Download Print this page

Bosch GOP Professional 30-28 Original Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 4A9 (2018.06) T / 115
1 609 92A 4A9
GOP Professional
30-28 | 40-30 | 55-36
‫األصلي‬
‫التشغيل‬
en Original instructions
ar
‫اصلی‬
‫راهنمای‬
fr
Notice originale
fa
es Manual original
pt Manual original
zh 正本使用说明书
zh 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ
ต้ น แบบ
id
Petunjuk-Petunjuk untuk Penggun-
aan Orisinal
vi
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
‫دليل‬
‫دفترچه‬

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GOP Professional 30-28

 • Page 1 Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GOP Professional GERMANY www.bosch-pt.com 30-28 | 40-30 | 55-36 1 609 92A 4A9 (2018.06) T / 115 1 609 92A 4A9 ‫األصلي‬ ‫التشغيل‬ ‫دليل‬ en Original instructions ‫اصلی‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬ Notice originale es Manual original pt Manual original zh 正本使用说明书...
 • Page 2: Table Of Contents

  中文 .............页次 45 繁體中文..........頁次 52 한국어 ..........페이지 60 ไทย ............หน้ า 68 Bahasa Indonesia........Halaman 77 Tiếng Việt ..........Trang 85 ‫59 الصفحة ..........عربي‬ ‫401 صفحه ..........آفارسی‬ ............1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 3 (11) (10) GOP 30-28 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 4 (13) (12) (14) (15) (10) (11) GOP 40-30 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 5 (12) (14) (15) (10) (11) GOP 55-36 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 6 GAS 35 L SFC+ GAS 35 L AFC GAS 35 M AFC Ø 22 mm: 2 608 000 572 (3 m) GAS 55 M AFC 2 608 000 568 (5 m) 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 7: English

  If damaged, have the power of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten- tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 8: Specifications

  Clean the air vents on your power tool regularly. The edges and flush with surfaces. The power tool must only be motor’s fan will draw the dust inside the housing and ex- operated using Bosch accessories. cessive accumulation of powdered metal may cause elec- trical hazards.
 • Page 9 The given vibration level and noise emission value represent and may be used to compare power tools. They may also be the main applications of the power tool. However, if the Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 10 Fitting Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool. The following table shows examples of application tools. You can find additional application tools in Bosch’s extensive range of accessories. Application tool Material...
 • Page 11 Routing of thin mosaic tiles HCS universal joint Expansion joints, window Cutting soft materials; cutter putty, insulation materials example: Cutting silicone expansion joints or window (rock wool) putty Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 12 (14) of the depth stop shut to fix the depth stop in position. tion tool/accessory will be ejected. Selecting a sanding sheet Different sanding sheets are available, depending on the material you are working with and the required surface removal rate: 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 13 Push the clamping lever (16) shut to You can use all sanding sheets, polishing and cleaning fix the dust extraction system in position. fleeces from the Delta 93 mm series in Bosch’s range of ac- Attach the dust extraction adapter (18) of the dust extrac- cessories.
 • Page 14 Use only original Bosch sanding accessories. Operating principle Always connect a dust extraction system for sanding. The oscillating drive causes the application tool to oscillate Scraping back and forth up to 20,000 times per minute.
 • Page 15 In order to avoid safety hazards, if the power supply cord Bosch Service Center 79, needs to be replaced, this must be done by Bosch or by a Crystal Bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli customer service centre that is authorised to repair Bosch Mumbai–400018...
 • Page 16 E-mail: josephkr@aaalmutawa.com Fax: 02 7587525 Lebanon Vietnam Tehini Hana & Co. S.A.R.L. Branch of Bosch Vietnam Co., Ltd in HCMC P.O. Box 90-449 14th floor, Deutsches Haus, 33 Le Duan Jdeideh Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Dora-Beirut Tel.: (028) 6258 3690...
 • Page 17: Français

  Français | 17 Phone: +967-1-202010 Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Fax: +967-1-279029 Power Tools E-mail: tech-tools@abualrejal.com Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 Ethiopia Customer Contact Center Forever plc Inside Australia: Kebele 2,754, BP 4806, Phone: (01300) 307044 Addis Ababa...
 • Page 18 électrique. En cas de dom- les blessures. mages, faire réparer l’outil électrique avant de l’utili- Éviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’in- terrupteur est en position arrêt avant de brancher 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 19 été travaillés pendant une pé- reux et les éléments de fixation (par ex. clous en acier non riode assez longue. trempé, agrafes). Il convient également pour le découpage/ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 20 Portez un casque antibruit ! Valeurs globales de vibration a (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à EN 62841-2-4 : Ponçage : Sciage avec lame plongeante : 10,5 Sciage avec lame segment : 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 21 Le tableau suivant donne des exemples d’accessoires de travail. Vous trouverez d’autres accessoires de travail dans la gamme très fournie d’accessoires Bosch. Accessoire de travail Matériau Utilisation Lame segment bi- Bois et dérivés, plas-...
 • Page 22 Grattoir, flexible Colle à moquette, restes Grattage souple sur supports tendres ; de peinture, silicone Exemples : enlèvement de joints de silicone, de restes de colle à moquette ou de peinture 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 23 Orientez l’accessoire dans la position la plus favorable pour Montage/changement d’accessoire (GOP 40‑30/ le travail à effectuer et emboîtez-le dans le porte-outil (4). GOP 55‑36) Enlevez l’accessoire de travail éventuellement en place. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 24 Celles-ci peuvent être fixées rapi- non-tissés à polir et de nettoyage de 93 mm (voir la gamme dement et facilement. d’accessoires Bosch destinés aux ponceuses delta). Tapotez légèrement sur le revêtement auto-agrippant du pla- Procédez de la même façon pour fixer les accessoires de teau de ponçage (9) avant de mettre en place la feuille abra-...
 • Page 25 Marche/Arrêt (1) vers l’avant dans la position Il n’est possible d’effectuer des coupes plongeantes « I ». que pour des matériaux tendres tels que le bois, les plaques de plâtre, etc. ! Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 26 Enlevez les corps étrangers présents dans le matériau de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor- ou utilisez des lames bimétal. mations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch- Tronçonnage pt.com L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre dispo- Remarque : Lors du tronçonnage de carrelages muraux et...
 • Page 27: Español

