Haier WS53GDA User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
User Manual
Wine Cellar
WS53GDA
GB

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Haier WS53GDA

 • Page 1 User Manual Wine Cellar WS53GDA...
 • Page 2 Thank You Thank you for purchasing a Haier Product. Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions con- tain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.
 • Page 3: Table Of Contents

  Content 1- Safety information ........................4 2- Intended use ..........................7 3- Product description ........................8 4- Control panel ..........................9 5- Installation ..........................10 6- Use ..............................13 7- Energy saving tips ........................15 8 - Equipment ..........................16 9- Care and cleaning ........................17 10- Troubleshooting ........................19 11- Technical data .........................22 12- Customer Service ........................23...
 • Page 4: 1- Safety Information

  1- Safety information Before switching on the appliance for the first time read the follow- ing safety hints!: WARNING! Before first use ▶ Make sure there is no transport damage. ▶ Remove all packaging and keep out of children’s reach. ▶...
 • Page 5 1- Safety information WARNING! Daily use ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental ca- pabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 6 1- Safety information WARNING! Daily use ▶ Do not use electrical devices inside the compartments of the ap- pliance, unless they are recommended by the manufacturer. Maintenance/cleaning ▶ Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance. ▶...
 • Page 7: 2- Intended Use

  2- Intended use 2.1 Intended use This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine. It has been de- signed exclusively for use in dry-interior households. It is intended strictly for household use. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed.
 • Page 8: 3- Product Description

  3- Product description Notice: Differences Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model. Picture of appliance (Fig. 3.1 and Fig. 3.2) 1 Interior shelves 2 Middle partition 3 Water storage box 4 Shorter shelves 5 Adjustable leveling feet 6 Display (on front of the door)
 • Page 9: 4- Control Panel

  4- Control panel Control panel (Fig. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Temperature adjust button: up Temperature display Temperature adjust button: down Temperature set button Interior light button and °C/°F-switch Power button...
 • Page 10: 5- Installation

  5- Installation 5.1 Unpacking WARNING! ▶ The appliance is heavy. Always handle with at least two people. ▶ Keep all packaging materials out of children’s reach and dispose them in an environ- mentally friendly manner. ▶ Take the appliance out of the packaging. ▶...
 • Page 11 5- Installation 5.5 Aligning the appliance The appliance should be placed on a flat and solid sur- face. 1. Tilt the appliance slightly backwards (Fig. 5.5). 2. Set the adjustable front feet to the desired level by turning them. max 45° 3.
 • Page 12 5- Installation 5.8 Waiting time The maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during transport if the appli- ance is tilted. Before connecting the appliance to the power supply, wait 24 hours (Fig.
 • Page 13: 6- Use

  6- Use 6.1 Before first use ▶ Remove all packaging materials. This includes the foam base and all adhesive tape holding the wine cellar accessories inside and outside. Keep them out of children’s reach and dispose them in an environmentally friendly manner. ▶...
 • Page 14 6- Use 6.5 Temperature The temperature of the wine cellar is preset to 12 °C. It can be changed to any tempera- ture between 5 °C and 20 °C for the compartments individually. 6.5.1 Setting the temperature (Fig. 6.5-1) 6.5-1 1.
 • Page 15: 7- Energy Saving Tips

  7- Energy saving tips Energy saving tips ▶ Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION). ▶ Do not install the appliance in direct sunlight or near heat sources (e.g. stoves, heat- ers). ▶ Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption in- creases the lower the temperature in the appliance is set.
 • Page 16: Equipment

  8- Equipment 8.1 Shelves 1. The shelves are designed for easy storage and easy removal of the wine. They can be cleaned with a soft towel. 2. Regular bottles with a diameter of 78 mm can be stacked (Fig. 8.1). 3.
 • Page 17: 9- Care And Cleaning

  9- Care and cleaning WARNING! Disconnect the appliance from the power supply before cleaning. 9.1 General Clean the appliance when only little or no wine is stored. It is only necessary to clean it when it is dirty. WARNING! ▶ Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions.
 • Page 18 9- Care and cleaning 9.3 Changing the deodorizer 9.3-2 9.3-1 The carbon filter should be changed every 3 to 5 years. 1. Take the carbon filter (A) by its handle (Fig. 9.3-1). Turn it to the left and remove it. 3.
 • Page 19: 10- Troubleshooting

  10- Troubleshooting You can solve many occuring problems yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before contact- ing an after sales service. See CUSTOMER SERVICE. WARNING! ▶ Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
 • Page 20 10- Troubleshooting 10.2 Troubleshooting without display code Problem Possible Cause Possible Solution The compressor • Mains plug is not connected to the • Connect the mains plug. does not work. mains socket. The appliance runs • The indoor or outdoor tempera- •...
 • Page 21 10- Troubleshooting Problem Possible Cause Possible Solution Moisture accumu- • The climate is too warm and too • This is normal in damp climate lates on the wine damp. and will change when the humid- cellar’s outside ity decreases. surface •...
 • Page 22: 11- Technical Data

  11- Technical data regulation EU No. 1060/2010 11.1 Product fiche according to Trade mark Haier Model identifier WS53GDA Wine cellar Category of the model Household refrigeration category Energy efficiency class Annual energy consumption (kWh/year) Storage volume cooling (L) - of wine storage compartment...
 • Page 23: 12- Customer Service

  If you cannot find a solution there, please contact ▶ your local dealer or ▶ the Service & Support area at www.haier.com where you can find telephone numbers and FAQs and where you can activate the service claim. To contact our Service, ensure that you have the following data available.
 • Page 25 Návod k použití Chladnička na víno WS53GDA...
 • Page 26 Děkujeme Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Haier. Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě pročtěte tento návod. V návodu najdete dů- ležité informace, díky nimž budete svůj spotřebič využívat naplno, zajistíte bezpečnou a správnou instalaci, použití a údržbu. Uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste ho měli vždy po ruce a mohli tak spo- třebič...
 • Page 27 Obsah 1- Bezpečnostní informace ......................4 2- Běžný účel použití ........................7 3- Popis spotřebiče .........................8 4- Ovládací panel ..........................9 5- Instalace ............................10 6- Použití ............................13 7- Tipy na ušetření energie ......................15 8 - Zařízení ............................16 9- Péče a čištění ..........................17 10- Řešení...
 • Page 28: 1- Bezpečnostní Informace

  1- Bezpečnostní informace Před zapnutím spotřebiče si nejprve přečtěte následující bezpeč- nostní rady!: UPOZORNĚNÍ! Před prvním použitím ▶ zkontrolujte, že nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. ▶ Odstraňte všechny obaly a držte mimo dosah dětí. ▶ Pokud byla vaše chladnička vína nakloněná z jakéhokoli důvodu, před jejím připojením počkejte 24 hodin.
 • Page 29 1- Bezpečnostní informace UPOZORNĚNÍ! Každodenní používání ▶ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fy- zickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad se- bou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného po- užívání...
 • Page 30 1- Bezpečnostní informace UPOZORNĚNÍ! Údržba/čištění ▶ Zajistěte, aby při provádění čištění a údržby byly děti pod dozorem. ▶ Před prováděním jakékoli běžné údržby spotřebič odpojte od elek- trické sítě. Před tím, než spotřebič znovu zapnete, vyčkejte alespoň 5 minut, protože časté zapínání může poškodit kompresor. ▶...
 • Page 31: 2- Běžný Účel Použití

  2- Běžný účel použití 2.1- Běžný účel použití Tento spotřebič je určen výlučně pro skladování vína. Je zkonstruovaný výhradně pro pou- žití v suchém interiéru domácností. Je určen výhradně pro použití v domácnosti. Není ur- čený pro komerční nebo průmyslové využití. Není...
 • Page 32: 3- Popis Spotřebiče

  3- Popis spotřebiče Poznámka: Rozdíly Některé ilustrace v tomto manuálu se mohou v důsledku technických změn a rozdílnosti modelů lišit od Vašeho spotřebiče. Obrázky spotřebiče (Obr. 3,1 a Obr. 3,2) 1 Vnitřní police 2 Střední oddíl 3 Zásobník na vodu 4 Kratší...
 • Page 33: 4- Ovládací Panel

  4- Ovládací panel Ovládací panel (obr. č. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Tlačítko pro nastavení teploty: nahoru Zobrazení teploty Tlačítko pro nastavení teploty: dole Tlačítko na volbu teploty: Tlačítko vnitřního osvětlení a °C/°F přepínač Tlačítko zapnutí...
 • Page 34: 5- Instalace

  5- Instalace 5.1 Vybalení UPOZORNĚNÍ! ▶ Spotřebič je těžký. Se spotřebičem manipulujte vždy nejméně ve dvou. ▶ Všechny obalové materiály udržujte mimo dosah dětí a zlikvidujte ho způsobem, kte- rý je šetrný k životnímu prostředí. ▶ Vyjměte spotřebič z obalu. ▶...
 • Page 35 5- Instalace 5.5 Umístění spotřebiče Spotřebič umístěte na rovný a pevný povrch. 1. Nakloňte spotřebič lehce dozadu (obr. 5,5). 2. Nastavte nastavitelné přední nožičky na požado- vanou úroveň otáčením. max 45° 3. Stabilitu spotřebiče zkontrolujete tak, že střídavě udeříte do protilehlých stran. Mírné vychýlení by mělo být stejné...
 • Page 36 5- Instalace 5.8 Čekací doba V kapsli kompresoru je umístěný bezúdržbový olej. Po- kud je spotřebič nakloněn, tento olej během přepravy může procházet uzavřeným potrubním systémem. Vyčkejte 24 hodiny před zapojením spotřebiče do elek- trické sítě (obr. 5,8), aby se olej mohl vrátit do kapsle. 24 h 5.9 Elektrické...
 • Page 37: 6- Použití

  6- Použití 6.1 Před prvním použitím ▶ Odstraňte všechny obalové materiály. Včetně pěnového základu a každé lepicí pás- ky, přidržující příslušenství uvnitř i vně chladničky na víno. Držte je mimo dosah dětí a likvidujte jejich způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. ▶...
 • Page 38 6- Použití 6.5 Teplota Teplota chladničky vína je přednastavena na 12°C. Může se měnit na jakoukoli teplotu od 5°C do 20°C pro jednotlivá oddělení. 6.5.1 Nastavení teploty (obrázek 6.5-1) 6,5-1 1. Podržte tlačítko asi 3 sekundy. Displej teploty pro horní přihrádku začne blikat. 2.
 • Page 39: 7- Tipy Na Ušetření Energie

  7- Tipy na ušetření energie Tipy na ušetření energie ▶ Zkontrolujte, zda spotřebič správně větrá (viz INSTALACE). ▶ Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů (např. sporák, radiátory). ▶ Nenastavujte na spotřebiči zbytečně nízké teploty. Čím nižší teplota je na spotřebiči nastavená, tím vyšší...
 • Page 40: Zařízení

  8- Zařízení 8.1 Poličky 1. Poličky jsou určeny pro snadné skladování a jed- noduché vyjímání vína. Mohou se čistit měkkým hadříkem. 2. Mohou být uloženy regulární láhve s průměrem 78 mm (obrázek 8.1). 3. Magnum láhve mohou být uloženy na spodní poličce.
 • Page 41: 9- Péče A Čištění

  9- Péče a čištění UPOZORNĚNÍ! Než začnete s čištěním spotřebiče, odpojte ho od elektrické sítě. 9.1 Obecně Spotřebič čistěte, pouze když je prázdný nebo když je v něm jen malé množství uskladně- ného vína. Je třeba ji vyčistit pouze v případě, že je znečištěná. UPOZORNĚNÍ! ▶...
 • Page 42 9- Péče a čištění 9.3 Výměna deodorizéru 9,3-2 9,3-1 Uhlíkový filtr by se měl měnit každých 3 až 5 let. 1. Uchopte uhlíkový filtr (A) za rukojeť (obrázek 9.3- 2. Otočte ho doleva a vyjměte jej. 9,3-3 3. Vložte nový filtr (obr. 9.3-2) s rukojetí ve vertikální poloze (obr.
 • Page 43: 10- Řešení Problémů

  10- Řešení problémů Můžete vyřešit mnoho proběhnuvších problémů bez specifických odborných znalostí. Vy- skytne-li se nějaký problém, dříve než se obrátíte na prodejce, zkontrolujte všechny uve- dené možnosti a postupujte podle níže uvedených pokynů. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS. UPOZORNĚNÍ! ▶ Před prováděním údržby spotřebič vypněte a odpojte ho od elektrické sítě. ▶...
 • Page 44 10- Řešení problémů 10.2 Řešení problémů bez displejových kódů Problém Možná příčina Možné řešení Nefunguje kom- • Zástrčka není zapojená do elektrické • Zapojte spotřebič do elektrické sítě. presor. zásuvky. Spotřebič pracuje • Vnitřní nebo vnější teplota je příliš vy- •...
 • Page 45 10- Řešení problémů Problém Možná příčina Možné řešení Spotřebič dělá • Spotřebič nestojí na rovné ploše. • Vyrovnejte spotřebič nastavením neobvyklý hluk. nožiček. • Spotřebič je v kontaktu s nějakým • Odstraňte předměty z okolí spo- předmětem. třebiče. Měl by být sly- •...
 • Page 46: 11- Technické Údaje

  11- Technické údaje nařízení EU č. 1060/2010 11.1 List výrobku podle Obchodní značka Haier Identifikační značka modelu WS53GDA Chladnička na víno Kategorie modelu Chladící kategorie pro domácnost Třída energetické účinnosti Roční spotřeba energie (kWh/rok) Objem chladicího prostoru (L) - prostoru pro skladování vína Objem mrazicího prostoru (L)
 • Page 47: 12- Zákaznický Servis

  Pokud tam nenajdete řešení, kontaktujte prosím ▶ místního prodejce nebo ▶ oddíl Service & Support na stránkách www.haier.com, kde můžete najít telefonní čísla a můžete aktivovat váš servisní požadavek. Ještě, než budete kontaktovat naše Servisní centrum, zkontrolujte, zda máte níže uvede- né...
 • Page 49 Gebrauchsanleitung Weinkeller WS53GDA...
 • Page 50 Danke Danke, dass Sie sich für ein Haier Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sehr sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und ein sicherer und sauberer Betrieb gewährleistet ist.
 • Page 51 Inhalt 1- Sicherheitshinweise ........................4 2- Vorgesehener Gebrauch ......................8 3- Gerätebeschreibung ........................9 4- Bedienblende ..........................10 5- Installation ..........................11 6- Gebrauch ............................14 7- Energiespartipps ........................16 8- Ausstattung ..........................17 9- Reinigung und Pflege .......................18 10- Fehlerbehebung ........................20 11- Technische Daten ........................23 12- Kundendienst ..........................24...
 • Page 52: 1- Sicherheitshinweise

  1- Sicherheitshinweise Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der In- stallation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden. WARNUNG! Vor dem ersten Einschalten ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keinen Transportschaden aufweist. ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Page 53 1- Sicherheitshinweise WARNUNG! ▶ Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel dürfen nicht be- nutzt werden. ▶ Das Gerät wird mit 220-240 V/50 Hz betrieben. Abnormale Spannungsschwankungen können bewirken, dass das Gerät nicht startet, dass der Temperaturregler oder der Kompressor beschädigt werden oder dass während des Betriebes unnormale Geräusche auftreten.
 • Page 54 1- Sicherheitshinweise WARNUNG! Täglicher Gebrauch ▶ Öffnen und schließen Sie die Tür(en) nur an den Griffen. Der Spalt zwischen Tür und Schrank ist sehr schmal. Nicht hineingreifen; es besteht Quetschgefahr. Die Gerätetür(en) nur öffnen und schließen, wenn sich im Bewegungsbereich der Tür keine Kinder aufhalten.
 • Page 55 1- Sicherheitshinweise WARNUNG! Wartung / Reparatur ▶ Wird das Netzkabel beschädigt, so muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu demon- tieren oder technisch zu verändern.
 • Page 56: 2- Vorgesehener Gebrauch

  Das Gerät ist ausschließlich zum Kühlen von Wein geeignet. Dieses Gerät wurde aus- schließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen im Haushalt konzipiert. Bei ge- werblicher Nutzung entfällt die Haier Garantie. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die, für die es ausgelegt ist.
 • Page 57: 3- Gerätebeschreibung

  3- Gerätebeschreibung Hinweis: Abweichungen Aufgrund technischer Änderungen und Modellvarianten können manche Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen. Geräteabbildungen (Abb. 3.1 und Abb. 3.2) 1 Innere Fächer 2 Mittelleiste 3 Wasserbox 4 Kürzere Fächer 5 Verstellbare Füße 6 Display (an der Außenseite) 7 LED Lampen 8 Tür...
 • Page 58: 4- Bedienblende

  4- Bedienblende Bedienblende (Abb. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Temperaturtaste: höher Temperaturanzeige Temperaturtaste: niedriger Temperatur-Bestätigungstaste Innenbeleuchtung und °C/°F-Taste An/Aus-Taste...
 • Page 59: 5- Installation

  5- Installation 5.1 Auspacken WARNUNG! ▶ Das Gerät ist schwer. Nehmen Sie eine zweite Personen zu Hilfe. ▶ Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialen für Kinder unzugänglich auf und entsor- gen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. ▶ Gerät aus der Verpackung entnehmen. ▶...
 • Page 60 5- Installation 5.5 Gerät ausrichten The appliance should be placed on a flat and solid sur- face. Gerät auf ebenen, harten Boden stellen. 1. Das Gerät leicht nach hinten kippen (Abb. 5.5-1.). 2. Die Füße auf die gewünschte Höhe einstellen max 45°...
 • Page 61 10- Installation 5- Installation 5.7 Die Wasserbox füllen Die Wasserbox (A in Abb. 5.7) sollte immer gefüllt sein um die Feuchtigkeit im Weinkeller aufrecht zu erhalten. Wasser einfüllen bevor das Gerät in Betrieb genom- men wird. Der Boden der Wasserbox sollte immer mit Wasser bedeckt sein wenn das Gerät benutzt wird.
 • Page 62: 6- Gebrauch

  6- Gebrauch 6.1 Vor dem ersten Gebrauch ▶ Alle Verpackungsmaterialien sind zu entfernen, einschließlich des Schaumstoffso- ckels und des Klebebands, das das Zubehör befestigt. Diese müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. ▶ Vor dem Einlegen von Wein sollte das Gerät innen und außen sowie die Innenaus- stattung und Zubehörteile mit warmen Wasser und einem milden Geschirrspülmit- tel gereinigt werden.
 • Page 63 6- Gebrauch 6.5 Temperatur Die Temperatur des Weinkellers ist auf 12 °C voreingestellt. Bei beiden Abteilen kann die Temperatur einzeln zwischen 5 °C and 20 °C einstellt werden. 6.5.1 Temperatur einstellen (Abb. 6.5-1) 6.5-1 1. Die bTaste ca 3 Sekunden drücken. Die Tem- peraturanzeige für das obere Abteil beginnt zu blinken.
 • Page 64: 7- Energiespartipps

  7- Energiespartips Hinweise zum Energiesparen ▶ Darauf achten, dass das Gerät ausreichend belüftet ist (siehe INSTALLATION). ▶ Das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. Heizkörper, Herd und andere Wärme abgebende Geräte) aufstellen. ▶ Unnötige tiefe Temperatureinstellungen sollten vermieden werden. Je niedriger die Temperatur eingestellt ist, desto höher ist der Energieverbrauch.
 • Page 65: 8- Ausstattung

  8- Ausstattung 8.1 Fächer 1. Die Fächer sind so gestaltet, dass sie einfaches Lagern und Entnahme des Weins ermöglichen. Sie können mit einem weichen Tuch gereinigt werden. 2. Reguläre Flaschen mit einem Durchmesser von 78 mm können gelagert werden (Abb. 8.1). 3.
 • Page 66: 9- Reinigung Und Pflege

  9- Reinigung und Pflege WARNUNG! Schalten Sie vor jeder Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. 9.1 Reinigung Gerät am besten dann reinigen, wenn nur wenig oder kein Wein eingelagert ist. Das Gerät muss nur gereinigt werden, wenn es schmutzig ist. WARNUNG! ▶...
 • Page 67 9- Reinigung und Pflege 9.3 Den Deodorisierer austauschen 9.3-2 9.3-1 Der Karbonfilter sollte alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden. 1. Den Griff des Karbonfilters (A) fassen (Abb. 9.3-1). Nach links drehen und herausziehen. 9.3-3 3. Den neuen Filter einführen (Abb. 9.3-2). Den Griff dabei senkrecht halten(Abb.
 • Page 68: 10- Fehlerbehebung

  10- Fehlerbehebung Die im Folgenden aufgezählten Probleme können meist selbst behoben werden. Wenden Sie sich erst dann an den Kundendienst (siehe Garantiekarte), wenn Sie alles geprüft ha- ben und den Fehler nicht beseitigen können. WARNUNG! ▶ Schalten Sie vor jeder Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. ▶...
 • Page 69 10- Fehlerbehebung 10.2 Fehlerbehebung ohne Display-Codes Problem Mögliche Ursachen Mögliche Lösungen Der Kompressor • Der Netzstecker ist nicht mit der • Verbindung herstellen. läuft nicht. Steckdose verbunden. Das Gerät springt • Die Innen- oder Außentemperatur • In diesem Fall ist es normal, dass häufig an oder ist zu hoch.
 • Page 70 10- Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursachen Mögliche Lösungen Im Kühlabteil hat • Das Gerät befindet sich in einer zu • Temperatur mittels Temperatur- sich Feuchtigkeit warmen und zu feuchten Umge- regler leicht erhöhen. gebildet bung. • Die Tür ist nicht richtig geschlos- •...
 • Page 71: 11- Technische Daten

  11- Technische Daten Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 1060/2010 11.1 Marke Haier Modelkennung WS53GDA Weinkeller Kategorie Haushaltskühlgerätekategorie Energieeffizienzklasse Energieverbrauch (kWh/Jahr) Nutzinhalt Kühlen (L) - des Weinlagerfachs Nutzinhalt Gefrieren (L) Stern-Einstufung Niedrigste Lagertemperatur des Weinlager- 5 °C fachs Frostfrei System Klimaklasse Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C...
 • Page 72: 12- Kundendienst

  Haier Poland Sp. zo.o. GERMANY Ungarn Al. Jerozolimskie 181B Haier Appliances UK Co.Ltd. Griechenland 02-222 Warszawa One Crown Square Rumänien POLAND Großbritannien Church Street East Russland Woking, Surrey, GU21 6HR * Die Telefonnummern von weiteren Ländern finden Sie im Internet unter www.haier.com...
 • Page 75 Εγχειρίδιο χρήσης Ψύκτης κρασιών WS53GDA...
 • Page 76 Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε ένα προϊόν Haier. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη συσκευή σας και να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρησή της.
 • Page 77 Περιεχόμενα 1- Πληροφορίες για την ασφάλεια....................4 2- Προβλεπόμενη χρήση ........................ .7 3- Περιγραφή προϊόντος ........................ .8 4- Πίνακας ελέγχου......................... .9 5- Εγκατάσταση ..........................10 6- Χρήση............................13 7- Πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας ...............15 8 - Εξοπλισμός ..........................16 9- Φροντίδα...
 • Page 78: 1- Πληροφορίες Για Την Ασφάλεια

  1- Πληροφορίες για την ασφάλεια Πριν ενεργοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή διαβάστε τις πα- ρακάτω υποδείξεις ασφαλείας!: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από την πρώτη χρήση ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά. ▶...
 • Page 79 1- Πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Καθημερινή χρήση ▶ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχει δοθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά...
 • Page 80 1- Πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Καθημερινή χρήση ▶ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους της συσκευής, εκτός αν τις συσκευές τις συνιστά ο κατασκευαστής. Συντήρηση/ καθαρισμός ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι υπό επίβλεψη αν διεξάγουν εργασίες καθαρι- σμού...
 • Page 81: 2- Προβλεπόμενη Χρήση

  2- Προβλεπόμενη χρήση 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Η συσκευή αυτή προορίζεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε ξηρούς εσωτερικούς οικιακούς χώρους. Προορίζεται αυστηρά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις της συσκευής. Τυχόν χρήση πέραν της προβλεπόμενης μπορεί...
 • Page 82: 3- Περιγραφή Προϊόντος

  3- Περιγραφή προϊόντος Ειδοποίηση: Διαφορές Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο που έχετε. Εικόνα της συσκευής (Εικ. 3.1 και Εικ. 3.2) 1 Εσωτερικά ράφια 2 Μεσαίο χώρισμα 3 Κουτί...
 • Page 83: 4- Πίνακας Ελέγχου

  4- Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου (Εικ. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας: αύξηση Ένδειξη θερμοκρασίας Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας: μείωση Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας Κουμπί εσωτερικού φωτισμού και αλλαγής °C/°F Κουμπί ενεργοποίησης...
 • Page 84: 5- Εγκατάσταση

  5- Εγκατάσταση 5.1 Αποσυσκευασία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ▶ Η συσκευή είναι βαριά. Να μετακινείται πάντα από τουλάχιστον δύο άτομα. ▶ Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία. ▶...
 • Page 85 5- Εγκατάσταση 5.5 Ευθυγράμμιση της συσκευής Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα πίσω (Εικ. 5.5). Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια στο επιθυμη- τό επίπεδο περιστρέφοντάς τα. max 45° Μπορείτε να ελέγξετε τη σταθερότητα χτυπώντας ελαφρά εναλλάξ...
 • Page 86 5- Εγκατάσταση 5.8 Χρόνος αναμονής Το λιπαντικό λάδι που δεν απαιτεί συντήρηση βρίσκεται μέσα στο θαλαμίσκο του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περά- σει μέσα από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη μεταφορά σε περίπτωση που γείρετε τη συσκευή. Πριν συνδέσετε τη συ- σκευή...
 • Page 87: 6- Χρήση

  6- Χρήση 6.1 Πριν την πρώτη χρήση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βάση από αφρώδες υλικό και όλες ▶ οι κολλητικές ταινίες που συγκρατούν τα αξεσουάρ του ψύκτη κρασιών, εσωτερικά και εξωτερικά. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Καθαρίστε...
 • Page 88 6- Χρήση 6.5 Θερμοκρασία Η θερμοκρασία του ψύκτη κρασιών έχει προρρυθμιστεί στους 12 °C. Μπορεί να τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 20 °C μεμονωμένα για τα διαμερίσματα. 6.5.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας (Εικ. 6.5-1) 6.5-1 Κρατήστε το κουμπί πατημένο για περίπου 3 δευτερό- λεπτα.
 • Page 89: 7- Πρακτικές Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

  7- Πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (βλ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). ▶ Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε θέση όπου δέχεται άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. ηλεκτρική κουζίνα, συσκευές θέρμανσης). ▶...
 • Page 90 8- Εξοπλισμός 8.1 Ράφια Τα ράφια έχουν σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της απο- θήκευσης και της αφαίρεσης των κρασιών. Μπορούν να καθαρίζονται με μια μαλακή πετσέτα. Μπορούν να τοποθετηθούν κανονικές φιάλες με διάμετρο 78 mm (Εικ. 8.1). Φιάλες ενάμισι λίτρου (magnum) μπορούν να τοποθετη- θούν...
 • Page 91: 9- Φροντίδα Και Καθαρισμός

  9- Φροντίδα και καθαρισμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. 9.1 Γενικά Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν έχει αποθηκευμένο μόνο λίγο ή καθόλου κρασί. Χρειάζεται να την καθαρίζετε μόνον αν έχει λερωθεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ▶ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρματόβουρτσες, απορρυπαντικό σε σκό- νη, βενζίνη, οξικό...
 • Page 92 9- Φροντίδα και καθαρισμός 9.3 Καθαρισμός του συστήματος 9.3-2 9.3-1 απομάκρυνσης οσμών Πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο άνθρακα κάθε 3 έως 5 χρόνια. Αφαιρέστε το φίλτρο άνθρακα (A) από τη λαβή του (Εικ. 9.3-1). 9.3-3 Περιστρέψτε το προς τα αριστερά και αφαιρέστε το. Εισάγετε...
 • Page 93: 10- Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  10- Αντιμετώπιση προβλημάτων Μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας πολλά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, χωρίς να χρειά- ζεται ειδική εμπειρία. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις παρουσιαζόμενες πιθανότητες και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. Βλ. ΕΞΥΠΗ- ΡΕΤΗΣΗ...
 • Page 94 10- Αντιμετώπιση προβλημάτων 10.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς κωδικό οθόνης εν- δείξεων Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση Ο συμπιεστής δεν • Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδε- • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. λειτουργεί. δεμένο στην πρίζα. Η συσκευή λειτουργεί • Η εσωτερική ή η εξωτερική θερμοκρα- •...
 • Page 95 10- Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση Συσσωρεύεται υγρα- • Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ • Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρά κλίμα- σία στην εξωτερική υγρό. τα και αλλάζει όταν μειώνεται η υγρα- επιφάνεια του ψύκτη σία. κρασιών.
 • Page 96: 11- Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  11- Τεχνικά χαρακτηριστικά κανονισμό ΕΕ αριθ. 11.1 Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον 1060/2010 Εμπορικό σήμα Haier Κωδικός μοντέλου WS53GDA Ψύκτης κρασιών Κατηγορία μοντέλου Κατηγορία οικιακής ψύξης Κλάση ενεργειακής απόδοσης Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) Όγκος αποθήκευσης συντήρησης (L) - του χώρου αποθήκευσης κρασιών...
 • Page 97: 12- Εξυπηρέτηση Πελατών

  Εάν δεν βρείτε κάποια λύση εκεί, επικοινωνήστε ▶ με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή ▶ αναζητήστε την ενότητα Σέρβις & Υποστήριξη (Service & Support) στον ιστότοπο www.haier. com, όπου μπορείτε να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και...
 • Page 99 Manual de usuario Bodega de vinos WS53GDA...
 • Page 100 Gracias Gracias por comprar un producto Haier. Lea con atención todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Estas instrucciones contienen información importante que le permitirá dar un buen uso al aparato y garantizar su instalación, uso y mantenimiento de forma segura y adecuada.
 • Page 101 Contenido 1- Información de seguridad ......................4 2- Uso previsto ..........................7 3- Descripción del producto ......................8 4- Panel de mandos ........................9 5- Instalación ...........................10 6- Uso ...............................13 7- Sugerencias de ahorro energético ..................15 8 - Equipo ............................16 9- Cuidado y limpieza ........................17 10- Solución de problemas ......................19 11- Datos técnicos ........................22...
 • Page 102: 1- Información De Seguridad

  1- Información de seguridad Lea estas instrucciones de seguridad antes de encender el aparato por primera vez. ADVERTENCIA! Antes del primer uso ▶ Asegúrese de que el aparato no presente daños ocasionados durante el transporte. ▶ Retire todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños. ▶...
 • Page 103 1- Información de seguridad ADVERTENCIA! Uso diario ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las per- sonas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instruc- ciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
 • Page 104 1- Información de seguridad ADVERTENCIA! Uso diario ▶ No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos del electrodoméstico, a menos que sean recomendados por el fabricante. Mantenimiento / Limpieza ▶ Asegúrese de que los niños estén supervisados si realizan tareas de lim- pieza o mantenimiento.
 • Page 105: 2- Uso Previsto

  2- Uso previsto 2.1 Uso previsto Este aparato está destinado a ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de vino. Ha sido diseñado exclusivamente para uso en hogares secos interiores. Está destina- do estrictamente para uso doméstico. No es adecuado para un uso comercial o industrial. No puede realizar cambios o modificaciones al aparato.
 • Page 106: 3- Descripción Del Producto

  3- Descripción del producto Aviso: Diferencias Debido a los cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo. Imagen del aparato (Fig. 3.1 y Fig. 3.2) 1 Estantes interiores 2 Partición media 3 Caja de almacenamiento de agua 4 Estantes más cortos 5 Patas niveladoras ajustables...
 • Page 107: 4- Panel De Mandos

  4- Panel de mandos Panel de control (Fig. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Botón de ajuste de temperatura: arriba Pantalla de temperatura Botón de ajuste de temperatura: abajo Botón de ajuste de temperatura Botón de luz interior e interruptor de °C / °F Botón de encendido...
 • Page 108: 5- Instalación

  5- Instalación 5.1 Desempaque ADVERTENCIA! ▶ El aparato es pesado. Siempre mueva el aparato con al menos dos personas. ▶ Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y deséche- los de forma ecológica. ▶ Saque el aparato del embalaje. ▶...
 • Page 109 5- Instalación 5.5 Alineación del aparato Coloque el aparato sobre una superficie plana y sólida. 1. Inclínelo levemente hacia atrás (Fig. 5.5). 2. Establezca los pies delanteros ajustables al nivel deseado girándolos. max 45° 3. Puede comprobar la estabilidad del aparato gol- peando ligeramente las diagonales de forma al- terna.
 • Page 110 5- Instalación 5.8 Tiempo de espera El aceite de lubricación libre de mantenimiento está ubicado en la cápsula del compresor. Este aceite pue- de pasar por el sistema de tubería cerrado durante el transporte si el dispositivo está inclinado. Antes de co- nectar el aparato a la fuente de alimentación, espere 24 horas (Fig.
 • Page 111: 6- Uso

  6- Uso 6.1 Antes del primer uso ▶ Retire todos los materiales de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que contiene los accesorios de la bodega interior y exterior. Manténgalos fuera del alcance de los niños y deséchelos de una manera respetuosa con el medio ambiente.. ▶...
 • Page 112 6- Uso 6.5 Temperatura La temperatura de la bodega de vino está predeterminada a 12 °C. Se puede cambiar a cualquier temperatura entre 5 °C y 20 °C para los compartimentos individualmente. 6.5.1 Ajuste de la temperatura (Fig. 6.5-1) 6,5-1 Sostenga pulsado el botón por 3 segundos.
 • Page 113: 7- Sugerencias De Ahorro Energético

  7- Sugerencias de ahorro energético Consejos para ahorrar energía ▶ Asegúrese de que el aparato tenga la ventilación adecuada (consulte la sección VEN- TILACIÓN). ▶ No instale el aparato en la luz solar directa o cerca de fuentes de calor (estufas, ca- lentadores).
 • Page 114: Equipo

  8- Equipo 8.1 Estantería 1. Los estantes están diseñados para un fácil alma- cenamiento y fácil extracción del vino. Se pueden limpiar con una toalla suave. 2. Las botellas normales con un diámetro de 78 mm se pueden apilar (Fig. 8.1). 3.
 • Page 115: 9- Cuidado Y Limpieza

  9- Cuidado y limpieza ADVERTENCIA! Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. 9.1 General Limpie el aparato cuando solo se almacene poco o nada de vino. Solo es necesario lim- piarlo cuando esté sucio. ADVERTENCIA! ▶ No limpie el aparato con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, ga- solina, acetato de amilo, acetona y otras soluciones orgánicas similares, soluciones ácidas o alcalinas.
 • Page 116 9- Cuidado y limpieza 9.3 Cambie el desodorante 9,3-2 9,3-1 El filtro de carbón debe cambiarse cada 3 a 5 años. 1. Tome el filtro de carbón (A) por su mango (Fig. 9.3-1). 2. Gírelo a la izquierda y retírelo. 9,3-3 3.
 • Page 117: 10- Solución De Problemas

  10- Solución de problemas Puede resolver muchos de los problemas que tiene sin experiencia específica. En caso de problema, verifique todas las posibilidades que se muestran y siga las instrucciones a con- tinuación antes de ponerse en contacto con un servicio postventa. Ver sección ATEN- CIÓN AL CLIENTE.
 • Page 118 10- Solución de problemas 10.2 Solución de problemas sin el código mostrado Problema Causa posible Solución posible El compresor no • El enchufe no está conectado a la • Conecte el aparato a la fuente de funciona. fuente de alimentación. alimentación.
 • Page 119 10- Solución de problemas Problema Causa posible Solución posible Formación • El clima es demasiado cálido y hú- • Aumente la temperatura. humedad en el medo. interior del com- • Una puerta o cajón del aparato no • Cierre la puerta. partimento de la está...
 • Page 120: 11- Datos Técnicos

  11- Datos técnicos de la UE Nro. 1060/2010 11.1 Ficha de producto según la regulación Marca Haier Identificador del modelo WS53GDA Bodega de vinos Categoría del modelo Categoría de refrigeración doméstica Clasificación energética Consumo anual de energía (kWh/año) Capacidad de almacenamiento del frigorífico (litros) - del compartimento de almacenamiento de vino Congelación de volumen de almacenamiento (L)
 • Page 121: 12- Servicio Al Cliente

  12- Servicio al cliente Recomendamos recurrir al centro de atención al cliente de Haier y utilizar repuestos ori- ginales. Si tiene un problema con su aparato, consulte primero la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Si no puede encontrar una solución en esta sección, contacte con ▶...
 • Page 123 Manuel d’utilisation Cave à vin WS53GDA...
 • Page 124 Nous vous remercions Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Haier. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Ces instructions sont des informations utiles vous permettant de mieux exploiter cet appareil, et vous assurer une installation, une utilisation et un entretien sécurisés et adéquats.
 • Page 125 Sommaire 1- Consignes de sécurité .......................4 2- Utilisation prévue ........................7 3- Description du produit .......................8 4- Panneau de commande ......................9 5- Installation ..........................10 6- Utilisation ............................13 7- Conseils pour économiser de l‘énergie ................15 8 - Équipement ..........................16 9- Entretien et nettoyage ......................17 10- Dépannage ..........................19 11- Informations techniques ......................22...
 • Page 126: 1- Consignes De Sécurité

  1- Consignes de sécurité Avant de mettre l’appareil en marche pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité ci-après : AVERTISSEMENT ! Avant la première utilisation ▶ Vérifiez que l’appareil n’a subi aucun dommage lié au transport. ▶ Retirez tous les emballages et tenez-les hors de portée des enfants. ▶...
 • Page 127 1- Consignes de sécurité AVERTISSEMENT ! Utilisation quotidienne ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au minimum 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sen- sorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l’utilisation sécurisée de l’appareil et comprennent les risques y relatifs.
 • Page 128 1- Consignes de sécurité AVERTISSEMENT ! Utilisation quotidienne ▶ N’utilisez pas d’appareils électriques de type autre que ceux recom- mandés par le fabricant, à l’intérieur des compartiments de l'appareil. Entretien et nettoyage ▶ Assurez-vous que les enfants sont sous surveillance lors du nettoyage et de l'entretien.
 • Page 129: 2- Utilisation Prévue

  2- Utilisation prévue 2.1 Utilisation prévue Cet appareil est conçu exclusivement pour la conservation du vin. Il est exclusivement destiné à un usage domestique, à l’intérieur et dans un endroit sec. Il est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Aucune modification ou altération de cet appareil n'est autorisée.
 • Page 130: 3- Description Du Produit

  3- Description du produit Remarque: Différences En raison des modifications techniques et des divers modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre modèle. Images des appareils (Fig. 3.1 et 3.2) 1 Clayettes internes 2 Séparation centrale 3 Bac de stockage d’eau 4 Petites clayettes 5 Pieds de mise à...
 • Page 131: 4- Panneau De Commande

  4- Panneau de commande Panneau de commande (Fig. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Bouton de réglage de température : haut Affichage de la température Bouton de réglage de température : bas Bouton de réglage de température Bouton d’éclairage intérieur et commutateur °C/°F Bouton d'alimentation...
 • Page 132: 5- Installation

  5- Installation 5.1 Déballage AVERTISSEMENT ! ▶ L'appareil est lourd. Il faut toujours être au moins à deux pour le manœuvrer. ▶ Tenez tous les emballages hors de portée des enfants et mettez-les au rebut dans le respect de l'environnement. ▶ Sortez l'appareil de l'emballage.
 • Page 133 5- Installation 5.5 Alignement de l’appareil Placez l'appareil sur une surface plane et solide. 1. Penchez légèrement l’appareil vers l’arrière (Fig. 5.5). 2. Ajustez les pieds réglables avant au niveau souhai- té en les tournant. max 45° 3. Vérifiez la stabilité en basculant entre les diago- nales.
 • Page 134 5- Installation 5.8 Temps d’attente L’huile d’entretien du compresseur se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut se déverser dans le circuit fermé du système pendant le transport en cas d’inclinaison de l’appareil. Avant de brancher l’appareil à l’alimentation électrique, patientez pendant 24 h 24 heures (Fig. 5.8) pour permettre à...
 • Page 135: 6- Utilisation

  6- Utilisation 6.1 Avant la première utilisation ▶ Retirez tous les emballages. Il s’agit entre autres de la base en mousse et du ruban adhésif qui maintiennent les accessoires de la cave à vin à l’intérieur et à l’extérieur. Tenez-les hors de portée des enfants et mettez-les au rebut dans le respect de l'environnement.
 • Page 136 6- Utilisation 6.5 Température La température de la cave à vin est préréglée à 12 °C. Elle peut être modifiée à des tem- pératures comprises entre 5 et 20 °C dans chaque compartiment. 6.5.1 Réglage de la température (Fig. 6.5-1) 6.5-1 1. Maintenez le bouton pendant environ 3 se- condes.
 • Page 137: 7- Conseils Pour Économiser De L'énergie

  7- Conseils pour économiser de l'énergie Conseils pour économiser de l’énergie ▶ Assurez-vous que l'appareil est suffisamment ventilé (Voir INSTALLATION). ▶ N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité des sources de chaleur (par exemple, les cuisinières, chauffe-eau). ▶...
 • Page 138: Équipement

  8- Équipement 8.1 Clayettes 1. Les clayettes sont conçues pour le stockage et le retrait faciles du vin. Elles peuvent être nettoyées à l’aide d’une serviette douce. 2. Les bouteilles de format régulier ayant un dia- mètre de 78 mm peuvent être empilées (Fig. 8.1). 3.
 • Page 139: 9- Entretien Et Nettoyage

  9- Entretien et nettoyage AVERTISSEMENT ! Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation avant de le nettoyer. 9.1 Généralités Nettoyez l’appareil uniquement lorsqu’il ne contient que peu ou pas de vin. Ne le nettoyez que lorsqu’il est sale. AVERTISSEMENT ! ▶ Évitez de nettoyer l'appareil à l'aide de brosses dures, métalliques, de détergent en poudre, d'es- sence, d'acétate d'amyle, d'acétone et toute autre solution similaire organique, acide ou alcaline.
 • Page 140 9- Entretien et nettoyage 9.3 Remplacement du désodorisant 9.3-2 9.3-1 Le filtre à charbon doit être remplacé tous les 3 à 5 ans. 1. Retirez le filtre à charbon (A) à l’aide de sa poignée (Fig. 9.3-1). 2. Tournez-le à gauche et retirez-le. 9.3-3 3.
 • Page 141: 10- Dépannage

  10- Dépannage Vous pouvez résoudre plusieurs problèmes qui surviennent sans expertise particulière. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les solutions possibles en suivant les instruc- tions ci-dessous avant de contacter un service après-vente. Consultez la section SER- VICE CLIENT. AVERTISSEMENT ! ▶...
 • Page 142 10- Dépannage 10.2 Dépannage sans affichage de code Problème Causes probables Solutions possibles Le compresseur • La fiche secteur n’est pas bran- • Branchez la fiche. fonctionne chée sur la prise secteur. pas. L'appareil tourne • La température intérieure et exté- •...
 • Page 143 10- Dépannage Problème Causes probables Solutions possibles L’humidité s’accu- • Le climat est trop chaud et trop • Ceci est normal en zone humide mule sur la surface humide. et cela change lorsque l'humidité extérieure de la diminue. cave à vin. •...
 • Page 144: 11- Informations Techniques

  11- Informations techniques réglementation UE N° 1060/2010 11.1 Fiche du produit conforme à la Marque de fabrique Haier Numéro d'identification du modèle WS53GDA Cave à vin Catégorie du modèle Catégorie de réfrigération domestique Classe d'efficacité énergétique Consommation énergétique annuelle (kWh/an) Volume de conservation réfrigération (L) - du compartiment de stockage du vin Volume de conservation congélation (L)
 • Page 145: 12- Service Client

  Si vous ne trouvez pas de solution, veuillez contacter ▶ votre vendeur local ou ▶ rendez-vous sur le site www.haier.com, dans la zone Service et support, vous trou- verez des numéros de téléphone et une FAQ. Vous pourrez également contacter le service de réclamation.
 • Page 147 Manuale dell’Utente Cantinetta per vini WS53GDA...
 • Page 148 Grazie Vi ringraziamo per aver deciso di acquistare un prodotto Haier. Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a usare il dispositivo. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a trarre il meglio da questo dispositivo e vi garantiranno altresì sicurezza in fase di installazione, uso e manu- tenzione del dispositivo.
 • Page 149 Indice 1- Informazioni di sicurezza ......................4 2- I mpiegoc onformea llos copop revisto .................7 3- Descrizione del prodotto ......................8 4- Pannello di controllo ........................9 5- Installazione ..........................10 6- Utilizzo ............................13 7- Suggerimenti per il risparmio di energia................15 8 - Strumentazione ........................16 9- Cura e pulizia ..........................17 10- Guida alla risoluzione dei problemi ..................19...
 • Page 150: 1- Informazioni Di Sicurezza

  1- Informazioni di sicurezza Prima di accendere il dispositivo per la prima volta, leggere i se- guenti suggerimenti di sicurezza: AVVERTENZA! Prima di iniziare a usare il dispositivo ▶ Verificare che non vi siano danni verificatisi in fase di trasporto. ▶...
 • Page 151 1- Informazioni di sicurezza AVVERTENZA! Uso quotidiano ▶ Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni di età ed oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'appa- recchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativa- mente all'uso sicuro dell'apparecchiatura stessa e se ne hanno com- preso i rischi.
 • Page 152 1- Informazioni di sicurezza AVVERTENZA! Uso quotidiano ▶ Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell’apparecchiatura, a meno che non siano consigliati dal produttore. Manutenzione/pulizia ▶ Verificare che i bambini siano supervisionati se eseguono operazioni di pulizia e manutenzione. ▶ Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di intrapren- dere qualsiasi intervento di manutenzione.
 • Page 153: 2- Impiego Conforme Allo Scopo Previsto

  2- Impiego conforme allo scopo previsto 2.1 Uso previsto Questa apparecchiatura è stata pensata per essere usata unicamente per la conserva- zione del vino. È stato progettato esclusivamente per essere usato all'interno di case con atmosfere asciutte all'interno. Questo prodotto è stato progettato unicamente per un uso domestico.
 • Page 154: 3- Descrizione Del Prodotto

  3- Descrizione del prodotto Informativa: Differenze A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, alcune delle illustrazioni all’interno di questo manuale potrebbero differire dal modello attuale. Immagine dell’apparecchiatura (Fig. 3.1 e Fig. 3.2) 1 Ripiani interni 2 Scomparto centrale 3 Scatola di conservazione dell’acqua 4 Ripiani più...
 • Page 155: 4- Pannello Di Controllo

  4- Pannello di controllo Pannello di controllo (Fig. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Pulsante di regolazione della temperatura: su Display della temperatura Pulsante di regolazione della temperatura: giù Pulsante di impostazione della temperatura Pulsante spia interna e interruttore °C/°F Pulsante di alimentazione...
 • Page 156: 5- Installazione

  5- Installazione 5.1 Disimballaggio AVVERTENZA! ▶ L'apparecchiatura è pesante. Spostarlo sempre in due. ▶ Conservare tutti i materiali dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente. ▶ Estrarre il dispositivo dall'imballaggio. ▶ Togliere tutti i materiali dell’imballaggio, compresa la base in schiuma, e tutto il nastro adesivo che tiene gli accessori in posizione.
 • Page 157 5- Installazione 5.5 Allineare l’apparecchiatura L'apparecchiatura dovrebbe essere collocato su una su- perficie piatta e resistente. Inclinare l’apparecchiatura leggermente all’indietro (Fig. 5.5). Impostare i piedini anteriori regolabili fino al livello de- max 45° siderato ruotandoli. Sarà possibile verificare la stabilità andando ad agire in modo alternato sulle diagonali.
 • Page 158 5- Installazione 5.8 Tempo d’attesa L'olio di lubrificazione si trova nella capsula del com- pressore e garantisce un funzionamento senza biso- gno di interventi di manutenzione. Questo olio può entrare nel sistema a tubo chiuso in fase di trasporto se l’apparecchiatura viene inclinata. Prima di collegare il dispositivo alla sorgente di alimentazione attendere 24 h 24 ore (Fig.
 • Page 159: 6- Utilizzo

  6- Utilizzo 6.1 Prima di iniziare a usare il dispositivo ▶ Togliere tutti i materiali dell'imballaggio. Ciò comprende la base della schiuma e tutto il na- stro adesivo che tiene fermi gli accessori della cantinetta per vini all’interno e all'esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini e smaltire in modo rispettoso dell’ambiente.
 • Page 160 6- Utilizzo 6.5 Temperatura La temperatura della cantinetta per vini è preimpostata su 12 °C. Può essere modificata su qualsiasi temperatura compresa fra 5 °C e 20 °C per gli scomparti singoli. 6.5.1 Impostazione della temperatura (Fig. 6.5-1) 6.5-1 Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi. Il display della temperatura per il vano superiore inizia a lampeggiare.
 • Page 161: 7- Suggerimenti Per Il Risparmio Di Energia

  7- Suggerimenti per il risparmio di energia Suggerimenti per risparmiare energia ▶ Verificare che il dispositivo disponga di una ventilazione adeguata (cfr. INSTALLA- ZIONE). ▶ Non installare il dispositivo direttamente esposto alla luce del sole o vicino a sorgenti di alimentazione (ad esempio: stufe, riscaldatori). ▶...
 • Page 162: Strumentazione

  8- Strumentazione 8.1 Ripiani 1. I ripiani sono stati progettati per una facile conser- vazione ed estrazione del vino. Possono essere puliti con un panno morbido. 2. Sarà possibile impilare le bottiglie di dimensioni normali con un diametro di 78 mm (Fig. 8.1). 3.
 • Page 163: 9- Cura E Pulizia

  9- Cura e pulizia AVVERTENZA! Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente prima di avviare le operazioni di pulizia. 9.1 Norme di sicurezza generali Pulire il dispositivo solamente quando all'interno c’è poco vino o quando è completamente vuoto. Sarà necessario pulirlo solo quando è sporco. AVVERTENZA! ▶...
 • Page 164 9- Cura e pulizia 9.3 Sostituzione del dispositivo elimi- 9.3-2 9.3-1 na-odori Il filtro a carbone dovrebbe essere sostituito ogni 3 a 5 anni. 1. Prendere il filtro a carbone (A) per la maniglia (Fig. 9.3-1). 9.3-3 2. Ruotarlo verso sinistra, quindi estrarlo. 3.
 • Page 165: 10- Guida Alla Risoluzione Dei Problemi

  10- Guida alla risoluzione dei problemi Sarà possibile risolvere molti dei problemi che si potrebbero presentare senza disporre di un’e- sperienza specifica. In caso di problemi controllare tutte le possibilità indicate e attenersi alle se- guenti istruzioni prima di contattare il servizio post vendita. Cfr. ASSISTENZA CLIENTI. AVVERTENZA! ▶...
 • Page 166 10- Guida alla risoluzione dei problemi 10.2 Guida alla risoluzione dei problemi senza codice a display Problema Possibile causa Possibile soluzione compressore • La spina non è collegata alla presa • Inserire la spina nella presa. non funziona. di corrente. Il dispositivo fun- •...
 • Page 167 10- Guida alla risoluzione dei problemi Problema Possibile causa Possibile soluzione Formazione • Il clima è troppo caldo e troppo • Aumentare la temperatura. umidità all’interno umido. dello scomparto • Una porta del dispositivo non è • Chiudere la porta. della cantinetta stata chiusa correttamente.
 • Page 168: 11- Dati Tecnici

  UE numero 11.1 Scheda prodotto conformemente alla 1060/2010 Marchio commerciale Haier Identificatore modello WS53GDA Cantinetta per vini Categoria del modello Categoria di raffreddamento per la casa Classe di efficienza energetica Consumo energetico annuo (kWh/anno) Volume di conservazione raffreddamento (L)
 • Page 169: 12- Servizio Di Assistenza

  Qualora non fosse possibile trovare una soluzione, contattare ▶ il proprio rivenditore locale ▶ l’area Assistenza & Supporto su www.haier.com dove è possibile trovare numeri di telefono e Domande Frequenti e da dove è possibile attivare la richiesta di intervento.
 • Page 171 Gebruikshandleiding Wijnkelder WS53GDA...
 • Page 172 Dank u Dank u voor uw aankoop van dit Haier product. Lees deze handleiding grondig voor u het apparaat in gebruik neemt. De handleiding bevat belangrijke informatie die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het veilig en correct te installeren, gebruiken en onderhouden.
 • Page 173 Inhoud 1- Veiligheidsinformatie ........................ .4 2- Beoogd gebruik .......................... .7 3- Productbeschrijving ........................8 4- Bedieningspaneel ........................9 5- Installatie .............................10 6- Gebruik ............................13 7- Energiebesparing tips ......................15 8 - Apparatuur ..........................16 9- Zorg en reiniging ........................17 10- Probleemoplossen.........................19 11- Technische gegevens ......................22 12- Klantendienst ..........................23...
 • Page 174: 1- Veiligheidsinformatie

  1- Veiligheidsinformatie Voor u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het veilig- heidsadvies lezen!: WAARSCHUWING! Voor de eerste ingebruikname ▶ Zorg ervoor dat er geen schade is opgetreden tijdens het transport. ▶ Verwijder alle verpakking en buiten de buurt van kinderen bewaren. ▶...
 • Page 175 1- Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING! Dagelijks gebruik ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico’s.
 • Page 176 1- Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING! Dagelijks gebruik ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in de opbergvakken van het ap- paraat, tenzij ze worden aanbevolen door de fabrikant. Onderhoud/reinigen ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze het apparaat rei- nigen of onderhouden. ▶...
 • Page 177: 2- Beoogd Gebruik

  2- Beoogd gebruik 2.1 Beoogd gebruik Dit apparaat is exclusief bedoeld voor het opslaan van wijn. Het werd exclusief ontworpen voor gebruik in droge huishoudelijke ruimten. het is enkel bedoeld voor huishoudelijk ge- bruik. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegelaten.
 • Page 178: 3- Productbeschrijving

  3- Productbeschrijving Opgelet: Verschillen Omwille van technische wijzigingen en uiteenlopende modellen kunnen de illustraties in deze handleiding verschillen van uw model. Foto van apparaat (Afb. 3.1 en 3.2) 1 Interne laden 2 Middelste partitie 3 Water opbergvak 4 Kortere laden 5 Instelbare voetjes 6 Scherm (vooraan op de deur) 7 LED lamp...
 • Page 179: 4-Bedieningspaneel

  4-Bedieningspaneel Bedieningspaneel (Afb. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Temperatuur instelling knop: omhoog Temperatuur scherm Temperatuur instelling knop: omlaag Temperatuurinstelling knop Knop voor intern licht en °C/°F-schakelaar Aan/Uit knop...
 • Page 180: 5- Installatie

  5- Installatie 5.1 Uitpakken WAARSCHUWING! ▶ Het apparaat is zwaar. Draag het altijd met twee personen. ▶ Houd alle verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieu- vriendelijke wijze. ▶ Verwijder het apparaat uit de verpakking. ▶...
 • Page 181 5- Installatie 5.5 Het apparaat uitlijnen Het apparaat moet op een vlakke en stevige onder- grond worden geplaatst. 1. Kantel de koelkast lichtjes naar achter (Afb. 5.5). 2. Stel de instelbare voet vooraan in op het gewenste niveau door er aan te draaien. max 45°...
 • Page 182 5- Installatie 5.8 Wachttijd De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de cap- sule van de compressor. Deze olie kan doorheen de af- gesloten leidingen dringen als het apparaat gekanteld wordt tijdens transport. Voor u het apparaat aansluit op het elektrisch net moet u 24 uur (Afb. 5.8) wachten 24 h zodat de olie in de capsule kan stromen.
 • Page 183: 6- Gebruik

  6- Gebruik 6.1 Voor de eerste ingebruikname ▶ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Dit omvat het schuim en de plakband waarmee de interne en externe wijnkelder accessoires bevestigd zijn op de koelkast. Houd ze buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze. ▶...
 • Page 184 6- Gebruik 6.5 Temperatuur De temperatuur van de wijnkelder wordt vooringesteld op 12°C. Ze kan worden gewijzigd op een temperatuur tussen 5°C en 20°C voor de individuele opbergvakken. 6.5.1 De temperatuur instellen (Afb. 6.5-1) 6.5-1 Houd de knop ingedrukt gedurende 3 seconden. Het temperatuurscherm voor het bovenste opberg- vak begint te knipperen.
 • Page 185: 7- Energiebesparing Tips

  tips 7- Energiebesparing Energiebesparing tips ▶ Zorg ervoor dat het apparaat correct geventileerd is (zie INSTALLATIE). ▶ U mag het apparaat niet installeren in direct zonlicht of in de buurt van warmtebron- nen (bijv. fornuizen, verwarming). ▶ Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik verhoogt hoe lager de temperatuur van het apparaat wordt ingesteld.
 • Page 186: Apparatuur

  8- Apparatuur 8.1 Laden 1. De laden zijn ontworpen voor een eenvoudige op- berging en gemakkelijke verwijdering van de wijn. Ze kunnen worden gereinigd met een zachte doek. 2. Normale flessen met een diameter van 78 mm kunnen worden gestapeld (Afb. 8.1). 3.
 • Page 187: 9- Zorg En Reiniging

  9- Zorg en reiniging WAARSCHUWING! Ontkoppel het apparaat van het elektrisch net voor de reiniging. 9.1 Algemeen Reinig het apparaat als er slechts een kleine hoeveelheid of geen wijn wordt opgeslagen. Het is enkel te reinigen wanneer u vuil opmerkt. WAARSCHUWING! ▶...
 • Page 188 9- Zorg en reiniging 9.3 De ontgeurder vervangen 9.3-2 9.3-1 De koolstoffilter moet elke 3 tot 5 jaar worden vervan- gen. 1. Verwijder de koolstoffilter (A) bij het handvat (Afb. 9.3-1). 2. Draai hem naar links en verwijder hem. 9.3-3 3.
 • Page 189: 10- Probleemoplossen

  10- Probleemoplossen U kunt vele problemen die zich voordoen zelf oplossen zonder specifieke expertise. In het geval van een probleem moet u alle weergegeven mogelijkheden controleren en de onderstaande instructies volgen voor u contact opneemt met de dienst na verkoop. Zie KLANTENDIENST.
 • Page 190 10- Probleemoplossen 10.2 Probleemoplossing zonder weergavecode Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing compressor • De stekker is niet ingevoerd in het • Voer de stekker in het stopcon- werkt niet. stopcontact. tact. Het apparaat draait • De interne en externe tempera- •...
 • Page 191 10- Probleemoplossen Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Vocht accumu- • Het klimaat is te warm en te voch- • Dit is normaal in een vochtig kli- leert op de buiten- tig. maat en zal veranderen wanneer zijde van de wijn- de vochtigheidsgraad daalt.
 • Page 192: 11- Technische Gegevens

  11- Technische gegevens 11.1 Productfiche conform regel EU Nr. 1060/2010 Handelsmerk Haier Modelidentificatie WS53GDA Wijnkelder Categorie van het model Huishoudelijke koeling categorie Energie efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar) Opslagvolume koelen (L) - van wijn opbergvak Opslagvolume vriezen (L) Ster classificatie Laagste opslagtemperatuur van het 5 °C...
 • Page 193: 12- Klantendienst

  12- Klantendienst We raden onze Haier klantendienst aan en het gebruik van originele reserveonderdelen. Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie PROBLEEMOPLOSSEN controleren. Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met ▶...
 • Page 195 Instrukcja obsługi Chłodziarka do win WS53GDA...
 • Page 196 Dziękujemy Dziękujemy za zakup produktu Haier. Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja za- wiera ważne informacje, które pomogą Ci uzyskać jak najlepszą pracę urządzenia i zapew- nić bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację. Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby zawsze można było znaleźć w niej informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.
 • Page 197 Zawartość 1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa.................4 2- Przeznaczenie ..........................7 3- Opis produktu ..........................8 4- Panel kontrolny ..........................9 5- Instalacja .............................10 6- Użytkowanie ..........................13 7- Porady dotyczące oszczędzania energii ................15 8 - Wyposażenie ..........................16 9- Konserwacja i czyszczenie .....................17 10- Rozwiązywanie problemów....................19 11- Dane techniczne ........................22 12- Obsługa klienta ........................23...
 • Page 198: 1- Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!: OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym użyciem ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych. ▶ Usuń wszystkie opakowania i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. ▶ Jeśli Twoja chłodziarka do win została przechylona z jakiegokolwiek powodu, poczekaj 24 godziny przed jej podłączeniem do zasilania.
 • Page 199 1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Codzienne używanie ▶ Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub star- sze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysło- wą, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać...
 • Page 200 1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Codzienne używanie ▶ Nie używaj urządzeń elektrycznych w komorze urządzenia, chyba, że są rekomendowane przez producenta. Konserwacja/utrzymywanie w czystości ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konser- wacji urządzenia. ▶ Przed podjęciem jakichkolwiek rutynowych prac konserwacyjnych odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
 • Page 201: 2- Przeznaczenie

  2- Przeznaczenie 2.1 Przeznaczenie To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania wina. Zostało ono zapro- jektowany do stosowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do zastosowania komercyjnego. Zmiany i modyfikacje urządzenia nie są dozwolone. Używanie niezgodne z przeznacze- niem może spowodować...
 • Page 202: 3- Opis Produktu

  3- Opis produktu Uwaga: Różnice Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu. Rysunek urządzenia (rys. 3.1 i 3.2) 1 Półki wewnętrzne 2 Środkowa przegroda 3 Pojemnik do przechowywania wody 4 Krótsze półki 5 Regulowane stopki 6 Wyświetlacz (z przodu drzwi)
 • Page 203: 4- Panel Kontrolny

  4- Panel kontrolny Panel kontrolny (rys. 4) UPPER LOWER TEMP LIGHT POWER Przycisk regulacji temperatury: w górę Wyświetlacz temperatury Przycisk regulacji temperatury: w dół Przycisk ustawiania temperatury Przycisk światła wewnętrznego i przełącznik °F/°C Przycisk zasilania...
 • Page 204: 5- Instalacja

  5- Instalacja 5.1 Rozpakowanie OSTRZEŻENIE! ▶ Urządzenie jest ciężkie. Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób. ▶ Zachowaj wszystkie materiały opakowania poza zasięgiem dzieci i wyrzucić je w sposób przyjazny dla środowiska. ▶ Wyjmij urządzenie z opakowania. ▶ Usuń...
 • Page 205 5- Instalacja 5.5 Ustawianie urządzenia Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i sta- bilnej powierzchni. 1. Pochyl urządzenie lekko do tyłu (rys. 5.5). 2. Ustaw przednie stopki na żądanym poziomie, przekręcając je. max 45° 3. Stabilność można sprawdzić popychając na prze- mian rogi urządzenia.
 • Page 206 5- Instalacja 5.8 Czas oczekiwania W kapsułce sprężarki znajduje się olej do bezobsługo- wej konserwacji. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu przechylo- nego urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać 24 godziny (rys. 5.8), aby olej 24 h spłynął...
 • Page 207: 6- Użytkowanie

  6- Użytkowanie 6.1 Przed pierwszym użyciem ▶ Usuń wszystkie materiały opakowania. Obejmuje to podstawę styropianową oraz taśmę przylepną, utrzymującą na miejscu części znajdujące się na zewnątrz i wewnątrz chło- dziarki do win. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i wyrzucić je w sposób przyjazny dla śro- dowiska.
 • Page 208 6- Użytkowanie 6.5 Temperatura Temperatura chłodziarki do win jest ustawiona fabrycznie na 12°C. Można ją zmienić do dowolnej temperatury pomiędzy 5°C i 20°C, indywidualnie dla poszczególnych komór. 6.5.1 Ustawianie temperatury (rys. 6.5-1) 6,5-1 1. Przytrzymaj przycisk b przez około 3 sekundy. Temperatura górnej komory zacznie migać...
 • Page 209: 7- Porady Dotyczące Oszczędzania Energii

  7- Porady dotyczące oszczędzania energii Porady dotyczące oszczędzania energii ▶ Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz: INSTALACJA). ▶ Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni sło- necznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników). ▶...
 • Page 210: Wyposażenie

  8- Wyposażenie 8.1 Półki 1. Półki zostały zaprojektowane do łatwego prze- chowywania i łatwego wyciągania wina. Mogą być czyszczone miękkim ręcznikiem. 2. Można na nich układać normalne butelki o średnicy 78mm (rys. 8.1). 3. Butelki magnum można układać na dolnej półce. 4.
 • Page 211: 9- Konserwacja I Czyszczenie

  9- Konserwacja i czyszczenie OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci. 9.1 Informacje ogólne Czyść urządzenie, gdy jest w nim niewiele wina lub jest puste. Czyszczenie konieczne jest tylko wtedy, gdy jest zabrudzone. OSTRZEŻENIE! ▶ Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergen- tów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicz- nych, kwasu lub roztworów alkalicznych.
 • Page 212 9- Konserwacja i czyszczenie 9.3 Wymiana odświeżacza 9.3-2 9.3-1 Filtr węglowy powinien być wymieniany co 3 do 5 lat. 1. Chwyć filtr węglowy (A) za uchwyt (rys. 9.3-1). 2. Przekręć go w lewo i wyjmij. 3. Włóż nowy filtr (rys. 9.3-2) uchwytem w pozycji 9.3-3 pionowej (rys.
 • Page 213: 10- Rozwiązywanie Problemów

  10- Rozwiązywanie problemów Możesz rozwiązać wiele pojawiających się problemów bez specjalistycznej wiedzy. W przy- padku problemu prosimy sprawdzić wszystkie przedstawione możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażną. Patrz: OBSŁUGA KLIENTA. OSTRZEŻENIE! ▶ Przed przystąpieniem do konserwacji, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 • Page 214 10- Rozwiązywanie problemów 10.2 Rozwiązywanie problemów bez wyświetlonego kodu Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie Sprężarka • Wtyczka nie jest włożona do • Podłącz wtyczkę sieciową. działa. gniazdka. Urządzenie działa • Temperatura wewnątrz lub na ze- • W tym przypadku, to normalne, często lub przez wnątrz jest zbyt wysoka.
 • Page 215 10- Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie Wilgotność gro- • Klimat jest zbyt ciepły i zbyt wilgot- • Jest to normalne zjawisko w wil- madzi się gotnym klimacie i zmieni się, gdy z e w n ę t r z n e j wilgotność...
 • Page 216: 11- Dane Techniczne

  11- Dane techniczne 11.1 Karta produktu, zgodnie z Zarządzeniem UE Nr 1060/2010 Znak towarowy Haier Identyfikator modelu WS53GDA Chłodziarka do win Kategoria modelu Kategoria chłodzenia domowego Klasa efektywności energetycznej Roczne zużycie energii (kWh/rok) Objętość komory chłodzenia (l) - komory do przechowywania wina Objętość...
 • Page 217: 12- Obsługa Klienta

  12- Obsługa klienta Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamien- nych. Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, prosimy o kontakt ▶ z twoim lokalnym sprzedawcą lub ▶ miejscowym Serwisem na www.haier.com, gdzie można znaleźć numery telefonów i FAQ, oraz gdzie można aktywować...