Silvercrest BABYTALKER 1030 User Manual

Hide thumbs Also See for BABYTALKER 1030:
Table of Contents
 • Polski

  • Informacje Ogólne
  • Ostrze Enia
  • Oznaczenie CE
  • Prawa Autorskie
  • Wst P
  • Bezpiecze Stwo
  • Pola Elektromagnetyczne
  • Przeznaczenie
  • Zagro Enia Dotycz Ce Pr du Elektrycznego
  • Bezpiecze Stwo Osób
  • Obra Enia Wynikaj Ce Z Poparze
  • U Ytkowanie Baterii (Akumulatorków)
  • Czyszczenie
  • Czyszczenie I Konserwacja
  • Konserwacja
  • Uwagi Dotycz Ce Bezpiecze Stwa
  • Budowa I Dziaáanie
  • Utylizacja Urz Dzenia (Ochrona Rodowiska)
  • Zasi G
  • Zawarto Ü Opakowania
  • Elementy Jednostki Dla Dziecka (Patrz Rysunek Na Rozkáadanej Stronie)
  • Elementy Jednostki Dla Rodzica (Patrz Rysunek Na Rozkáadanej Stronie)
  • Przygotowanie Urz Dzenia Do U Ycia
  • Uwagi Dotycz Ce Bezpiecze Stwa
  • Wy Wietlane Ikony (Patrz Rysunek Na Rozkáadanej Stronie)
  • Gdzie Ustawiü Urz Dzenie
  • Instalowanie Zaczepu Do Paska Na Jednostce Dla Rodzica I Odá Czanie Go
  • Zasilanie
  • Obsáuga Urz Dzenia
  • Ustawianie Kanaáu
  • Wá Czanie I Wyá Czanie Jednostki Dla Rodzica I Jednostki Dla Dziecka
  • Odmierzanie Czasu
  • Ustawianie Czuáo CI Mikrofonu (VOX)
  • Ustawianie Gáo no CI Odbioru W Jednostce Dla Rodzica
  • Wá Czanie Trybu Prywatno CI
  • Dane Techniczne
  • Pod Wietlenie LED W Jednostce Dla Rodzica
  • Pod Wietlenie Nocne W Jednostce Dla Dziecka
  • Adres I Numer Telefoniczny Punktu Obsáugi Klienta
  • Deklaracja Zgodno CI EC" I O Wiadczenie Producenta
  • Gwarancja
  • Obsáuga Roszcze Gwarancyjnych
  • Okres Gwarancji
  • Wyj Tki Od Gwarancji
 • Magyar

  • 1 Bevezet

  • 2 CE Jelzés

  • 3 Általános Tudnivalók

   • Szerz I Jogok
   • Figyelmeztetések
   • Rendeltetésszer Használat
  • 4 Biztonság

   • Elektromágneses Tér
   • Áramütés Veszélye
   • Újratölthet ) Elemek Használata
   • Égési Sérülések
   • Személyi Biztonság
  • 5 Tisztítás És Karbantartás

   • Biztonsági el Írások
   • Tisztítás
   • Karbantartás
  • 6 Készülék Hulladékként Történ Elhelyezése (Környezetvédelem)

  • 7 Doboz Tartalma

  • 8 Készülék Felépítése És M KöDése

  • 9 Hatótávolság

  • 10 Szül I Egység Részei (Lásd a Ábrát a Kihajtható Oldalon)

   • A Babaegység Részei (Lásd a Ábrát a Kihajtható Oldalon)
   • A Kijelz N Megjelen Ikonok (Lásd a Ábrát a Kihajtható Oldalon)
  • 11 Készülék el Készítése

   • Biztonsági el Írások
   • A Készülék Elhelyezése
   • Az Övcsíptet Felhelyezése És Levétele a Szül I Egységr L
   • Tápellátás
  • 12 Készülék M Ködtetése

   • A Szül I Egység És a Babaegység Be- És Kikapcsolása
   • A Csatorna Beállítása
   • A Titkosított KommunikáCIós MóD Aktiválása
 • Slovenščina

  • 1 Uvod

  • 2 Oznaka CE

  • 3 Splošne Informacije

   • Avtorske Pravice
   • Opozorila
   • Predvidena Uporaba
  • 4 Varnost

   • Elektromagnetna Polja
   • Nevarnosti Glede Elektriþnega Toka
   • Uporaba Baterij (Za Veþkratno Polnjenje)
   • Opekline
   • Osebna Varnost
  • 5 ÝIšþenje in Vzdrževanje

