Huawei Color Band A2 User Manual
Hide thumbs Also See for Color Band A2:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Color Band A2
User Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Huawei Color Band A2

 • Page 1 Color Band A2 User Guide...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English ..................................1 Czech ..................................12 Dutch ..................................23 French ..................................35 German ..................................48 Hangarian..................................61 Italian ..................................73 Polish ..................................85 Portuguese (Eu) .................................97 Romanian ................................109 Russian ..................................121 Slovak ..................................134 Spanish..................................145 Thai ..................................157 Turkish..................................168...
 • Page 3: English

  English 1. Getting Started Getting to know your Band Check that the box contents are complete. The box should contain 1 Band, 1 charging cradle, 1 charging cable, and 1 user guide. Activating your Band To activate your Band, charge it by connecting the charging cradle to a phone charger, smart socket, or the USB port on the computer.
 • Page 4 1. Make sure your phone is connected to the Internet using mobile data or Wi-Fi. 2. Use your phone to scan the following QR code, or search for Huawei Wear in the Google Play Store or Apple App Store. Download and install the Huawei Wear app, and connect your Band to your phone.
 • Page 5 3. Fitness Tracking You can start, pause, and end a workout on your Band. You can also view the workout statistics on both your Band and the Huawei Wear app (after syncing). Your Band will monitor your heart rate throughout the day if you enable fitness tracking mode.
 • Page 6 Heart rate data cannot be used for medical purposes. You can set a maximum heart rate and check the detailed statistics for each heart rate interval in Huawei Wear. For more detailed information, refer to the Huawei Wear app.
 • Page 7 Touch , your Band will notify you again 10 minutes later. Workout distance reminder is only available in workout mode. For more detailed information, refer to the Huawei Wear app. 6. Others Locating your phone To locate your phone, swipe up or down on the Band screen until the icon on the right is displayed.
 • Page 8 English 7. Water Resistance Your Band supports IP67 water and dust resistance. You can wear your Band when you are washing your hands, in the rain, taking a cold shower, or washing your car. Do not use the Band during swimming, hot showers, diving, and scuba diving. Water and dust resistance might be affected if your Band is dropped or subjected to external impacts.
 • Page 9 English  Do not use this device at gas stations or in areas containing flammable or explosive substances. Always follow all warning symbols and instructions. Using this device in or near areas that contain oil, chemicals, and other flammable and explosive substances may cause an explosion or fire. ...
 • Page 10 For more information about where and how to drop off your EEE waste, please contact your local authorities, retailer or household waste disposal service or visit the website http://consumer.huawei.com/en/. 10. Reduction of Hazardous Substances...
 • Page 11 11. EU Regulatory Conformance Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The most recent, effective version of the DoC (declaration of conformity) can be viewed at http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 12 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 13 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. All rights reserved. This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of any kind, express or implied. Privacy protection To understand how we protect your personal information, please visit http://consumer.huawei.com/privacy-policy and read our privacy policy. The Bluetooth ®...
 • Page 14: Czech

  Czech 1. Začínáme Seznámení s náramkem Zkontrolujte, zda je obsah krabice kompletní. Krabička musí obsahovat 1 náramek, 1 nabíjecí kolébku, 1 nabíjecí kabel a 1 uživatelskou příručku. Aktivace náramku Náramek aktivujete připojením nabíjecí kolébky k telefonní nabíječce, inteligentní zásuvce nebo USB portu v počítači. Náramek připevněte pevně ke kovovým kontaktům nabíjecí kolébky, dokud se neobjeví...
 • Page 15 1. Ověřte, zda je váš telefon připojen k internetu pomocí mobilního datového připojení nebo sítě Wi-Fi. 2. Použijte telefon k naskenování následujícího QR kódu nebo vyhledejte službu Huawei Wear v obchodě Google Play Store nebo Apple App Store. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Huawei Wear a připojte svůj náramek ke svému telefonu.
 • Page 16 3. Sledování kondice Cvičení můžete na svém náramku spustit, pozastavit a ukončit. Můžete si také zobrazit statistiky cvičení na náramku i v aplikaci Huawei Wear (po synchronizaci). Váš náramek bude sledovat váš srdeční tep v průběhu dne, pokud povolíte režim sledování...
 • Page 17 Váš náramek bude při příchozím hovoru vibrovat. Chcete-li zastavit vibrace náramku, klepněte na obrazovku. Chcete-li odmítnout hovor, potáhněte nahoru na obrazovce. Pokud povolíte možnost Do not disturb v aplikaci Huawei Wear, náramek vás neupozorní v případě příchozího hovoru. Zprávy Váš náramek bude vibrovat, když obdržíte novou zprávu ve svém telefonu.
 • Page 18 Notifications management v aplikaci Huawei Wear pro telefony se systémem Android a Message alerts pro zařízení iPhone. Klepnutím a podržením obrazovky opustíte obrazovku zpráv a vrátíte se na výchozí obrazovku. Pokud povolíte možnost Do not disturb v aplikaci Huawei Wear, náramek vás neupozorní v případě příchozí zprávy. Další oznámení Připomenutí aktivity Oznámení...
 • Page 19 Czech 7. Vodotěsnost Váš náramek podporuje odolnost vůči vodě a prachu na úrovni IP67. Náramek můžete nosit, když si myjete ruce, v dešti, ve studené sprše nebo při mytí svého auta. Nepoužívejte náramek při plavání, v teplé sprše, potápění a potápění s přístrojem. Odolnost vůči vodě...
 • Page 20 Czech  Udržujte toto zařízení v minimální vzdálenosti 15 cm od implantabilních zdravotnických prostředků (jako jsou kardiostimulátory a ušní implantáty).  Nepoužívejte toto zařízení na čerpacích stanicích nebo v oblastech, které obsahují hořlavé nebo výbušné látky. Vždy dodržujte všechny výstražné značky a pokyny. Při použití tohoto zařízení nebo v blízkosti oblastí, ve kterých se nachází...
 • Page 21 životnosti zařízení může mít škodlivé následky pro zdraví i životní prostředí. Další informace týkající se místa a způsobu odevzdání odpadu EEZ získáte od místních úřadů, maloobchodníka, služby svozu komunálního odpadu nebo na naší webové stránce http://consumer.huawei.com/en/.
 • Page 22 EU REACH, RoHS atd. Další informace týkající se shody s nařízeními REACH a RoHS získáte na našem webu http://consumer.huawei.com/certification. 11. Prohlášení o shodě s předpisy EU Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje hlavní požadavky a všechna relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Nejnovější platnou verzi DoC (prohlášení o shodě) naleznete na http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 23 škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoli rušením včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které společnost Huawei Technologies Co., Ltd. výslovně a písemně neschválí, mohou rušit právo uživatele dané zařízení provozovat.
 • Page 24 Bluetooth SIG, Inc. A jakékoliv použití těchto značek společností Huawei Technologies Co, Ltd je na základě licence. Všechny obrázky a ilustrace uvedené v této příručce, mimo jiné včetně barvy a velikosti telefonu a obsahu obrazovky, jsou pouze pro ukázku.
 • Page 25: Dutch

  Dutch 1. Aan de slag Kennismaking met uw Band Controleer of de inhoud van de doos compleet is. De doos moet 1 Band, 1 oplaadstation, 1 oplaadkabel en 1 gebruikershandleiding bevatten. Uw Band activeren Activeer uw Band door het oplaadstation aan een telefoonoplader, slim stopcontact of de USB-poort van een computer aan te sluiten.
 • Page 26 1. Zorg ervoor dat uw telefoon via mobiele data of Wi-Fi op het internet aangesloten is. 2. Gebruik uw telefoon om de volgende QR-code te scannen of zoek op Huawei Wear in de Google Play of Apple App Store. Download en installeer de Huawei Wear app en laat uw Band verbinding maken met uw telefoon.
 • Page 27 3. Fitness tracking mode (fitnessregistratie) U kunt een training starten, onderbreken en beëindigen op uw Band. U kunt ook trainingsstatistieken op zowel uw Band als Huawei Wear app bekijken (na synchronisatie). Wanneer u fitnessregistratie inschakelt, bewaakt uw Band uw hartslag gedurende de dag.
 • Page 28 Tik op het scherm om uw Band te laten stoppen met trillen. Veeg omhoog op het scherm om de oproep te weigeren. Wanneer u Do not disturb (niet storen) in Huawei Wear inschakelt, geeft uw Band geen melding wanneer er een oproep binnenkomt.
 • Page 29 Dutch Wanneer u Do not disturb in Huawei Wear inschakelt, geeft uw Band geen melding wanneer er een bericht binnenkomt. Andere meldingen Herinnering voor Melding voor behalen van Alarm Herinnering voor activiteit het fitnessdoel trainingsafstand Tik op om uw Band 10 minuten later opnieuw melding te laten geven.
 • Page 30 Dutch 7. Waterbestendigheid Uw Band biedt IP67 water- en stofbestendigheid. U kunt uw Band dragen wanneer u uw handen wast, tijdens het douchen met koud water, bij het wassen van uw auto en wanneer het regent. Gebruik de Band niet als u gaat zwemmen, (diepzee)duiken en tijdens het douchen met warm water. De water- en stofbestendigheid van uw Band kan worden beïnvloed als deze valt of klappen/stoten te verwerken krijgt.
 • Page 31 Dutch pacemakers en cochleaire implantaten).  Gebruik dit apparaat niet bij tankstations of in gebieden waar zich brandbare of explosieve stoffen bevinden. Volg altijd alle instructies en waarschuwingssymbolen op. Het gebruik van dit apparaat op of in de nabijheid van locaties waar zich olie, chemicaliën en andere brandbare en explosieve stoffen bevinden kan explosie of brand veroorzaken.
 • Page 32 Dutch  Dit apparaat heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare batterij. Probeer de batterij niet zelf te vervangen of anders kunt u de batterij of het apparaat beschadigen. Breng het apparaat naar een erkend servicecentrum om de batterij te vervangen.  Laad de batterij binnen 30 dagen op als deze leeg is. Anderzijds is het mogelijk dat de batterij niet meer functioneert.
 • Page 33 REACH en RoHS. 11. Conformiteit met EU-verordeningen Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de nieuwste versie van de verklaring van overeenstemming die op dit moment van kracht is vinden op http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 34 Dutch Informatie over certificaten (SAR) Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger met laag vermogen. Het apparaat is ontwikkeld om de limieten voor blootstelling aan radiogolven die door internationale richtlijnen worden aanbevolen niet te overschrijden. Deze richtlijnen werden ontwikkeld door de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling ("ICNIRP"), een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie, en bevatten voorzorgsmaatregelen die zijn bedoeld om de veiligheid van alle gebruikers ongeacht hun leeftijd en gezondheid te garanderen.
 • Page 35 Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Huawei Technologies Co., Ltd. Zijn goedgekeurd kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor de bediening van dit apparaat ongeldig maken.
 • Page 36 Dit document is alleen bedoeld ter referentie. Niets in deze handleiding vormt een garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet. Privacybescherming Kijk op http://consumer.huawei.com/privacy-policy en lees ons privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen. Het woordmerk Bluetooth ®...
 • Page 37: French

  French 1. Prise en main Faire connaissance avec votre bracelet Vérifiez que le contenu de la boîte est complet. Celle-ci doit contenir 1 bracelet, 1 station de recharge, 1 câble de recharge et 1 guide de l'utilisateur. Activer votre bracelet Pour activer votre bracelet, chargez-le en connectant la station de recharge à...
 • Page 38 1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet via un réseau mobile ou le Wi-Fi. 2. Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR, ou recherchez Huawei Wear sur Google Play ou l'App Store d'Apple. Téléchargez et installez l'application Huawei Wear puis connectez votre bracelet à votre téléphone.
 • Page 39 French Gestes Touchez et balayez l'écran sur le bracelet en suivant les instructions à l'écran. Balayer vers le haut ou le bas : changer d'écran. Toucher l'écran : confirmer. Toucher : revenir à l'écran précédent. Maintenir l'écran appuyé : quitter l'écran du message et retourner à l'écran d'accueil.
 • Page 40 Vous pouvez démarrer, mettre en pause et arrêter un entraînement sur votre bracelet. Vous pouvez également afficher les statistiques d'entraînement sur votre bracelet et l'application Huawei Wear (une fois la synchronisation effectuée). Votre bracelet surveillera votre fréquence cardiaque tout au long de la journée si vous activez le mode de suivi de la forme physique.
 • Page 41 Touchez l'écran sans relâcher pour quitter l'écran de message et pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous activez le mode Do not disturb dans Huawei Wear, votre bracelet ne vous préviendra pas lorsqu'il y a un appel entrant.
 • Page 42 Touchez , votre bracelet vous notifiera de nouveau 10 minutes plus tard. Le rappel de distance parcourue lors de l'entraînement n'est disponible qu'en mode entraînement. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à l'application Huawei Wear. 6. Autres Localiser votre téléphone Pour localiser votre téléphone, faites glisser vers le haut ou le bas sur l'écran du bracelet jusqu'à...
 • Page 43 French 7. Résistance à l'eau Votre bracelet prend en charge l'indice de protection IP67 garantissant la résistance à la pénétration d'eau et de poussière. Vous pouvez porter votre bracelet lorsque vous vous lavez les mains, lorsque vous êtes sous la pluie, prenez votre douche ou lavez votre voiture.
 • Page 44 French fabricant de vos dispositifs médicaux pour en savoir plus.  N'approchez pas cet appareil à moins de 15 cm d'un dispositif médical implantable (tel qu'un stimulateur cardiaque ou un implant cochléaire).  N'utilisez pas ce dispositif dans les stations-service ou dans des zones où sont stockées des substances inflammables ou explosives.
 • Page 45 French adulte.  L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non conforme ou incompatible pourrait entraîner un incendie, une explosion ou d'autres situations de danger.  Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Ne tentez pas de remplacer vous-même la batterie, sans quoi vous pourriez endommager l'appareil ou la batterie elle-même.
 • Page 46 REACH et RoHS, veuillez consulter notre site Web http://consumer.huawei.com/certification. 11. Conformité réglementaire UE Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La dernière version en vigueur de la Déclaration de conformité (DoC) peut être consultée sur http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 47 French Informations de certification (DAS) Cet appareil est conforme aux normes d'exposition aux radiofréquences. Votre appareil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Comme les directives internationales le recommandent, l'appareil est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio. Ces directives, élaborées par l'organisme scientifique international indépendant ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants), comprennent des mesures de sécurité...
 • Page 48 Attention : tout changement ou modification sur cet appareil non expressément approuvé par Huawei Technologies Co., Ltd. à des fins de conformité, pourrait entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.
 • Page 49 Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est réalisée en vertu d'une licence. Toutes les images et illustrations figurant dans ce guide, notamment la couleur et la taille du téléphone, ainsi que le contenu de l'affichage, sont fournies à...
 • Page 50: German

  German 1. Erste Schritte Erste Schritte mit dem Band Überprüfen Sie, ob der Kartoninhalt vollständig ist. Im Karton sollten sich 1 Band, 1 Ladeschale, 1 Ladekabel und 1 Benutzerhandbuch befinden. Aktivieren des Bands Verbinden Sie die Ladeschale mit einem Telefonladegerät, einer intelligenten Steckdose oder einem USB-Port, um das Band aufzuladen und damit zu aktivieren.
 • Page 51 Auf Ihrem Telefon muss Android 4.4 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher ausgeführt werden. Koppeln Sie das Band mit Ihrem Telefon über die Huawei Wear-App. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Suchen Sie nicht direkt auf dem Bluetooth-Bildschirm Ihres Telefons nach dem Band. Laden Sie das...
 • Page 52 German Gesten Berühren Sie den Bildschirm auf Ihrem Band, streichen Sie darüber und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach oben oder unten streichen: Hierdurch wechseln Sie zwischen Bildschirmen. Bildschirm berühren: Hierdurch bestätigen Sie Ihre Auswahl. berühren: Hierdurch kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Gesten Startbildschirm Bildschirm gedrückt halten: Hierdurch beenden Sie den Nachrichtenbildschirm...
 • Page 53 Sie das Band am Körper tragen, sowie von der Körper- und Umgebungstemperatur. Die Herzfrequenzdaten eignen sich nicht für medizinische Zwecke. In Huawei Wear können Sie eine maximale Herzfrequenz einstellen und detaillierte Statistiken für das jeweilige Herzfrequenzintervall prüfen.
 • Page 54 SMS-Nachricht Andere Nachricht Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Nachrichtenbildschirm zu beenden und zum Startbildschirm zurückkehren. Wenn Sie Do not disturb in Huawei Wear aktivieren, gibt das Band bei einer eingehenden Nachricht keine Benachrichtigung aus. Sonstige Benachrichtigungen Erinnerungsfunktion Benachrichtigung bei Aktivitätsalarm...
 • Page 55 Wenn Sie berühren, werden Sie 10 Minuten später erneut vom Band benachrichtigt. Die Erinnerungsfunktion für Trainingsstrecken steht nur im Trainingsmodus zur Verfügung. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Huawei Wear-App. 6. Sonstiges Suchen nach Ihrem Telefon Um nach Ihrem Telefon zu suchen, streichen Sie auf dem Band-Bildschirm so lange nach oben oder unten, bis das rechts dargestellte Symbol angezeigt wird.
 • Page 56 German Der Schutz vor Wasser und Staub kann beeinträchtigt werden, wenn das Band herunterfällt oder Stößen von außen ausgesetzt ist. Das Band ist aus hautfreundlichen, für den Körper ungefährlichen Materialien gefertigt. Sollten Hautreizungen beim Tragen des Bands auftreten, legen Sie es ab und wenden Sie sich an einen Arzt. 8.
 • Page 57 German  Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen oder offenen Flammen, wie zum Beispiel elektrischen Heizgeräten, Mikrowellen, Öfen, Boilern, Herden oder Kerzen.  Einige Menschen können allergisch auf Kunststoff, Leder, synthetische Fasern oder sonstige Materialien reagieren. Tritt bei Ihnen nach längerem Hautkontakt mit dem Gerät ein Hautausschlag oder eine Entzündung auf, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an einen Arzt.
 • Page 58 Dieses Gerät und das gesamte elektrische Zubehör sind kompatibel zu anwendbaren lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Anwendung bestimmter Gefahrenstoffe in elektrischer und elektronischer Ausrüstung, wie z. B. die Richtlinien zu REACH, RoHS und Batterien (soweit eingeschlossen) usw. der EU. Erklärungen zur REACH- und RoHS-Konformität finden Sie auf unserer Website http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 59 German 11. Einhaltung der EU-Bestimmungen Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die aktuelle, gültige Version der DoC (Declaration of Conformity) ist unter http://consumer.huawei.com/certification abrufbar. Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden.
 • Page 60 Alle HF-Parameter (z. B. Frequenzbereich und Ausgangsleistung) sind für den Benutzer unzugänglich und können nicht von diesem geändert werden. Aktuelle Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der DoC (Declaration of Confirmation) unter http://consumer.huawei.com/certification. 14. FCC-Erklärung Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse B.
 • Page 61 German Achtung: Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften von Huawei Technologies Co., Ltd. genehmigt wurden, kann die Zulassung des Benutzers für den Betrieb des Geräts ungültig werden. Informationen zur Zertifizierung (SAR) Dieses Gerät ist zudem so konzipiert, dass es die Anforderungen in Bezug auf die Exposition gegenüber Funkwellen...
 • Page 62 ® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Huawei Technologies Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz. Sämtliche Bilder und Abbildungen in diesem Handbuch, wie u. a. zu Telefonfarbe, Größe und Displayinhalt, dienen lediglich zu Ihrer Information.
 • Page 63 Hungarian 1. Első lépések Ismerkedés az okoskarkötővel Ellenőrizze, hogy a dobozban minden megtalálható-e. doboznak tartalmaznia kell 1 karkötőt, 1 töltőt, 1 töltőkábelt és 1 felhasználói kézikönyvet. Karkötő aktiválása A karkötő aktiválásához töltse fel úgy, hogy a töltőt a telefon töltőjéhez, az intelligens csatlakozóhoz vagy a számítógép USB portjához csatlakoztatja.
 • Page 64 1. Győződjön meg róla, hogy a telefon csatlakozik az internethez mobil adatforgalmat vagy Wi-Fi-t használva. 2. Használja telefonját a következő QR-kód beolvasásához vagy a Huawei Wear kereséséhez a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban. Töltse le és telepítse a Huawei Wear alkalmazást, és csatlakoztassa a karkötőt a telefonhoz.
 • Page 65 Az alvási adatok az aktuális nap 20:00 órájáról a következő nap 20:00 órájára kerülnek rögzítésre. 3. Fitnesz követés Elindíthatja, szüneteltetheti és befejezheti edzését a karkötővel. Az edzés statisztikáit megtekintheti mind a karkötő, mind a Huawei Wear alkalmazásban (szinkronizálás után). A karkötő megfigyeli a pulzusszámát egész nap, ha engedélyezi a fitneszkövető...
 • Page 66 Bejövő hívás esetén a karkötő rezegni fog. A karkötő rezgésének megállításához, érintse meg a képernyőt. A hívás elutasításához csúsztassa felfelé a képernyőt. Ha engedélyezi a Do not disturb státuszt a Huawei Wear applikációban, a karkötő nem fogja értesíteni, amikor bejövő hívása van. Üzenetek A karkötő...
 • Page 67 Hungarian Érintse meg és tartsa lenyomva a képernyőt, hogy kilépjen az üzenet képernyőről, és visszatérjen a kezdőképernyőre. Ha engedélyei a Do not disturb státuszt a Huawei Wear applikációban, a karkötő nem értesíti Önt, ha van bejövő üzenete. Egyéb értesítések Aktivitás Fitness cél elérés...
 • Page 68 Hungarian Ne használja a karkötőt úszás, forró zuhany, merülés és búvárkodás közben. A víz- és porellenállás érintett lehet, amennyiben a karkötő leesik vagy külső hatások érik. A karkötő bőrbarát anyagokból készül, amelyek nem károsítják a testet. Ha a karkötő viselése közben bőrirritációt tapasztal, vegye le és forduljon orvoshoz.
 • Page 69 Hungarian vagy tüzet okozhat.  Ne tárolja vagy szállítsa a készüléket vagy tartozékait gyúlékony folyadékot, gázt vagy robbanóanyagot is tartalmazó tárolóban.  A készüléket a helyi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban használja. Ne használja az eszközt vezetés közben.  A vezetésre koncentráljon. A legfontosabb az, hogy biztonságosan vezessen. ...
 • Page 70 A helytelen kezelés, véletlen törés, sérülés és/vagy nem megfelelő újrahasznosítás a készülék élettartamának végén ártalmas lehet az emberi egészségre és a környezetre. További információkért az EEE gyűjtőpontok helyéről és használatáról, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, viszonteladókkal, vagy a háztartási hulladék ártalmatlanítását végző szolgáltatóval, vagy látogasson a http://consumer.huawei.com/en/. weboldalra.
 • Page 71 11. EU Szabályozási megfelelés A Huawei Technologies Co., Ltd. kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb, vonatkozó rendelkezéseinek. A DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthető meg: http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 72 és nem módosíthatók. A tartozékokra és szoftverekre vonatkozó aktuális információkért tekintse meg a DoC (Declaration of Conformity) megfelelőségi nyilatkozatot a http://consumer.huawei.com/certification. weboldalon. 14. FCC Nyilatkozat Ezt a berendezést ellenőrizték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre megszabott határértékeknek, az FCC-szabályok 15.
 • Page 73 és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát, beleértve az esetleg nem kívánt működést okozó interferenciákat is. Vigyázat: A készüléken a Huawei Technologies Co., Ltd. által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a megfelelőség miatt érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.
 • Page 74 Az ebben az útmutatóban szereplő összes kép és illusztráció, beleértve, de nem kizárólag a telefon színét, méretét és megjelenítési tartalmát, kizárólag az Ön számára készült. A tényleges termék eltérő lehet. Az útmutató semmilyen, kifejezett vagy burkolt garanciát nem jelent. Kérjük látogasson el a http://consumer.huawei.com/us/support/warranty-policy/index.htm a nemrégiben frissített forródrótért és e-mail címért az Ön országában vagy régiójában.
 • Page 75: Italian

  Italian 1. Operazioni preliminari Informazioni di base sul bracciale Verificare che il contenuto della scatola sia completo. La scatola dovrebbe contenere 1 bracciale, 1 supporto di ricarica, 1 cavo di ricarica e 1 guida utente. Attivazione del bracciale Per attivare il bracciale, caricarlo collegando il supporto di ricarica a un caricabatterie per telefono, una presa smart o alla porta USB del computer.
 • Page 76 1. Assicurarsi che il telefono sia collegato a Internet tramite connessione dati mobili o Wi-Fi. 2. Utilizzare il telefono per scansionare il seguente codice QR, oppure cercare Huawei Wear in Google Play Store o Apple App Store. Scaricare e installare l'app Huawei Wear, quindi connettere il bracciale al telefono.
 • Page 77 Sul bracciale è possibile avviare, sospendere e terminare una sessione di allenamento. È inoltre possibile visualizzare le statistiche dell'allenamento sia sul bracciale sia sull'app Huawei Wear (in seguito alla sincronizzazione). Se si attiva la modalità di monitoraggio dell'attività sportiva, il bracciale monitorerà...
 • Page 78 Quando è in arrivo una chiamata, il bracciale vibra. Per arrestare la vibrazione del bracciale, toccare lo schermo. Per rifiutare la chiamata, scorrere verso l'alto sullo schermo. Se si attiva Do not disturb in Huawei Wear, il bracciale non notificherà un'eventuale chiamata in arrivo. Messaggi Quando si riceve un nuovo messaggio sul telefono, il bracciale vibra.
 • Page 79 Italian Toccare e tenere premuto lo schermo per uscire dalla schermata dei messaggi e tornare alla schermata Home. Se si attiva Do not disturb in Huawei Wear, il bracciale non notificherà un eventuale messaggio in arrivo. Altre notifiche Promemoria distanza...
 • Page 80 Italian 7. Resistenza all'acqua Il bracciale è conforme alla certificazione IP67 come dispositivo resistente all'acqua e alla polvere. È possibile indossare il bracciale mentre ci si lava le mani, sotto la pioggia, durante una doccia fredda o il lavaggio dell'auto. Non utilizzare il bracciale mentre si nuota, durante docce calde, tuffi e immersioni subacquee.
 • Page 81 Italian  Non utilizzare questo dispositivo nelle stazioni di servizio o in aree contenenti sostanze infiammabili o esplosive. Attenersi sempre a tutti i simboli di avviso e a tutte le istruzioni. L'utilizzo di questo dispositivo in o in prossimità di aree che contengono petrolio, prodotti chimici e altre sostanze infiammabili ed esplosive può...
 • Page 82 Italian Servizio clienti autorizzato.  Se la batteria è completamente scarica, caricarla entro 30 giorni. Altrimenti, la batteria potrebbe danneggiarsi.  Tenere all'asciutto il dispositivo e gli accessori. Non provare ad asciugarlo con fonti di calore esterne, quali ad esempio forni a microonde o asciugacapelli. ...
 • Page 83 Web http://consumer.huawei.com/certification. 11. Conformità alla normativa dell'UE Con il presente documento, Huawei Technologies Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE. La versione più recente e in vigore della DoC (Dichiarazione di conformità) può essere visualizzata alla pagina http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 84 Tutti i parametri RF (come intervallo di frequenza e potenza in uscita) non sono accessibili all'utente, il quale non può modificarli. Per le informazioni più recenti su accessori e software, consultare la DoC (Dichiarazione di conformità) all'indirizzo http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 85 (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Attenzione: qualsiasi cambiamento o modifica a questo dispositivo non espressamente approvato da Huawei Technologies Co., Ltd. per la conformità annulla l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.
 • Page 86 Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza. Tutte le immagini e le illustrazioni presenti in questa guida, compresi, a titolo esemplificativo il colore e le dimensioni del telefono, nonché...
 • Page 87: Polish

  Polish 1. Pierwsze kroki Podstawowe informacje o opasce Należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna. Powinno ono zawierać następujące przedmioty: 1 opaska, 1 podstawka ładująca, 1 kabel do ładowania oraz 1 podręcznik użytkownika. Aktywowanie opaski Aby aktywować opaskę, należy ją naładować przez podłączenie podstawki ładującej do ładowarki telefonu, gniazda inteligentnego lub gniazda USB komputera.
 • Page 88 1. Upewnij się, że telefon jest połączony z Internetem przez sieć komórkową albo przez sieć Wi-Fi. 2. Przy użyciu telefonu zeskanuj następujący kod QR albo poszukaj aplikacji Akcesoria ubierane Huawei w sklepie Google Play lub Apple App Store. Pobierz i zainstaluj aplikację Akcesoria ubierane Huawei, a następnie podłącz opaskę...
 • Page 89 3. Dane statystyczne fitness Przy użyciu opaski można rozpoczynać, wstrzymywać i kończyć ćwiczenia. Dane statystyczne dotyczące ćwiczeń można wyświetlać zarówno na opasce, jak i na telefonie w aplikacji Akcesoria ubierane Huawei (po zsynchronizowaniu). Opaska monitoruje tętno przez cały dzień po włączeniu trybu danych statystycznych fitness.
 • Page 90 Dane dotyczące tętna nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych. W aplikacji Akcesoria ubierane Huawei można ustawić maksymalne tętno i sprawdzać szczegółowe statystyki dla każdego interwału tętna. Bardziej szczegółowe informacje zawiera aplikacja Akcesoria ubierane Huawei.
 • Page 91 Polish Aby zamknąć ekran wiadomości i powrócić na ekran główny, należy dotknąć ekranu i przytrzymać go. W przypadku włączenia opcji Do not disturb w aplikacji Akcesoria ubierane Huawei opaska nie wyświetla powiadomienia po nadejściu wiadomości. Inne powiadomienia Przypomnienie Powiadomienie Przypomnienie Alarm o aktywności...
 • Page 92 Polish 7. Wodoodporność Opaska zapewnia stopień ochrony przed wodą i pyłem zgodny z normą IP67. Można ją nosić podczas mycia rąk, deszczu, zimnego prysznica lub mycia samochodu. Opaski nie należy używać podczas pływania, brania gorących pryszniców, nurkowania i nurkowania ze sprzętem. Na odporność...
 • Page 93 Polish  Nie należy używać tego urządzenia na stacjach benzynowych ani w innych miejscach, w których znajdują się substancje palne bądź wybuchowe. Zawsze należy przestrzegać wszelkich symboli ostrzegawczych i instrukcji postępowania. Używanie urządzenia w pobliżu miejsc składowania ropy/benzyny, chemikaliów oraz innych substancji palnych i wybuchowych stwarza ryzyko wybuchu i pożaru.
 • Page 94 Polish samodzielnych prób wymiany baterii, gdyż stwarza to ryzyko uszkodzenia baterii lub urządzenia. Wymianę baterii w urządzeniu można zlecić w autoryzowanym punkcie serwisowym.  Wyczerpaną baterię należy naładować w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie może przestać nadawać się do użycia.
 • Page 95 (jeśli dotyczy). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się na naszej stronie internetowej http://consumer.huawei.com/certification. 11. Zgodność z przepisami UE Niniejszym firma Huawei Technologies Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Z najnowszą, obowiązującą wersją deklaracji zgodności (DoC) można zapoznać się pod adresem http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 96 Polish Certyfikacja (SAR) Urządzenie spełnia wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych. Urządzenie jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych niskiej mocy. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi zostało ono zaprojektowane pod kątem pracy w dozwolonym przedziale oddziaływania fal radiowych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową, Międzynarodową...
 • Page 97 (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: wszelkie modyfikacje i przeróbki urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Huawei Technologies Co., Ltd., mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. Certyfikacja (SAR) Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z wymogami norm narażenia na emisje fal radiowych, ustalonymi przez Federalną...
 • Page 98 Niniejszy dokument ma jedynie charakter poglądowy. Żadna jego część nie stanowi gwarancji żadnego typu, wyrażonej wprost ani dorozumianej. Ochrona prywatności Aby dowiedzieć się, jak chronimy dane osobowe, odwiedź stronę http://consumer.huawei.com/privacy-policy i zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności. ® Znak słowny i logo Bluetooth są...
 • Page 99: Portuguese (Eu)

  Portuguese (Eu) 1. Introdução Introdução à sua Banda Verifique se o conteúdo da caixa está completo. A caixa deve conter 1 Banda, 1 base de carregamento, 1 cabo de carregamento e 1 manual do utilizador. Ativar a sua Banda Para ativar a sua Banda, carregue-a ao ligar a doca de carregamento a um carregador de telefone, a uma tomada inteligente ou a uma porta USB do computador.
 • Page 100 2. Utilize o seu telefone para efetuar a leitura do seguinte código QR ou procure a aplicação Huawei Wear na Play Store da Google ou na App Store da Apple. Transfira e instale a aplicação Huawei Wear e ligue a sua Banda ao telefone.
 • Page 101 Pode iniciar, colocar em pausa e terminar uma sessão de treino físico na sua Banda. Pode ainda ver as estatísticas do exercício na Banda e na aplicação Huawei Wear (após sincronização). A sua Banda irá monitorizar o seu ritmo cardíaco durante o dia se ativar o modo de registo de exercício.
 • Page 102 A sua Banda irá vibrar quando receber uma chamada. Para que ela pare de vibrar, toque no ecrã. Para rejeitar a chamada, deslize para cima no ecrã. Se ativar Do not disturb na Huawei Wear, a sua Banda não o/a irá notificar quando receber uma chamada. Mensagens A sua Banda irá...
 • Page 103 Portuguese (Eu) Toque continuamente no ecrã para sair do ecrã de mensagens e voltar ao ecrã inicial. Se ativar Do not disturb na aplicação Huawei Wear, a sua Banda não o/a irá notificar quando receber uma mensagem. Outras notificações Lembrete de distância Notificação de objetivo de...
 • Page 104 Portuguese (Eu) 7. Resistência à água A sua Banda suporta a resistência à água e poeiras IP67. Pode utilizar a Banda quando lava as mãos, toma um duche frio, lava o carro ou à chuva. Não utilize a Banda para nadar, quando toma duches quentes, mergulha e pratica mergulho submarino. A resistência à...
 • Page 105 Portuguese (Eu)  Mantenha este dispositivo a uma distância mínima de 15 cm de dispositivos médicos implantáveis (tais como pacemakers e implantes cocleares).  Não utilize este dispositivo em estações de serviço ou em áreas contendo substâncias inflamáveis ou explosivas. Siga sempre os símbolos e instruções de aviso.
 • Page 106 Portuguese (Eu)  Este dispositivo tem uma bateria não amovível integrada. Não tente substituir a bateria sozinho(a), caso contrário pode danificar a bateria ou o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado.  Se a bateria se encontrar gasta, carregue-a dentro de 30 dias. Caso contrário, a bateria poderá falhar. ...
 • Page 107 11. Conformidade Regulamentar da UE A Huawei Technologies Co., Ltd. declara por este meio que este dispositivo se encontra de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar a versão mais recente e atualizada da Declaração de Conformidade em http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 108 Portuguese (Eu) O dispositivo é um transmissor e recetor de rádio de baixa potência. Conforme recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, ou Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes), uma organização científica independente, e incluem medidas de segurança para todos os utilizadores, independentemente da idade e do estado de saúde.
 • Page 109 (1) este dispositivo poderá não causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento não pretendido. Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações a este dispositivo não aprovadas expressamente pela Huawei Technologies Co., Ltd. para efeitos de conformidade, podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.
 • Page 110 SAR mais elevado comunicado à IC para este tipo de dispositivo está em conformidade com este limite. 16. Declaração legal Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos os direitos reservados. Este documento serve apenas como referência. Nada contido neste guia constitui qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita.
 • Page 111: Romanian

  Romanian 1. Primii pași Prezentarea brățării Verificați dacă conținutul cutiei este complet. Cutia trebuie să conțină 1 brățară, 1 suport de încărcare, 1 cablu de reîncărcare și 1 ghid de utilizare. Activarea brățării Pentru a vă activa brățara, încărcați-o prin conectarea suportului de încărcare la un încărcător de telefon, la o priză...
 • Page 112 1. Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet prin utilizarea de date mobile sau Wi-Fi. 2. Utilizați-vă telefonul pentru a scana următorul cod QR sau căutați Huawei Wear în magazinul Google Play sau în magazinul de aplicații Apple. Descărcați și instalați aplicația Huawei Wear și conectați-vă brățara la telefon.
 • Page 113 și în aplicația Huawei Wear (după sincronizare). Brățara va monitoriza ritmul cardiac pe parcursul zilei dacă activați modul de urmărire fitness. Dezactivați urmărirea fitness după ce încheiați un antrenament. Pentru informații mai detaliate, consultați aplicația Huawei Wear.
 • Page 114 Datele referitoare la ritmul cardiac nu pot fi folosite în scop medical. Puteți stabili un ritm cardiac maxim și verifica statistici detaliate pentru fiecare interval de ritm cardiac în Huawei Wear. Pentru informații mai detaliate, consultați aplicația Huawei Wear.
 • Page 115 Atingeți și mențineți apăsat ecranul pentru a ieși din ecranul pentru mesaje și a reveni la ecranul de pornire. Dacă activați modul Do not disturb în Huawei Wear, brățara dvs. nu vă va notifica atunci când există un mesaj în intrare.
 • Page 116 Romanian 7. Rezistența la apă Brățara dvs. acceptă rezistența la apă și praf IP67. Puteți purta brățara atunci când vă spălați pe mâini, în ploaie, când faceți un duș rece sau în timp ce vă spălați mașina. Nu utilizați brățara la înot, în timpul dușurilor fierbinți, al scufundărilor și al practicării de scuba diving. Rezistența la apă...
 • Page 117 Romanian  Nu utilizați acest dispozitiv la stațiile de benzină sau în zonele unde există substanțe inflamabile sau explozive. Respectați întotdeauna semnele de avertizare și instrucțiunile. Utilizarea acestui dispozitiv în zonele sau în apropierea zonelor unde există petrol, substanțe chimice sau alte substanțe inflamabile sau explozive poate provoca explozii sau incendii.
 • Page 118 Romanian un cuptor cu microunde sau cu un uscător de păr.  Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile la lovituri sau vibrații puternice.  Înainte de a curăța sau a efectua lucrări de service la dispozitiv, închideți toate aplicațiile și deconectați toate cablurile.
 • Page 119 11. Conformitate cu reglementările UE Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Cea mai recentă versiune eficientă a DoC (declarație de conformitate) poate fi vizualizată la adresa http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 120 Pentru cele mai recente informați despre accesorii și software, vă rugăm să consultați DoC (Declarația de conformitate) la http://consumer.huawei.com/certification. 14. Declarație FCC Acest echipament a fost testat și este considerat a fi în conformitate cu limitele pentru dispozitivele digitale din Clasa B, conform Părții 15 din Reglementările FCC.
 • Page 121 Atenție: Orice schimbări sau modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a utiliza echipamentul.
 • Page 122 și emblemele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. are loc în baza unei licențe. Toate imaginile și ilustrațiile din acest ghid, inclusiv, dar fără a se limita la culoarea telefonului, dimensiunea și conținutul afișat, sunt cu caracter informativ.
 • Page 123: Russian

  Russian 1. Начало работы Знакомство с умным браслетом Проверьте содержимое комплекта поставки устройства. Комплект поставки должен содержать 1 умный браслет, 1 зарядное устройство, 1 кабель для зарядки и 1 руководство пользователя. Активация умного браслета Чтобы активировать умный браслет, зарядите его, подключив зарядное устройство...
 • Page 124 1. Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет по сети Wi-Fi или мобильной сети передачи данных. 2. С помощью телефона отсканируйте QR-код или выполните поиск приложения Huawei Wear в магазине приложений Google Play Store или Apple App Store. Загрузите и установите приложение...
 • Page 125 Данные сна записываются с 20:00 текущего дня до 20:00 следующего дня. 3. Мониторинг физических нагрузок На умном браслете можно начать, приостановить и завершить тренировку. Можно посмотреть статистику тренировок как на умном браслете, так и в приложении Huawei Wear (после синхронизации данных).
 • Page 126 того, как туго затянут ремешок умного браслета, от температуры тела и температуры окружающей среды. Данные пульса носят справочный характер, их нельзя использовать в медицинских целях. Можно настроить пороговое значение пульса и интервал проверки пульса в приложении Huawei Wear. Более подробную информацию см. в приложении Huawei Wear. 5. Уведомления...
 • Page 127 Wear для телефонов с ОС Android и Message alerts для iPhone. SMS-сообщение Другое сообщение Нажмите и удерживайте экран, чтобы закрыть экран сообщений и перейти на рабочий экран. При включении режима Do not disturb в приложении Huawei Wear умный браслет не будет уведомлять Вас о новых сообщениях. Другие уведомления...
 • Page 128 Russian 6. Прочее Определение местоположения телефона Чтобы определить местоположение телефона, проведите вверх или вниз по экрану умного браслета, пока на экране не отобразится значок, изображенный справа. Нажмите . Телефон издаст сигнал. Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что умный браслет и телефон сопряжены...
 • Page 129 Russian 8. Руководство по технике безопасности  Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.  Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если...
 • Page 130 Russian  Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом, радиатором, водонагревателем или свечами.  У некоторых пользователей может возникнуть аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено устройство. В этом случае прекратите использовать устройство и обратитесь к врачу. ...
 • Page 131 правилах утилизации устройства или аккумуляторной батареи обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, или на веб-сайте http://consumer.huawei.com/en/. 10. Сокращение выбросов вредных веществ Данное устройство отвечает Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и...
 • Page 132 соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт http://consumer.huawei.com/en/certification/. 11. Декларация соответствия ЕС Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что устройство соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Декларацию соответствия см. на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification. Устройство включает следующую маркировку: Данное...
 • Page 133 Пользователь не имеет доступа к радиочастотным параметрам устройства (например, диапазон частот и выходная мощность) и не может их изменить. Актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении см. в декларации соответствия на веб-сайте http://consumer.huawei.com/certification 14. Соблюдение нормативов Федеральной комиссии по связи (FCC)
 • Page 134 двумя условиями: (1) данное устройство не может являться источником недопустимых помех и (2) данное устройство должно поглощать все принимаемые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие. Внимание! Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные компанией Huawei Technologies Co., Ltd., могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного устройства.
 • Page 135 конфиденциальности, опубликованной на веб-сайте http://consumer.huawei.com/privacy-policy. Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Huawei Technologies Co., Ltd. в рамках лицензии. Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид приобретенного...
 • Page 136: Slovak

  Slovak 1. Začíname Zoznámte sa so svojím náramkom Skontrolujte, či je obsah škatule kompletný. Škatuľa by mala obsahovať 1 náramok, 1 nabíjaciu kolísku, 1 nabíjací kábel a 1 používateľskú príručku. Aktivácia vášho náramku Na aktiváciu vášho náramku ho nabite pripojením nabíjacej kolísky k nabíjačke telefónu, inteligentnej zásuvke alebo do USB portu počítača.
 • Page 137 1. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k internetu cez mobilné dáta alebo Wi-Fi. 2. Telefónom naskenujte nasledujúci kód QR alebo vyhľadajte Huawei Wear v Obchode Google Play alebo v Apple App Store. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Huawei Wear a pripojte náramok k vášmu telefónu.
 • Page 138 Údaje o spánku sa zaznamenávajú od 20:00 aktuálneho dňa do 20:00 ďalšieho dňa. 3. Sledovanie kondície Na vašom náramku môžete začať, pozastaviť a ukončiť cvičenie. Tiež si môžete zobraziť štatistiky cvičenia na náramku i v aplikácii Huawei Wear (po synchronizovaní). Váš náramok sleduje váš srdcový tep počas dňa, ak zapnete režim sledovania kondície.
 • Page 139 Váš náramok bude vibrovať pri prichádzajúcom hovore. Pre ukončenie vibrovania náramku, stlačte jeho obrazovku. Hovor odmietnite potiahnutím prstom hore po obrazovke. Ak zapnete Do not disturb v aplikácii Huawei Wear, váš náramok vás neupozorní na prichádzajúci hovor. Správy Váš náramok zavibruje po prijatí novej správy na vašom telefóne.
 • Page 140 Slovak Stlačením a podržaním obrazovky ukončíte obrazovku správy a vrátite sa na domovskú obrazovku. Ak zapnete Do not disturb v aplikácii Huawei Wear, váš náramok vás neupozorní na prichádzajúcu správu. Iné upozornenia Pripomienka Upozornenie dosiahnutia Budík Pripomienka dĺžky aktivity kondičného cieľa cvičenia...
 • Page 141 Slovak 7. Vodotesnosť Váš náramok spĺňa triedu IP67 odolnosti voči vode a prachu. Náramok môžete nosiť počas umývania rúk, v daždi, počas studenej sprchy alebo pri umývaní auta. Náramok nepoužívajte počas plávania, horúcej sprchy, šnorchlovaní a potápaní. Odolnosť voči vode a prachu môže byť ovplyvnená, ak náramok spadne alebo je vystavený nárazom. Váš...
 • Page 142 Slovak  Toto zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach, ani v iných oblastiach s výskytom horľavých alebo výbušných látok. Vždy dodržiavajte výstražné symboly a pokyny. Používanie tohto zariadenia v oblastiach s výskytom olejov, chemikálií a iných horľavých a výbušných látok alebo v ich blízkosti, môže spôsobiť výbuch alebo požiar. ...
 • Page 143 životnosti, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Ak chcete viac informácií o tom, kde a ako odovzdať odpad typu EEE, kontaktujte prosím svoje miestne úrady, predajcu alebo službu pre likvidáciu domového odpadu, alebo navštívte webovú stránku http://consumer.huawei.com/en/.
 • Page 144 11. Súlad s nariadeniami EÚ Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Najnovšia platná verzia dokumentu Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 145 (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí pohlcovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia výslovne neschválené spoločnosťou Huawei Technologies Co., Ltd. ako vyhovujúce, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie zariadenia.
 • Page 146 16. Právne prehlásenie Autorské práva © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všetky práva vyhradené. Tento dokument je len ilustračný. Nič, čo je uvedené v tejto príručke, nepredstavuje záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo predpokladanú.
 • Page 147: Spanish

  Spanish 1. Pasos iniciales Información sobre la pulsera Asegúrese de que el contenido de la caja esté completo. La caja debe incluir 1 pulsera, 1 base de carga, 1 cable cargador y 1 guía de usuario. Cómo activar la pulsera Para activar la pulsera, debe conectar la base de carga a un cargador de teléfono, una toma eléctrica inteligente o el puerto USB de un ordenador.
 • Page 148 1. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet con datos móviles o Wi-Fi. 2. Use el teléfono para escanear el siguiente código QR o busque la app Huawei Wear en Google Play Store o Apple App Store. Descargue e instale la app Huawei Wear y conecte su pulsera al teléfono.
 • Page 149 Es posible iniciar, pausar y finalizar la actividad física desde la pulsera. También es posible ver las estadísticas de la actividad física desde la pulsera y desde la app Huawei Wear (una vez realizada la sincronización). La pulsera monitorizará la frecuencia cardíaca a lo largo del día si el modo de seguimiento de la actividad física está...
 • Page 150 La pulsera vibrará cuando reciba una llamada. Pulse la pantalla para que la pulsera deje de vibrar. Para rechazar la llamada, deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. Si habilita Do not disturb en Huawei Wear, la pulsera no notificará las llamadas entrantes. Mensajes La pulsera vibrará...
 • Page 151 Spanish Mantenga pulsada la pantalla para salir de la pantalla de mensajes y volver a la principal. Si habilita Do not disturb en Huawei Wear, la pulsera no notificará los mensajes entrantes. Otras notificaciones Recordatorio Notificación de logro del Alarma...
 • Page 152 Spanish 7. Resistencia al agua La pulsera cuenta con resistencia IP67 al agua y al polvo. Puede usar la pulsera cuando se lave las manos, camine bajo la lluvia, tome una ducha fría o lave su automóvil. No use la pulsera para nadar, tomar duchas con agua caliente ni bucear. La resistencia al agua y al polvo podría verse afectada si la pulsera se cae o recibe impactos externos.
 • Page 153 Spanish  No utilice este dispositivo en gasolineras ni en áreas que contengan sustancias inflamables o explosivas. Siempre siga todas las instrucciones y respete los símbolos de advertencia. El uso de este dispositivo dentro o cerca de áreas que contengan aceite, sustancias químicas u otras sustancias inflamables y explosivas puede ocasionar una explosión o un incendio.
 • Page 154 Spanish un centro de servicios autorizado.  Si la batería se ha descargado, cárguela en el transcurso de 30 días. Si no lo hace, es posible que la batería presente fallos.  Mantenga el dispositivo y sus accesorios secos. No intente secarla con una fuente de calor externa, como un horno microondas o secador de pelo.
 • Page 155 11. Declaración de cumplimiento con las normas de la UE Por el presente, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. La versión más reciente y vigente de la DoC (declaración de cumplimiento) puede consultarse en http://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 156 Spanish Información de certificación (SAR) Este dispositivo cumple con los lineamientos relativos a la exposición a ondas de radio. El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Según lo recomendado por los lineamientos internacionales, el dispositivo ha sido diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio. Estos lineamientos han sido establecidos por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de todos los usuarios, independientemente de la edad o del estado de salud.
 • Page 157 (1) este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado. Precaución: Las modificaciones o los cambios no expresamente aprobados por Huawei Technologies Co., Ltd. podrán invalidar el permiso del usuario a operar el dispositivo.
 • Page 158 Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está regido por la licencia correspondiente. Todas las imágenes e ilustraciones de esta guía, lo que incluye, a título meramente enunciativo, el color, el tamaño y los contenidos de la pantalla que aparecen en el teléfono, son solo para fines de referencia.
 • Page 159: Thai

  2. ใช ้ โ ทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ เพ ื ่ อ สแกนรห ั ส QR หร ื อ ค ้ น หา Huawei Wear ใน Google Play Store หรื อ App Store ของ Apple...
 • Page 160 1. การจ ั บ ค ู ่ Band ก ั บ โทรศ ั พ ท ์ ข องค ุ ณ คร ั ้ ง แรก ในการจ ั บ ค ู ่ Band กั บ โทรศั พ ท์ ข องคุ ณ ให ้ เ ป ิ ดแอป Huawei Wear แตะที ่ Pair จากน ั ้ น เล ื อ กท ี ่...
 • Page 161 Band จะตรวจว ั ด อ ั ต ราการเต ้ น ของห ั ว ใจของค ุ ณ ตลอดท ั ้ ง ว ั น หากค ุ ณ เป ิ ดใช ้ ง านโหมดต ิ ด ตามการออกก ํ า ล ั ง กาย ปิ ดใช้ ง านติ ด ตามการออกกํ า ลั ง กายหลั ง สิ้ นสุ ด การออกกํ า ลั ง กาย ดู ข ้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ แ อป Huawei Wear 4.
 • Page 162 ไม่ ส ามารถใช้ ข ้ อ มู ล อั ต ราการเต้ น หั ว ใจเพื ่ อ การแพทย์ ไ ด้ คุ ณ สามารถกํ า หนดอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจสู ง สุ ด และตรวจสอบสถิ ต ิ ช ่ ว งอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจโดยละเอี ย ดได้ ใ น Huawei Wear ดู...
 • Page 163 ข้ อ ความแจ้ ง เตื อ นระยะทางการออกกํ า ลั ง กายใช้ ไ ด้ เ ฉพาะในโหมดออกกํ า ลั ง กายเท่ า นั ้ น ดู ข ้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ แ อป Huawei Wear 6.
 • Page 164 Thai อย่ า ใช้ Band ขณะว่ า ยนํ ้ า อาบน ํ ้ า อ ุ ่ น ด ํ า น ํ ้ า และดํ า นํ ้ า ลึ ก อาจกระทบต ่ อ การก ั น น ํ ้ า และฝ ุ ่ น หาก Band ของค ุ ณ หล ่ น หร ื อ ได ้ ร ั บ ผลกระทบจากภายนอก Band ของคุ...
 • Page 165 Thai  อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายอาจรบกวนระบบควบคุ ม การบิ น ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎระเบี ย บของสายการบิ น ทั ้ ง หมดและห้ า มใช้ อ ุ ป กรณ์ น ี้ หากมี ก ารห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ อ ุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย ...
 • Page 166 สามารถดู DoC (คํ า แถลงการณ์ เ กี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บ) ฉบั บ ล่ า สุ ด ที ่ ม ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ท ี ่...
 • Page 167 ดู ข ้ อ มู ล ล่ า สุ ด เกี ่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เ สริ ม และซอฟต์ แ วร์ ไ ด้ ท ี ่ DoC (ค ํ า แถลงการณ ์ เ ก ี ่ ย วก...
 • Page 168 การปกป ้ องความเป็ นส่ ว นตั ว เพื ่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง วิ ธ ี ท ี ่ เ ราปกป ้ องข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ โปรดไปที ่ http://consumer.huawei.com/privacy-policy และอ่ า นนโยบายความเป็ นส่ ว นตั ว ของเรา...
 • Page 169 เคร ื ่ อ งหมายค ํ า และโลโก ้ Bluetooth ป็ นเครื ่ อ งหมายการค้ า จดทะเบี ย นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้ ง านเครื ่ อ งหมายดั ง กล่ า วโดย Huawei Technologies Co., Ltd. เป็ นการใช้ ง านภายใต้ ใ บอนุ ญ าตใช้ ง าน...
 • Page 170: Turkish

  Turkish 1. Başlarken Bandınızı Tanıma Kutu içeriğinin tam olduğunu teyit edin. Kutu içeriği 1 Bant, 1 şarj yatağı, 1 şarj kablosu ve 1 kullanıcı kılavuzu olmalıdır. Bandınızın Etkinleştirilmesi Şarj yatağını telefon şarj aletine, akıllı prize veya bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın ve Bandınızı...
 • Page 171 1. Telefonunuzun mobil veri veya Wi-Fi aracılığıyla İnternete bağlı olduğundan emin olun. 2. Aşağıdaki kare kodu taramak için telefonunuzu kullanın veya Google Play Store ya da Apple App Store'dan Huawei Wear'ı aratın. Huawei Wear uygulamasını indirin ve yükleyin, sonrasında Bandınızı telefonunuza bağlayın.
 • Page 172 Uyku verileri mevcut günde saat 20:00'dan sonraki gün saat 20:00'a kadar kaydedilir. 3. Fitness Takibi Bandınızda egzersizinizi başlatabilir, duraklatabilir ve durdurabilirsiniz. Egzersiz istatistiklerinizi hem Bandınızda hem de Huawei Wear uygulamasında (senkronize edildikten sonra) görebilirsiniz. Fitness takip modunu etkinleştirirseniz Bandınız nabzınızı gün boyunca izleyecektir.
 • Page 173 Nabız verilerinin doğruluğuna Bandınızı ne kadar sıkı taktığınız, vücut sıcaklığınız ve ortam sıcaklığı gibi çeşitli faktörler etki eder. Nabız verileri tıbbi amaçlar için kullanılamaz. Huawei Wear'dan maksimum nabız ayarı yapabilir ve her nabız aralığının ayrıntılı istatistiklerini kontrol edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Huawei Wear uygulamasına bakın. 5. Bildirimler Gelen aramalar Gelen arama olduğunda Bandınız titreyecektir.
 • Page 174 Turkish Mesaj ekranından çıkıp başlangıç ekranına dönmek için ekrana basılı tutun. Huawei Wear'dan Rahatsız etmeyin özelliğini etkinleştirirseniz Bandınız gelen mesajları size bildirmeyecektir. Diğer bildirimler Hareket hatırlatıcı Fitness hedefine Alarm Egzersiz mesafesi Hareket hatırlatıcı Fitness hedefine Alarm Egzersiz mesafesi ulaşma bildirimi: hatırlatıcı:...
 • Page 175 Turkish 7. Su Geçirmezlik Bandınız IP67 su ve toz geçirmezlik desteklidir. Bandınızı ellerinizi yıkarken, yağmur altında, soğuk duş alırken veya arabanızı yıkarken takabilirsiniz. Bandınızı yüzerken, sıcak duş alırken, dalışta veya tüple dalışta kullanmayın. Bandınızın düşmesi veya darbe alması durumunda su ve toz geçirmezliği etkilenebilir. Bandınız vücut için zararlı...
 • Page 176 Turkish yerlerde kullanımı patlamaya veya yangına sebep olabilir.  Bu cihazı veya aksesuarlarını yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcılarla aynı konteynerlerde depolamayın veya taşımayın.  Bu cihazı kullanırken tüm yerel trafik yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edin. Araç sürerken bu cihazı kullanmayın.
 • Page 177 Bu cihaz ve tüm elektrikli aksesuarlar, EU REACH, RoHS ve Pil (varsa) mevzuatları vb. gibi elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yürürlükteki yerel kanunlarla uyumludur. REACH ve RoHS uyumluluk bildirimleri için lütfen http://consumer.huawei.com/certification adresini ziyaret edin.
 • Page 178 Turkish 11. AB Mevzuatına Uygunluk Bu belgeyle, Huawei Technologies Co., Ltd. bu cihazın 2014/53/EU Direktifinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. En yeni ve geçerli DoC belgesini (Uygunluk Beyanı) http://consumer.huawei.com/certification adresinde görebilirsiniz. Bu cihaz AB’nin tüm üye ülkelerinde kullanılabilir.
 • Page 179 (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazit dahil, alınan her tür paraziti kabul etmelidir. Dikkat: Bu cihaz üzerinde Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından uygunluğu açık biçimde onaylanmamış değişiklikler ya da düzenlemeler yapılması kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
 • Page 180 Bluetooth ® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Huawei Technologies Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Telefon rengi, ölçüleri ve ekran içeriği dahil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın bu kılavuzdaki tüm resimler ve çizimler sadece referans amaçlıdır.

Table of Contents