Download Print this page

Sony Camcorder Accessories User Manual page 2

Sony camcorder accessories user manual
Hide thumbs

Advertisement

Não deixe a objectiva ao alcance de crianças pequenas.
Nederlands
Correm o perigo de sofrer um acidente ou ferir-se.
(Zie voorzijde.)
Para os clientes na Europa
Plaats de lensdoppen altijd op de lens/teleconverter wanneer u de lens/
teleconverter opbergt.
Bewaar de lens/teleconverter niet langere tijd op een zeer vochtige plaats om
schimmelvorming te voorkomen.
Raak de contactpunten van de lens niet aan. Als er bijvoorbeeld vuil terechtkomt
op de contactpunten van de lens, kan dit het verzenden en ontvangen van
signalen tussen de lens en de camera verstoren of onmogelijk maken. Dit kan
een storing in het gebruik veroorzaken.
Condensvorming
Als de lens rechtstreeks van een koude in een warme omgeving wordt
electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado,
gebracht, kan vocht condenseren op de lens. Voorkom dit door de lens
irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como
bijvoorbeeld in een plastic zak te verpakken. Wanneer de lucht in de zak
para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
dezelfde temperatuur heeft als de omgevingstemperatuur, haalt u de lens uit
destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação
de zak.
dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os
De lens reinigen
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Raak het oppervlak van de lens niet rechtstreeks aan.
Als de lens vies wordt, verwijdert u het vuil van de lens met een blaaskwastje
Nota para os clientes nos países que apliquem as
en veegt u de lens schoon met een zachte, schone doek (u kunt het beste het
reinigingsdoekje gebruiken).
Directivas da UE
Gebruik geen organische oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, om de lens of
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
de lensfitting van de camera schoon te maken.
Tokyo, 108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e segurança
de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Svenska
Stuttgart, Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da garantia,
consulte as moradas fornecidas em separado, nos documentos de serviço e
"Försiktighetsåtgärder innan användning" innehåller information du bör
garantia.
läsa innan du använder objektivet, här finns t.ex. information om vanliga
försiktighetsåtgärder när det gäller objektiv. Hur du använder olika
Notas sobre a utilização
objektiv finns beskrivet i "Bruksanvisning" på ett separat blad. Läs igenom
de båda dokumenten innan du använder objektivet.
Não deixe a objectiva exposta à luz solar directa ou a fontes de luz brilhante. O
efeito da incidência da luz pode provocar um incêndio ou a avaria interna da
máquina ou objectiva. Se tiver de deixar a objectiva exposta à luz solar directa,
VARNING!
coloque as tampas respectivas.
Tenha cuidado para não sujeitar a objectiva/teleobjectiva a choques mecânicos
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för
quando a montar.
brand eller elstötar.
Sempre que guardar a objectiva/teleobjectiva, coloque as tampas respectivas.
Titta inte direkt på solen genom det här objektivet.
Para evitar a formação de bolor, não deixe a objectiva/teleobjectiva num local
I så fall kan du skada ögonen vilket i sin tur kan leda till synnedsättning.
muito húmido durante um período prolongado.
Förvara objektivet utom räckhåll för små barn.
Não toque nos contactos da objectiva. Se os contactos estiverem sujos, etc.,
Det finns risk för olyckor och skador.
podem interferir ou impedir o envio e recepção dos sinais entre a objectiva e a
câmara provocando um mau funcionamento.
För kunder i Europa
Condensação
Omhändertagande av gamla elektriska och
Se a transportar directamente de um local frio para um local quente, pode
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
formar-se condensação na objectiva. Para o evitar, coloque-a num saco de
Unionen och andra Europeiska länder med separata
plástico ou outra coisa semelhante. Quando a temperatura do ar no interior
insamlingssystem)
do saco atingir a temperatura ambiente, retire a objectiva.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
Limpeza da objectiva
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
Não toque directamente na superfície da objectiva.
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
Se a objectiva estiver suja, retire a sujidade com um soprador para lentes e depois
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
limpe-a com um pano macio e limpo (recomenda-se a utilização de um pano de
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
limpeza).
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Não utilize nenhum solvente orgânico, como diluente ou benzina para limpar a
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
objectiva ou o cone da câmara.
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Україна
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-
Розділ «Застережні заходи перед експлуатацією» містить інформацію,
direktiv
з якою потрібно ознайомитися перед використанням об'єктива,
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
наприклад загальні застережні заходи для всіх об'єктивів.
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och
Використання конкретного об'єктива описане на окремому аркуші
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
«Інструкції з експлуатації». Обов'язково прочитайте обидва
Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se
документи перед використання об'єктива.
adresserna i de separata service- respektive garantidokumenten.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Att tänka på när du använder objektivet
Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не
Lämna inte objektivet i direkt solljus eller i skarp belysning. Det kan skada
піддавайте виріб впливу дощової води або вологи.
kamerahuset och objektivet, och det kan också orsaka brand om ljuset råkar
Не дивіться крізь лінзу на сонце.
fokuseras på ett brännbart föremål i närheten. Om du absolut måste lämna
Цим ви можете ушкодити або втратити зір.
objektivet i solen bör du sätta på objektivskydden.
Тримайте об'єктив з лінзою в місцях, недосяжних для дітей.
Se upp så att du inte utsätter objektivet/telekonverteraren för slag eller stötar vid
Невміле поводження з виробом може призвести до нещасних випадків
monteringen.
та фізичних ушкоджень.
Förvara alltid objektivet/telekonverteraren med objektivskydden påsatta.
Förvara inte objektivet/telekonverteraren under någon längre tid där det är
Для споживачів з Європи
mycket fuktigt, eftersom det då finns risk för mögelbildning.
Vidrör inte objektivets kontakter. Om smuts eller liknande avsätts på objektivets
kontakter kan det störa signalerna som sänds fram och tillbaka mellan objektivet
och kameran, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
Kondensbildning
Om du flyttar objektivet direkt från en kall till en varm plats, kan det hända
att det bildas kondens (fukt) på objektivet. Du undviker detta genom att
placera objektivet i en plastpåse eller liknande. Du kan ta ut objektivet
ur plastpåsen när temperaturen i plastpåsen har samma temperatur som
omgivningen.
для переробки. Забезпечив належну переробку цього продукту, ви
допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу
Rengöra objektivet
на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються
Undvik direktkontakt med objektivets lins.
невідповідною переробкою цього продукту. Переробка матеріалів
Om objektivet blir smutsigt kan du borsta bort smutsen med en blåspensel och
допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання детальної
sedan torka rent med en ren mjuk duk (rengöringsduk rekommenderas).
інформації про переробку цього продукту зверніться до органу місцевої
Använd aldrig någon typ av organiskt lösningsmedel, t.ex. thinner eller bensin,
адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в
för rengöring av lins och objektiv.
якому ви придбали продукт.
Português
Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС
Цей виріб виготовлено компанією Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноваженим
"Precauções antes de utilizar" contém informações que deve ler antes de
представником з питань електромагнітної сумісності та безпеки
utilizar a objectiva, tais como precauções comuns às lentes. O modo como
виробу є компанія Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
utilizar lentes individuais é descrito no "Manual de instruções" numa
70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З будь-яких питань стосовно
folha em separado. Leia os dois documentos, antes de utilizar a objectiva.
обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами, наданими в
окремій сервісній та гарантійній документації.
AVISO
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade
електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
à chuva ou à humidade.
Não olhe directamente para o sol com esta objectiva.
Se o fizer, pode sofrer lesões oculares ou a perda da visão.
Рекомендації щодо застосування
Не піддавайте об'єктив впливу сонця або джерела яскравого світла.
Фокусування світла може пошкодити внутрішні частини фотоапарата та
об'єктива або призвести до пожежі. Якщо об'єктив доводиться залишити
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
під дією сонячних променів, обов'язково надягніть на нього кришку
no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e
об'єктива.
em países Europeus com sistemas de recolha selectiva
Прикріпляючи об'єктив або телеконвертер, бережіть їх від ударів.
de resíduos)
Під час зберігання об'єктив або телеконвертер має бути закритий
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
кришкою.
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
Щоб запобігти пліснявінню, не залишайте об'єктив або телеконвертер у
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
місцях із надмірно підвищеною вологістю на тривалий час.
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
Не торкайтеся контактів лінзи. Забруднення контактів лінзи може
спричинити погіршення якості передавання та приймання сигналів лінзою
та камерою або взагалі завадити обміну сигналів між цими пристроями, що
призведе до перебоїв у роботі камери.
Утворення конденсату
У разі перенесення об'єктива з лінзою із зони низьких температур
до зони високих температур, на поверхні лінзи може утворитися
конденсат. Щоб запобігти утворенню конденсату, покладіть об'єктив
з лінзою у контейнер з пластмаси або подібного матеріалу. Вийняти
об'єктив з лінзою з контейнера слід після того, як температура
всередині контейнеру досягне температури навколишнього середовища.
Чищення лінзи
Не торкайтеся поверхні лінзи.
Якщо лінза забруднена, видаліть бруд за допомогою пристрою для
обдування лінз і протріть лінзу м'якою чистою тканиною (рекомендована
тканина для чищення).
Не застосовуйте органічні розчинники (розріджувачі або бензин) в якості
засобів чищення лінзи або оправи об'єктива.
Дата виготовлення виробу.
Дата виготовлення виробу зазначена на позначці «P/D:»,
яка знаходиться на етикетці зі штрих-кодом
на картонній коробці.
Знаки, зазначені на етикетці зі штрих-кодом
на картонній коробці.
P/D:XX XXXX
1
2
1. Місяць виготовлення
2. Рік виготовлення
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9.
Русский
В "Примечаниях по использованию" содержится информация,
которую нужно прочитать перед использованием объектива, в
частности, общие примечания об объективах. Использование
сменных объективов описано в "Инструкции по эксплуатации" на
отдельном листе. Обязательно прочитайте оба документа перед
использованием объектива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим
током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
Не смотрите на солнце через этот объектив.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению глаз или
потере зрения.
Храните объектив в недоступном для детей месте.
Существует опасность несчастного случая или получения травмы.
Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где
действуют системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке обозначает,
что данное устройство нельзя утилизировать вместе
с прочими бытовыми отходами. Eго следует сдать
в соответствующий приемный пункт переработки
электрического и электронного оборудования. Heпpaвильнaя
утилизация данного изделия может привести к потенциально
Переробка старого електричного та електронного
негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
обладнання (директива діє у межах країн
поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо
Європейського союзу та інших країн Європи з
выполнять специальные требования по утилизации этого изделия.
системами роздільного збору відходів)
Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить природные
Наявність такої емблеми на продукті або на його
ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке
упаковці вказує на те, що цей продукт не є побутовим
этого изделия обратитесь в местные органы городского управления,
відходом. Його потрібно передати до відповідного
службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
пункту збору електричного та електронного обладнання
изделие.
Примечание для покупателей в странах, где
действуют директивы ЕС
Производителем данного устройства является корпорация
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам
обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
соответствующих документах.
Примечания по использованию
Не оставляйте объектив в местах, подверженных воздействию солнечных
лучей или иного источника яркого света. Фокусировка света может
привести к неисправности камеры и объектива, а также вызвать
возгорание. Если все же приходится оставить объектив под воздействием
солнечных лучей, обязательно закройте крышки объектива.
Не подвергайте объектив/телеконвертор механическому воздействию во
время подсоединения.
Перед помещением объектива/телеконвертора на хранение всегда
中文 (简)
закрывайте крышку объектива.
Не храните объектив/телеконвертор во влажных местах в течение долгого
времени, чтобы избежать появления плесени.
"使用前注意事项"包含使用镜头前您应该
Не дотрагивайтесь до контактов объектива. Если контакты объектива
阅读的信息,例如关于镜头的常规注意事
загрязнены, это может привести к возникновению помех или препятствий
при отправке и получении сигналов между объективом и фотокамерой, что
项。如何使用个别镜头将在单页上的"使用
в свою очередь приводит к неполадкам в работе фотокамеры.
