Download  Print this page

Philips 50PFL5008D/79 Quick Start Manual

5000 series 3d ultra slim smart led tv.
Hide thumbs

Advertisement

5000 series
Quick start guide

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips 50PFL5008D/79

   Summary of Contents for Philips 50PFL5008D/79

 • Page 1 5000 series Quick start guide...
 • Page 2 English Before using your product, read all accompanying safety information Bahasa Sebelum menggunakan produk ini, baca semua Indonesia informasi keselamatan yang disertakan ภาษาไทย ก่ อ นการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โปรดอ่ า นข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ทั...
 • Page 3 English What’s in the box Bahasa Isi kemasan Indonesia ภาษาไทย สิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ Tiẽng Việt Có gì trong hộp 简体中文 包装盒内物品 (AP) (/56) (AU) M4 x 10mm...
 • Page 4 English Mount the stand Bahasa Pasang dudukan Indonesia ภาษาไทย ยึ ด ขาตั ้ ง Tiẽng Việt Gắn chân đế 安装支架 简体中文...
 • Page 7 English Connect Bahasa Sambungan Indonesia ภาษาไทย เชื ่ อ มต่ อ Tiẽng Việt Kết nối 简体中文 连接 AUDIO IN TV ANTENNA CVBS/Y NETWORK SERV.U DIGITAL AUDIO OUT...
 • Page 8 ANTENNA AC IN ~ TV ANTENNA...
 • Page 9 HDMI HDMI DIGITAL AUDIO OUT DIGITAL AUDIO IN HDMI HDMI CVBS/Y Pb CVBS/Y L VIDEO...
 • Page 10 HDMI HDMI AUDIO IN DVI/VGA ANTENNA HDMI ANTENNA...
 • Page 11 English Connect Smart TV NETWORK Bahasa Sambungkan Smart TV Indonesia ภาษาไทย เชื ่ อ มต่ อ Smart TV Tiẽng Việt Kết nối TV Thông minh 简体中文 连接 Smart TV NETWORK...
 • Page 12 English Manage cables Bahasa Atur kabel Indonesia ภาษาไทย จั ด เก็ บ สายสั ญ ญาณ Tiẽng Việt Quản lý cáp 简体中文 布线...
 • Page 13 English Insert batteries Bahasa Masukkan baterai Indonesia ภาษาไทย ใส่ แ บตเตอรี ่ Tiẽng Việt Quản lý cáp 简体中文 插入电池...
 • Page 14 English Select your language and follow the onscreen instructions. Bahasa Pilih bahasa Anda, lalu ikuti petunjuk di layar. Select your language English Indonesia ภาษาไทย เลื อ กภาษาของคุ ณ และทำ า ตามคำ า แนะนำ า บนหน้ า จอ Tiẽng Việt Chọn ngôn ngữ và thực hiện theo hướng dẫn Ti ng Vi t trên màn hình.
 • Page 15 English To wall mount, purchase a suitable bracket. Bahasa Untuk memasang di dinding, beli braket yang 107 cm / 42” 400 mm 400 mm 20 mm Indonesia sesuai 117 cm / 46” 400 mm 400 mm 20 mm ภาษาไทย หากต้ อ งการยึ ด ที ว ี ก ั บ ผนั ง ให้ ซ ื ้ อ ตั ว ยึ ด ที ่ เ หมาะสม 127 cm / 50”...
 • Page 16 Để bảo quản lâu dài, hướng dẫn sử dụng không được in ra và có sẵn trong sản phẩm dưới dạng trợ giúp trên màn hình*. Bản hướng dẫn sử dụng có thể in cũng như các bản cập nhật của sản phẩm có sẵn trên trang web www.philips.com/ support.
 • Page 20 All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: