Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HD450 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for HD450:

Advertisement

5
6
7
HD400
HD450
HD500
4
3
1
2
English (original instructions)
Bahasa indonesia
3
6
9
12
15
18
21

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker HD450

 • Page 1 English (original instructions) HD400 HD450 HD500 Bahasa indonesia...
 • Page 2 The illustratrions are for representative purposes only, they can differ from actual product. 这些图解只具有代表性意义,与实际产品可能存在 差别。 這些圖示僅具有代表性意義,與實際產品可能存有 差別。 본 설명은 대표적인 사례용이므로, 실제 제품과 다를 수 있습니다. า ภ ป พ ะ ร อ ก น บ ช ใ  ี พ...
 • Page 3: Technical Data

  Do not expose power tools to rain or wet conditions. HAMMER DRILL Water entering a power tool will increase the risk of HD400/ HD450/ HD500 electric shock. Technical Data d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.
 • Page 4: Drill Safety Warnings

  This tool is double insulated; therefore no earth wire This tool includes some or all of the following features: is required. Always check that the power supply 1. Variable speed switch (Only for HD450-HD500) corresponds to the voltage on the rating plate. 2. Lock-on button 3.
 • Page 5: Maintenance

  Setting the drilling depth (fig. E) (Only for HD450-HD500) Fitting the side handle and depth stop (fig. A) (Only for HD450-HD500) Slacken the side handle (7) by turning the grip counterclockwise. Turn the grip counterclockwise until you can slide the side Set the depth stop (6) to the desired position.
 • Page 6 简体中文 • 6 c. 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进 冲击钻 入电动工具将增加电击危险。 HD400/ HD450/ HD500 d. 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工 技术参数 具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或 运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。 规格: HD400 HD450 HD500 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ e. 当在户外使用电动工具时,使用适合户外使用 电压 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击 瓦 输入功率 危险。 3000 0-3000 0-3000 转/分 空载转速 f. 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的, 最大钻孔能力...
 • Page 8 简体中文 • 8 安装侧手柄和深度尺(图 A) 设置钻孔深度(图 E)(只适用于 HD450-HD500) ♦ 通过逆时针转动手柄转松侧手柄 (7)。 (只适用于 HD450-HD500) ♦ 逆时针转动手柄直到您可以将侧手柄 (7) 滑动 ♦ 将深度尺 (6) 设置到所需位置。最大钻孔深度相等 至工具正面为止,如图所示。 于钻头尖端与深度尺前末端之间的距离。 ♦ 将侧手柄转入所需位置。 ♦ 通过顺时针转动手柄转紧侧手柄。 ♦ 将深度尺 (6) 插入安装孔,如图所示。 ♦ 按照以下说明设置钻孔深度。 启动与关闭 ♦ 通过顺时针转动手柄转紧侧手柄。 ♦ 要打开工具电源,请按下速度开关(1)。对于采用 变速开关的工具,工具速度取决于按下开关的程 安装钻头或螺丝起子头带键夹头(图 B)...
 • Page 9 繁體中文 • 9 c. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進 電錘鑽 入電動工具會增加觸電危險。 HD400/ HD450/ HD500 d. 切勿濫用電線。請勿使用電線來搬運、拉動電動 技術資料 工具或拔出插頭。讓電線遠離熱、油、銳邊或活 規格: 動部件。受損或纏繞的電線可增加觸電危險。 HD400 HD450 HD500 220-240V~ 220-240V~ 220-240V~ 電壓 e. 若要在戶外使用電動工具,請使用適合戶外使用 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 的延長電線。使用適合戶外使用的電線可減少觸 功率輸入 電危險。 分鐘 -1 3000 0-3000 0-3000 空載轉速 f. 若必須在潮濕場合使用電動工具,請使用漏電 最大鑽孔效能...
 • Page 10 ♦ 不要在鑽孔後立刻碰觸可能還帶熱的鑽頭尖端。 ♦ 本器具並非設計用於在無監督的情況下供年幼或 功能零件 虛弱人士使用必須監督小孩,確保他們沒有耍玩 本工具包括以下部份或全部功能零件: 器具。 1. 變速開關(僅適用於 HD450-HD500) ♦ 若電源線損毀,必須讓製造廠商或授權的 Black & 2. 鎖定按鈕 Decker 維修中心或讓類似的合格人員更換以避免 3. 正/反轉開關 (僅適用於 HD450-HD500) 發生危險。如果您的電源線由非 Black &Decker 所 4. 鑽孔模式選擇器 授權的類似合格人員所更換,則保固將無效。 5. 夾頭 6. 限深器(僅適用於 HD450-HD500) 7. 側手柄(僅適用於 HD450-HD500) 裝配 警告!裝配之前,請確定已關閉工具電源並拔出 插頭。...
 • Page 11 繁體中文 • 11 安裝側手柄和限深器(圖 A) 設定鑽孔深度(圖 E)(僅適用於 HD450-HD500) ♦ 透過逆時針轉動手柄,將側手柄 (7) 轉鬆。 (僅適用於 HD450-HD500) ♦ 逆時針轉動手柄直到您可將側手柄 (7) 滑動至 ♦ 將限深器 (6) 設定到所需位置。最大鑽孔深度相等 工具正面為止(如圖所示)。 於鑽頭尖端和限深器前端之間的距離。 ♦ 將側手柄旋轉至所需位置。 ♦ 順時針轉動手柄,將側手柄轉緊。 ♦ 將限深器 (6) 插入安裝孔(如圖所示)。 ♦ 按照以下所述安裝鑽孔深度。 開啟和關閉 ♦ 順時針轉動手柄,將側手柄轉緊。 ♦ 若要打開工具電源,請按下變速開關 (1)。對於採...
 • Page 12 한국어 • 12 b. 파이프, 라디에이터, 렌지 및 냉장고 등과 같이 접지된 해머 드릴 표면에 신체가 접촉하지 않도록 하십시오. 신체가 HD400/ HD450/ HD500 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집니다. c. 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 기술 데이터 주의하십시오. 전동 공구에 물이 들어가면 감전...
 • Page 13 1. 변속 스위치(HD450-HD500용만 해당) 않았습니다. 이러한 사람이 사용할 때는 감독이 2. 잠금 버튼 필요합니다. 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 3. 전진/후진 슬라이더 (HD450-HD500용만 해당) 못하도록 항상 주시해야 합니다. 4. 드릴 모드 선택기 ♦ 전원 코드가 손상된 경우 사고가 발생하지 않도록...
 • Page 14 한국어 • 14 사이드 핸들 및 뎁스 스톱 장착(그림 A) (HD450-HD500 드릴 깊이 설정(그림 E) (HD450-HD500용만 해당) ♦ 그립을 시계 반대 방향으로 돌려서 사이드 핸들(7)을 용만 해당) ♦ 그림과 같이 사이드 핸들(7)이 공구 앞으로 밀 수 풉니다. ♦ 뎁스 스톱(6)을 원하는 위치로 설정합니다. 최대 드릴...
 • Page 15 ข) หลี ก เลี ่ ย งการสั ม ผั ส พื ้ น ผิ ว ที ่ ต  อ สายดิ น หรื อ ลงกราวด เช น ท อ HD400/ HD450/ HD500 เครื ่ อ งทํ า ความร อ น เตาหุ ง ต ม และตู  เ ย็ น มี ค วามเสี ่ ย งเพิ ่ ม ขึ ้ น...
 • Page 16 ให แ น ใ จว า เด็ ก จะไม เ ล น เครื ่ อ งมื อ 3. ปุ  ม เลื ่ อ นเดิ น หน า /ถอยหลั ง (สํ า หรั บ HD450-HD500 เท า นั ้ น ) ...
 • Page 17   เป ด ตั ว จั บ ดอกสว า นให ก ว า งที ่ ส ุ ด เท า ที ่ จ ะทํ า ได ใช ไ ด ก ั บ รุ  น HD450-HD500 เท า นั ้ น...
 • Page 18: Bahasa Indonesia

  18 • BAHASA INDONESIA c. Jangan sampai alat listrik ini terkena hujan atau BOR PALU terpapar ke kondisi yang basah. Air yang masuk ke alat HD400/ HD450/ HD500 listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik. d. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali Data Teknis...
 • Page 19 Alat ini berisolasi ganda; sehingga kabel arde (ground) Alat ini memiliki beberapa atau semua fitur berikut ini: tidak diperlukan. Selalu periksa apakah catu daya sesuai 1. Sakelar kecepatan variabel (Hanya untuk HD450-HD500) dengan nilai tegangan yang tercantum pada papan nilai. 2. Tombol pengunci ♦...
 • Page 20 ♦ Masukkan kunci gagang gerek (10) ke dalam tiap lubang mata bor yang berdiameter lebih kecil. (HD450-HD500) (11) di sisi gagang gerek, lalu putar searah jarum jam ♦ Untuk pengoperasian yang terus-menerus, tekan tombol hingga kencang.
 • Page 21: Tiếng Việt

  Không được để các dụng cụ điện cầm tay ngoài trời mưa hoặc ở nơi ẩm ướt. Nước vào trong dụng HD400/ HD450/ HD500 cụ điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật. d. Không sử dụng dây điện vào các mục đích khác.
 • Page 22 Dụng cụ này gồm một số hoặc tất cả những tính năng sau. ♦ Dây cắm điện bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản 1. Bộ chuyển tốc độ (Chỉ có trên dòng máy HD450-HD500) xuất hoặc trung tâm bảo hành Black & Decker được 2. Nút khóa công tắc ủy quyền để...
 • Page 23 ở tốc độ cao đối với các mũi khoan Lắp trục mũi khoan (8) vào đầu kẹp. có đường kính nhỏ hơn. (HD450-HD500) Lắp khóa đầu kẹp (10) vào từng lỗ (11) bên hông Để khoan liên tục, nhấn nút khóa công tắc (2) và nhả...
 • Page 24 90601348 08/2013...

This manual is also suitable for:

Hd400Hd500

Table of Contents