  No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con- char con las piezas en movimiento. diciones húmedas. Existe el peligro de recibir una des- Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 28 Los útiles están muy afilados y corre riesgo a le- piezas de repuesto originales. Solamente así se mantie- sionarse. ne la seguridad de la herramienta eléctrica. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 29 El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: Nivel de presión sonora dB(A) Nivel de potencia acústica dB(A) Tolerancia K ¡Llevar una protección de los oídos! Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 30 En la tabla siguiente se muestran algunos de los útiles a título de ejemplo. Una variedad de útiles adicionales los encontrará en el amplio programa de accesorios Bosch. Útil Material Aplicación...
 • Page 31 Multicuchilla HCS Cartón alquitranado para Corte rápido y preciso de material blando y materiales fle- tejados, alfombras, cés- xibles abrasivos; Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 32 (ver figura en página ilustrada, la inscripción Para quitar el útil, con la llave macho hexagonal (7) suelte el del útil deberá ser legible desde arriba). tornillo de sujeción (6) y retire la herramienta. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 33 Los accesorios como el vellón o el fieltro para pulir se fijan lijadora (9), luego aplique la hoja lijadora sobre el plato lija- de igual manera sobre la placa lijadora. dor y presiónela firmemente. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 34 Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue- Solamente utilice hojas de sierra sin daños y en per- den funcionar también a 220 V. fecto estado. Las hojas de sierra deformadas o melladas 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 35: Mantenimiento Y Servicio

  La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá plear en su lugar hojas de sierra bimetálicas. ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado División para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la Indicación: Al cortar azulejos de pared, tenga en cuenta que...
 • Page 36: Português

  Tel.: (593) 4 220 4000 E-mail: ventas@bosch.com.ec www.bosch.ec Instruções de segurança México Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Instruções gerais de segurança para Calle Robert Bosch No. 405 ferramentas eléctricas C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México Tel.: (52) 55 528430-62...
 • Page 37 Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de reposição originais. Desta forma é assegurado o recolha, assegure‑se de que estejam conectados e funcionamento seguro do aparelho. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 38 à borda e à face. A ferramenta elétrica só pode ser químicas e o material de lixar está quente após longo usada com acessórios Bosch. período de trabalho. Manter as mãos afastadas da área de serrar. Não tocar Componentes ilustrados na peça a ser trabalhada pelo lado de baixo.
 • Page 39 Para uma estimação exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 40 Selecionar acessório Tenha em atenção as ferramentas de trabalho previstas para a sua ferramenta elétrica. A tabela a seguir apresenta exemplos de ferramentas de trabalho. Outras ferramentas de trabalho encontram-se no amplo programa de acessórios Bosch. Ferramenta de trabalho Material Aplicação Lâmina de serra de...
 • Page 41 Exemplo: corte rápido de madeira com pregos, corte de bimetal para placas revestidas a imersão profundo em placas revestidas e encurtamento madeira e metal plástico, pregos e preciso de caixilhos de portas parafusos não temperados Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 42 (14) do batente de profundidade, para fixar o batente de profundidade. Seleção da folha de lixa Estão disponíveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a processar e com o desbaste desejado da superfície: 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 43 (cromato, produtos de proteção da madeira). Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja Material que contém asbesto só deve ser processado por extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco. pessoal especializado. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 44 20.000 vezes por minuto para trás e para a frente. Isso metal, para processar outros materiais. permite um trabalho preciso no espaço mais limitado. Só utilizar acessórios de lixar originais Bosch. Ligue sempre uma aspiração de pó para lixar. Trabalhar com reduzida e uniforme força de pressão, caso contrário o desempenho...
 • Page 45: 中文

