Download Print this page

Makita DTR180 Instruction Manual

Cordless rebar tying tool
Hide thumbs

Advertisement

EN
Cordless Rebar Tying Tool
Trådlöst bindverktyg för
SV
armeringsjärn
Batteridrevet verktøy til
NO
binding av armeringsjern
Akkukäyttöinen raudoituksen
FI
sidontakone
Bezvada stiegru apsiešanas
LV
darbarīks
Belaidis armatūros strypų
LT
rišimo įrankis
Juhtmevaba sarrusevarraste
ET
sidumistööriist
Аккумуляторный
RU
Вязальщик Арматуры
DTR180
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
10
19
28
37
46
55
64
73

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DTR180

  Summary of Contents for Makita DTR180

 • Page 1 Trådlöst bindverktyg för BRUKSANVISNING armeringsjärn Batteridrevet verktøy til BRUKSANVISNING binding av armeringsjern Akkukäyttöinen raudoituksen KÄYTTÖOHJE sidontakone Bezvada stiegru apsiešanas LIETOŠANAS INSTRUKCIJA darbarīks Belaidis armatūros strypų NAUDOJIMO INSTRUKCIJA rišimo įrankis Juhtmevaba sarrusevarraste KASUTUSJUHEND sidumistööriist Аккумуляторный РУКОВОДСТВО ПО Вязальщик Арматуры ЭКСПЛУАТАЦИИ DTR180...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Page 3 Fig.11 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14...
 • Page 4 Fig.15 Fig.18 Fig.16 Fig.17 Fig.19...
 • Page 5 Fig.20 Fig.22 Fig.21 Fig.23 Fig.24...
 • Page 6 Fig.28 45° 45° Fig.25 45° 45° Fig.26 Fig.29 Fig.30 Fig.27...
 • Page 7 Fig.31 Fig.35 Fig.32 Fig.36 Fig.33 Fig.37 Fig.34...
 • Page 8 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43 Fig.40 Fig.44...
 • Page 9 Fig.45 Fig.48 Fig.46 Fig.47...
 • Page 10 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DTR180 Tie wire (Optional accessory) ø0.8 mm Diameter of rebars that can be tied From #3 x #3 to (#4 x 2) x (#4 x 2) From 10 mm x 10 mm to (13 mm x 2) x (13 mm x 2)
 • Page 11: Instruction Manual

  Symbols NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with The following show the symbols used for the equip- another. ment. Be sure that you understand their meaning before use.
 • Page 12 Otherwise, you may get caught in the wire tying. Otherwise, an accident may occur. wire and injured. 23. Always use Makita's genuine wires. If wires are Do not bring your hands close to the tying not used for a long period of time, they may point during the wire tying process.
 • Page 13 If the cartridge does not slide in easily, it is have been altered, may result in the battery bursting not being inserted correctly. causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and Indicating the remaining battery capacity charger. Only for battery cartridges with the indicator Tips for maintaining maximum ► Fig.2: 1.
 • Page 14 Mode switching button NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. When the power is turned on and the tying mode lamp is lit, you can select the single actuation mode or the Tool / battery protection system continuous actuation mode via the mode switching but- ton.
 • Page 15 Peel off the tape that holds the wire, and pull the safety mechanism operating, stop using the tool imme- tip of the wire out. diately. Ask your local Makita Service Center for repairs. ► Fig.11: 1. Tape 2. Tip of wire Checking the trigger-lock Open the reel cover.
 • Page 16 Release the trigger lock. Tying work While pulling the switch trigger, push the tool vertically against the rebars, and press the arm against CAUTION: Before inserting the battery car- the point where the rebars cross at a 45-degree angle. tridge, be sure to release your fingers from the Press the contact plate firmly against the tying point.
 • Page 17 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should Fix wire guide B and contact plate cover securely be performed by Makita Authorized or Factory Service by tightening bolt A and bolt B. Centers, always using Makita replacement parts. ► Fig.46: 1. Wire guide B 2. Contact plate cover Storage of the hex wrench 3.
 • Page 18 If an error occurs, an error tone will sound, and an error number will be shown on the display panel. Refer to the following table and take appropriate actions. If the error persists, ask Makita Authorized Service Centers for repairs.
 • Page 19 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DTR180 Bindtråd (valfritt tillbehör) ø0,8 mm Diameter för armeringsjärn som kan bindas Från #3 x #3 till (#4 x 2) x (#4 x 2) Från 10 mm x 10 mm till (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Uppskattat antal bindningar per vinda Ca 120 bindningar Total längd...
 • Page 20: Bruksanvisning

  Symboler VARNING: Viberationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det dekla- Följande visar symbolerna som används för utrust- rerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen ningen. Se till att du förstår innebörden innan du använ- används. der borrmaskinen. VARNING: Var noga med att identifiera säker- hetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grun- Läs igenom bruksanvisningen. dade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhål- Använd skyddsglasögon. landena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång). Utsätt inte för regn. EG-försäkran om överensstämmelse Håll händerna borta från trådvindan eller Gäller endast inom EU tråden när verktyget används.
 • Page 21 Om några avvikelser påträffas, sluta genast med en sådan kroppsställning att du håller använda verktyget. Reparera inte verktyget balansen. Om byggnadsställningen är instabil kan själv. Kontakta ditt lokala Makita-servicecenter en olycka inträffa. för reparation. Om verktyget används i ofullstän- 20. När du arbetar på ett tak eller liknande ställen, digt skick kan en olycka inträffa.
 • Page 22 Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på tering av batteriet. kassettens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten. 12. Använd endast batterierna med de produkter Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på som specificerats av Makita. Att använda bat- batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på terierna med ej godkända produkter kan leda till plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser brand, överdriven värme, explosion eller utläck- fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på...
 • Page 23: Fig.8

  Knapp för lägesbyte OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. När strömmen är på och lampan för bindningsläge är tänd, kan du välja det enskilda utlösningsläget eller det kontinuer- Skyddssystem för maskinen/batteriet liga utlösningsläget via lägesbytesknappen. När du sätter på strömmen igen startar verktyget i det läge som valdes senast. ► Fig.5: 1. Knapp för lägesbyte 2. Enskilt utlösnings- Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/ läge 3. Kontinuerligt utlösningsläge batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Avtryckarens funktion Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer: VARNING: Innan du sätter i batterikassetten i Överbelastningsskydd maskinen ska du kontrollera att avtryckaren funge- rar och återgår till läget ”OFF”...
 • Page 24 Om verktyget fungerar och inget fel visas på displaypa- p.g.a. otillräcklig lindning. nelen, så är verktygets tillstånd onormalt. Avbryt ome- delbart användningen av verktyget och fråga ditt lokala Ta bort all tejp som håller fast tråden. Makita-servicecenter om reparation. ► Fig.16 FÖRSIKTIGT: Om du öppnar böjledaren och Veva tillbaka tråden så att den inte är slak någonstans. sätter på strömmen för att kontrollera spärren, ► Fig.17...
 • Page 25 Släpp avtryckarspärren. Bindningsarbete När avtryckaren trycks in, skjut verktyget vertikalt mot armeringsjärnen, och tryck armen mot den punkt FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikasset- där armerningsjärnen korsas i 45 graders vinkel. Tryck ten, se till att ta bort fingrarna från avtryckaren kontaktplattan stadigt mot bindningsstället. Tråden och lås den. Om du sätter i batterikassetten medan binds. avtryckaren trycks, kan det orsaka en olycka om ► Fig.29: 1. Kontaktplatta trådbindningsprocessen råkar utföras oavsiktligt. Efter bindningen, var noga med att inte haka FÖRSIKTIGT: När du sätter på...
 • Page 26 Installera skyddet för kontaktplattan i pilens riktning. För att upprätthålla produktens SÄKERHET och ► Fig.45: 1. Skydd för kontaktplatta TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- Fäst trådledare B och skyddet för kontaktplattan arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. säkert genom att spänna åt bult A och bult B. ► Fig.46: 1. Trådledare B 2. Skydd för kontaktplatta Förvaring av insexnyckeln 3. Bult A 4. Bult B Kontrollera efter montering att kontaktplattan rör...
 • Page 27 Följande tillbehör eller tillsat- ser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Bindtråd • Makitas originalbatteri och laddare OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inklude- rade i maskinpaketet som standardtillbehör.
 • Page 28 NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DTR180 Vaier til binding (ekstrautstyr) ø0,8 mm Diameter på armeringsjern som kan bindes Fra #3 x #3 til (#4 x 2) x (#4 x 2) Fra 10 mm x 10 mm til (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Omtrentlig antall bindinger pr.
 • Page 29 Symboler MERK: Den angitte verdien for de genererte vibra- sjonene er målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utsty- annet. ret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å...
 • Page 30 Ellers kan det oppstå en ulykke. 10. Ikke berør vaierne i løpet av bindeprosessen. 23. Bruk alltid originale vaierne fra Makita. Hvis Hvis du gjør det, kan du sette deg fast i vaieren og vaierne ikke brukes over en lang tidsperiode bli skadet.
 • Page 31: Fig.15

  FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- det ikke settes inn på riktig måte. batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at Indikere gjenværende batterikapasitet batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.
 • Page 32 Knapp for modusskifte MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. Når strømmen skrus på og modusknappen for binding tennes, kan du velge enkel binding eller sammenheng- Batterivernsystem for verktøy/batteri ende drift via knappen for modusskifte.
 • Page 33 Hvis verktøyet går uten at mellom venstre og høyre tilførselshjul. sikkerhetsinnretningene virker, stopp å bruke verktøyet ► Fig.10: 1. Utløserspak 2. Sperrespak straks. Be nærmeste Makita-servicesenter om å repa- 3. Innføringshjul rere det. Trekk av teipen som holder vaieren, og trekk ut Kontroll av utløserlåsen...
 • Page 34: Fig.20

  Etter at du har bundet må du være forsiktig slik at ikke Bindearbeid armen hekter seg opp i armeringsjernet og trekk verktøyet opp. ► Fig.30 FORSIKTIG: Før du setter inn batterikasset- ten, må du ta vekk fingeren fra startbryteren og Forsiktighetsregler ved arbeidet se til at utløseren er låst. Hvis du setter inn batteriet •...
 • Page 35: Fig.38

  For å opprettholde produktets SIKKERHET og Fest vaierføring B ved å stramme bolt A PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- midlertidig. ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller ► Fig.44: 1. Bolt A 2. Vaierføring B fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- Monter dekselet til kontaktplaten i pilretningen.
 • Page 36 Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Bindevaier •...
 • Page 37 SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DTR180 Sidontalanka (lisävaruste) ø0,8 mm Sidottavien raudoitustankojen halkaisija nro 3 x nro 3 – (nro 4 x 2) x (nro 4 x 2) 10 mm x 10 mm – (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Sidontojen määrä per kela (noin)
 • Page 38 Symbolit VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan. niiden merkitys ennen käyttöä. VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvit- tavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtu- Lue käyttöohje. van arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden Käytä suojalaseja. aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Koskee vain Euroopan maita Älä altista laitetta sateelle. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen. Älä pidä käsiä lankakelan ja langan lähellä konetta käytettäessä. TURVAVAROITUKSET Pidä kädet poissa koneen kärjestä. Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- Koskee vain EU-maita Ni-MH työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin,...
 • Page 39 Jos havaitset poikkeavuuksia, lopeta 21. Jos työskentelet erittäin korkealla, varmista, koneen käyttö välittömästi. Älä yritä itse ettei alapuolellasi ole ihmisiä ja kiinnitä eri- korjata konetta. Pyydä valtuutettua Makita- tyistä huomiota siihen, ettet pudota työkaluja huoltoliikettä korjaamaan kone. Koneen käyttä- työskentelyn aikana. Työkalun putoaminen voi minen vajanaisena saattaa johtaa onnettomuuteen.
 • Page 40 Vain akkupaketeille ilmaisimella sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, ► Kuva2: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja. Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäl- SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. jellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- Merkkivalot Akussa jäl- akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai jellä olevan mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa varaus akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja Palaa Pois päältä Vilkkuu omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun...
 • Page 41 Päävirtakytkin Sidontalujuuden asettaminen HUOMIO: HUOMIO: Kun kytket virran päälle, älä koskaan Varmista, että liipaisin on lukittuna, vie koneen kärjen sidontaosia tai liikkuvia osia raajo- ennen kuin teet säätöjä. Kun kytket virran päälle, jesi tai kasvojesi lähelle. Muutoin saatat loukkaantua. älä koskaan vie koneen kärjen sidontaosia tai liik- kuvia osia raajojesi tai kasvojesi lähelle.
 • Page 42 Varmista ennen koneen käyttämistä, että turvameka- nismi toimii normaalisti. Jos kone toimii turvamekanis- automaattisesti. mista riippumatta, lopeta koneen käyttö välittömästi. HUOMAUTUS: Tarkista, että sidontatilan merk- Pyydä valtuutettua Makita-huoltoliikettä korjaamaan kivalo syttyy, kun kytket virran päälle. Jos se ei kone. syty, lataa akku uudelleen. Vapauta liipaisinlukko. ► Kuva24: 1. Liipaisinlukkopainike 2. Liipaisinkytkin 3. Virtapainike 4. Sidontatilan merkkivalo...
 • Page 43 Kertatoimintatila Sidontavihjeitä • Tee sidonta 45° kulmassa raudoitustankojen Paina koukkuvarsi tiukasti sidontakohtaa vasten. risteämiskohdasta ja vuorottele sidontasuuntaa Paina konetta kohtisuoraan raudoitustankoja vasten kuvan mukaisesti. niin, että koukkuvarsi on 45 asteen linjassa raudoitus- ► Kuva31 tankojen kohtisuorasta kohtaamispisteestä. ► Kuva25 • Vältä raudoitustankojen kohokohtia. ► Kuva32 Paina liipaisinkytkintä kerran. • Jos sidontalujuus ei ole riittävä, vaihda sidontasuuntaa Kone syöttää ja leikkaa langan automaattisesti. ja tee toinen sidonta, joka kasvattaa sidontalujuutta. Koukku pitää lankaa paikallaan, vääntää sen ► Kuva33 ja palaa alkuperäiseen asentoonsa langan sidonnan jälkeen. HUOMAUTUS: Ennen kuin teet toisen sidon- ► Kuva26 nan, taita ensimmäinen sidonta alas. Muutoin langan sidonta saattaa epäonnistua toistamiseen.
 • Page 44 Kiinnitä langan ohjain B ja kontaktilevyn suojus Kuusioavaimen säilyttäminen paikoilleen kiristämällä pultti A ja pultti B. ► Kuva46: 1. Langan ohjain B 2. Kontaktilevyn suojus Säilytä kuusioavainta koneessa kuvan osoittamalla 3. Pultti A 4. Pultti B tavalla. ► Kuva35: 1. Kuusioavain Tarkista kokoamisen jälkeen, että kontaktilevy liikkuu kuvan mukaisesti. Leikkurin puhdistaminen ► Kuva47: 1. Kontaktilevy HUOMAA: Jos kontaktilevy on jäänyt kiinni, paina Kun kone on käyttämättä pitkän aikaa, leikkurin alueelle sitä kuvan mukaisesti. voi kertyä pölyä ja langan hiukkasia. Pura ja puhdista leikkuri tällöin seuraavien ohjeiden mukaisesti. ► Kuva48 Mikäli lanka on jäänyt kiinni leikkurin alueelle, langan voi poistaa näiden ohjeiden mukaisesti. Purkaminen ja puhdistaminen Löysää pultteja A ja B koneen paketissa toimite- tulla kuusioavaimella. ► Kuva36: 1.
 • Page 45 Jäähdytä kone. maalin korkea. Kone ei käynnisty. Koneen virhe Pyydä valtuutettua Makita- Kone lakkaa toimimasta. huoltoliikettä korjaamaan laite. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon. • Sidontalanka • Aito Makita-akku ja -laturi HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voi- vat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina.
 • Page 46 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DTR180 Apsiešanas stieple (papildpiederums) ø0,8 mm Stiepļu diametrs, kuras var apsiet No Nr. 3 x Nr. 3 līdz (Nr. 4 x 2) x (Nr. 4 x 2) No 10 mm x 10 mm līdz (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Aptuvenais apsiešanas reižu skaits no vienas spoles Aptuveni 120 apsiešanas reižu Kopējais garums 304 mm Nominālais spriegums 14,4/18 V līdzstrāva Neto svars 2,3 - 2,6 kg • Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. • Specifikācijas un akumulatora kasetne var atšķirties dažādās valstīs. • Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014. Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs Akumulatora kasetne 14,4 V līdzstrāvas modelis...
 • Page 47 Simboli BRĪDINĀJUMS: Reāli lietojot elektrisko dar- barīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi veida. izprotat to nozīmi. BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosa- kiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatā- cijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks Izmantojiet aizsargbrilles. ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku). EK atbilstības deklarācija Neatstājiet lietū. Tikai Eiropas valstīm EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā Strādājot ar darbarīku, raugiet, lai rokas ir iekļauta kā A pielikums. neatrastos stieples spoles vai stieples tuvumā. Turiet rokas attālu no darbarīka smailes. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi Tikai ES valstīm Ni-MH...
 • Page 48 Ja izņemat savītu stiepli. pārtrauciet izmantot darbarīku. Neremontējiet 19. Ja strādājat uz sastatnēm, vienmēr stabilizējiet darbarīku saviem spēkiem. Dodieties uz vie- tās un strādājiet tādā pozīcijā, lai nezaudētu tējo Makita servisa centru, lai veiktu remontu. līdzsvaru. Ja sastatnes nav stabilas, ir iespējams Ja darbarīks tiek darbināts nepilnīgā stāvoklī, ir negadījums. iespējams negadījums. 20. Ja strādājat uz jumta vai līdzīgā vietā, darba Uzstādot akumulatora kasetni, noteikti fiksējiet...
 • Page 49 Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz akumulatora kasetnes ar rievu ietvarā un iebīdiet to vietā. Ievietojiet to līdz Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora galam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas. Ja pogas augšējā daļā redzams likvidēšanu. sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta. 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos UZMANĪBU: Vienmēr ievietojiet akumula- akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var tora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts. darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas. SAGLABĀJIET ŠOS UZMANĪBU:...
 • Page 50 PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no PIEZĪME: Darbarīkam ir automātiska izslēgšanas norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- funkcija. Ja 10 minūtes netiek nospiesta slēdža tējās temperatūras. mēlīte, darbarīks automātiski izslēdzas, lai akumula- tors neizlādētos. Darbarīka/akumulatora aizsardzības PIEZĪME: Lai darbarīks atkal sāktu darboties, vēlreiz to ieslēdziet. sistēma Darba režīmu pārslēgšanas poga Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motoram, lai Kad darbarīks ir ieslēgts un apsiešanas režīma lampiņa pagarinātu darbarīka un akumulatora darbmūžu. Lietošanas deg, ar darba režīma pārslēgšanas pogu var izvēlēties laikā darbarīks automātiski pārstās darboties, ja darbarīku vienas darbības režīmu vai nepārtrauktas darbības vai akumulatoru pakļaus kādam no šādiem apstākļiem. režīmu. Kad darbarīks atkal tiek ieslēgts, tas darbojas Aizsardzība pret pārslodzi pēdējā izvēlētajā režīmā. ► Att.5: 1. Darba režīmu pārslēgšanas poga Ja akumulatoram ekspluatācijas laikā nākas nodrošināt 2. Vienas darbības režīms 3. Nepārtrauktas pārmērīgi augstu piedziņas jaudu, darbarīks automā- darbības režīms tiski pārtrauc darbību, un displejā tiek attēlots attiecīgās kļūdas numurs. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un Slēdža darbība pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.
 • Page 51 Nospiediet atlaišanas sviru un fiksējiet to ar bloķē- Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties par to, ka šanas sviru. drošības mehānisms darbojas pareizi. Ja darbarīks dar- ► Att.9: 1. Atlaišanas svira 2. Bloķēšanas svira bojas un nenostrādā drošības mehānisms, nekavējoties pārtrauciet izmantot darbarīku. Dodieties uz vietējo Nospiežot atlaišanas sviru, starp kreisās un labās Makita servisa centru, lai veiktu remontu. puses padeves zobratiem veidojas atstarpe. ► Att.10: 1. Atlaišanas svira 2. Bloķēšanas svira Mēlītes fiksatora pārbaude 3. Padeves zobrati Darbarīkam ir mēlītes fiksators, lai darbarīks nevarētu Noņemiet lenti, kas satur stiepli, un izvelciet stieples galu. darboties, ja neesat paredzējis to izmantot. Fiksējiet mēlīti ► Att.11: 1. Lente 2. Stieples gals un pārliecinieties par to, ka slēdža mēlīti nevar pavilkt.
 • Page 52 Ja darbarīks darbojas un displejā netiek attēlota nekāda UZMANĪBU: Ja stieple ir palikusi pie darba- kļūda, darbarīka stāvoklis ir neatbilstošs. Nekavējoties rīka smailes savīšanas daļas, izslēdziet darbarīku. pārtrauciet darbarīka lietošanu un lūdziet vietējo Makita Nofiksējiet mēlīti, izņemiet akumulatora kasetni servisa centru veikt remontu. un nogrieziet stiepli, izmantojot instrumentu, UZMANĪBU: piemēram, asknaibles vai knaibles. Ja atverat liekto vadotni un ieslē- dzat darbarīku, lai pārbaudītu bloķēšanos, turiet...
 • Page 53 Novietojiet griezēja B izvirzījumu uz Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. leju un ievietojiet griezēju, kā redzams attēlā. Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- Savietojiet darbarīka cauruli ar rievu stieples bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt vadotnes B iekšpusē un salieciet tās kopā. tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, ► Att.43: 1. Caurule 2. Rieva 3. Stieples vadotne B un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Nostipriniet stieples vadotni B, nedaudz pievelkot skrūvi A. Sešstūru uzgriežņu atslēgas ► Att.44: 1. Skrūve A 2. Stieples vadotne B glabāšana Uzstādiet kontaktplāksnes pārsegu bultas...
 • Page 54 Darbarīks pārstāj darboties. Darbarīka temperatūra ir nepa- Atdzesējiet darbarīku. rasti augsta. Darbarīks neieslēdzas. Darbarīka atteice Lūdziet pilnvarotā apkopes Darbarīks pārstāj darboties. centrā veikt remontu. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Apsiešanas stieple • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede- rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.
 • Page 55 LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) SPECIFIKACIJOS Modelis: DTR180 Surišimo viela (pasirenkamasis priedas) ø0,8 mm Galimų surišti armatūros strypų skersmuo Nuo #3 x #3 iki (#4 x 2) x (#4 x 2) Nuo 10 mm x 10 mm iki (13 mm x 2) x (13 mm x 2) Apytikslis surišimų skaičius ritėje...
 • Page 56 Simboliai ĮSPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo Toliau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudoja- naudodami įsitikinkite, ar suprantate jų reikšmę. mas šis įrankis. ĮSPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, Perskaitykite instrukcijų vadovą. būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudo- Užsidėkite apsauginius akinius. jimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų). EB atitikties deklaracija Saugokite įrankį nuo lietaus. Tik Europos šalims Naudodami įrankį, laikykite rankas atokiau EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instruk- nuo vielos ritės arba vielos. cijų vadovo A priedas. Rankas laikykite atokiai nuo įrankio antgalio. SAUGOS ĮSPĖJIMAI Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais Taikoma tik ES šalims Ni-MH Li-ion Neišmeskite elektros įrangos arba akumu-...
 • Page 57 Pastebėję neįprastą būseną, nedelsdami baikite 22. Įrankį naudokite tik vielai rišti, o ne kitiems naudojimąsi įrankiu. Neremontuokite įrankio darbams. Antraip gali įvykti nelaimingas atsitikimas. patys. Dėl remonto kreipkitės į vietinį „Makita“ 23. Visada naudokite „Makita“ originalias vielas. techninės priežiūros centrą. Įrankį naudojant ne su Vielų nenaudojant ilgą laiką, jos gali surūdyti.
 • Page 58 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Likusios akumuliatoriaus galios Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gami- rodymas nys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi ► Pav.2: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų mygtukas „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener- asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina gija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių...
 • Page 59 Kai įrankiu nedirbate, muliatoriaus kasetę. Nesilaikant šio nurodymo, gali nuspauskite gaiduko fiksavimo mygtuką įvykti nelaimingas atsitikimas. iš pusės, kad gaidukas užsifiksuotų į PASTABA: Naudojant ne „Makita“ originalias IŠJUNGIMO (OFF) padėtį. rišimo vielas (negrūdintas vielas), įrankis gali ► Pav.6: 1. Gaidukas 2. Gaiduko fiksavimo mygtukas sugesti. Norint, kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas, įrengtas Pastumkite atlaisvinimo svirtelę ir užfiksuokite ją...
 • Page 60 Jei įrankis neveikia, o ekrane rodoma vertė „2“, įrankio būsena Ištraukite vielą maždaug 10 mm nuo rankenos įprastinė. Išjunkite maitinimą ir uždarykite lenktą kreiptuvą. antgalio. Jei įrankis veikia, o ekrane jokia klaida nėra rodoma, ► Pav.15: 1. Rankena 2. Maždaug 10 mm įrankio būsena yra neįprasta. Nedelsdami nustokite naudoti įrankį ir susisiekite su vietiniu „Makita“ techni- PASTABA: Jei ištrauktos vielos ilgio nepakanka, nės priežiūros centru dėl remonto. rišama viela gali nulūžti arba dėl nepakankamo apvyniojimo surišimo stipris gali būti prastas. PERSPĖJIMAS: Atidarę lenktą kreiptuvą ir įjungę maitinimą, kai norite patikrinti blokuotę, Nuimkite visą vielą laikančią juostą.
 • Page 61 • Rišdami vielą nelieskite vielų. PASTABA: • Jei vielos rišimą kartojate vieno suaktyvinimo Niekada nenaudokite gazolino, ben- režimu, visiškai atleiskite pirštą nuo gaiduko. Tada zino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali toliau spauskite gaiduką. atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. • Paspaudus gaiduką, kai rišimo vielos neliko, bus Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, parodyta klaida. Įdėkite naują rišimo vielą ir įrankį apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą paleiskite iš naujo. turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamin- tas atsargines dalis. 61 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 62 Sulygiuokite įrankio vamzdį su grioveliu vielos Šešiakampio veržliasukio laikymas kreiptuve B, tada juos surinkite. ► Pav.43: 1. Vamzdis 2. Griovelis 3. Vielos kreiptu- Šešiakampį veržliasukį laikykite paveikslėlyje parody- vas B toje vietoje. ► Pav.35: 1. Šešiakampis veržliasukis Laikinai užverždami A varžtą, fiksuokite vielos kreiptuvą B. Pjaustytuvo valymas ► Pav.44: 1. A varžtas 2. Vielos kreiptuvas B Pritvirtinkite kontaktinės plokštelės dangtelį rody- Kai įrankiu naudojamasi ilgą laiką, prie pjaustytuvo klės kryptimi. dalies gali prikibti dulkių ir vielos dalelių. Tokiu atveju ► Pav.45: 1. Kontaktinės plokštelės dangtelis išardykite ir išvalykite pjaustytuvą, laikydamiesi šios procedūros. Užverždami A ir B varžtus, patikimai užfiksuokite Jei viela įstrigtų pjaustytuvo dalyje, ją galima pašalinti vielos kreiptuvą B ir kontaktinės plokštelės dangtelį. laikantis tos pačios procedūros. ► Pav.46: 1.
 • Page 63 Įrankis neįsijungia. Įrankio gedimas Dėl remonto kreipkitės į Įrankis nustoja veikęs. „Makita“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. PASIRENKAMI PRIEDAI PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Rišimo viela • Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti...
 • Page 64 EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DTR180 Sidumistraat (valikuline lisatarvik) ø0,8 mm Seotavate sarrusevarraste diameeter Alates nr 3 × nr 3 kuni (nr 4 × 2) x (nr 4 × 2) Alates 10 mm × 10 mm kuni (13 mm × 2) × (13 mm × 2)
 • Page 65 Sümbolid MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väärtus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks Alljärgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid teisega. tingmärke. Veenduge, et olete nende tähendusest aru saanud enne seadme kasutamist. MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väär- tust võib kasutada ka mürataseme esmaseks Lugege juhendit. hindamiseks. HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista Kandke kaitseprille. tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtusest olenevalt tööriista kasutamise viisidest. HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad Ärge jätke vihma kätte. hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab Hoidke tööriista kasutades käed traadirul- tühikäigul, lisaks tööajale). list või traadist eemal. EÜ vastavusdeklaratsioon Hoidke käed tööriista otsast eemal. Ainult Euroopa riikide puhul EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.
 • Page 66 10. Ärge puudutage traadi sidumise ajal traate. õnnetus. Muidu võite traadi sisse kinni jääda ja saada 23. Kasutage alati Makita originaaltraate. Kui vigastusi. traate pikema aja vältel ei kasutata, võivad Ärge viige oma käsi traadi sidumise ajal sidu- nad roostetada. Ärge kasutage roostes traate.
 • Page 67 Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla. käitlemisel kohalikke eeskirju. Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte Paigaldage akuadapter alati nii kaugele, et see lukus- ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, tuks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.
 • Page 68 Režiimi vahetamise nupp MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. Kui toide on sisse lülitatud ja sidumisrežiimi tuli põleb, saate režiimi vahetamise nupuga valida ühekordse Tööriista/aku kaitsesüsteem käivitamise režiimi või pideva käivitamise režiimi. Kui lülitate toite uuesti sisse, käivitub tööriist režiimis, mis valiti viimasena. Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüstee- ► Joon.5: 1. Režiimi vahetamise nupp 2. Ühekordse miga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et käivitamise režiim 3. Pideva käivitamise pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käita- režiim mise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib üks järgmistest tingimustest. Lüliti funktsioneerimine Ülekoormuskaitse HOIATUS: Kontrollige alati enne akukasseti Kui akut kasutatakse viisil, mis põhjustab ebanormaal- tööriista külge paigaldamist, kas lüliti päästik selt kõrget voolutaset, siis seiskub tööriist automaatselt funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilask- ja näidikupaneelil kuvatakse vastav märgutuli. Sel juhul...
 • Page 69 Enne tööriista kasutamist veenduge, et ohutusmeh- ► Joon.9: 1. Vabastushoob 2. Lukustushoob hanism toimiks normaalselt. Kui tööriist töötab ilma toimiva ohutusmehhanismita, lõpetage tööriista kasuta- Kui lükkate vabastushooba, luuakse vasak- ja parem- mine kohe. Pöörduge remontimiseks kohalikku Makita poolse toite ülekande vahele ava. hoolduskeskusse. ► Joon.10: 1. Vabastushoob 2. Lukustushoob 3. Toiteseadised Päästiku luku kontrollimine Tõmmake maha teip, mis hoiab traati, ja tõmmake...
 • Page 70 Vabastage päästiku lukk. Sidumistöö Lüliti päästikut tõmmates lükake tööriist vertikaalselt vastu sarrusevardaid ja suruge latt vastu punkti, kus sarru- ETTEVAATUST: Enne akukasseti sisestamist sevardad ristuvad 45-kraadise nurga all. Suruge kontakt- eemaldage kindlasti oma sõrmed lüliti päästikult plaat tugevalt vastu sidumispunkti. Traat seotakse. ja lukustage päästik. Kui sisestate akukassetti lüliti ► Joon.29: 1. Kontaktplaat päästiku tõmbamise ajal, võib tagajärjeks olla õnne- tus, kui kogemata tehakse traadi sidumine. Pärast sidumist olge ettevaatlik, et latt ei jääks sarrusevarraste külge kinni, ja tõmmake tööriist üles.
 • Page 71 ► Joon.43: 1. Toru 2. Soon 3. Traadijuhik B pragunemine. Pange traadijuhik B paika, pingutades ajutiselt Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb polti A. vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- ► Joon.44: 1. Polt A 2. Traadijuhik B mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Paigaldage kontaktplaadi kate noole suunas. Makita varuosi. ► Joon.45: 1. Kontaktplaadi kate Kuuskantvõtme hoidmine Pange traadijuhik B ja kontaktplaadi kate kindlalt paika, pingutades polti A ja polti B.
 • Page 72 Laske parandustööd teha voli- Tööriist lõpetab töötamise. tatud Makita hoolduskeskuses. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 73 РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DTR180 Вязальная проволока (дополнительная принадлежность) ø0,8 мм Максимально допустимый для обвязывания диаметр арма- От #3 × #3 до (#4 × 2) × (#4 × 2) турного стержня От 10 мм × 10 мм до (13 мм × 2) x (13 мм × 2) Приблизительное количество стяжек на одной катушке Приблизительно 120 стяжек Общая длина 304 мм Номинальное напряжение 14,4/18 В пост. тока Масса нетто 2,3 – 2,6 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство Блок аккумулятора Модель 14,4 В пост. тока BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B Модель 18 В пост. тока...
 • Page 74 ПРИМЕЧАНИЕ: Если между арматурными стержнями имеется промежуток или если инструмент при работе расположить неправильно, имеется вероятность того, что стержни не будут обвязаны. Символы Вибрация Ниже приведены символы, используемые для обо- Суммарное значение вибрации (сумма векторов рудования. Перед использованием убедитесь, что по трем осям), определенное в соответствии с вы понимаете их значение. EN60745-2-18 (ISO8662-11): Рабочий режим: Обвязывание металлического Прочитайте руководство по стержня эксплуатации. Распространение вибрации (a ): 2,5 м/с или менее Погрешность (K): 1,5 м/с Надевайте защитные очки. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- странения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов. Берегите от дождя. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- странения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия. При работе с инструментом держите руки на расстоянии от катушки с прово- локой или проволоки. ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинстру- Держите руки на расстоянии от рабочего мента может отличаться от заявленного значения в конца инструмента. зависимости от способа применения инструмента. ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры...
 • Page 75 (Обратитесь в местный сервисный пытайтесь ремонтировать инструмент само- центр Makita для ремонта.) стоятельно. Обратитесь в местный сервис- • При установке или извлечении катушки ный центр Makita для ремонта. Использование с проволокой. инструмента в некомплектном состоянии может Когда во время работы вы перемещае- • привести к несчастному случаю. тесь, удерживая инструмент.
 • Page 76 Не используйте поврежденный аккумуля- случай. торный блок. 23. Используйте только оригинальную прово- 10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму- локу производства Makita. Если проволока ляторы должны эксплуатироваться в соот- не используется в течение длительного ветствии с требованиями законодательства периода времени, она может заржаветь. Не...
 • Page 77 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда ВНИМАНИЕ: Горит Выкл. Мигает Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно от 0 до 25% убедитесь, что он выключен и его аккумуля- торный блок снят. Зарядите аккуму- Установка или снятие блока ляторную батарею. аккумуляторов Возможно, аккумулятор- ная батарея ВНИМАНИЕ: Обязательно...
 • Page 78 Для предотвращения случайного нажатия на триг- Основной переключатель питания герный переключатель он оборудован кнопкой бло- кировки. Для включения инструмента нажмите на ВНИМАНИЕ: кнопку блокировки со стороны A и затем нажмите на При включении питания не триггерный переключатель. Отпустите триггерный приближайте конечности или лицо к частям, выполняющим обвязку, или вращающимся переключатель для остановки. После использова- ния нажимайте на кнопку блокировки триггерного частям рабочего конца инструмента. В против- переключателя со стороны B. ном случае вы можете получить травму. При нажатии триггерного переключателя инстру- ВНИМАНИЕ: Если питание включено, не мент выполняет несколько последовательных прикасайтесь к частям, выполняющим обвязку, или операций, как описано ниже, и автоматически...
 • Page 79 проволоки 3. Проволока ПРИМЕЧАНИЕ: Использование проволоки ПРИМЕЧАНИЕ: Когда стопорный рычаг не производства компании Makita (отожженная отпускается, а левое и правое зубчатые колеса проволока) может привести к неисправности входят в зацепление друг с другом, канавки в инструмента. зубчатых колесах образуют канал. По этому...
 • Page 80 точке, где арматурные стержни пересекаются под мента нормальное. Выключите питание и закройте углом 45 градусов. входную направляющую. ► Рис.25 Если инструмент работает и на индикаторной панели не отображается код ошибки, состояние инструмента Нажмите на триггерный переключатель один раз. ненормальное. Немедленно прекратите эксплуата- цию инструмента и обратитесь в местный сервисный Проволока будет подана и отрезана центр Makita для выполнения ремонта. автоматически. Крюк удерживает и скручивает проволоку, ВНИМАНИЕ: Если вы откроете входную после чего возвращается в исходное положение направляющую и включите питание, чтобы после обвязывания стержней. проверить блокировку, держите входную ► Рис.26 направляющую, как показано на рисунке. Не приближайте конечности или лицо близко к...
 • Page 81 бензин, растворители, спирт и другие подоб- няйте обвязку с разных сторон, как показано на ные жидкости. Это может привести к обесцве- рисунке. чиванию, деформации и трещинам. ► Рис.31 Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и • На выполняйте обвязку на секциях арматурных НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое стержней с утолщениями. техобслуживание или регулировку необходимо про- ► Рис.32 изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita • Если прочность обвязки недостаточная, изме- или сервис-центрах предприятия с использованием ните ориентацию обвязывания и выполните только сменных частей производства Makita. процедуру дважды, чтобы увеличить прочность Хранение шестигранного ключа обвязки. ► Рис.33 Храните шестигранный ключ в положении, показан- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением второй...
 • Page 82 Потяните крышку контактной пластины вверх в После сборки убедитесь в том, что контактная указанном стрелкой направлении и снимите крышку. пластина может двигаться, как показано на рисунке. Вместе с пластиной будет удален и болт B. ► Рис.47: 1. Контактная пластина ► Рис.37: 1. Крышка контактной пластины ПРИМЕЧАНИЕ: Если контактная пластина 2. Болт B застряла, нажмите ее, как показано на рисунке. Удалите болт A и снимите направляющую для ► Рис.48 проволоки B. ► Рис.38: 1. Болт A 2. Направляющая для прово- локи B Поверните направляющую для проволоки B и очистите ее изнутри. ► Рис.39 Удалите режущий элемент A, режущий элемент B и верхнюю пластину, снимите соединительный рычаг A с пластины направляющей насадки A. Выполните их очистку. ► Рис.40: 1. Режущий элемент B 2. Соединительный рычаг A 3. Режущий элемент A 4. Пластина направляющей насадки A 5. Верхняя пластина Сборка По завершении очистки соберите детали в соответ- ствии с указанной ниже процедурой. Установите режущий элемент A и соедини- тельный рычаг A в соответствии с формой пластины направляющей насадки А. ► Рис.41: 1. Режущий элемент A 2. Соединительный рычаг A 3. Пластина направляющей насадки A Установите режущий элемент B и верхнюю...
 • Page 83 Инструмент перестает сервисным центром Makita работать. для выполнения ремонта. Если вам необходимо содействие в получении ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Вязальная проволока • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка зования с инструментом Makita, указанным в могут входить в комплект инструмента в качестве настоящем руководстве. Использование других стандартных приспособлений. Они могут отли- принадлежностей или приспособлений может чаться в зависимости от страны. привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. 83 РУССКИЙ...
 • Page 84 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885636-989 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20180412...