Download  Print this page

Sony TA-FE320R Operating Instructions Manual

Sony operating instructions integrated stereo amplifier ta-fe520r, ta-fe320r.
Hide thumbs

Advertisement

Integrated
Stereo Amplifier
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
TA-FE520R
TA-FE320R
1998 by Sony Corporation
3-862-730-41(1)
EN
PL
RF

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony TA-FE320R

   Related Manuals for Sony TA-FE320R

   Summary of Contents for Sony TA-FE320R

 • Page 1 Integrated Stereo Amplifier Operating Instructions Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации TA-FE520R TA-FE320R 1998 by Sony Corporation 3-862-730-41(1)
 • Page 2 —keep the microphone away from the speakers during use. For further protection against howling, set the speakers or turntable on top of a heavy wooden board or concrete slab. If you have any questions or problems concerning your amplifier, please consult your nearest Sony dealer.
 • Page 3: Table Of Contents

  Welcome! Thank you for purchasing the Sony Integrated Stereo Amplifier. Before operating the amplifier, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. About This Manual The instructions in this manual are for models TA-FE520R and FE320R. Check your model number by looking at the rear panel of your amplifier.
 • Page 4: Getting Started

  Getting Started Getting Started Hookup Overview The amplifier allows you to connect and control the following audio components. Follow the hookup procedure indicated for each component that you want to connect. To learn the location and name of each jack, see ”Rear Panel Descriptions”...
 • Page 5: Speaker System Hookups

  Tape deck, DAT deck, or MD deck Amplifier Tape deck TAPE1/DAT OUTPUT INPUT RECOUT Ç ç Use the configuration above to connect the OUTPUT and INPUT jacks of: —a tape deck or DAT deck to the TAPE1/DAT jacks. —a tape deck or MD deck to the TAPE2/MD jacks. Turntable 1 Remove the shorting plugs from the PHONO jacks before connecting the cables (but not unless you connect a...
 • Page 6: Mains Lead Hookups

  Getting Started Mains Lead Hookups SPEAKERS IMPEDANCE USE 4 - 16 PHONO TUNER TAPE2/MD TAPE1/DAT REC OUT RECOUT – – Connecting the mains lead Connect the mains lead from this amplifier and from your audio/video components to wall outlets. You can power other components through AC OUTLET on the amplifier (unavailable on the TA- FE320R (U.K.
 • Page 7: Listening To The Music

  Basic Operations Listening to the Music SPEAKERS BASS • – If 1/u is pressed down You can turn the amplifier on and off by pressing 1/u on the remote. To listen through the headphones Connect the headphones to PHONES and set SPEAKERS to OFF.
 • Page 8: Basic Operations

  To receive the Enhanced Other Networks (EON) programmes (TA- FE520R only) When your ampifier is connected to a Sony tuner with the EON CONTROL system, the amplifier switches to any EON programme that is broadcast in your EON area, and switches back to the last selected programme source when the programme ends.
 • Page 9: Recording

  Recording SPEAKERS BASS • – You can record the same source on two recording components at the same time You can monitor the recorded sound (Tape Monitor function) (TA- FE520R only) You can monitor the recorded sound if the tape deck you are recording on has separate playback and recording heads.
 • Page 10: Additional Information

  TA-FE520R: 100 W + 100 W (4 ohms at 1 kHz) 85 W + 85 W (8 ohms at 1 kHz) TA-FE320R: 60 W + 60 W (4 ohms at 1 kHz) 50 W + 50 W (8 ohms at 1 kHz)
 • Page 11: Rear Panel Descriptions