  在所有下列的警告中术语" 电动工具" 指市电驱动 Se for necessário substituir o cabo de ligação, isto deverá (有线)电动工具或电池驱动(无线)电动工具。 ser realizado pela Bosch ou por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas elétricas Bosch para 工作场地的安全 evitar riscos de segurança.
 • Page 46 (1) 起停开关 针对多功能切割打磨机的安全规章 (2) 振荡次数设定钮 在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行 (3) 通气孔 操作时,要通过绝缘握持面来握持工具。 切削附 (4) 工具夹头 件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从 而使操作者受到电击。 (5) 插入式锯片 本电动工具仅可用于干法研磨。水进入电动工具 (6) 夹紧螺栓(GOP 30‑28) 将增加电击危险。 (7) 内六角扳手(GOP 30‑28) 注意火灾危险!应避免磨料和研磨机过热。每次 (8) 集尘装置 工作休息前都要清空集尘腔。集尘袋、微过滤 (9) 磨板 器、纸袋(或者吸尘器的过滤袋或过滤器)内的 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 47 根据 EN 62841-2-4 确定噪声辐射值。 评价为A的电动工具噪音水平通常为: 声压水平 分贝 声功率水平 分贝 不确定性系数K 请佩戴防护耳罩! 根据 EN 62841-2-4 确定振荡总值a (三个方向的矢量和)和不确定性系数K: 打磨: 用插入式锯片锯切: 10.5 用节段锯片锯切: 刮削: 本使用说明书中提供的震动水平和噪音发射值是根 噪音发射值可能会不同。这样在整个工作时间内会 据EN 62841中规定的测量方式所测得的,因此可以 明显地提高震动和噪音发射量。 用来在电动工具之间进行比较。也适用于震动和噪 为了准确地评估震动和噪音发射,还必须考虑到关 音发射的初步评估。 机的时间,以及开机后尚未正式工作之前的待命时 该震动水平和噪音发射值代表着电动工具用于主要 间。这样在整个工作时间内会明显地降低震动和噪 用途时的数值。但是,如果将电动工具挪作他用、 音发射量。 使用有所偏差的工具刀头或保养不利,震动水平和 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 48 硬木,带涂层的板材 插入式切割带涂层的板材或硬木; 双金属插入式锯 比如:安装天窗 片 用于加工金属的 金属、高磨蚀性材 插入式切割耐磨材料或金属; HM插入式锯片 料、玻璃纤维、石膏 比如:切割厨房前盖板,简单切割硬化处理后的螺 板、水泥纤维板 栓、钉子和不锈钢 锯木材和金属用 软木、硬木、镶面 插入式切割带涂层的板材或硬木; 的Bi-Metall(双金 板、带塑料涂层的 比如:切短门框,为货架开孔 属)潜锯锯片 板、未经硬化处理的 钉子和螺栓 有锯齿缘的硬质 水泥接缝、软墙砖、 在紧靠边缘、角落或难够到的区域切割和分割; 合金(HM)扇形 玻璃纤维增强型塑 比如:美化操作时清除墙砖接缝,为瓷砖、石膏板 锯片 料、多孔混凝土 或塑料开孔 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 49 属)潜锯锯片 板、未经硬化处理的 板材,精准裁短门框 钉子和螺栓 锯木材和金属用 木材、耐磨的复合木 快速深插切割木材、耐磨的复合木板和塑料; 的Bi-Metall(双金 板、塑料、硬化后的 比如:快速分割小尺寸的非铁管材和型材,简单切 属)潜锯锯片 钉子和螺栓、非铁管 割未经硬化处理的钉子、螺栓和小尺寸型钢 材 用于加工金属的 不锈钢(Inox)、螺栓 快速深插切割耐磨材料或金属; HM插入式锯片 和钉子、环氧树脂、 比如:快速切割厨房前盖板,简单切割硬化处理后 玻璃纤维增强型塑 的螺栓、钉子和不锈钢 料、玻璃纤维、石膏 板、多孔混凝土 用于加工木材的 软木、膨胀螺丝套 快速深入分割和切割; HCS插入式锯片 管、销子、家具元件 也可在角落和难够到的区域紧靠边缘锯割; 比如:为安装通风格栅在软木上深插切割 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 50 用于打磨底漆(比如磨除刷子痕迹、滴状油漆和 中 条状油漆) – 填隙料 磨平底料以方便上漆 精细 把砂纸安装在磨板上/更换砂纸 您可以使用博世附件目录中Delta 93 mm系列的所 有砂纸、抛光无纺布和清洁无纺布。 磨板(9)带有尼龙织物,因此可通过魔术贴快速便捷 地固定砂纸。 您可以使用相同的方式把研磨附件,例如纤维网/抛 光毛毡等,固定在磨板上。 装入砂纸(10)前,请先敲出磨板(9)的尼龙织物,以便 实现最佳粘合效果。 吸锯尘/吸锯屑 将砂纸(10)紧贴磨板(9)一侧,然后将砂纸放到磨板上 并压紧。 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘 有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接 注意将砂纸的冲孔与磨板上的孔重叠,以确保最佳 触、吸入这些废尘,可能会有过敏反应或者感染呼 的集尘效果。 吸道疾病。 如需取下砂纸(10),请抓住顶部,然后从磨板(9)上取 某些尘埃(例如加工橡木或山毛榉的废尘)可能致 下。 癌,特别是和处理 木材的添加剂(例如木材的防腐 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 51 用寿命。 开关上出现“0”符号。 在机器上过度施压,不仅无法提高研磨功率,反而 GOP 40-30:工作灯改善了紧邻工作区域内的能见 容易损坏机器並提高砂纸的耗损率。 度。工作灯通过电动工具自动开关。 为了在角落、边缘和不易进入的区域精确地研磨, 您可以使用磨板的尖端或侧缘进行研磨。 勿直视工作灯,强光会刺眼。 点状打磨时,砂纸会变得非常热。减小振频和压 设定振荡次数 力,让砂纸定期冷却。 利用振荡次数预选调节轮(2)也可以在运行过程中预 不可以使用研磨过金属的砂纸研磨其它的物料。 选所需的振荡次数。 只能使用博世原厂的研磨附件。 正确的振荡次数是由工件和工作条件决定,唯有实 打磨时应始终连接集尘装置。 际操作才能够找出最合适的振荡次数。 锯切、切割和打磨较硬材料(比如木材或金属) 刮削 时,建议振荡级“6”,对于较软的材料(比如塑 刮削时必须选择高振荡级。 料),建议振荡级“4”。 以较平的角度和较小的压力在软底面(比如木材) 上进行操作。否则刮铲可能切入底垫中。 工作提示 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上 拔出电源插头。 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 52: 繁體中文

