AEG AGS58200F0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

AGS58200F0
NL VRIEZER
EN FREEZER
FR CONGÉLATEUR
DE GEFRIERGERÄT
IT CONGELATORE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
ISTRUZIONI PER L'USO
2
18
33
49
65

Advertisement

loading

  Also See for AEG AGS58200F0

  Summary of Contents for AEG AGS58200F0

 • Page 1 AGS58200F0 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING EN FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L’USO...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Bedieningspaneel 8 Het eerste gebruik 9 Dagelijks gebruik 10 Handige aanwijzingen en tips 10 Onderhoud en reiniging 12 Problemen oplossen 14 Technische gegevens 14 Montage 15 Geluiden 17 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen...
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Page 6 Veiligheidsinformatie • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon- sumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- werkzaamheden verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Page 7 Bedieningspaneel BEDIENINGSPANEEL Controlelampje Temperatuurregelaar FROSTMATIC-lampje FROSTMATIC-schakelaar Geluidssignaal van de resetschakelaar Alarmlampje Inschakelen Steek dan de stekker in het stopcontact. Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand. Het controlelampje zal gaan branden en er wordt gedurende 2 sec. een geluidsignaal weergegeven.
 • Page 8 Het eerste gebruik De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: • de omgevingstemperatuur • hoe vaak de deur geopend wordt • de hoeveelheid voedsel dat bewaard wordt •...
 • Page 9 Dagelijks gebruik Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak. DAGELIJKS GEBRUIK Vers voedsel invriezen Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange pe- riode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel. Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de Fast Freeze functie minimaal 24 uur voordat u deze in het vriesvak legt.
 • Page 10 Handige aanwijzingen en tips HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Tips voor het invriezen Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belang- rijke tips: • de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;...
 • Page 11 Onderhoud en reiniging Periodieke reiniging Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd: • reinig de binnenkant en de accessoires met warm water en zuiveringszout of soda (5 ml op 0,5 liter water) • controleer regelmatig de deurafdichtingen en veeg ze schoon, om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en er geen vuilresten meer zijn achtergebleven •...
 • Page 12 Problemen oplossen De luchtkanalen schoonmaken Verwijder de plint (1) en daarna het ven- tilatierooster (2). Reinig het ventilatierooster. Trek de luchtstroomrichter (3) voorzich- tig naar buiten, controleer of er geen water van het ontdooien is achtergeble- ven. Maak de onderkant van het apparaat met een stofzuiger schoon.
 • Page 13 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen stroom. Sluit een ander elektrisch appa- Er staat geen spanning op het raat op het stopcontact aan. stopcontact. Neem contact op met een gekwa- lificeerde elektricien. Het controlelampje knip- Het apparaat werkt niet goed. Neem contact op met een gekwa- pert.
 • Page 14 Technische gegevens Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De thermostaatknop is niet goed Stel een hogere temperatuur in. ingesteld. De deur sluiten Maak de afdichtingen van de deur schoon. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage". Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-af- deling.
 • Page 15 Geluiden Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over- eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel.
 • Page 16 Geluiden BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 17 Het milieu HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Page 18 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories...
 • Page 19: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 20 Safety information 23 Control panel 24 First use 25 Daily use 25 Helpful Hints and Tips 26 Care and cleaning 28 What to do if… 30 Technical data 30 Installation 31 Noises 32 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 20: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the ap- pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 21 Safety information – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
 • Page 22 Safety information Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli- ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
 • Page 23: Control Panel

  Control panel CONTROL PANEL Pilot light Temperature regulator FROSTMATIC light FROSTMATIC switch Acoustic alarm reset switch Alarm light Switching on Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting. The Pilot light will light up and a sound is on only for 2 sec. indicating that the appli- ance is powered.
 • Page 24: First Use

  First use • room temperature • how often the door is opened • the quantity of food stored • the location of the appliance. FROSTMATIC function The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, pro- tects foodstuffs already stored from undesirable warming.
 • Page 25: Daily Use

  Daily use DAILY USE Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep- frozen food for a long time. To freeze fresh food activate the Fast Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.
 • Page 26: Care And Cleaning

  Care and cleaning • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate; • the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period; •...
 • Page 27 Care and cleaning Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour. Once a year remove the ventilation grill at the base of the appliance and clean the air chan- nels with a vacuum cleaner.
 • Page 28: What To Do If

  What to do if… Cleaning the air channels Remove the plinth (1), then the ventila- tion grid (2). Clean the ventilation grid. Carefully pull the air deflector out (3), checking that there is no water left from the defrosting. Clean the lower part of the appliance with a vacuum cleaner.
 • Page 29 What to do if… Problem Possible cause Solution The Pilot light flashes. The appliance is not working Contact a qualified electrician. properly. The Alarm light flashes. The temperature in the freezer is Refer to "Excessive Temperature too high. Alarm" The acoustic alarm sounds The temperature in the freezer is Refer to "Excessive Temperature too high.
 • Page 30: Technical Data

  Technical data If necessary, adjust the door. Refer to "Installation". If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center. TECHNICAL DATA Dimension Height 815 mm Width 596 mm Depth 550 mm Rising Time 29 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the...
 • Page 31: Noises

  Noises NOISES There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 32: Environmental Concerns

  Environmental concerns HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ENVIRONMENTAL CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
 • Page 33 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité...
 • Page 34 Sommaire SOMMAIRE 35 Consignes de sécurité 38 Bandeau de commande 40 Première utilisation 40 Utilisation quotidienne 41 Conseils 42 Entretien et nettoyage 43 En cas d'anomalie de fonctionnement 45 Caractéristiques techniques 45 Installation 46 Bruits 48 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Page 36 Consignes de sécurité • Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflam- mable. Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
 • Page 37 Consignes de sécurité • Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'ap- pareil. Consultez les instructions respectives. • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
 • Page 38: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Protection de l'environnement Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflamma- bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles au- près des autorités locales.
 • Page 39 Bandeau de commande Réglage de la température La température régnant à l'intérieur de l'appareil est commandée par un dispositif de régla- ge de la température situé dans le bas de l'appareil. Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit : • tournez le dispositif de réglage de température vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
 • Page 40: Première Utilisation

  Première utilisation PREMIÈRE UTILISATION Nettoyage intérieur Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement. N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
 • Page 41: Conseils

  Conseils Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue. Accumulateurs de froid Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous per- mette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re- charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. Nettoyage périodique Cet appareil doit être nettoyé...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement Le dégivrage terminé, épongez l'eau qui s'est écoulée dans le petit panier du bas et sé- chez bien l'intérieur. Branchez l'appareil sur une prise murale et tournez la manette du thermostat sur une posi- tion moyenne. Attendez au moins deux heures de fonctionnement en mode Fast Freeze, avant de replacer à...
 • Page 44 En cas d'anomalie de fonctionnement Symptôme Cause possible Solution L'appareil ne fonctionne L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil en fonctionne- pas. Le voyant de fonc- ment. tionnement ne clignote pas. La fiche n'est pas correctement Branchez correctement la fiche branchée dans la prise de cou- dans la prise de courant.
 • Page 45: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Symptôme Cause possible Solution La température du produit est Laissez le produit revenir à tem- trop élevée. pérature ambiante avant de le placer dans l'appareil. Trop de produits ont été intro- Introduisez moins de produits en duits simultanément. même temps.
 • Page 46: Bruits

  Bruits Emplacement Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de respecter les températures am- biantes du local où doit être placé l'appareil, suivant la classe climatique (indiquée sur la plaque signalétique) pour lequel il est prévu. Au delà de ces températures, ses performances peuvent s'en trouver diminuées : les différentes classes climatiques existantes et les tempé- ratures ambiantes correspondantes en fonction du modèle de l'appareil sont les suivantes : Classe climatique...
 • Page 47 Bruits BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 48: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Page 49 Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu...
 • Page 50: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 51 Sicherheitshinweise 54 Bedienfeld 55 Erste Inbetriebnahme 56 Täglicher Gebrauch 57 Hilfreiche Hinweise und Tipps 58 Reinigung und Pflege 59 Was tun, wenn … 61 Technische Daten 62 Montage 62 Geräusche 64 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Page 51: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 52 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo- nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Page 53 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Benutzen Sie einen Kunststoffschaber.
 • Page 54: Bedienfeld

  Bedienfeld BEDIENFELD Kontrolllampe Temperaturregler Kontrolllampe FROSTMATIC Taste FROSTMATIC Löschtaste für den Alarmton Alarmleuchte Einschalten des Geräts Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung. Die Kontrolllampe leuchtet auf und ein 2 Sekunden langer Signalton weist darauf hin, dass das Gerät eingeschaltet ist.
 • Page 55: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt: • von der Raumtemperatur • von der Häufigkeit der Türöffnung • von der Menge der eingelagerten Lebensmittel • und vom Standort des Geräts. FROSTMATIC-Funktion Die FROSTMATIC -Funktion ist eine Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzu- kommender Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmit-...
 • Page 56: 56 Täglicher Gebrauch

  Täglicher Gebrauch Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche be- schädigt wird. TÄGLICHER GEBRAUCH Einfrieren frischer Lebensmittel Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum. Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die Fast Freeze -Funktion mindes- tens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum hineinle- gen.
 • Page 57: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  Hilfreiche Hinweise und Tipps Kälteakku(s) Der Gefrierschrank wird mit einem oder mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden. HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS Hinweise zum Einfrieren Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: •...
 • Page 58: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge- führt werden. Regelmäßige Reinigung Die gesamte Ausstattung muss regelmäßig gereinigt werden: •...
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … Ist alles vollständig abgetaut, entfernen Sie das Wasser, das sich in der kleineren unte- ren Schublade gesammelt hat, und trocknen Sie das Innere gründlich ab. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und drehen Sie den Temperaturregler auf eine mittlere Einstellung.
 • Page 60 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert Das Gerät ist abgeschaltet. Gerät einschalten. nicht. Die Kontrolllampe blinkt nicht. Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker rich- richtig in der Steckdose. tig in die Steckdose. Das Gerät bekommt keinen Testen Sie bitte, ob ein anderes Strom.
 • Page 61: Technische Daten

  Technische Daten Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur der einzufrier- Lassen Sie Lebensmittel auf enden Lebensmittel ist zu hoch. Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen. Es wurden zu viele Lebensmittel Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal eingelegt. auf einmal ein.
 • Page 62: Montage

  Montage MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleis- ten. Aufstellung Dieses Gerät kann auch in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller in- stalliert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:...
 • Page 63 Geräusche HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 64: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Page 65 ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi serve per fare in modo che i vostri elettrodomestici AEG siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non mancano inoltre una vasta gamma di accessori studiati e...
 • Page 66 Indice INDICE 67 Informazioni per la sicurezza 70 Pannello dei comandi 71 Primo utilizzo 72 Utilizzo quotidiano 73 Suggerimenti pratici 73 Pulizia e cura 75 Cosa fare se… 77 Dati tecnici 77 Installazione 78 Rumori 80 Considerazioni ambientali In questo manuale sono riportati i seguenti simboli: Informazioni importanti relative alla prevenzione dei rischi per la salute personale...
 • Page 67 Informazioni per la sicurezza INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avver- tenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizza- no l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.
 • Page 68 Informazioni per la sicurezza In caso di danneggiamento del circuito refrigerante: – Evitare fiamme libere e scintille – Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura • È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un dan- neggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
 • Page 69 Informazioni per la sicurezza Pulizia e cura • Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa. • Non pulire l'apparecchiatura con oggetti metallici. • Non usare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchiatura. Usare un raschietto di plasti- Installazione Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
 • Page 70 Pannello dei comandi PANNELLO DEI COMANDI Spia di controllo Regolatore temperatura FROSTMATIC spia interruttoreFROSTMATIC Interruttore di reset dell’allarme acustico Spia di allarme Accensione Inserire la spina nella presa a muro. Impostare il regolatore di temperatura ad un livello medio, ruotandolo in senso orario. La spia Pilota si accende e un segnale acustico viene emesso per 2 sec.
 • Page 71 Primo utilizzo Tuttavia, è importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è condi- zionata dai seguenti fattori: • temperatura ambiente • frequenza di apertura della porta • quantità di alimenti conservati • posizione dell'apparecchiatura. funzioneFROSTMATIC La funzione FROSTMATIC accelera il congelamento di alimenti freschi e, al tempo stesso, protegge gli alimenti già...
 • Page 72 Utilizzo quotidiano UTILIZZO QUOTIDIANO Congelazione dei cibi freschi Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati. Per congelare alimenti freschi, attivare la funzione Fast Freeze almeno 24 ore prima di in- trodurli nel vano congelatore.
 • Page 73 Suggerimenti pratici SUGGERIMENTI PRATICI Consigli per il congelamento Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti: • la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta; • il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo da congelare;...
 • Page 74 Pulizia e cura • pulire l'interno dell'apparecchiatura e gli accessori con acqua tiepida e bicarbonato di so- da (5 ml in 0,5 litri d'acqua) • ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido lo sporco e i residui •...
 • Page 75 Cosa fare se… Pulizia dei condotti dell'aria Rimuovere lo zoccolo (1), quindi la gri- glia di ventilazione (2). Pulire la griglia di ventilazione. Tirare con attenzione il deflettore dell'a- ria per estrarlo (3), controllando che non sia rimasta acqua dallo sbrinamento. Pulire la parte inferiore dell'apparec- chiatura con un aspirapolvere.
 • Page 76 Cosa fare se… Problema Possibile causa Soluzione L'apparecchio non riceve corren- Collegare alla presa di alimenta- te. Assenza di tensione nella zione un'altra apparecchiatura presa di alimentazione. elettrica. Rivolgersi ad un elettricista quali- ficato. La spia di controllo si ac- L'apparecchio non funziona cor- Rivolgersi ad un elettricista quali- cende.
 • Page 77 Dati tecnici Problema Possibile causa Soluzione Si forma troppa brina. Gli alimenti non sono avvolti Avvolgere correttamente gli ali- correttamente. menti. Lo sportello non è chiuso corret- Fare riferimento alla sezione tamente. "Chiusura dello sportello". Il regolatore della temperatura Impostare una temperatura supe- non è...
 • Page 78 Rumori Classe climatica Temperatura ambiente da +10°C a 32°C da +16°C a 32°C da +16°C a 38°C da +16°C a 43°C Collegamento elettrico Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica. L'apparecchio deve essere collegato a massa.
 • Page 79 Rumori BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR!
 • Page 80 Considerazioni ambientali CRACK! CRACK! CONSIDERAZIONI AMBIENTALI Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
 • Page 84 211621387-A-082011...