Download Print this page

Black & Decker WM540 Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi (tiedot löytyvät
uusimmasta tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät valtuutetut
Black & Decker in huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös pyytää
kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/
tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu
on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
normaalista kulumisesta
x
ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
x
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
x
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu
kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään
2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot
valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com,
jossa on myös takuuehdot.
12
∂§§∏¡π∫∞
EÁÁ‡ËÛË
∏ Black & Decker Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋
ÂÁÁ‡ËÛË. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏ›
ÚfiÛıÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜ Î·È ‰ÂÓ ˙ËÌÈÒÓÂÈ Ù·
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ
ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫Ú·ÙÒÓ ªÂÏÒÓ Ù˘
E˘Úˆ·˚΋˜ EÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ∑ÒÓ˘
EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘
Black & Decker ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
¤ÏÏÂȄ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓÙfi˜
24 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜,
Ë Black & Decker ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÈÛ΢‹
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‡ÏÔÁË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó:
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi,
x
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ
ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ›
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹
x
·Ó ¤¯ÂÈ ·Ú·ÌÂÏËı›
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ·fi ¿ÏÏ·
x
·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·fi Ô˘Û›Â˜ ‹ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛ΢‹˜ ·fi ÌË
x
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ ‹ ·fi
ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
Ù˘ Black & Decker
°È· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÙÂ
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ‹ ÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ÁÈ· Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker, ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:
www.2helpU.com.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wm541