Download  Print this page

Advertisement

Getting Started
ค � า แนะน � า เร ิ ่ ม ต ้ น
Mari Memulai
Hướng dẫn bắt đầu
Read Safety and Important Information
(addendum) first.
โปรดอ่ า น ข้ อ มู ล ความปลอดภ ัยและส � า ค ัญ
(ในภาคผนวก) ก่ อ น
Baca Keamanan dan Informasi Penting
(lampiran) terlebih dahulu.
Trước tiên đọc Thông tin an toàn và quan trọng
(phụ lục).

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Canon PIXMA TS300 series

 • Page 1 Getting Started ค � า แนะน � า เร ิ ่ ม ต ้ น Mari Memulai Hướng dẫn bắt đầu Read Safety and Important Information (addendum) first. โปรดอ่ า น ข้ อ มู ล ความปลอดภ ัยและส � า ค ัญ (ในภาคผนวก) ก่...
 • Page 2 Installing the Printer ................. page 1 การติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งพิ ม พ์ ..................หน ้า 1 Memasang Pencetak ................. halaman 1 Lắp đặt Máy in ..................trang 1 Connecting with Computer and Smartphone/Tablet ........ page 4 การเช...
 • Page 3 Remove the orange tape and the protective 1. Unpack Box material and discard them both. □ Power cord □ FINE cartridge Close the cover. □ Safety and Important Information □ Setup CD-ROM for □ Getting Started (this manual) Windows PC 2.
 • Page 4 a I nsert the Color FINE cartridge into the FINE 3. Install Inks cartridge holder on the left at a slight upward angle. b P ush the FINE cartridge in and up firmly until it Open the cover. snaps into place.
 • Page 5 Repeat steps 2 to 4 and install the Black FINE Slide the paper guide to the left. cartridge as well, on the right. Load plain LTR or A4 size paper against the right edge with the print side facing up. Close the cover.
 • Page 6 Downloading from the Internet e Click Setup. a Open a web browser ( etc.) on your computer. b Input the following URL and access the Canon website. The procedures for Windows and macOS are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows or macOS, such as a Chrome OS, do c Select Set Up.
 • Page 7 Using Setup CD-ROM (Windows Only) a Load the Setup CD-ROM in your computer. ■ When using Windows 10 or Windows 8.1: b When the following message appears on the right When This Message Does Not Appear (or Has side of your computer screen, click it. Disappeared) 1.
 • Page 8 • If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer. * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers. Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone. : Search "Canon PRINT" in App Store.
 • Page 9 Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure. a Tap Settings on your smartphone's home screen, a Tap the installed application software. and tap Canon_ij_XXXX in the Wi-Fi settings. b Follow the on-screen instructions to register the printer.
 • Page 10 Smartphone Copy You can copy documents by using the Canon PRINT Inkjet/SELPHY application software for smartphones. To install the application, refer to step 1 on page 6. For the operation procedure, refer to the Online Manual.
 • Page 11 เอาเทปส ี ส ้ มและวั ต ถุ ป ้ อ งกั น ออกและทิ ้ ง ไป 1. เปิ ดกล่ อ ง □ สายไฟ □ คาร์ ท ริ ด FINE ป ิ ด ฝาครอบ □ ข ้อมู ล ความปลอดภั ย และ ส...
 • Page 12 a ใ ส ่ ค าร์ ท ริ ด FINE ส ี ล งในตั ว ยึ ด คาร์ ท ริ ด FINE ที ่ อ ยู ่ 3. ติ ด ต ั ้ งหมึ ก ด ้านซ ้ ายค่ อ นไปทางมุ ม บนเล็ ก น ้อย b ผ...
 • Page 13 ท� า ซ � ้ า ในขั ้ น ตอนที ่ 2 ถึ ง 4 และติ ด ตั ้ ง คาร์ ท ริ ด FINE ส ี ด � า เลื ่ อ นแถบก� า หนดแนวกระดาษไปทางซ ้ าย เช ่ น เดี ย วกั น ในด ้านขวา ป้...
