Download Table of Contents Print this page
Philips 861394 Instructions For Use Manual

Philips 861394 Instructions For Use Manual

Charger for the 989803150191 battery

Advertisement

861394 Charger for the 989803150191 Battery
Chargeur 861394 pour batterie 989803150191
Ladegerät 861394 für den Akku 989803150191
Batterijlader 861394 voor de 989803150191 batterij
Cargador 861394 para la battería 989803150191
Caricabatterie 861394 per la batteria 989803150191
Carregador 861394 para bateria 989803150191
Laddare 861394 til batteri 989803150191
Laderen 861394 for batteriet 989803150191
Akun 989803150191 laturi 861394
989803150191 電池專用的 861394 充電器
用于 989803150191 电池的 861394 充电器
989803150191 バッテリ用充電器 (861394)
989803150191 배터리용 861394 충전기
861394
Edition 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips 861394

 • Page 1 861394 Charger for the 989803150191 Battery Chargeur 861394 pour batterie 989803150191 Ladegerät 861394 für den Akku 989803150191 Batterijlader 861394 voor de 989803150191 batterij Cargador 861394 para la battería 989803150191 Caricabatterie 861394 per la batteria 989803150191 Carregador 861394 para bateria 989803150191...
 • Page 3: Table Of Contents

  861394 Instructions for Use (ENGLISH) ....................Manuel d'utilisation (FRANÇAIS) ................... Gebrauchsanweisung (DEUTSCH) .................... Gebruiksaanwijzing (NEDERLANDS) ................. Instrucciones de uso (ESPAÑOL) .................... Istruzioni per l’uso (ITALIANO) ................... 11 Instruções de uso (PORTUGUÊS) ..................13 Bruksanvisning (SVENSKA) ....................15 Bruksanvisning (NORSK) ....................17 Käyttöohjeet...
 • Page 4 ENGLISH: About This Edition NEDERLANDS: Over deze editie The information in this guide applies to the 861394 charger for De informatie in deze handleiding is van toepassing op de the 989803150191 training battery used with the 861389/ batterijlader 861394 voor de oplaadbare 989803150191 861388 HeartStart FR3 defibrillator.
 • Page 5 繁體中文 : 版本資訊 本指南中的資訊適用於充電式 989803150191 訓練用電池專 SVENSKA: Om den här versionen 用的 861394 充電器 ( 與 861389/861388 HeartStart FR3 心臟電 Informationen i den här guiden gäller för laddaren 861394 til 擊器搭配使用 )。此資訊可能會隨時變更。請瀏覽 det laddningsbara övningsbatteriet 989803150191 används med www.philips.com/productdocs 與 Philips 聯絡,或向您當地的...
 • Page 6 본 가이드의 정보는 861389/861388 HeartStart FR3 제 細動器で使用する、989803150191 充電式トレーニング 세동기에 임상용 및 989803150191 실습용 배터리의 用バッテリ対応の 861394 充電器に適用されます。この情 861394 충전기에 적용됩니다 . 이 정보는 변경될 수 있습 報は予告なく変更される場合があります。各リビジョンにつ 니다 . 개정판에 대한 정보가 필요하시면 Philips 사이트 いての情報は当社 AED コールセンタまたは営業担当までお問 www.philips.com/productdocs 를 방문하거나 현지 대리...
 • Page 7: Instructions For Use

  861394 Charger Instructions for Use The 861394 charger is intended for indoor use only, with the rechargeable 989803150191 training battery for the HeartStart FR3 defibrillator. Refer to the FR3 Instructions for Administrators for battery and charger specifications. See the inside front cover of this manual for a labeled illustration of the charger.
 • Page 8 NOTE: The charger becomes warm during normal operation. This is not a malfunction. CAUTION: Do not use with unapproved accessories or non- • rechargeable batteries. Do not allow metallic objects to contact the • metal contacts in the charger’s battery well. Do not drop the charger •...
 • Page 9: Manuel D'utilisation (Français)

  Manuel d'utilisation du chargeur 861394 Le chargeur 861394 est destiné uniquement à un usage intérieur avec la batterie rechargeable pour formation 989803150191 utilisée avec le défibrillateur HeartStart FR3. Consultez le Manuel de l'administrateur du FR3 pour des spécifications relatives aux batteries et au chargeur.
 • Page 10 REMARQUE : dans des conditions normales de fonctionnement, le chargeur devient chaud. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement. ATTENTION : n'utilisez pas le chargeur avec des accessoires non agréés • ou des batteries non rechargeables. Ne laissez pas les objets métalliques entrer en contact avec les contacts en métal du logement du •...
 • Page 11: Gebrauchsanweisung (Deutsch)

  Gebrauchsanweisung zum Ladegerät 861394 Das Ladegerät 861394 darf ausschließlich innerhalb von Gebäuden mit dem Akku für Schulungszwecke 989803150191 für den HeartStart FR3 Defibrillator verwendet werden. Die Spezifikationen für Akku und Ladegerät stehen in den Gebrauchsanweisung für Administratoren des FR3. Eine beschriftete Abbildung des Ladegerätes finden Sie auf der vorderen Umschlaginnenseite dieser Gebrauchsanweisung.
 • Page 12 HINWEIS: Das Ladegerät erwärmt sich bei normalem Betrieb. Es handelt sich dabei nicht um einen Gerätefehler. ACHTUNG: Das Ladegerät nur mit zugelassenem Zubehör verwenden • und keine normalen Batterien in das Gerät einlegen. Keine Metallgegenstände mit den Metallkontakten im Akkufach des Ladegerätes •...
 • Page 13: Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

  Gebruiksaanwijzing voor de 861394-batterijlader De lader 861394 is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis met de oplaadbare 989803150191 trainingsbatterij voor de HeartStart FR3- defibrillator. Raadpleeg de FR3 Instructies voor beheerders voor de batterij- en laderspecificaties. Raadpleeg de binnenomslag van deze gebruiksaanwijzing voor een gelabelde afbeelding van de batterijlader.
 • Page 14 OPMERKING: de lader wordt bij normaal gebruik warm. Dit is geen defect. LET OP: gebruik de lader alléén met goedgekeurde accessoires en • oplaadbare batterijen. Voorkom dat metalen objecten in contact komen • met de metalen contactpunten in het batterijvak van de lader. Laat de •...
 • Page 15: Instrucciones De Uso (Español)

  Instrucciones de uso del cargador 861394 El cargador 861394 está diseñado exclusivamente para uso interno junto con la batería recargable de entrenamiento 989803150191 del desfibrilador HeartStart FR3. Consulte las Instrucciones para administradores de FR3 para obtener las especificaciones de las baterías y el cargador.
 • Page 16 NOTA: El cargador se calienta ligeramente durante su funcionamiento normal. Ello no implica ninguna avería. PRECAUCIÓN: No utilice el cargador con accesorios no homologados • ni con baterías no recargables. Procure que ningún objeto metálico entre en contacto con los contactos metálicos del compartimento de la •...
 • Page 17: Istruzioni Per L'uso (Italiano)

  Istruzioni per l'uso del caricabatterie 861394 Il caricabatterie 861394 deve essere utilizzato solo in luoghi chiusi e solo con la batteria ricaricabile per addestramento 989803150191 per il defibrillatore HeartStart FR3. Per ulteriori informazioni sulle batterie e sul caricabatterie, fare riferimento alle Istruzioni per l'amministratore di FR3.
 • Page 18 ATTENZIONE: non utilizzare con accessori non approvati o con batterie • non ricaricabili. Non lasciare che oggetti metallici entrino in contatto • con i contatti in metallo nel vano batteria del caricabatterie. Non lasciar • cadere il caricabatterie e non esporlo a urti meccanici. Non piegare il •...
 • Page 19: Instruções De Uso (Português)

  Carregador 861394 - Instruções de Uso O carregador 861394 destina-se apenas ao uso dentro da instituição com a bateria de treinamento recarregável 989803150191 para o desfibrilador HeartStart FR3. Para especificações detalhada sobre a bateria e o carregador, consulte as Instruções para administradores, do FR3.
 • Page 20 OBS.: Durante o funcionamento normal, o carregador se aquece, mas isso não é um defeito. CUIDADO: Não use acessórios não aprovados ou baterias que não • sejam recarregáveis. Não deixe que objetos metálicos toquem os • contatos de metal no compartimento da bateria no carregador. •...
 • Page 21: Bruksanvisning (Svenska)

  Bruksanvisning för laddare 861394 Laddare 861394 är avsedd endast för inomhusbruk med det laddningsbara övningsbatteriet 989803150191 för HeartStart FR3-defibrillatorn. Specifikationer för batterier och laddare finns i Anvisningarna för administratörer för FR3. På det främre omslagets insida i den här handledningen hittar du en illustration med beteckningar.
 • Page 22 VIKTIGT! Används inte tillsammans med ej godkända tillbehör eller med • batterier som inte är laddningsbara. Metallföremål får inte komma i • kontakt med metallkontakterna i laddarens batterifack. Laddaren får • inte tappas eller utsättas för mekaniska stötar. Böj inte nätsladden för •...
 • Page 23: Bruksanvisning (Norsk)

  Bruksanvisning for laderen 861394 Laderen 861394 er bare til innendørs bruk sammen med det oppladbare opplæringsbatteriet 989803150191 for HeartStart FR3-defibrillatoren. Se FR3 Instruksjoner for administratorer for spesifikasjoner om batterier og ladere. Se på innsiden av forsiden på denne håndboken for en merket illustrasjon av laderen.
 • Page 24 OBS: må ikke brukes med tilbehør som ikke er godkjent, eller batterier • som ikke er oppladbare. Ikke la metallgjenstander komme i kontakt • med metallkontaktene i batterisporet på laderen. Ikke slipp laderen i • gulvet eller utsett den for mekanisk støt. Ikke bøy strømledningen med makt.
 • Page 25: (Suomi)

  Laturin 861394 käyttöohjeet Laturi 861394 on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa HeartStart FR3 -defibrillaattorissa käytettävän ladattavan harjoitteluakun 989803150191 kanssa. Lue yksityiskohtaiset akkua ja laturia koskevat tiedot FR3:n Järjestelmänvalvojien oppaasta. Tämän oppaan sisäkannessa on kaavakuva laturista. 1. Aseta laturi tasaiselle alustalle. 2. Varmista, että laturin mukana toimitettu virtajohto on käytettävän verkkovirtapistorasian mukainen.
 • Page 26 VAROITUS: Älä käytä laitetta muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden • tai ladattavien akkujen kanssa. Älä anna metallisten esineiden koskettaa • laturin akkupaikan metallisia liittimiä. Varo laturin pudottamista tai • siihen kohdistuvia mekaanisia iskuja. Älä taivuta virtajohtoa • voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Älä...
 • Page 27: ( 繁體中文 )

  861394 充電器使用說明 861394 充電器僅供室內使用,搭配 HeartStart FR3 心臟電擊器專用的充 電式 989803150191 訓練用電池。請參閱 FR3 管理員使用說明,以取得 電池與充電器規格等相關資訊。 請參閱本手冊封面內頁,以查看附標示的充電器圖解。 1. 將充電器置放於平面上。 2. 確認充電器所附之電源線適用於您的交流電源插座。將電源線連接 至充電器左側的插頭埠 (A) 以及交流電源插座。觀察 LED 顯示燈, 確認運作狀態: •交流電源 LED 指示燈 (B):持續呈現綠色。 •充電器狀態 LED (C):分別閃爍紅色跟綠色燈號,持續一秒後隨即 關閉 ( 除非電池在充電器電源開啟時已插入充電器 ) ( 參閱步驟 4)。 3. 將可充電電池插入充電器的電池插槽 (D)。...
 • Page 28 注意﹕請勿搭配使用未經核淮的配件或非充電式的電池。• 避免金 屬物體接觸到充電器電池插槽的金屬接觸點。• 避免充電器掉落或 遭受撞擊。• 請勿將電源線強行彎曲或在上面置放重物。• 電線損壞 或者充電器掉落或損壞時,請勿使用充電器。• 請勿將充電器置於 極高溫或極低溫、有灰塵或汙漬、非常潮溼或晃動不穩的地方。• 避免充電器直接暴露於高熱或陽光直接照射處。• 避免充電器接觸 • 到液體。• 接上充電器時,請勿觸碰電池接點。 若要清潔充電器, 務必先將電源線拔除。• 請勿將充電器放置於熱敏性物質之上或其 周遭。• 請勿將充電器蓋住。• 請勿拆卸充電器。• 請勿將充電器與 電池儲存在 FR3 管理員使用說明所指定溫度範圍以外的地方。 充電器無需保養,也未含使用者可自行維修的零件。如有需要,充電 器外殼可用濕布清潔。 FCC 聲明 ( 根據 FCC 15.105):本產品已通過測試並且經實證符合 B 級 數位儀器之限制 ( 根據 FCC 規則的第 15 節 )。這些限制的設計旨在提 供適當的防護,避免在居住環境內裝設這些儀器時可能會造成的有害...
 • Page 29: ( 简体中文 )

  861394 充电器使用说明 861394 充电器仅在室内使用,可为用于 HeartStart FR3 除颤器的 989803150191 可充电培训用电池充电。有关电池和充电器规格的信 息,请参阅 FR3 管理员说明。 有关附带标名的充电器图示,请参见本手册封面内页。 1.将充电器放置在水平表面。 2.确认充电器随附的电源线适合交流电源插座。将电源线接入充电器 左侧的接头端口 (A) 和交流电源插座。观察 LED 指示灯是否工作正 常: • 交流电源指示灯 LED (B):持续呈绿色显示。 • 充电状态指示灯 LED (C):红绿交替闪烁持续一秒钟, 然后熄灭,除非在接通充电器电源时已经插入了电池 (参见步骤 4) 。 3.将充电电池插入充电器的电池匣 (D)。 4.此时,装置将自动开始充电。观察充电状态指示灯 LED (C)。 • 绿色闪烁:电池正在充电。...
 • Page 30 • 当心:请勿使用未经批准的附件或非充电电池。 请勿使用金属物 • 体接触充电器电池匣内的金属触点。 请勿使充电器跌落或使其受 • • 到机械打击。 请勿强行弯曲电源线或在电源线上放置重物。 请 勿将充电器与受损的电线一起使用,或是在跌落或损坏充电器后进 • 行使用。 请勿将充电器放在过热、过冷、灰尘或脏污、非常潮湿 • • 或有振动的地方。 请勿使充电器直接受热或受到阳光直射。 请 • • 勿浸泡充电器。 插入充电器时,不要触碰电池触点。 请勿在未 • 断开电源线的情况下清洁充电器。 请勿将充电器放在热敏材料上 • • • 或使其靠近热敏材料。 请勿覆盖充电器。 请勿拆卸充电器。 请不要将充电器和电池存放在 FR3 管理员说明中规定的温度范围之 外的环境中。 此充电器无需维护,未包含需用户维修的部件。 如有需要,可使用湿 布清洁充电器的外壳。...
 • Page 31: 取扱説明書 ( 日本語 )

  861394 充電器取扱説明書 861394 充電器は、ハートスタート FR3 除細動器で使用する、 989803150191 充電式トレーニング用バッテリに対応しています。屋 外では使用しないでください。屋外では使用しないで下さい。バッテリと充 電器の仕様については、FR3 の『管理者用説明書』を参照してください。 充電器のラベル付き説明図は、本書の表紙裏面を参照してください。 1. 充電器を水平な場所に置きます。 2. 充電器に付属している電源コードが、ご使用の AC 電源のコンセントに 適切であることを確認してください。電源コードを充電器の左側にある コネクタ・ポート(A)と AC 電源のコンセントに接続します。LED を見 て、動作を確認します。 • AC 電源インジケータ LED(B) :緑に点灯 • 充電ステータス LED(C) :1 秒間赤と緑が交互に点滅し、充電器の電 源投入時にすでにバッテリが挿入されている(ステップ 4 を参照)場 合を除き、電源がオフになります。 3. リチャージャブル・バッテリを充電器のバッテリ・スロット(D)に挿入...
 • Page 32 注意:認定されていないアクセサリや再充電不能バッテリは使用し • ないでください。 充電器のバッテリ・スロットの金属接点に金属物 • が接触しないよう注意してください。 充電器を落としたり機械的衝 • 撃を加えたりしないでください。 電源コードを無理に曲げたり重量 • 物を載せたりしないでください。 コードが破損している場合、また 充電器を落とした場合や充電器が破損している場合には充電器を使 • 用しないでください。 極度に暑い場所や寒い場所、埃っぽい場所や 汚れた場所、非常に湿度が高い場所、振動のある場所には充電器を • 置かないでください。 充電器に直接熱を加えたり直射日光に当てた • • 充電 りしないでください。 充電器を液体に浸けないでください。 器が接続されている場合、バッテリの接点に触れないでくださ • い。 充電器をクリーニングするときには必ず電源コードを外してく • ださい。 熱に弱い材料の上または横に充電器を置かないでくださ • • い。 充電器を覆わないでください。 充電器を分解しないでくださ • い。 充電器およびバッテリを...
 • Page 33: 사용 지침 ( 한국어 )

  전원 코드를 다시 꽂으십시오 . 그래도 충전 상태 LED 가 빨간색 이면 배터리와 충전기 온도를 점검하십시오 . 온도가 적정 온도 범위 내에 있으면 전원 코드를 뽑고 Philips 고객 서비스 센터에 문의하십시오 . • 빨간색과 녹색이 계속 번갈아 켜짐 : 배터리를 충전할 수 없으며...
 • Page 34 참고 : 정상 작동 중 충전기가 뜨거워집니다 . 이는 고장이 아닌 정 상적인 현상입니다 . 주의 : 승인되지 않은 부속품이나 비충전식 배터리는 사용하지 마 • 십시오 . 충전기 배터리 장착부의 금속 접촉 단자에 금속 물체가 • 닿지 않게 하십시오 . 충전기를...
 • Page 36 Philips Medical Systems ist Teil von (800) 263-3342 Royal Philips Electronics Canada Philips Medical Systems is een onderdeel van Philips Healthcare, a Division of Philips Electronics Ltd. Royal Philips Electronics 281 Hillmount Road Philips Medical Systems forma parte de Markham, Ontario...

Table of Contents