   • Varnostni Napotki
   • ÝIšþenje
   • Vzdrževanje
  • 6 Odstranitev Naprave (Varovanje Okolja)

  • 7 Vsebina Embalaže

  • 8 Oblika in Delovanje

  • 9 Doseg

  • 10 Komponente Starševske Enote (Glejte Sliko Na Dodatni Strani)

   • Komponente Otroške Enote (Glejte Sliko Na Dodatni Strani)
   • Ikone Na Zaslonu (Glejte Sliko Na Dodatni Strani)
  • 11 Priprava Naprave Za Uporabo

   • Varnostni Napotki
   • Kam Namestiti Napravo
   • Pritrjevanje/Odstranjevanje Zaponke Za Pas Na Starševski Enoti
   • Napajanje
  • 12 Upravljanje Naprave

   • Vklop/Izklop Starševske in Otroške Enote
   • Nastavljanje Kanala
   • Uporaba Zasebnega Naþina
   • Nastavitev Glasnosti Sprejetega Zvoþnega Signala V Starševski Enoti
 • Čeština

  • 1 Úvod

  • 2 Znaþka CE

  • 3 Obecné Informace

   • Chrán no AutorskýM Právem
   • Upozorn Ní
   • Zamýšlené Použití
  • 4 Bezpeþnost

   • Elektromagnetická Pole
   • Nebezpeþí Zp Sobené ElektrickýM Proudem
   • Použití (Dobíjecích) Baterií
   • Poran Ní PopáleníM
   • Osobní Bezpeþnost
  • 5 ÝIšt Ní a Údržba

   • Poznámky K Bezpeþnosti
   • ÝIšt Ní
   • Údržba
  • 6 Likvidace P Ístroje (Ochrana Životního Prost Edí)

  • 7 Obsah Balení

  • 8 Konstrukþní Provedení a Funkce

  • 9 Rozsah

  • 10 Komponenty Na Rodiþovské Jednotce

   • Stránky)
   • Komponenty Na D Tské Jednotce (Viz Obrázek Na P Ehybu Stránky)
   • Ikony Displeje (Viz Obrázek Na P Ehybu Stránky)
  • 11 Íprava Za Ízení Na Použití

   • Poznámky K Bezpeþnosti
   • Kde Za Ízení Ustavit
   • Instalace/Odstran Ní Spony Na Pás Na/Z Rodiþovské Jednotky
   • Napájení
  • 12 Obsluha Za Ízení

   • Zapnutí a Vypnutí D Tské a Rodiþovské Jednotky
   • Nastavení Kanálu
   • Aktivace Soukromého Režimu
   • Nastavení Hlasitosti P Íjmu Na Rodiþovské Jednotce
   • Nastavení Citlivosti Mikrofonu (VOX)
   • Ýasovaþ Pro Krmení
   • Noþní Sv Tlo Na D Tské Jednotce
   • Sv Tlo S LED Diodami Na Rodiþovské Jednotce
  • 13 Technické Údaje

  • 14 Adresa Servisu a Kontakt Na Horkou Linku

  • 15 Prohlášení Výrobce a „Prohlášení O Shod es

  • 16 Záruka

   • Záruþní Doba
   • Ešení Reklamací V Záruþní Dob
   • Výjimky Ze Záruky
 • Slovenčina

  • 1 Úvod

  • 2 Znaþka CE

  • 3 Všeobecné Informácie

   • Copyright
   • Upozornenia
   • Zamýš Ané Použitie
  • 4 Bezpeþnos

   • Elektromagnetické Polia
   • Nebezpeþenstvo Súvisiace S ElektrickýM Prúdom
   • Používanie (Nabíjate Ných) Batérií
   • Popáleniny
   • Osobná Bezpeþnos
  • 5 Ýistenie a Starostlivos O Prístroj

   • Bezpeþnostné Poznámky
   • Ýistenie
   • Starostlivos O Prístroj
  • 6 Likvidácia Zariadenia (Ochrana Životného Prostredia)

  • 7 Balenie Obsahuje

  • 8 Dizajn a Funkþný Princíp

  • 9 Dosah

  • 10 Komponenty Rodiþovského Modulu

   • Rozkladacej Strane)
   • Komponenty Detského Modulu
   • Ikony Na Displeji (Pozri Obrázok Na Rozkladacej Strane)
  • 11 Príprava Prístroja Na Používanie