  不得濫用電線。 絕不能用電線搬運、拉動電動工 中国浙江省杭州市 具或拔出其插頭。 使電線遠離熱源、油、銳利邊 滨江区 緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危 滨康路567号, 險。 310052 當在戶外使用電動工具時,使用適合戶外使用的 电话:(0571)8887 5566 / 5588 延長線。適合戶外使用的軟線,將減少電擊危 传真:(0571)8887 6688 x 5566# / 5588# 險。 电子邮件:bsc.hz@cn.bosch.com www.bosch-pt.com.cn 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的, 應使用剩餘電流動作保護器(RCD)。使用RCD可 处理废弃物 降低電擊危險。 必须以符合环保要求的方式回收再利用电动工具、 附件和包装材料。 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 53 瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的 會變熱,可能會產生帶毒性的蒸汽。 用戶手中是危險的。 請務必謹慎對待刮刀與刀具。工具極為銳利,人 保養電動工具與配備。 檢查運動件是否調整到位 員可能有受傷之虞。 或卡住,檢查零件破損情況和影響電動工具運行 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件, 的其他狀況。 如有損壞,電動工具應在使用前修 會比用手持握工件更牢固。 理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切 產品和功率描述 削刃的刀具不易卡住而且容易控制。 請詳讀所有安全注意事項和指示。如未 按照使用說明書,考慮作業條件和進行的作業來 遵守安全注意事項與指示,可能導致火 使用電動工具、配件和工具的刀頭等。將電動工 災、人員遭受電擊及/或重傷。 具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危 請留意操作說明書中最前面的圖示。 險。 把手及握持區應保持乾燥、潔淨,且不得沾染任 依規定使用機器 何油液或油脂。易滑脫的把手及握持區將無法讓 您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。 本電動工具適合在木質複合板、塑膠、石膏、非鐵 金屬和固定元件(例如未經硬化處理鐵釘、夾子) 上進行鋸切和切割。它也可以加工偏軟壁磚,進行 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 54 噪音/震動值 GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36 噪音強度是依照 EN 62841-2-4之規定而測得的數值。 電動工具的噪音等級評價為 A 級,其標準評估項目包含: 音壓強度 dB(A) 聲功率位級 dB(A) 不確定性係數 K 請佩載耳罩! 振動總量 a (三個方向的向量總和)以及不確定性係數 K 是依照 EN 62841-2-4 測得: 研磨: 使用穿刺切割鋸片進行鋸切: 10.5 使用扇形鋸片進行鋸切: 刮削: 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 55 軟木、軟質塑膠、石 切口較小的截斷式切割和穿刺式切割; 的雙金屬穿刺切 膏板、薄壁鋁質異型 例如:挖出插座開孔,將銅管截短至與平面齊平、 割鋸片 材與非鐵金屬異型 在石膏板上進行穿刺式切割 材、金屬薄板、未經 對木材進行細微調整; 硬化處理的釘子和螺 例如:為安裝鎖頭而開挖的鑿孔以及按照圖樣鋸切 絲 五金配件 HCS 高碳鋼穿刺 木質複合板、軟質塑 截斷式鋸切與穿刺式鋸切; 切割鋸片(木材 膠 亦可在接近邊緣處、角落處和難以觸及的位置上進 專用) 行鋸切; 例如:為安裝通風網柵而在實木上以穿刺切割方式 切出狹長切口 雙金屬穿刺切割 硬質木材、美耐板 對美耐板或硬質木材進行穿刺式切割; 鋸片(硬木專 例如:安裝屋頂天窗時 用) Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 56 木材、油漆 不需使用研磨片即可直接研磨難以觸及的木材或油 金屬(HM)深入 漆; 式三角頭磨具 例如:磨除百葉窗片間的油漆、研磨角落處的木質 地板 有鋸齒緣的超硬 纖維玻璃、水泥墁 在具高磨蝕特性材料上進行穿刺式切割; 金屬(HM)穿刺 料、木材 例如:開鑿切挖薄型馬賽克瓷磚 切割鋸片 HCS 高碳鋼萬用 伸縮縫、窗框補土、 切割軟質材料; 細縫刀頭 隔音材料(礦棉) 例如:切割矽利康伸縮縫或窗框補土 鋸木材和金屬用 軟質木材、硬質木 在木材和金屬上進行快速又深入的穿刺式切割; 的雙金屬穿刺切 材、膠合鑲板、膠皮 例如:快速切割含釘木材、在美耐板進行深入的穿 割鋸片 板材,未經硬化處理 刺式切割、精準切短門框 的釘子和螺絲 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 57 GOP 55‑36) 限深擋塊卡上。可設成十二種不同位置,各相差 30°。 必要時得拆除已裝在機器上的嵌件工具。 請視需要調整加工深度。將限深擋塊的緊固扳桿 其做法是:請將 SDS 扳片 (12) 打開至最底位置。 (14) 壓緊,如此即可固定住限深擋塊。 嵌件工具隨之彈出。 選擇研磨片 本公司特別針對欲進行加工之各種材質以及所需之表面材料去除比例,推出各式研磨片供您選購: 研磨片 材料 用途 粒度 – 所有種類的木質材料 粗加工研磨,例如未刨平的粗糙木樑及木板 粗 (例如硬木、軟木、塑 合板、建築板材) 平面磨整以及整平凹凸不平處 中 – 金屬 粗磨和細磨木材 細 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 58 有實際操作才能夠找出最合適的振蕩次數。 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點 進行鋸切、切割與研磨時,像是木材或金屬這類較 燃。 硬的材料,建議使用振蕩等級「6」,若是塑膠這類 連接吸塵裝置(請參考圖 A) 較軟的材料,則請您使用振蕩等級「4」。 吸塵裝置 (8)僅設計用來與磨板 (9) 一起使用,搭配 作業注意事項 其他嵌件工具時無法發揮作用。 進行打磨時,一律要連接吸塵裝置。 維修電動工具或換裝零、配件之前,務必從插座 安裝吸塵裝置 (8)(配件)之前,請先取下嵌件工具 上拔出插頭。 與限深擋塊 (15)。 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。 請將吸塵裝置 (8) 推入到底,讓它跨越工具夾頭 (4) 提示:作業期間請勿用手捂住電動工具的通氣孔 後接在電動工具的軸頸上。將吸塵裝置旋轉到所需 (3),否則將導致電動工具的使用壽命縮短。 位置(不是電動工具正下方)。壓緊緊固扳桿 (16),以便將吸塵裝置固定。 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 59 建國北路一段90 號6 樓 提示:切割壁磚時請注意,嵌件工具在長時間使用 台北市10491 下很快就會耗損。 電話: (02) 2515 5388 研磨 傳真: (02) 2516 1176 磨除功率和研磨的效果原則上是由所選擇的研磨 www.bosch-pt.com.tw 片、設定的振蕩等級和操作機器時施壓的大小來決 制造商地址: 定的。 Robert Bosch Power Tools GmbH 只有完好的研磨片才能夠提高研磨效率,並且保護 羅伯特· 博世電動工具有限公司 電動工具。 70538 Stuttgart / GERMANY 操作機器時要均力施壓,如此才能夠提高研磨片的 70538 斯圖加特/ 德國 使用壽命。 廢棄物處理 在機器上施力過度,不僅無法提高研磨效率,機器 反而容易損壞並加速研磨片耗損。 必須以符合環保的方式,回收再利用損壞的機器、...
 • Page 60: 한국어

  전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다 앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서 른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다 를 잘 보관하십시오. 른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제 력을 잃기 쉽습니다. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 61 게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습 에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다. 니다. 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거 나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷이 가동 하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 62 스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전 합니다. 제품 사양 멀티커터 GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36 제품 번호 3 601 237 0.. 3 601 B31 0.. 3 601 B31 1.. 진동수 선택 ● ● ● 소비 전력 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 63 작업 시간에 걸친 진동 레벨 및 소음 배출량이 현저히 감소될 수 있습니다. 진동 작용으로부터 작업자를 안전하게 보호하기 위 해 추가적으로 다음과 같은 안전 조치가 필요합니다: 전동공구 및 공구 비트 점검, 손의 온도 유지, 작업순 서 점검. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 64 타일 소재/접합 소재의 언더 컷 및 분리 작업과 딱딱 르 제거기 시 수지, 유리섬유 강화 한 모재에서 줄질 및 연마 작업; 플라스틱, 연마성 소재 예: 타일 접착제 및 이음부 모르타르 제거 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 65 비트가 제대로 고정되었는지 점검하십시오. 잘못 워 구부러진 부분이 아래쪽을 향하게 하십시오(그래 끼워졌거나 제대로 고정되지 않은 비트는 작동하 픽 페이지 그림에서 비트의 문자 표시를 읽을 수 있 는 동안 빠져나와 위험할 수 있습니다. 음). Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 66 보쉬 액세서리 제품군의 삼각형 93 mm 표준 사양에 업할 수 있습니다. 해당되는 모든 샌딩 페이퍼, 광택 패드 및 청소용 플리 – 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 스를 사용할 수 있습니다. 사용하십시오. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 67 작동 중에도 진동수 조절 휠 (2) 을 돌러 요구되는 진 연장할 수 있습니다. 동수를 사전 조절할 수 있습니다. 필요한 진동수는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따 라 달라지므로 직접 시험을 통해 결정할 수 있습니다. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 68: ไทย