 • Page 14 คลิ ก ต ั ้ งค่ า ของคุ ณ b กรอก URL ต่ อ ไปนี ้ เพื ่ อ เข ้าสู ่ เ ว็ บ ไซต์ Canon การด� า เนิ น การส � า หรั บ Windows และ macOS แสดงไว ้...
 • Page 15 ใช ้ Setup CD-ROM (Windows เท่ า น ั ้ น) a โหลด Setup CD-ROM ในคอมพิ ว เตอร์ ข องคุ ณ ■ เมื ่ อ ใช ้ งาน Windows 10 หรื อ Windows 8.1: b เมื ่ อ มี ข ้อความต่ อ ไปนี ้ ป รากฏขึ ้ น ทางด ้านขวาของ เมื...
 • Page 16 * ส � า หรั บ การด� า เนิ น การ โปรดดู ค ู ่ ม ื อ ของสมาร์ ท โฟนและเราเตอร์ แ บบไร ้สาย หรื อ ติ ด ต่ อ ผู ้ผลิ ต ติ ด ตั ้ ง แอพพลิ เ คช ั ่ น ซอฟต์ แ วร์ Canon PRINT Inkjet/SELPHY ในสมาร์ ท โฟนของคุ ณ...
 • Page 17 ขั ้ น ตอนด ้านล่ า งนี ้ แ ตกต่ า งกั น ไปขึ ้ น อยู ่ ก ั บ iOS หรื อ Android เลื อ กระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารของคุ ณ และด� า เนิ น การตามขั ้ น ตอน a แตะแอพพลิ...
 • Page 18 การส � า เนาจากสมาร์ ท โฟน(Smartphone Copy) คุ ณ สามารถท� า ส � า เนาเอกสารโดยใช ้ แอพพลิ เ คช ั ่ น ซอฟต์ แ วร์ Canon PRINT Inkjet/SELPHY ส � า หรั บ สมาร์ ท โฟน ในการติ ด ตั ้ ง แอพพลิ เ คช ั ่ น โปรดดู ข ั ้ น ตอนที ่ 1 ในหน ้า 6 ส � า หรั บ ขั ้ น ตอนการด� า เนิ น งาน...
 • Page 19 Lepaskan pita oranye dan material pelindung 1. Keluarkan Isi Kemasan kemudian buang. □ Kabel listrik □ Kartrij FINE □ Keamanan dan Informasi Penting Tutup penutup. □ Setup CD-ROM untuk □ Mari Memulai (petunjuk ini) PC Windows 2. Lepaskan Pita dan Nyalakan Hubungkan kabel listrik.
 • Page 20 a M asukkan Kartrij FINE Warna ke dalam 3. Pasang Tinta penahan kartrij FINE di sebelah kiri dengan sudut sedikit ke atas. b D orong kartrij FINE masuk dan naik sampai Buka penutup. pas pada tempatnya. Pastikan bahwa kartrij FINE dipasang secara horizontal.
 • Page 21 Ulangi langkah 2 sampai 4 dan pasang juga Kartrij Geser pemandu kertas ke kiri. FINE Hitam di sebelah kanan. Muatkan kertas biasa ukuran LTR atau A4 di sisi kanan dengan sisi cetak menghadap ke atas. Tutup penutup. Geser pemandu kertas untuk mengepaskannya dengan sisi tumpukan kertas.
 • Page 22 Pengesetan. a Buka browser web ( dll.) pada komputer Anda. b Masukkan URL berikut ini dan akses situs web Canon. Prosedur untuk Windows dan macOS ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS selain Windows atau macOS, misalnya c Pilih Mengeset.
 • Page 23 Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Windows) a Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda. ■ Ketika menggunakan Windows 10 atau Windows 8.1: b Ketika pesan berikut ini muncul pada sisi kanan Ketika Pesan Ini Tidak Muncul (atau Telah Menghilang) layar komputer Anda, klik pesan tersebut. 1.