  9 Mains lead !º CD !¡ PHONO Additional Information Remote Button Descriptions You can use the supplied remote to control other Sony audio components equipped with the g (remote control sensor) mark. AC OUTLET Remote For operating SWITCHED 100W MAX...
 • Page 12 –– podczas używania umieść mikrofon z dala od głośników. W celu dalszego zabezpieczania przed wyciem zainstaluj głośniki lub gramofon na grubej desce lub płycie cementowej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących niniejszego wzmacniacza skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży sprzętu produkcji firmy Sony.
 • Page 13 Rozpakowywanie Sprawdź, czy dostarczono Ci następujące przedmioty: • Pilota zdalnego sterowania (pilota) RM-S325 (1) • Baterie Sony R6 (rozmiaru AA) (2) Wkładanie baterii do pilota Włóż dwie baterie R6 (rozmiaru AA) dopasowując + i – na bateriach do oznaczeń wewnątrz pojemnika na baterie. Podczas użytkowania pilota skieruj go na sensor zdalnego sterowania g na wzmacniaczu.
 • Page 14: Czynności Wstępne

  Czynności wstępne Czynności wstępne Ogólnie o podłączaniu Wzmacniacz umożliwia podłączenie i obsługę następujących komponentów audio. Wykonaj czynności podłączania opisane w instrukcjach obsługi każdego z komponentów, który chcesz podłączyć. Aby zapoznać się z lokalizacją i nazwą poszczególnych gniazdek patrz “Opis tylnego panela” na str.
 • Page 15: Podłączanie Zestawu Głośników

  magnetofon, deck DAT lub deck MD wzmacniacz magnetofon TAPE1/DAT OUTPUT INPUT RECOUT Ç ç Użyj powyższej konfiguracji aby podłączyć gniazdka OUTPUT i INPUT: –– magnetofonu lub decka DAT do gniazdek TAPE1/DAT. –– magnetofonu lub decka MD do gniazdek TAPE2/MD. Gramofon 1 Przed podłączeniem przewodów wyjmij wtyczki zwierające z gniazdek PHONO (ale dopiero wówczas gdy podłączasz gramofon).
 • Page 16: Podłączanie Przewodu Zasilania

  Podłącz przewód zasilania ze wzmacniacza i komponentów audio/wideo do gniazdka ściennego. Możesz zasilać inne komponenty przez gniazdko AC OUTLET wzmacniacza (niemożliwe w TA-FE320R (model brytyjski)) Dzięki podłączeniu innych komponentów do AC OUTLET wzmacniacza możesz dostarczać zasilanie do podłączonych komponentów oraz włączać i wyłączać je wraz z włączaniem i wyłączaniem wzmacniacza.
 • Page 17: Słuchanie Muzyki

  Podstawowe funkcje Słuchanie muzyki SPEAKERS BASS • – Jeżeli 1/u jest wciśnięte Możesz włączać i wyłączać wzmacniacz naciskając 1/u na pilocie. Aby słuchać przez słuchawki Podłącz słuchawki do PHONES i ustaw SPEAKERS na OFF. Aby słuchać bezpośrednio nadawanego sygnału Naciśnij SOURCE DIRECT aby zapalił...
 • Page 18 Aby odbierać programy z funkcją wybiórczości pewnych stacji (EON) (tylko TA-FE520R) Jeżeli Twój wzmacniacz podłączony jest do tunera produkcji Sony wyposażonego w system EON CONTROL, wzmacniacz przestawi się na program EON nadawany w Twojej okolicy emisji EON oraz przestawi się...
 • Page 19: Nagrywanie

  Nagrywanie SPEAKERS BASS • – Możesz nagrywać to samo źródło na dwa komponenty nagrywające jednocześnie. Możesz monitorować nagrywany dżwięk (funkcja monitorowania taśmy) (tylko TA- FE520R) Możesz monitorować nagrywany dźwięk jeżeli magnetofon, na który nagrywasz ma oddzielne głowice odtwarzającą i nagrywającą. Aby monitorować...
 • Page 20: Dodatkowe Informacje

  TA-FE520R: 100 W + 100 W (4 omy na 1 kHz) 85 W + 85 W (8 omów na 1 kHz) TA-FE320R: 60 W + 60 W (4 omy na 1 kHz) 50 W + 50 W (8 omów na 1 kHz) Odpowiedź...
 • Page 21: Opis Tylnego Panela

  1 y (SIGNAL GND) 2 TUNER 3 AUX 4 TAPE2/MD 5 TAPE1/DAT 6 SPEAKERS (głośniki) 7 EON CONTROL IN (tylko TA-FE520R) 8 AC OUTLET (niemożliwe dla TA-FE320R (model brytyjski)) 9 Przewód zasilania 0 CD !⁄ PHONO (słuchawki) Dodatkowe informacje Opis przycisków pilota Aby obsługiwać...
 • Page 22 —установить микрофон на большом расстоянии от громкоговорителей во время его использования. Для дальнейшего повышения защищенности от подвывания установить громкоговорители или проигрыватель на плотной деревянной доске или бетонной плите. Если возникнет какой-либо вопрос или проблема по аппарату, посоветоваться с ближайшим дилером фирмы Sony.
 • Page 23 Распаковка Проверить, что вместе с усилителем поставлены следующие детали: • Пульт дистанционного управления модели RM-S325 (1 шт.); • Батарейка марки R6 (AA) фирмы Sony (2 шт.). Установка батареек в пульте дистанционного управления Установить две батарейки размером R6 (АА) в отсеке для них, согласовывая...
 • Page 24 Подготовка Подготовка Общие Сведения о Соединениях К настоящему усилителю можно подключить нижеуказанные аудиокомпоненты. Подключить требуемые компоненты в порядке, указанном в отдельности. Наименования каждых гнезд и их расположение смотреть в подразделе “Расположение соединителей на задней панели” на стр. 11. Дека для цифровой...
 • Page 25 Дека, дека для цифровой звукозаписи или записывающий плеер мини-дисков Усилитель TAPE1/DAT OUTPUT INPUT RECOUT Ç ç Согласно вышеуказанной схеме подключить компонент гнездами OUTPUT и INPUT к:. — гнездам TAPE1/DAT для деки для цифровой звукозаписи; — гнездам TAPE2/MD для записывающего плеера мини- дисков.
 • Page 26 ваших аудио/видеокомпонентов к настенным розеткам. Можно питать другие компоненты через AC OUTLET (Выводы перем.тока) на усилителе (Не предусмотрено для модели TA-FE320R (Английская модель)) Подключив другие аудиокомпоненты к AC OUTLET на усилителе, можно питать подключенные компоненты через усилитель, и, в результате, включать...
 • Page 27 Основные Операции Слушание Музыки SPEAKERS BASS • – Нажатие кнопки I/u Усилитель может включиться и отключиться с нажатием кнопки I/u на пульте дистанционного управления. Слушание музыки через головной телефон Подключить головной телефон к гнезду PHONES (Головные телефоны) и установить выключатель SPEAKERS (Громкоговорители) на...
 • Page 28 в вашей зоне вещания. Прием программ усиленных сетей станций (EON) (только для модели TA-FE520R) Усилитель, подключенный к тюнеру фирмы Sony с системой EON CONTROL (Управление усиленными сетями станций), может переключиться на любую программу EON, передаваемую в вашей зоне EON, а при окончании данной программы возвратиться к первоначально...
 • Page 29 Запись SPEAKERS BASS • – Один источник не может записываться на двух записывающих компонентах одновременно Записанный звук может контролироваться (Функция контроля ленты) (только для модели TA-FE520R) Записанный звук может контролироваться когда дека, на которой производится запись, имеет головки воспроизведения и записи...
 • Page 30 TA-FE520R: 100 Вт + 100 Вт (4 Ом при 1 кГц) 85 Вт + 85 Вт (8 Ом при 1 кГц) TA-FE320R: 60 Вт + 60 Вт (4 Ом при 1 кГц) 50 Вт + 50 Вт (8 Ом при 1 кГц) Частотная...
 • Page 31 6 Гнездо SPEAKERS (Громкоговорители) 7 Клемма EON CONTROL IN (системы управления EON) (только для модели TA-FE520R) 8 Гнездо AC OUTLET (Выход переменного тока) (не предусмотрено на модели TA-FE320R (Английская модель)) 9 Питающий шнур 0 Гнездо CD (Компакт-диск) !¡ Гнездо PHONO (Фоно) Назначения...
 • Page 32 Sony Corporation Printed in China...

This manual is also suitable for:

Ta-fe520r

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: