Download Print this page

LG BP440 Simple Manual

Network 3d blu-ray disc dvd player
Hide thumbs Also See for BP440:

Advertisement

Quick Links

Network 3D
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
BP440
SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA
Ak chcete zobraziť pokyny pre pokročilé funkcie,
navštívte http://www.lg.com a potom si prevezmite
Návod na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa
môže líšiť od vašej jednotky.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL
ROMÂNÃ | MANUAL SIMPLU
To view the instructions of advanced features,
Pentru a vedea instrucţiunile funcţiilor avansate, vizitaţi
visit http://www.lg.com and then download Owner's
pagina http://www.lg.com şi descărcaţi Manualul de
Manual. Some of the content in this manual may differ
utilizare. Este posibil ca o parte din conţinutul acestui
from your unit.
manual să difere de unitatea dvs.
POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA
CEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete
proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać
na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i
instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane
uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu
w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim
tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
odtwarzaczu.
BP440-P.BPOLLLK_SIM_1_MFL68102304.indd 1
TV Connection (HDMI OUT)
Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) /
Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)
TV
www.lg.com
Using HOME menu
Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV /
Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM
a
b
c
d
Displays SmartShare menu. /
Zobrazí nabídku funkce SmartShare. /
a
Zobrazí sa ponuka SmartShare. /
Afişează meniul SmartShare. /
Wyświetla menu SmartShare.
Displays the Premium Home screen. /
Zobrazuje obrazovku Premium Home. /
b
Zobrazuje obraz Premium Home. /
Afişează ecranul Premium Home. /
Wyświetla ekran Premium Home.
Displays LG Apps titles provided to the unit. /
Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. /
c
Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie. /
Afişează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. /
Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.
Displays the [My Apps] screen. /
Zobrazí obrazovku [Moje apl.]. /
d
Zobrazí sa prostredie [Moje aplikácie]. /
Afişează ecranul [Aplicaţiile mele]. /
Wyświetla ekran [My Apps].
Adjusts the system settings. /
Upravuje nastavení. /
e
Slúži na úpravu systémových nastavení. /
Modifică setările sistemului. /
Ustawienia systemu.
Wired Network Connection
Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete /
Conexiune la reţea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe
Access Point
Přístupový bod
Prístupový bod
Punct de acces (AP)
Punkt dostępowy
Disc, Data Playback
Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov /
Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych
e
a
b
c
,
For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. /
V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. /
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi DVD-ROM, redarea începe automat. /
Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Initial Setup
Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare iniţială / Ustawienia początkowe
Cable Modem
Kabelový modem
Káblový modem
Modem cu cablu
Modem kablowy
Network Playback
Přehrávání sítě / Prehrávanie pomocou siete / Redare în reţea / Odtwarzanie sieciowe
SmartShare PC software Installation
Instalace softwaru SmartShare PC / Inštalácia počítačového softvéru SmartShare /
Instalarea software-ului PC SmartShare / Instalacja oprogramowania SmartShare PC
a
a
Device that support MTP /
http://www.lg.com
http://www.lg.com
Zařízení, které podporuje
protokol MTP /
b
BP440
Zariadenie s podporou
MTP /
Aparat care suportă MTP /
Urządzenie, które wspiera
MTP
b
Displays all linked devices. /
Zobrazí všechny propojené zařízení. /
Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. /
Afişează toate dispozitivele legate. /
SmartShare Network Playback
Wyświetla wszystkie połączone urządzenia.
Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Prehrávanie pomocou siete SmartShare /
Redare în reţea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe Smart Share
Selects video, photo or audio content. /
Vybere video, fotografii nebo audio obsah. /
a
Umožňuje voľbu videa, fotografie alebo zvukového
obsahu. /
Selectează conţinut video, foto sau audio. /
Wyświetla zawartość filmową, graficzną lub muzyczną.
Displays the file or folder on linked device. /
Zobrazí soubor nebo složku na propojeném zařízení. /
Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom
zariadení. /
Afişează fişierul sau folderul de pe dispozitivul legat. /
Wyświetla plik lub folder na połączonym urządzeniu.
b
Follow the directions for the initial setup displayed on
the screen. / Postupujte podle pokynů pro počáteční
nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov
na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmaţi
direcţiile pentru configurarea iniţială afişată pe ecran. /
Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które jest
wyświetlane na ekranie.
Make sure that LAN cord is plugged or wireless router
is on. / Ujistěte se, že kabel LAN je zapojen, nebo je
zapnut bezdrátový směrovač. / Zapojte kábel siete LAN
alebo zapnite smerovač bezdrôtovej siete. / Asiguraţi-vă
de conectarea cablului LAN sau de pornirea routerului
wireless. / Upewnij się, że kabel LAN jest podłączony, albo
router jest włączony.
Download SmartShare PC software on the support
tab and install it. / Stáhněte si software SmartShare
PC na kartě podpory a nainstalujte jej. / Počítačový
softvér SmartShare si prevezmite z karty podpory a
nainštalujte ho. / Descărcaţi software-ul SmartShare
PC pe fila de sprijin, după care instalaţi-l. / Pobierz
oprogramowani SmartShare PC w zakładce wsparcia i
zainstaluj je.
Run the program, and set the share folder you want. /
Spusťte tento program a nastavte sdílení požadované
složky. /
Spusťte program a nastavte požadovaný zdieľaný
priečinok. /
Puneţi în executare programul şi setaţi directorul de
partajare dorit. /
Uruchom ten program i ustaw żądany folder
udostępniony.
Check the network connection and settings. /
Zkontrolujte síťové připojení a nastavení sítě. /
Router
Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia. /
Router
Verificați conexiunea la reţea şi setările. /
Smerovač
Sprawdź połączenie sieciowe i stawienia.
Router
Router
c
2014-01-08
4:33:02

Advertisement

loading

Summary of Contents for LG BP440

  • Page 1 Přehrávání sítě pomocí funkce SmartShare / Prehrávanie pomocou siete SmartShare / Redare în reţea SmartShare / Odtwarzanie sieciowe Smart Share Selects video, photo or audio content. / Displays LG Apps titles provided to the unit. / Vybere video, fotografii nebo audio obsah. / Check the network connection and settings. / Zobrazí...
  • Page 2 Chcete-li získat nejnovější software pro práva jsou k dispozici ke stažení se zdrojovým kódem. tento přehrávač (pokud již byly provedeny aktualizace), CEŠTINA Turn on the mobile device LG AV Remote App postupujte v aktualizaci softwaru, jak je uvedeno výše, POLSKI Poznámka k Open-source softvéru is lnstalled and run LG AV Remote App.