Download Print this page

Black & Decker WM540 Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder finnes på
Internet, vår hjemmeside www.blackdecker.no samt
www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har material- og/
eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunde. Garantien er i
tillegg til kundens lovlige rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar Black &
Decker seg å reparere eller bytte ut produktet med minst mulig
vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
normal slittasje
x
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
x
at produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander,
x
emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er beregnet på
industriell/profesjonell/yrkesmessig bruk, men til hus- og
hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt utført av noen
andre enn et autorisert
Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted
senest 2 måneder etter at feilen har blitt oppdaget. For
informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt
det lokale Black & Decker kontoret på den adressen som er angitt
i bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
serviceverksteder samt servicevilkår finnes også tilgjengelig
på Internet, adresse: www.2helpU.com.
DANSK
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
reparerer vore produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens lovlige rettigheder og
påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor
medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det
Europæiske Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af
materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde
ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen, inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager
Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med
mindst muligt besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
normal slitage
x
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
x
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug
x
af værktøjet
ulykkeshændelse
x
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black & Decker værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen
indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted,
senest 2 måneder efter at fejlen opdages. For information om
nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er opgivet i
brugsanvisningen. Liste over alle autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på
internettet,
på adressen www.2helpU.com.
11

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wm541