  ให้ อ อกห่ า ง 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습 การหั น เหความสนใจอาจทำให้ ท ่ า นขาดการควบคุ ม เค 니다 - www.bosch-pt.com รื ่ อ งได้ 보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서 ความปลอดภั ย เกี ่ ย วกั บ ไฟฟ้ า...
 • Page 69 หากน้ ำ เข้ า ในเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า จะเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งต่ อ การ ต้ อ งตรงตามลั ก ษณะงานของท่ า น เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ที ่ ถ ู ก ถู ก ไฟฟ้ า ดู ด Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 70 3 601 B31 1.. การตั ้ ง อั ต ราแกว่ ง สั ่ น สะเทื อ นล่ ว งหน้ า ● ● ● กำลั ง ไฟฟ้ า เข้ า กำหนด วั ต ต์ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 71 ปั จ จั ย เหล่ า นี ้ อ าจส่ ง ผลให้ ร ะดั บ การสั ่ น สะเทื อ นและระดั บ เสี ย ง ลดลงอย่ า งชั ด เจนตลอดระยะเวลาการทำงานทั ้ ง หมด Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 72 ตั ว อย่ า ง: ตั ด ร่ อ งปู น ยาแนวระหว่ า งกระเบื ้ อ งบุ ผ นั ง ออก คอนกรี ต พรุ น เพื ่ อ ซ่ อ มแซม ตั ด ช่ อ งในกระเบื ้ อ ง แผ่ น ยิ ป ซั ม หรื อ พลาสติ ก 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 73 ตั ว อย่ า ง: ตั ด พื ้ น ผิ ว ส่ ว นบนของเฟอร์ น ิ เ จอร์ ใ นครั ว อย่ า ง กลาส แผ่ น ยิ ป ซั ม รวดเร็ ว ตั ด สกรู แ ละตะปู ช ุ บ แข็ ง และสแตนเลสอย่ า ง คอนกรี ต พรุ น ง่ า ยดาย Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 74 – วั ส ดุ อ ั ด แทรก สำหรั บ ขั ด สี ร องพื ้ น ขั ้ น สุ ด ท้ า ยก่ อ นเคลื อ บเงา ละเอี ย ด 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 75 หน้ า ภาพประกอบ เครื ่ อ งดู ด ฝุ ่ น ต้ อ งมี ล ั ก ษณะการใช้ ง านที ่ เ หมาะ กั บ ประเภทวั ส ดุ ช ิ ้ น งาน Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 76 องบริ ษ ั ท ผลิ ต วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง สามารถดู ไ ด้ ใ น: www.bosch-pt.com การจ้ ว งตั ด จะทำได้ เ ฉพาะเมื ่ อ ตั ด วั ส ดุ น ิ ่ ม ตั ว อย่ า ง เช่ น...
 • Page 77: Bahasa Indonesia

  Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk tidak dapat dioperasikan. Perkakas listrik yang penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 78 Waspada terhadap risiko terbakar! Hindari benda Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan kerja dan gerinda agar tidak menjadi terlalu panas. pengoperasian. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 79 Perkakas ini sangat sesuai untuk pekerjaan di permukaan (12) Tuas SDS untuk membuka kunci perkakas (GOP yang rata dan dekat tepi. Perkakas listrik hanya boleh 40‑30/GOP 55‑36) dioperasikan dengan aksesori dari Bosch. (13) Lampu kerja (GOP 40‑30) (14) Tuas penjepit alat pengatur kedalaman Ilustrasi komponen...
 • Page 80 Tabel berikut ini menunjukkan beberapa contoh alat sisipan. Alat sisipan lainnya dapat dilihat di bagian ragam aksesori Bosch. Alat sisipan Material...
 • Page 81 Lem karpet, sisa cat, Pengikisan fleksibel pada permukaan bawah yang lunak; silikon misalnya: menghilangkan nat silikon, sisa lem karpet dan Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 82 Pasang alat sisipan dengan baut (6). Kencangkan baut pekerjaan. Terdapat 12 pilihan posisi yang dapat diatur dengan kunci L (7) sehingga kepala baut terletak secara sebesar 30°. lurus pada alat sisipan. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 83 Delta 93 mm program aksesori Bosch. Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda. Aksesori untuk mengampelas, misalnya kain flanel/kain wol untuk memoles dipasang pada bantalan ampelas seperti dijelaskan di atas. Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 84 Banyaknya getaran yang diperlukan tergantung pada bahan Hanya kertas ampelas yang baik yang menghasilkan kinerja yang dikerjakan dan syarat-syarat kerja dan dapat pengampelasan yang sempurna dan memelihara fungsi ditentukan dengan melakukan uji coba sebelumnya. perkakas listrik. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 85: Tiếng Việt

  Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng. oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng yang resmi, agar keselamatan kerja selalu terjamin.
 • Page 86 Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động. 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 87 Vận hành dụng cụ điện với mài nóng lên sau thời gian dài hoạt động. các phụ kiện dành riêng cho máy của Bosch. Để tay tránh xa khỏi phạm vi cắt. Không được tiếp chạm với phần bên dưới vật gia công.
 • Page 88 độ rung và giá trị phát thải tiếng ồn cũng có giữ ấm tay, thiết lập các quy trình làm việc. thể thay đổi. Điều này có thể làm tăng áp lực rung 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 89 Hãy chú ý dụng cụ gài được cung cấp cho dụng cụ điện. Bảng dưới đây cho biết các ví dụ của dụng cụ gài. Bạn sẽ tìm thấy các dụng cụ gài tiếp theo trong chương trình phụ kiện Bosch mở rộng. Dụng cụ Nguyên liệu Ứng dụng...
 • Page 90 Ví dụ: Cắt nhanh các ống kim loại màu và các mặt cắt có kích thước nhỏ hơn, cắt đơn giản các đinh và vít chưa đóng cứng và các mặt cắt thép có kích thước nhỏ hơn 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 91 Để mài bề mặt và làm phẳng những chỗ gồ ghề nhỏ trung bình – Vật liệu Kim loại Để chà hoàn thiện và chà bóng gỗ tinh Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 92 Delta 93 mm thuộc chương trình Trên trang đồ thị bạn sẽ tìm thấy phần tổng quan phụ kiện Bosch. về việc kết nối ở các máy hút bụi khác nhau. Phụ kiện chà nhám, như là đệm lông cừu/đệm vải Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu...
 • Page 93 Hướng dẫn: Khi tách bóc gạch lát tường hãy lưu ý Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải rằng dụng cụ gài chịu mài cao khi sử dụng lâu. đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.
 • Page 94 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa. Việt Nam CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆ T NAM TẠ I TP.HCM Tầ n g 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn Phườ n g Bến Nghé, Quậ n 1, Thà n h Phố Hồ Chí...
 • Page 95 ‫وتفحص‬ ،‫الحركة‬ ‫خطر‬ ‫يقلل‬ ‫المتخلف‬ ‫التيار‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫مفتاح‬ ‫استخدام‬ ‫إن‬ ‫إصالح‬ ‫ينبغي‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدة‬ ‫أداء‬ ‫سالمة‬ ‫علی‬ ‫تؤثر‬ ‫حالة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الصدمات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫الجهاز‬ ‫تشغيل‬ ‫إعادة‬ ‫قبل‬ ‫التالفة‬ ‫األجزاء‬ ‫هذه‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 96 ‫أن‬ ‫على‬ ‫العمق‬ ‫محدد‬ ‫االثنتين‬ ‫اليدين‬ ‫بواسطة‬ ‫بأمان‬ ‫الغبار‬ ‫شفط‬ ‫لتجهيزة‬ ‫الشد‬ ‫ذراع‬ ‫التشغيل‬ ‫عدة‬ ‫تغيير‬ ‫أثناء‬ ‫واقية‬ ‫قفازات‬ ‫ارتداء‬ ‫على‬ ‫احرص‬ ‫الشفط‬ ‫فوهة‬ ‫طويلة‬ ‫لفترة‬ ‫االستخدام‬ ‫عند‬ ‫الشغل‬ ‫عدد‬ ‫تسخن‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 97 ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫األسطح‬ ‫تجليخ‬ ‫أعمال‬ ‫الصنفرة‬ ‫بورق‬ ‫تتعلق‬ ‫ألوراق‬ ‫جلخ‬ ‫صفيحة‬ ،‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫يصعب‬ ‫التي‬ ‫النطاقات‬ ‫في‬ ‫دلتا‬ ‫سلسلة‬ ‫الصنفرة‬   ‫واللكر‬ ‫والطالء‬ ‫الخشب‬ ‫لجلخ‬ ‫مثال‬ ،‫الصنفرة‬ ‫ورقة‬ ‫حسب‬ ‫مم‬ ،‫والحجر‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 98 ،‫الزجاجية‬ ‫باأللياف‬ ‫الحاكة‬ ‫المرنة‬ ‫والخامات‬ ‫اللينة‬ ‫للخامات‬ ‫والسريع‬ ‫الدقيق‬ ‫القطع‬ ‫النجيل‬ ،‫السجاد‬ ،‫السقف‬ ‫لباد‬ ‫متعددة‬ ‫السكين‬ ،‫الحاكة‬ ،‫المقوى‬ ‫الورق‬ ،‫الصناعي‬ ‫المهام‬ ‫وما‬ ‫السقف‬ ‫ولباد‬ ‫وأرضيات‬ ‫والكرتون‬ ‫الموكيت‬ ‫قطع‬ ‫مثل‬ ‫أرضيات‬ ‫شابه‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 99 ‫إلی أن يرتكز الرأس األسطواني الخاص باللولب‬ ‫بحيث يشير المرفق‬ ‫( علی حاضن العدة‬ ‫الغاطس‬ .‫علی عدة الشغل بتساطح‬ ‫نحو األسفل )انظر الصورة في صفحة الرسوم، يمكن‬ .(‫قراءة الكتابات الخاصة بعدة الشغل من أعلى‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 100 ‫لضمان عملية شفط غبار مثالية، يستوجب مراعاة‬ ‫قد يؤدي إلی أعراض حساسية و/أو إلی أمراض‬ ‫مطابقة الثقوب الموجودة علی ورق الصنفرة مع‬ ‫الجهاز التنفسي لدی المستخدم أو لدی األشخاص‬ .‫التجاويف الموجودة بصفيحة التجليخ‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 101 ‫العدة الكهربائية، قم بتحريك مفتاح‬ ‫تشغيل‬ ‫لغرض‬ ‫يراعی عند قطع بالط الجدران، بأن عدد‬ :‫إرشاد‬ ‫في‬ " " 0 ‫إلى الخلف، إلى أن تظهر‬ ‫التشغيل/اإليقاف‬ .‫الشغل ت ُستهلك بشدة عند استخدامها لفترة طويلة‬ .‫المفتاح‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 102 ‫عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات بخصوص قطع‬ ‫ع ُمان‬ ‫غيار يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقا‬ ‫ملتن للتجارة والمقاوالت ش.م.م‬ .‫للوحة صنع المنتج‬ ‫صندوق بريد صندوق‬ ‫الجزائر‬ ‫سلطة ع ُمان‬ ،‫حي روي‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 103 :‫هاتف‬ +967-1-279029 :‫فاكس‬ tech-tools@abualrejal.com :‫بريد إلكتروني‬ ‫التخلص من العدة الكهربائية‬ ‫ينبغي تسليم العدد الكهربائية والتوابع والعبوة إلى‬ .‫مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة‬ ‫المنزلية‬ ‫النفايات‬ ‫ضمن‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدد‬ ‫ترم‬ ‫ال‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 104 ‫از‬ ‫ایمنی‬ ‫پیشگیری‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬ ‫قطع‬ ‫کلید‬ ‫زمین‬ ‫نشتی‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫جریان‬ ‫حفاظتی‬ ‫کلید‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫برقی‬ ‫حفاظتی‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زمین‬ ‫با‬ ‫اتصال‬ ‫کننده‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 105 ‫سیمهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لوله‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫مربوطه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫تأسیسات‬ ‫کارهای‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ GOP 30‑28 ‫آلن‬ ‫آچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫برق‬ ‫سیمهای‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫مکش‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 106 ‫لطفا به ابزارهای مربوط به ابزار برقی خود توجه‬ .‫کنید‬ ‫ابزار و متعلقات‬ 55-36 30-28 40-30 ‫می‬ Bosch ‫جدول زیر مثالهایی را برای ابزارها ی کاربردی نشان می دهد. سایر ابزارها را در برنامه متعلقات‬ .‫یابید‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 107: صفحه

  ‫مواد‬ ،‫بتن‬ ‫بقایای‬ ،‫مالت‬ HM-Riff ‫دلتا‬ ‫صفحه‬ ‫تعویض‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫کاشی‬ ‫چسب‬ ‫یا‬ ‫مالت‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫مثال‬ ‫باال‬ ‫سایندگی‬ ‫مقاومت‬ ‫دارای‬ ‫موکت‬ ‫چسب‬ ‫بقایای‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ( ، ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫کاشی‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 108 ‫چوب‬ ‫عمقی‬ ‫اره‬ ‫تیغه‬ ‫قابل‬ ‫سخت‬ ‫جاهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گوشه‬ ،‫ها‬ ‫کناره‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫مبل‬ ‫اجزاء‬ ‫چوب‬ ‫برای‬ ‫؛‬ ‫دسترسی‬ ‫پنچره‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫حجیم‬ ‫جوب‬ ‫در‬ ‫عمقی‬ ‫برش‬ ‫مثال‬ ‫تهویه‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 109 ‫چسبنده است، میتوان با آن کاغذ سنباده را از‬ ‫همسطح قرار دهید تا کاغذ سنباده روی صفحه‬ .‫قسمت چسبنده سریع و آسان متصل کرد‬ .‫سنباده قرار گیرد و آن را خوب فشار دهید‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 110 ‫افت‬ ‫کار‬ ‫عملکرد‬ ‫اینصورت‬ ‫تشریح نحوه اتصال مکنده های مختلف را در صفحه‬ ‫کنند‬ ‫گیر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ .‫مصور می یابید‬ ‫دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب‬ .‫باشد‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 111 ‫همواره برای سایشکاری از مکنده گرد و غبار‬ .‫استفاده کنید‬ ‫تراش کاری‬ ‫توان کار، میزان الیه برداری و نتیجه کار پرداخت‬ ‫عمدتا بستگی به نوع کاغذ سنباده، تعداد ضربه‬ .‫دورانی و میزان فشار دارد‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 112 112 | ‫آفارسی‬ 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 113 2 608 662 357 (64,3 mm, HCS) 2 608 662 354 (64,4 mm, HCS) 2 608 662 346 (64,5 mm) 2 608 662 610 (32,5 mm, Carbide) 2 608 662 611 (32,5 mm, Carbide) Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)
 • Page 114 2 608 662 582 (68,4 mm, Carbide) 2 608 662 575 (10,7 mm, HCS) 2 608 662 583 (29,2 mm, HCS) 2 608 000 636 2 608 000 590 2 608 000 683 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018) Bosch Power Tools...
 • Page 115 * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering and Manufacturing Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 18.05.2018 Bosch Power Tools 1 609 92A 4A9 | (13.06.2018)