说明书"中进行说明。使用镜头前,请务必
Конденсация
阅读这两个文档。
Если объектив принесен с холода в теплое помещение, на нем может
образоваться конденсат. Чтобы избежать этого, помещайте объектив в
пластиковый пакет или что-либо подобное. Когда температура воздуха
警告
в пакете достигнет значения окружающей температуры, извлеките
объектив из пакета.
Чистка объектива
为减少发生火灾或触电的危险,请勿让本装置
Не дотрагивайтесь до поверхности объектива.
淋雨或受潮。
Если объектив загрязнен, удалите загрязнения с помощью воздуходувки и
请勿透过镜头直视太阳。
протрите мягкой, чистой тканью (рекомендуется чистящая ткань).
Не используйте органические растворители, например разбавитель или
否则可能会伤害眼睛或造成视力丧失。
бензин, для очистки объектива или корпуса фотокамеры.
请将镜头放置于儿童无法触及的地方。
Дата изготовления изделия.
Вы можете узнать дату изготовления изделия, взглянув на обозначение
否则会有事故或受伤的危险。
"P/D:", которое находится на этикетке со штрих кодом картонной
коробки.
使用注意事项
Знаки, указанные на этикетке со штрих кодом картонной коробки.
 请勿将镜头置于阳光或强光下,由于光线聚焦的
P/D:XX XXXX
结果可能会导致相机机身和镜头的内部故障,
1
2
或引起火灾。如果在必须将镜头置于阳光的情况
下,请务必盖上镜头盖。
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
 安装镜头/增距镜时,小心不要让它受到机械撞
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
击。
H-7, I-8, J-9.
 存放时,务必始终将镜头盖盖在镜头/增距镜
Импортер на территории РФ:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6,
上。
Россия
 请勿将镜头/增距镜长期放在非常潮湿的地方以
"Название и адрес организации, принимающей претензии от
免发霉。
покупателей в России"
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6,
 请勿触摸镜头接点。若在镜头接点上有灰尘等,
Россия
可能会干扰或阻止在镜头和相机之间接收和传送
"Название и адрес организации, принимающей претензии от
信号,而造成操作故障。
покупателей в Казахстане"
Сони Оверсиз С.А.
结露
Представительство в Казахстане
若将镜头从较寒冷的地方直接拿到较温暖的地
050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58
050059 Алматы аласы, Иванилов к шесі, 58 й
方,镜头上可能会结露。为避免这种现象的发
生,请将镜头放在塑料包或其它类似物品中。
中文 (繁)
当包内环境温度达到环境温度时,取出镜头。
清洁镜头
"使用前的注意事項"包含使用鏡頭前必須閱讀的資訊,如關於鏡
頭的一般注意事項。各個鏡頭的使用方法如另頁上的"使用說明
 请勿直接触摸透镜的表面。
書"中所述。使用鏡頭前,務必閱讀以上文件。
 若镜头变脏,请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干
净、柔软的布擦拭(建议使用清洁布)。
警告
 请勿使用任何有机溶剂,如稀释剂或汽油,来清
為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
洁镜头或相机锥形框。
請勿透過鏡頭直視太陽。
否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
請將鏡頭放置在幼兒無法拿取的地方。
否則會有意外或受傷的危險。
部件
使用注意事項
名称
 請勿讓鏡頭直接暴露在日照或強烈的光源下。由於光線聚焦的結果可能會
(Pb)
引起相機本身和鏡頭的內部故障或釀成火災。若必須處在無法避免日照的
環境下,請務必蓋上鏡頭蓋。
内置
 裝上鏡頭/增距鏡時,請小心不要讓其受到機械震動。
线路
 存放相機時,請務必將鏡頭蓋蓋在鏡頭/增距鏡上。
 請勿讓鏡頭/增距鏡長期處在極潮濕的環境下,以免生黴。
 請勿碰觸鏡頭接點。若鏡頭接點沾上塵土,可能會干擾或妨礙鏡頭和相機
外壳
間訊號的傳送和接收,進而導致操作失常。
冷凝現象
镜头
若您將鏡頭直接從寒冷處移至溫暖處時,鏡頭可能會出現冷凝現象。要
附件
避免該現象,請將鏡頭放置在塑膠袋或類似的物品內。靜候直至袋內溫
度到達環境溫度時,再將鏡頭取出。
︰表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中
清潔鏡頭
的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限
 請勿直接碰觸鏡頭表面。
量要求以下。
 若鏡頭髒污,請用氣刷刷去塵土,然後再用乾淨的軟布擦拭乾淨(建議使
用清潔布)。
︰表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质
 請勿使用任何有機溶劑清潔鏡頭或相機錐形框,例如稀釋劑或苯類產品。
材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规
定的限量要求。
索尼公司
出版日期:2011年6月
‫أن اﻟﻘﺴﻢ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل« ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻗ ﺮ اءﺗﻬﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ، ﻣﺜ ﻼ ً ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﴩﺗﻜﺔ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ. ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌامل ﻛﻞ ﻋﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ »ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ« اﻟﻮاردة ﻋﲆ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ. ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗ ﺮ اءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ‬
.‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت، ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣ ري ا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‬
‫• ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة أو ﳌﺼﺪر إﺿﺎءة ﺳﺎﻃﻊ. وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ اﱃ‬
有毒有害物质或元素
‫ﺧﻠﻞ ﰲ اﻷﺟ ﺰ اء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣ ري ا واﻟﻌﺪﺳﺔ أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛري اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري. إذا‬
.‫ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ، ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
多溴联
多溴二
.‫• اﺣﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﺪﺳﺔ/ﻋﺪﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆرى ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ‬
六价铬
苯醚
.‫• ﺗﺄﻛﺪ دامئ ﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ/ﻋﺪﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬
(Hg)
(Cd)
(Cr (VI))
‫• ﻻ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻌﺪﺳﺔ/ﻋﺪﺳﺔ ﺗﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﰲ ﻣﻜﺎن رﻃﺐ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وذﻟﻚ ﳌﻨﻊ ﺗﻜ ﻮ ّ ن‬
(PBB)
(PBDE)
‫• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ. إذا ﺗ ﺮ اﻛﻤﺖ اﻷوﺳﺎخ إﻟﺦ ﻋﲆ ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻘﺪ‬
.‫ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ أو متﻨﻊ إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﺷﺎ ر ات ﺑني اﻟﻌﺪﺳﺔ واﻟﻜﺎﻣ ري ا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻞ ﺗﺸﻐﻴﲇ‬
‫إذا ﺗﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرد إﱃ ﻣﻜﺎن داﰱء ﻣﺒﺎﴍة، ميﻜﻦ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ أن ﺗﺘﻜ ﺜ ّﻒ ﻋﲆ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ. ﻟﺘﺠ ﻨ ّ ﺐ ﺣﺪوث ذﻟﻚ، ﺿﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﻛﻴﺲ ﺑﻼﺳﺘﻴيك أو ﳾء ﻣامﺛﻞ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ درﺟﺔ‬
.‫ﺣ ﺮ ارة اﻟﻬﻮاء داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺲ مبﺴﺘﻮى درﺟﺔ اﻟﺤ ﺮ ارة اﳌﺤﻴﻄﺔ، أﺧ ﺮ ِ ج اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺲ‬
‫• إذا اﺗﺴﺨﺖ اﻟﻌﺪﺳﺔ، ﻗﻢ ﺑﺈ ز اﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻧﺎﻓﺨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻌﺪﺳﺎت واﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗامش‬
.‫• ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺬﻳﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺜرن أو اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻌﺪﺳﺔ أو ﻣﺨﺮوط اﻟﻜﺎﻣ ري ا‬
‫ﻋﺮيب‬
.‫اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
.‫ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ميﻜﻦ أن ﻳﺆذي ﻋﻴﻨﻴﻚ أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻓﻘﺪان اﻟﺒﴫ‬
.‫إﺑﻘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪ ا ً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر‬
.‫ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدث أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
.‫اﻟﻌﻔﻦ‬
‫ﺗﻜ ﺜ ّﻒ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
.‫• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺳﻄﺢ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺒﺎﴍة‬
.(‫ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ) ﻳ ُ ﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﺧﺮﻗﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬

Advertisement

loading