   • Bezpeþnostné Poznámky
   • Vhodné Miesto Na Zostavenie Prístroja
    • Modul/Z Rodiþovského Modulu
   • Sie Ový Zdroj
  • 12 Ovládanie Prístroja

   • Zapnutie a Vypnutie Rodiþovského a Detského Modulu
   • Nastavenie Kanála
   • Zapnutie Režimu Súkromia
   • Nastavenie Úrovne Hlasitosti Príjmu Na Rodiþovskom Module
   • Nastavenie Citlivosti Mikrofónu (VOX)
   • Ýasový Spínaþ K Menia
   • Noþné Osvetlenie Na Detskom Module
   • LED Osvetlenie Na Rodiþovskom Module
  • 13 Technické Údaje

  • 14 Adresa Oddelenia Služieb Zákazníkom a Kontakt Na Telefonickú Linku

  • 15 Vyhlásenie O Zhode Pre ES" a Vyhlásenie Výrobcu

  • 16 Záruka

   • Záruþná Lehota
   • Uplatnenie Záruky
   • Výnimky Zo Záruky
 • Deutsch

  • 1 Einleitung

  • 2 CE-Kennzeichnung

  • 3 Allgemeine Informationen

   • Urheberrecht
   • Warnzeichen
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • 4 Sicherheit

   • Elektromagnetische Felder
   • Gefahr durch Elektrischen Strom
   • Verwendung von Batterien/Akkus
   • Verbrennungsgefahr
   • Verletzungsgefahr
  • 5 Reinigung und Wartung

   • Sicherheitshinweise
   • Reinigung
   • Wartung
  • 6 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)

  • 7 Packungsinhalt

  • 8 Aufbau und Funktion

  • 9 Reichweite

  • 10 Teile der Elterneinheit (Siehe Abbildung auf der Ausklappseite)

   • Teile der Babyeinheit (Siehe Abbildung auf der Ausklappseite)
   • Display-Symbole (Siehe Abbildung auf der Ausklappseite)
  • 11 Vorbereitung des Geräts für den Gebrauch

   • Sicherheitshinweise
   • Aufstellen des Geräts
   • Entfernen/Anbringen des Gürtelclips Von/An der Elterneinheit
   • Stromversorgung
  • 12 Betrieb des Geräts

   • Ein- und Ausschalten von Elterneinheit und Babyeinheit
   • Einstellen des Kanals
   • Aktivieren des Privat-Modus
   • Einstellen der Empfangslautstärke der Elterneinheit
   • Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit (VOX)
   • Fütterungszeitschalter
   • Nachtleuchte an der Babyeinheit
   • LED-Leuchte an der Elterneinheit
  • 13 Technische Daten

  • 14 Kundendienstadresse und Support-Hotline

  • 15 "EC-Declaration of Conformity" und Herstellererklärung

  • 16 Garantie

   • Garantiezeit
   • Garantieabwicklung
   • Garantieausschlüsse

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

User guide
Instrukcja obsáugi
Használati útmutató
Uporabniški vodiþ
Uživatelská p íruþka
Užívatel'ský manuál
Bedienungsanleitung
BABYTALKER 1030
4
GB
PL
HU
Sl
CZ
SK
DE/AT/CH
V 1.0 - 02/11

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest BABYTALKER 1030

 • Page 1 User guide Instrukcja obsáugi Használati útmutató Uporabniški vodiþ Uživatelská p íruþka Užívatel’ský manuál Bedienungsanleitung DE/AT/CH BABYTALKER 1030 V 1.0 - 02/11...
 • Page 3: Table Of Contents

  Babytalker 1030 Introduction CE Marking General information Copyright Warnings Intended use Safety Electromagnetic fields Danger due to electrical current Use of (rechargeable) batteries Burning injuries Personal safety Cleaning and maintenance Safety notes Cleaning Maintenance Disposal of the device (environmental protection)
 • Page 4 Babytalker 1030 12.4 Setting the parents' unit reception volume 12.5 Setting the microphone sensitivity (VOX) 12.6 Feeding timer 12.7 Night light on the baby unit 12.8 LED light on the parents’ unit Technical Data Customer service address and hotline support "EC-Declaration of Conformity"...
 • Page 5: Babytalker 1030

  Babytalker 1030 Introduction Thank you for buying the Babytalker 1030, a low-energy baby monitor with a reception range of up to 100 metres. It has no running costs other than the minimal cost of recharging the batteries or buying new (rechargeable) batteries.
 • Page 6: Intended Use

  Babytalker 1030 Intended use This device is designed only for non-commercial use in monitoring babies in enclosed spaces. Any use that differs from this or goes beyond the specified use is regarded as incorrect. WARNING Danger due to incorrect use! Incorrect use of the device, or using it for purposes for which it was not designed, can lead to danger.
 • Page 7: Use Of (Rechargeable) Batteries

  Babytalker 1030 Use of (rechargeable) batteries WARNING Danger due to incorrect use! The incorrect use of batteries can be dangerous. • Only use batteries of the same type. • Ensure that you observe the correct polarity when inserting batteries. Incorrect polarity will damage the batteries and the device.
 • Page 8: Cleaning And Maintenance

  Babytalker 1030 Cleaning and maintenance This chapter contains important information about cleaning and maintaining the device. Follow the instructions in order to avoid damage due to incorrect cleaning of the device and to ensure that it continues to work properly.
 • Page 9: Disposal Of The Device (Environmental Protection)

  In the open air, the maximum range of the Babytalker 1030 is 100 metres. Obstacles such as walls, room ceilings or large objects may impair the range. The more obstacles there are between the baby unit and the...
 • Page 10: Components On The Parents' Unit (See Figure On The Fold-Out Page)

  Babytalker 1030 Components on the parents' unit (see figure on the fold-out page) Display Loudspeaker LED light Volume up button Channel up button On/Off button - Select the next channel 10 Set button Channel down button 11 Belt clip - Select the previous channel...
 • Page 11: Where To Set Up Your Device

  Babytalker 1030 11.2 Where to set up your device WARNING Danger due to incorrect use! Incorrect use of the device, or using it for purposes for which it was not designed, can lead to danger. The device must be set up in a location that meets the following requirements: - In order to minimise the effect of radiation, the baby unit should be set up at least 1 m from the baby's bed.
 • Page 12 Babytalker 1030 Open the battery compartment. Insert the three AAA batteries/rechargeable batteries (LR03). Make sure that you observe the correct polarity. Close the battery compartment. 1 x AAA 1 x AAA 11.4.2 Connecting the baby unit to the AC mains...
 • Page 13: Operating The Device

  Babytalker 1030 11.4.4 Charging batteries in the parents' unit Connect the power adapter (7.5 V 300 mA) to a mains socket (230-240 V~ 50 Hz). The flashing battery charge indicator in the display shows that the batteries are being charged: •...
 • Page 14: Activating Privacy Mode

  Babytalker 1030 12.3 Activating privacy mode The Babytalker 1030 operates on free frequencies (PMR - 446 MHz). Any other PMR device in range and on the same channel can hear the transmitted baby monitor signal. This also means that the parents’ unit can receive the signal from other PMR devices.
 • Page 15: Night Light On The Baby Unit

  Babytalker 1030 • To deactivate the feeding timer during the countdown, enter this menu function again and reset the hour and minutes to zero. 12.7 Night light on the baby unit - Press the night light button to activate the LED night light...
 • Page 16: Customer Service Address And Hotline Support

  Babytalker 1030 Low-frequency radiation Frequency range Magnetic flux density (in nT) 0.025 - 0.8 KHz < 15 nT at 50 Hz 0.8 - 3 KHz < 1.5 nT 3 - 150 KHz 1.1 nT High-frequency radiation Frequency range Radiation output (EIRP) 27 MHz to 2,400 MHz <1.25 mW at 446.00 MHz...
 • Page 17: Warranty Exclusions

  Babytalker 1030 16.3 Warranty exclusions Damage or defects caused by incorrect use or operation, and defects caused by the use of non-original parts or accessories, are not covered by the warranty. The warranty does not cover damage caused by external influences such as lightning strikes, water and fire, or transport damage.
 • Page 18 Babytalker 1030 Wst p Oznaczenie CE Informacje ogólne Prawa autorskie Ostrze enia Przeznaczenie Bezpiecze stwo Pola elektromagnetyczne Zagro enia dotycz ce pr du elektrycznego U ytkowanie baterii (akumulatorków) Obra enia wynikaj ce z poparze Bezpiecze stwo osób Czyszczenie i konserwacja...
 • Page 19 Babytalker 1030 12.2 Ustawianie kanaáu 12.3 Wá czanie trybu prywatno ci 12.4 Ustawianie gáo no ci odbioru w jednostce dla rodzica 12.5 Ustawianie czuáo ci mikrofonu (VOX) 12.6 Odmierzanie czasu 12.7 Pod wietlenie nocne w jednostce dla dziecka 12.8 Pod wietlenie LED w jednostce dla rodzica Dane techniczne Adres i numer telefoniczny punktu obsáugi klienta...
 • Page 20: Wst P

  Babytalker 1030 Wst p Dzi kujemy za zakup niani elektronicznej Babytalker 1030 o zasi gu do 100 metrów. Tu urz dzenie cechuje si niskim zapotrzebowaniem na energi i niewielkimi kosztami dziaáania, które obejmuj tylko koszt áadowania lub kupowania nowych baterii (do áadowania).
 • Page 21: Przeznaczenie

  Babytalker 1030 Przeznaczenie To urz dzenie przeznaczone jest wyá cznie do niekomercyjnego monitorowania dzieci w przestrzeniach zamkni tych. Wszelkie przypadki u ytkowania wykraczaj ce poza t definicj uwa ane s za nieprawidáowe. OSTRZE ENIE Niebezpiecze stwo w przypadku nieprawidáowego u ytkowania! Nieprawidáowe u ytkowanie urz dzenia lub u ywanie go do celów, do których nie zostaáo...
 • Page 22: U Ytkowanie Baterii (Akumulatorków)

  Babytalker 1030 U ytkowanie baterii (akumulatorków) OSTRZE ENIE Niebezpiecze stwo w przypadku nieprawidáowego u ytkowania! U ywanie baterii w nieodpowiedni sposób mo e byü niebezpieczne. • Nale y stosowaü tylko baterie tego samego typu. • Podczas wkáadania baterii trzeba upewniü si , e ich bieguny s prawidáowo uáo one.
 • Page 23: Czyszczenie I Konserwacja

  Babytalker 1030 Czyszczenie i konserwacja Niniejszy rozdziaá zawiera istotne informacje dotycz ce czyszczenia i konserwacji urz dzenia. Nale y stosowaü si do instrukcji, aby unikn ü uszkodzenia urz dzenia wynikaj cego z nieprawidáowego czyszczenia urz dzenia, a tak e w celu zapewnienia ci gáego i bezproblemowego dziaáania.
 • Page 24: Utylizacja Urz Dzenia (Ochrona Rodowiska)

  W celu zminimalizowania wyst powania pól elektromagnetycznych zasilanie urz dzenia zostaáo zmniejszone w porównaniu z konwencjonalnymi nianiami elektronicznymi. Maksymalny zasi g urz dzenia Babytalker 1030 na otwartej przestrzeni wynosi 100 metrów. Przeszkody, takie jak ciany, sufity i du e przedmioty, mog zmniejszyü zasi g. Im wi cej przeszkód znajduje si...
 • Page 25: Elementy Jednostki Dla Rodzica (Patrz Rysunek Na Rozkáadanej Stronie)

  Babytalker 1030 Elementy jednostki dla rodzica (patrz rysunek na rozkáadanej stronie) Wy wietlacz Gáo nik Dioda LED Przycisk zwi kszania gáo no ci Przycisk wyboru kanaáu Przycisk wá czaj cy/wyá czaj cy - nast pny 10 Przycisk ustawiania Przycisk wyboru kanaáu...
 • Page 26: Gdzie Ustawiü Urz Dzenie

  Babytalker 1030 11.2 Gdzie ustawiü urz dzenie OSTRZE ENIE Niebezpiecze stwo w przypadku nieprawidáowego u ytkowania! Nieprawidáowe u ytkowanie urz dzenia lub u ywanie go do celów, do których nie zostaáo przeznaczone, mo e prowadziü do powstania niebezpiecznej sytuacji. Urz dzenie nale y ustawiü w miejscu speániaj cym nast puj ce wymagania: - Aby ograniczyü...
 • Page 27 Babytalker 1030 Otwórz komor baterii. Wáó trzy baterie lub akumulatorki typu AAA (LR03). Upewnij si , e zachowane jest prawidáowe uáo enie biegunów. Zamknij komor baterii. 1 x AAA 1 x AAA 11.4.2 Podá czanie zasilania sieciowego do jednostki dla dziecka - Podá...
 • Page 28: Obsáuga Urz Dzenia

  Babytalker 1030 11.4.4 àadowanie baterii jednostki dla rodzica Podá cz zasilacz (7,5 V 300 mA) do gniazda sieciowego (230–240 V~ 50 Hz). Migaj cy wska nik áadowania baterii na wy wietlaczu oznacza, e baterie s áadowane: • Naáadowanie baterii trwa okoáo 12 godzin.
 • Page 29: Wá Czanie Trybu Prywatno Ci