 • Page 24 • Jika Anda memiliki perute nirkabel, hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel yang ingin Anda hubungkan ke pencetak. * Untuk pengoperasian, rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda atau hubungi produsennya. Instal perangkat lunak aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY pada ponsel pintar Anda. : Cari "Canon PRINT" di App Store.
 • Page 25 Prosedur di bawah ini berbeda tergantung pada iOS atau Android. Pilih sistem operasi Anda dan lanjutkan sesuai prosedurnya. a Ketuk Pengaturan(Settings) pada layar utama a Ketuk perangkat lunak aplikasi yang telah diinstal. ponsel pintar Anda, dan ketuk Canon_ij_XXXX dalam setelan Wi-Fi. b Ikuti instruksi pada layar untuk mendaftarkan pencetak.
 • Page 26 Penyalinan dari Ponsel Pintar(Smartphone Copy) Anda dapat menyalin dokumen dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi Canon PRINT Inkjet/ SELPHY untuk ponsel pintar. Untuk menginstal aplikasi, rujuk ke langkah 1 pada halaman 6. Untuk prosedur pengoperasian, rujuk ke Petunjuk Daring.
 • Page 27 Tháo băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ra và 1. Mở hộp bỏ đi. □ Dây nguồn □ Hộp mực FINE □ Thông tin an toàn và quan trọng Đóng nắp. □ CD-ROM cài đặt cho □ Hướng dẫn bắt đầu Windows PC (sách hướng dẫn sử...
 • Page 28 a L ắp hộp mực FINE Màu vào khay chứa hộp 3. Lắp Mực mực FINE ở bên trái với góc hơi hướng thẳng lên. b Đ ẩy hộp mực FINE vào trong và hướng lên Mở nắp. cho đến khi đóng tách vào vị...
 • Page 29 Lặp lại các bước từ 2 đến 4 và lắp hộp mực FINE Trượt thanh dẫn giấy sang bên trái. Đen ở bên phải. Nạp giấy thường cỡ A4 hoặc LTR theo cạnh phải với mặt cần in hướng lên trên. Đóng nắp.
 • Page 30 ( v.v.) trên máy tính. b Nhập URL sau đây và truy nhập trang web của Canon. Quy trình dành cho Windows và macOS được hiển thị bên dưới. Nếu bạn đang sử dụng máy tính với OS ngoài Windows hoặc macOS, ví...
 • Page 31 Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows) a Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính. ■ Khi sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8.1: b Khi thông báo sau đây xuất hiện ở bên phải của Khi thông báo này không xuất hiện (hoặc đã biến mất) màn hình máy tính, nhấp vào thông báo.
 • Page 32 * Để thao tác, tham khảo hướng dẫn sử dụng của smartphone và bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ với nhà sản xuất. Cài đặt phần mềm ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên smartphone của bạn. : Tìm kiếm "Canon PRINT" trong App Store.
 • Page 33 Quy trình bên dưới khác nhau tùy thuộc vào iOS hoặc Android. Chọn hệ điều hành và chuyển tới quy trình tương ứng. a Gõ nhẹ vào Cài đặt(Settings) trên màn hình trang a Gõ nhẹ vào phần mềm ứng dụng đã cài đặt. chủ...
 • Page 34 Sao chép smartphone(Smartphone Copy) Bạn có thể sử dụng phần mềm ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY dành cho smartphone để sao chép các tài liệu. Để cài đặt ứng dụng, tham khảo bước 1 ở trang 6. Để tìm hiểu quy trình thao tác, tham khảo Hướng dẫn sử...
 • Page 35 RMC (Regulatory Model Code): K10464...
 • Page 36 From desktop shortcut จากทางลั ด บนเดสก์ ท ็ อ ป Dari pintasan desktop Từ lối tắt trên màn hình nền From Web site จากเว็ บ ไซต์ Dari Situs Web Từ trang Web QT6-1834-V01 XXXXXXXX © CANON INC. 2017 PRINTED IN XXXXXXXX...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: