börjar blinka. • Ladda ner och starta Electrolux Air Control applikatonen för at installera enheten.
 • Page 14 Snabbguide Air Control Applikaton Tryck på Edit och sedan Välj WiFi-nätverk Vänta medans enheten på Add new och tryck connect installeras Välj produkt eller detektera Ange namn och tryck på Gå tll första sidan och från färrkontroll Save f ör at avsluta använd enheten...
 • Page 15: Vanliga Frågor Och Svar

  Om indikatorn blinkar kontnuerligt en gång per sekund har konfguratonen misslyckats. Återställ ControlBox och försök igen. Den gula IR-indikatorn blinkar snabbt Om indikatorn blinkar snabbt sänder enheten eller är redo at detektera en IR-signal. Hur fungerar autodetektering? När du trycker på ”Detect” tänds den gula IR-indikatorn på enheten. Följ instruktonerna och rikta din färrkontroll mot enheten och tryck någon knapp för at detektera IR-signalen. Om färrkontrollen har igenkänts kommer den gula IR-indikatorn at slockna och Air Control applikatonen kommer at hämta alla nödvändiga koder tll enheten. Hur raderar man en enhet? iOS: Tryck på ”Edit” och dra dit fnger från vänster tll höger i listan för at ta bort den valda enheten. Android: Tryck på ”Edit” och tryck in listan under en längre td för at ta bort den valda enheten. Hur ändrar man en enhet? Klicka på ”Edit” och välj den enhet i listan som du vill ändra. Vad händer om min smartelefon tappas bort eller stjäls? Ladda ner Electrolux Air Control applikatonen tll din nya smartphone. Återställ enheten och återinstallera från grunden. Deta förhindrar at din bortappade eller stulna smartelefon kan färrstyra enheten.
 • Page 16: Service Och Reservdelar

  Specifkatoner Produkt ControlBox WiFi 950001700 Matning 5V DC 1A Trådlös Typ WiFi 2.4GHz Trödlöst Protocol IEEE 802.11b/g/n IR/Infraröt 7 x IR / 360° WiFi Strömförbrukning < 0.5W Infraröd Frekvens Temperaturområde -20°C tll 60°C Luffuktghet vid drif < 80% Garantvillkor och undantag För at se våra garantvillkor och undantag, besök www.electrolux.com eller kontakta vår kundtjänstavdelning. Service och reservdelar Kontakta dit lokala servicecenter för support. Besök www.electrolux.com för adressen tll dit lokala center. Se tll at du läser informatonen under ”Vanliga frågor” i din bruksanvisning innan du kontaktar oss för service. Service och/eller installaton av din produkt, inklusive elektriska anslutningar och vatenanslutningar, bör utöras av en kvalifcerad tekniker. I bruksanvisningen och på vår webbplats, www.electrolux.com, hitar du användbar informaton om hur man handskas med mindre fel och hur du tar hand om din produkt.
 • Page 18 Sikkerhedsinstruktioner INStALLAtIoN ELEKtRISKE foRBINDELSER BRuG ADVARSEL! Risiko for sammen- ADVARSEL! Risiko for brand og ADVARSEL! Risiko for kvælning, brud, varme- og røgdannelse. elektrisk stød. tlskadekomst eller invaliditet. • Læs omhyggeligt de medfølgende instruktoner • Det elektriske arbejde i bygningen skal • Fejl eller skader forårsaget af forkert inden installaton og brug. Fabrikanten er ikke udføres af en autoriseret installatør, der brug af produktet er ikke omfatet af ansvarlig for at ukorrekt installaton og brug følger instruktonerne, der er beskrevet i reklamatonsreten. forårsager tlskadekomst og skader. Opbevar installatonsmanualen. • Brug dete apparat i et husholdningsmiljø. altd instruktonerne i nærheden af apparatet • Brug udelukkende apparat og stk indendørs. • Ændr ikke på dete apparats specifkatoner. for fremtdig brug. • Kontroller, at de elektriske oplysninger • Fjern al emballage.
 • Page 19 Introdukton ControlBox WiFi Monteringsmagnet USB-kabel AC-adapter Micro-USB Reset Gul IR-Indikator Temperatursensor Blå WiFi-Indikator Forside Højre Side Produktkrav: • Et kompatbelt Electrolux klimaanlæg. • WiFi-netværk med internetorbindelse. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • En iOS/Android smartphone eller tablet.
 • Page 20 Placering Placeringskrav: • Placer enheden i samme rum som klimaanlægget. • Placer enheden med frit syn tl klimaanlægget. • Placer enheden med en maksimumsafstand på 7 meter tl klimaanlægget. • Placer enheden på en plan overfade med dens top vendende ud fra overfaden.
 • Page 21: Kom Godt I Gang

  Installaton WiFi-router Air Control Reset Smartphone Kom godt i gang: • Tilslut enhedens strømforsyning tl en stkkontakt. • Kontroller, at den blå WiFi-indikator begynder at blinke hurtgt, med omkring 5-6 gange per sekund. Hvis ikke, tryk på nulstllingsknappen i højre side indtl den begynder at blinke. • Hent, og start Electrolux Air Control applikaton tl opsætning af controlleren.
 • Page 22 Hurtgguide Air Control Applikaton Edit og Add new Vælg WiFi-netværk og Vent mens controlleren tryk på connect bliver installeret Vælg produkt eller auto- Rediger navn og tryk på Gå tlbage tl start og detect på fernbetjening Save f or at afslute brug controlleren...
 • Page 23 Indikatoren bliver ved med at blinke kontnuerligt 1 gang per sekund, hvilket betyder, at konfguratonen er mislykkedes. Nulstl enheden og prøv igen. Den gule IR-indikator blinker hurtgt Hvis indikatoren blinker hurtgt betyder det, at kontrolboksen sender, eller er klar tl at detektere et IR-signal. Hvordan fungerer auto-detect? Når du trykker på ”Detect”, vil den gule IR-indikator lyse på kontrolboksen. Følg vejledningen og peg din fernbetjening mod kontrolboksen og tryk på en hvilken som helst tlsvarende tast for at detektere IR- signalet. Hvis din fernbetjening er blevet korrekt genkendt, vil den gule IR-indikator slukke, og Air Control applikatonen vil hente alle nødvendige koder tl din kontrolboks. Hvordan slete man en enhed? iOS: Tryk på ”Edit” og stryg din fnger fra venstre tl højre i listen for at slete den valgte enhed. Android: Tryk på ”Edit” og et langvarigt tryk på listen for at slete den valgte enhed. Hvordan ændrer man en enhed? Tryk på ”Edit” og vælg den enhed i listen du ønsker at ændre. Hvad hvis min smartphone er tabt, eller er blevet stjålet? Hent Electrolux Air Control applikatonen på din nye smartphone. Nulstl enheden og geninstaller enheden fra start. Dete vil så forhindre din tabte eller stjålne smartphone i at kunne fernbetjene enheden.
 • Page 24: Service Og Reservedele

  Specifkatoner Produkt ControlBox WiFi 950001700 Indgangsspænding 5V DC 1A Type trådløs WiFi 2.4GHz Trådløs protokol IEEE 802.11b/g/n IR/Infrarød 7 x IR / 360° Trådløs efekt < 0.5W Infrarød frekvens Temperaturområde -20°C tl 60°C Luffugtghed ved drif < 80% Standardgarantbetngelser og undtagelser For at se vores standardgarantbetngelser og undtagelser besøg www.electrolux.com eller kontakt vores kundeafdeling. Service og reservedele Kontakt dit lokale servicecenter for hjælp. Besøg www.electrolux.com for oplysninger om dit lokale servicecenter. Sørg for at læse ”Hyppigt stllede spørgsmål” i din manual, inden du kontakter os for service. Servicering og/eller installaton af dit produkt, inklusiv tlslutning af el og vand, skal udføres af en egnet og kvalifceret tekniker. I brugermanualen på vores webside www.electrolux.com kan du fnde nogle nytge oplysninger, om hvordan du klarer mindre fejl, og hvordan du vedligeholder dit produkt.
 • Page 26 Sikkerhetsinstruksjoner INStALLASjoN ELEKtRISKE tILKoBLINGER BRuK ADVARSEL! Risiko for sammen- ADVARSEL! Risiko for brann og ADVARSEL! Risiko for kvelning, brudd, varme- eller røykutvikling. elektrisk støt. skade eller varig uførhet. • Før installasjon og bruk av enheten, les nøye • Elektrisk arbeid i bygningen må utøres • Bruk denne enheten i et husholdnings miljø. vedlagte instruksjoner. Produsenten er ikke av en autorisert profesjonell som • Ikke endre spesifkasjonene for denne enheten. ansvarlig hvis feilaktg installasjon og bruk bruker instruksjonene beskrevet i • Bruk kun elektrisk plugg som leveres med forårsaker skader eller ødeleggelser. Oppbevar installasjonsveiledningen. denne enheten. alltd instruksjonene sammen med enheten for • Enheten brukes og kobles tl innendørs. fremtdig referanse. • Denne enheten må ikke brukes av personer • Kontroller at elektriske informasjon på typeskilt • Fjern all emballasje.
 • Page 27 Introduksjon ControlBox WiFi Monteringsmagnet USB-kabel AC-adapter Micro-USB Reset Gul IR-Indikator Temperatursensor Blå WiFi-Indikator Front Høyre Side Produktkrav: • Et kompatbelt Electrolux klimaanlegg. • WiFi-netverk med Internet-tlkobling. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • iOS/Android smartphone eller tablet.
 • Page 28 Plassering Plasseringskrav: • Plassere enheten i samme rom som klimaanlegget. • Plassere enheten med fri sikt tl klimaanlegget. • Plassere enheten maksimalt 7 meter fra klimaanlegget. • Plassere enheten på et fat underlag med toppen plassert ut fra overfaten.
 • Page 29: Komme I Gang

  Installaton WiFi-router Air Control Reset Smartphone Komme i gang: • Plugg enhetens strømforsyning tl et strømutak. • Pass på at den blå WiFi-indikatoren starter å blinke hurtg ca. 5-6 ganger i sekundet. Hvis ikke, trykk tlbakestll-knappen på høyre side tl den begynner å blinke. • Last ned og start applikasjonen Electrolux Air Control for å sete opp enheten.
 • Page 30 Hurtgguide Air Control Applikasjon Trykk Edit og dereter Velg WiFi-netverk og Vent mens enheten blir Add new trykk connect installert Velg produkt eller auto- Rediger navn og trykk Gå tlbake tl start og oppdag fra fern Save for å fullføre bruk enheten...
 • Page 31 Den blå WiFi-indikatoren blinker sakte og kontnuerlig Hvis indikatoren fortseter å blinke kontnuerlig, en gang per sekund, er konfgureringen mislykket, tlbakestll enheten og prøv igjen. Den gule IR-indikatoren blinker raskt Hvis indikatoren blinker raskt, overfører enheten eller den er klar tl å oppdage et IR-signal. Hvordan virker auto-oppdag? Når du trykker ”Detect” lyser den gule IR-indikatoren på enheten. Følg instruksjonene og pek fernkontrollen mot enheten og trykk tlsvarende tast for å oppdage IR-signalet. Hvis fernkontrollen er gjenkjent, vil den gule IR-indikatoren slukke og Air Control-applikasjonen laster ned alle nødvendige koder tl enheten. Hvordan slete en enhet? iOS: Trykk ”Edit” og sveip fngeren fra venstre tl høyre i listen for å slete valgt enhet. Android: Trykk ”Edit” og trykk lenge i listen for å slete valgt enhet. Hvordan modifsere en enhet? Trykk ”Edit” og velg enheten i listen du vil modifsere. Hva hvis smartelefonen er mistet eller stjålet? Last ned Electrolux Air Control-applikasjonen tl den nye smartelefonen. Tilbakestll enheten og re- installer fra begynnelsen. Dete vil hindre at mistet eller stjålet smartelefon kan fernstyre enheten.
 • Page 32: Service Og Reservedeler

  Spesifkasjoner Produkt ControlBox WiFi 950001700 Inngangsspenning 5V DC 1A Trådløstype WiFi 2.4GHz Trådløsprotokoll IEEE 802.11b/g/n IR/Infrarød 7 x IR / 360° WiFi strøm < 0.5W Infrarød frekvens Temperaturområde -20°C tl 60°C Arbeid fuktghet < 80% Standard garantbetngelser og unntak For å se våre garantbetngelser og unntak besøk www.electrolux.com eller kontakt vår kundeavdeling. Service og reservedeler Kontakt lokalt servicesenter for støte. For adresse tl lokalt senter besøk www.electrolux.com. Les informasjonen under «Ofe stlte spørsmål» i instruksjonshefet før du kontakter oss for service. Vedlikehold og/eller installasjon av produkt, inkludert elektriske tlkoblinger og vanntlkoblinger, må utøres av kvalifserte fagfolk. I bruksanvisningen og på våre netsider, www.electrolux.com fnnes nytg informasjon om hvordan man skal håndtere mindre feil og hvordan man tar vare på produktet.
 • Page 34 Turvaohjeet ASENNuS SäHKöKytKENNät Käyttö VARoItuS! Rikkoutumisvaara, VARoItuS! Tulipalovaara ja VARoItuS! Tukehtumisvaara, tapa- lämpö- tai savunmuodostus. sähköiskun vaara. turma tai pysyvä vammautuminen. • Lue laiteen mukana toimitetut ohjeet ennen • Rakennuksen sähkötyöt on suoritetava • Käytä tätä laiteta vain kottalous ympäristöissä. laiteen asennusta ja sen käytöä. Valmistaja vain valtuutetun sähköasentajan toimesta • Älä muuta tämän laiteen teknisiä ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta käytämällä asennusohjeissa kuvatuja ohjeita. ominaisuuksia. tai käytötavasta aiheutuvista henkilö- ja • Käytä laiteta ja pistoketa vain sisätloissa. • Käytä ainoastaan tämän laiteen mukana omaisuusvahingoista. Säilytä ohjeita aina • Varmista, etä laiteen arvokilvessä kuvatut toimitetua virtapistoketa. laiteen mukana tulevaa tarveta varten. sähköä koskevat tedot ovat käytetävän • Poista kaikki pakkausmateriaalit.
 • Page 35 Introduksjon ControlBox WiFi Kiinnitysmagnee? USB-kaapeli AC-sovi?n Micro-USB Reset Keltainen infrapunaindikaa?ori Lämpö?la-anturi Sininen WiFi-ilmaisin Etupuoli Oikea Puoli Tuotevaatmukset: • Yhteensopiva Electrolux ilmastoint. • WiFi-verkko Internet-yhteydellä. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • iOS/Android smartphone tai tablet.
 • Page 36 Plassering Vaatmukset: • Sijoita laite samaan tlaan kuin itse ilmastoint-tuote. • Sijoita laite selkeälle ilmastoint-tuoteen näköyhteydelle. • Sijoita laite enintään 7 m etäisyydelle ilmastoint-tuoteesta. • Sijoita laite tasaisen pinnan päälle yläosan ollessa sijoitetuna pinnasta ulospäin.
 • Page 37: Näin Pääset Alkuun

  Asennus WiFi-reittn Air Control Reset Smartphone Näin pääset alkuun: • Liitä laite:in virransyötö pistorasiaan. • Varmista, etä sininen WiFi-merkkivalo alkaa vilkkua nopeast noin 5-6 kertaa sekunnissa. Mikäli näin ei ole, paina nollaus-painiketa oikealla kunnes se alkaa vilkkua. • Lataa ja käynnistä Electrolux Air Control-sovellus laiteen käytöönotoa varten.
 • Page 38 Air Control Sovelluksen Pikaopas Edit ja Add new ohjain Valitse WiFi-verkko ja Odota, kunnes ohjain napsauta connect asennetaan Valitse tuote tai autotun- Muokkaanimeä ja napsau- Siirry takaisin aloitukseen nistus kaukokäytöisest ta Save asennuksen käytä ohjainta...
 • Page 39: Usein Kysytyt Kysymykset

  Sininen WiFi-ilmaisin vilkkuu nopeast Jos merkkivalo vilkkuu 1 kerran 3 sekunnin välein, se merkitsee, etä laite ei ole liitety paikalliseen WiFi-verkkoon. Sininen WiFi-ilmaisin vilkkuu hitaast ja jatkuvast Jos merkkivalo vilkkuu jatkuvast, 1 kerran sekunnissa, konfguraato on epäonnistunut, nollaa laite ja yritä uudelleen. Keltainen IR-ilmaisin vilkkuu nopeast Jos ilmaisin vilkkuu nopeast, laite:ia siirretään tai se on valmis tunnistamaan IR-signaalin. Miten automaatnen tunnistaminen toimii? Kun napsautat ”Detect”, keltainen IR-ilmaisin sytyy laite:issa. Noudata ohjeita ja osoita kaukosäätmelläsi laite:ia koht ja paina mitä tahansa painiketa IR-signaalin tunnistamiseksi. Jos kaukosäätmesi on tunnistetu onnistuneest, keltainen IR-merkkivalo sammuu ja Air Control-sovellus lataa kaikki tarvitavat koodit laite:llesi. Laiteen poistaminen? iOS: Paina ”Edit” ja pyyhkäise sormellasi vasemmalta oikealle listalla poistaaksesi valitun laiteen. Android: Paina ”Edit” ja paina pitkään listalla poistaaksesi valitun laiteen. Laiteen muokkaaminen? Paina ”Edit” ja valitse listalta laite, jota haluat muokata. Mitä jos älypuhelimeni katoa tai varastetaan? Lataa Electrolux Air Control-sovellus uuteen älypuhelimeesi. Nollaa laite ja asenna kokonaan uudelleen. Tämä estää kadonneen tai varastetun älypuhelimesi käytön laite:in etähallintaan.
 • Page 40: Huolto Ja Varaosat

  Tekniset tedot Tuote ControlBox WiFi 950001700 Tulojännite 5V DC 1A Langaton tyyppi WiFi 2.4GHz Langaton protokolla IEEE 802.11b/g/n IR/Infrapuna 7 x IR / 360° Langaton virta < 0.5W Infrapunataajuus Lämpötla-alue -20°C to 60°C Käytötlan ilmankosteus < 80% Normaalit Takuuehdot ja Poikkeukset Katso takuuehtomme ja poikkeuksemme vierailemalla verkkosivuilla www.electrolux.com tai ota yhteytä Asiakaspalveluumme. Huolto ja varaosat Tukiasioissa ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Etsi paikallisen huoltoliikkeesi osoite vierailemalla verkkosivulla www.electrolux.com. Varmista, etä luet ensin käytöohjeen neuvot kohdan ”Usein kysytyt kysymykset” alapuolelta. Tuoteesi huolto ja/tai asennus, mukaan lukien sähkökytkennät ja vesiliitännät on suoritetava vain koulutetun ja valtuutetun ammatasentajan toimesta. Käytöohjeesta ja verkkosivuiltamme www. electrolux.com saat hyödyllistä tetoa lievien vikojen selvitämisestä ja tuoteesi hoidosta.
 • Page 42: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OBSLUHA INStALAcE POZOR! Nebezpečí POZOR! Nebezpečí požáru POZOR! Nebezpečí poruchy, emise tepla nebo dýmu. a poranění elektrickým proudem. udušení, zranění nebo poškození. • Před instalací a použitím přístroje • Elektrické instalace musí provádět • Přístroj je určen pro domácí si pozorně...
 • Page 43: Pohled Zepředu

  Čidlo teploty Pohled zepředu Pohled zprava Podmínky nutné pro užívání přístroje: • Kompatibilní k limatizace Electrolux . • P řipojení k internetu přes WiFi síť. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • Telefon nebo tablet se systemem iOS/Android.
 • Page 44 Umístění Požadavky na instalaci: • Umístěte zařízení v místnosti s klimatizací. • Umístěte zařízení na dobře viditelném místě pro klimatizaci. • Umístěte zařízení ne více než 7 metrů od klimatizace. • Umístěte zařízení na rovný povrch, horní částí zařízení směrem do místnosti.
 • Page 45: První Kroky

  • Ujistěte se, že kontrolní dioda WiFi bliká cca. 5-6 krát za sekundu. Pokud tomu tak není, stiskněte resetovací tlačítko na pravé straně přístroje dokud dioda nezačne blikat. • Stáhněte si a spusťte aplikaci Electrolux Air Control pro nastavení zařízení.
 • Page 46 Návod k obsluze aplikace Upravte (Edit) nebo Vyberte síť WiFi a Počkejte, až se zařízení stiskněte connect připojí Přidejte (Add new) zařízení Vyberte produkt nebo Upravte název a stiskněte Vraťte se na začátek zvolte Najít (Detect) Save pro uložení pro používání zařízení...
 • Page 47 Stiskněte tlačítko „Edit" a vyberte ze seznamu zařízení, které chcete upravit. Co se stane, když ztratím svůj telefon/tablet nebo bude ukraden? Stáhněte si aplikaci Electrolux Air Control do nového telefonu/tabletu. Resetujte ControlBox a znovu přidejte zařízení. To znemožní ovládat ControlBox pomocí ztraceného nebo odcizeného telefonu.
 • Page 48: Servis A Náhradní Díly

  Servis a náhradní díly Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na servisní oddělení. A dresy nejbližších oddělení jsou k dispozici na webu www.electrolux.com. Dříve než se obrátíte na servisní oddělení si prosím pečlivě přečtěte "Nejčastěji kladené otázky" v manuálu. Servis nebo instalace zařízení, včetně elektrických přípojek a vody, by měli být p rováděny pouze kvalifikovanou osobou.
 • Page 50 Istruzioni di sicurezza INSTALLAzIONE coLLEGAmENtI ELEttRIcI ImPIEGo AVVERTENzA! Rischio di rotura, AVVERTENzA! Rischio di incendio AVVERTENzA! Rischio di sofoca- generazione di calore o fumo. e scosse eletriche. mento, lesioni o invalidità. • Leggere le istruzioni in dotazione, prima • I lavori eletrici nell’edifcio devono essere • Utlizzare questo apparecchio in un ambiente dell’installazione e dell’uso dell’apparecchio. efetuat da un professionista autorizzato domestco. Il produtore non è responsabile per eventuali utlizzando le istruzioni riportate nel manuale • Non modifcare le specifche di questo danni e lesioni provocat da installazione e uso di installazione. apparecchio. scorret. Conservare sempre le istruzioni con • Utlizzare rigorosamente l’apparecchio e la • Usare solo la spina eletrica prevista in questo l’apparecchio per consultazione futura. spina in ambient interni. apparecchio. • Rimuovere tuto il materiale di imballaggio.
 • Page 51 Introduzione ControlBox WiFi Magnete di fissaggio Cavo USB Ada?atore CA/CC Micro USB Reset Indicatore IR giallo Sensore di temperatura Indicatore WiFi blu Vista anteriore Lato destro Requisit del prodoto: • Un prodoto Electrolux aria condizionata compatbile. • Rete WiFi con connessione internet. IPHONE APP ON ANDROID APP ON • Uno smartphone o tablet iOS/Android...
 • Page 52 Posizionam Requisit: • Posizionare ControlBox nella stessa stanza del prodoto aria condizionata. • Posizionare ControlBox con visuale libera del prodoto aria condizionata. • Posizionare ControlBox a una distanza massima di 7 metri dal prodoto aria condizionata. • Posizionare ControlBox su una superfcie piata con la parte superiore posizionata fuori dalla superfcie.
 • Page 53: Per Cominciare

  Installazion WiFi-router Air Control Reset Smartphone Per cominciare: • Collegare la spina di ControlBox a una presa. • Assicurarsi che l’indicatore WiFi blu inizi a lampeggiare rapidamente (circa 5-6 volte al secondo). In caso contrario, premere il pulsante reset sul lato destro fno a quando inizia a lampeggiare. • Scaricare e avviare l’applicazione Electrolux Air Control per confgurare il controller.
 • Page 54 Guida Rapida Air Control Edit e Add new con- Selezionare la rete WiFi e Atendere che il control- troller premere connect ler venga installato Selezionare il prodoto o auto- Modifcare il nome e pre- Tornare alla pagina princi- rilevarlo da telecomando mere Save per completare pale e utlizzare il controller...
 • Page 55 ControlBox e riprovare. L’indicatore IR giallo lampeggia rapidamente Se l’indicatore lampeggia rapidamente, ControlBox sta trasmetendo o è pronta a rilevare un segnale IR Come funziona il rilevamento automatco? Quando si preme ”Detect” l’indicatore IR giallo si accenderà su ControlBox. Seguire le istruzioni e puntare il telecomando verso ControlBox e premere un tasto corrispondente per rilevare il segnale IR. Se il telecomando è stato riconosciuto corretamente, l’indicatore IR giallo si spegne e l’applicazione Air Control scaricherà tut i codici necessari per ControlBox. Come cancellare un dispositvo? iOS: Premere ”Edit” e scorrere il dito da sinistra a destra nell’elenco per cancellare il dispositvo selezionato. Android: Premere ”Edit” e premere a lungo sull’elenco per cancellare il dispositvo selezionato. Come modifcare un dispositvo? Premere ”Edit” e selezionare il dispositvo sull’elenco che si desidera modifcare. Cosa fare se lo smartphone viene rubato o perso? Scaricare l’applicazione Electrolux Air Control sul nuovo smartphone. Ripristnare ControlBox e re-installare il dispositvo da zero. Questo impedirà allo smartphone perso o rubato di controllare a distanza ControlBox.
 • Page 56: Assistenza E Ricambi

  Specifche Prodoto ControlBox WiFi 950001700 Tensione in ingresso 5V DC 1A Tipo di wireless WiFi 2.4GHz Protocollo wireless IEEE 802.11b/g/n IR/infrarossi 7 x IR / 360° Alimentazione wireless < 0.5W Frequenza infrarossi Intervallo di temperatura da -20°C a 60°C Umidità di esercizio < 80% Condizioni ed esclusioni della garanzia standard Per vedere le condizioni e le esclusioni di garanzia, visitare www.electrolux.com o contatare il nostro ufcio di assistenza client. Assistenza e ricambi Contatare un centro di assistenza locale per ricevere assistenza. Per individuare un centro locale, visitare il sito www.electrolux.com. Assicurarsi di aver leto le informazioni nella sezione ”Domande frequent” del manuale di istruzioni prima di contatare il nostro centro di assistenza. La manutenzione e/o l’installazione del prodoto, inclusi i collegament eletrici e gli allacci idrici, devono essere eseguite da un tecnico qualifcato. Nel manuale per l’utente e sul nostro sito web, www.electrolux.com, sono disponibili alcune informazioni utli su come gestre anomalie minori e come prendersi cura del proprio prodoto.