  12.3 Wá czanie trybu prywatno ci Urz dzenie Babytalker 1030 dziaáa, korzystaj c z ogólnodost pnych cz stotliwo ci (pasmo PMR - 446 MHz). Dowolne inne urz dzenie pracuj ce w pa mie PMR, które znajdzie si w zasi gu i b dzie ustawione na ten sam kanaá, mo e odebraü...
 • Page 30: Pod Wietlenie Nocne W Jednostce Dla Dziecka

  Babytalker 1030 - Naci nij i przytrzymaj przycisk ustawiania przez 5 sekund. Zostanie wy wietlona ikona funkcji odmierzania czasu wraz z ustawieniem czasu. - Naciskaj przycisk wybierania nast pnego kanaáu , aby okre liü godzin . - Naciskaj przycisk wybierania nast pnego kanaáu , aby okre liü...
 • Page 31: Adres I Numer Telefoniczny Punktu Obsáugi Klienta

  Babytalker 1030 Otoczenie urz dzenia rodowisko pracy: 0°C – 30°C, maks. wilgotno ü wzgl. 60% rodowisko przechowywania: -20°C – 55°C, maks. wilgotno ü wzgl. 85% Promieniowanie o niskiej cz stotliwo ci Zakres cz stotliwo ci Strumie indukcji magnetycznej (nT) 0,025 – 0,8 KHz <...
 • Page 32: Wyj Tki Od Gwarancji

  Babytalker 1030 Okres gwarancji jest okre lany na podstawie daty pierwotnego zakupu urz dzenia i nie zostaje wydáu ony w przypadku przeprowadzenia wymiany lub naprawy przez odpowiednie centrum obsáugi klientów. 16.3 Wyj tki od gwarancji Uszkodzenia i wady spowodowane nieprawidáowym u ytkowaniem urz dzenia oraz uszkodzenia powstaáe w wyniku zastosowania nieoryginalnych cz ci lub akcesoriów nie s obj te gwarancj .
 • Page 33 Babytalker 1030 Bevezet CE jelzés Általános tudnivalók Szerz i jogok Figyelmeztetések Rendeltetésszer használat Biztonság Elektromágneses tér Áramütés veszélye (Újratölthet ) elemek használata Égési sérülések Személyi biztonság Tisztítás és karbantartás Biztonsági el írások Tisztítás Karbantartás A készülék hulladékként történ elhelyezése (környezetvédelem) A doboz tartalma A készülék felépítése és m ködése...
 • Page 34 Babytalker 1030 12.4 A szül i egység lejátszási hangerejének beállítása 12.5 Mikrofonérzékenység (VOX) beállítása 12.6 Etetésid zít 12.7 Éjjeli LED a babaegységen 12.8 LED-lámpa a szül i egységen M szaki adatok Szervizcím és segélyvonal EK-megfelel ségi nyilatkozat és a gyártó nyilatkozata Garancia 16.1...
 • Page 35: Bevezet

  A készüléken, a használati útmutatóban és a dobozon feltüntetett CE jelzés azt mutatja, hogy a bébi r eleget tesz az 1995/EK R&TTE irányelv alapvet követelményeinek. Általános tudnivalók Ez a használati útmutató a Babytalker 1030 (a továbbiakban: „a készülék”) részét képezi. Fontos információkat tartalmaz a bébi r beüzemelésével, biztonságos és rendeltetésszer használatával, valamint karbantartásával kapcsolatban.
 • Page 36: Rendeltetésszer Használat

  Babytalker 1030 Rendeltetésszer használat A készüléket kizárólag otthoni felhasználásra, csecsem k zárt térben való felügyeletére tervezték. Bármely egyéb alkalmazás nem rendeltetésszer használatnak min sül. FIGYELMEZTETÉS A nem megfelel használat veszélyes! A készülék nem megfelel , illetve nem rendeltetésszer használata veszélyes lehet.
 • Page 37: Újratölthet ) Elemek Használata

  Babytalker 1030 (Újratölthet ) elemek használata FIGYELMEZTETÉS A nem megfelel használat veszélyes! Az elemek nem megfelel használata veszélyes lehet. • Csak azonos típusú elemeket használjon. • Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. A nem megfelel polaritás az elemek és a készülék károsodásához vezet.
 • Page 38: Biztonsági El Írások

  Babytalker 1030 Biztonsági el írások VESZÉLY Halálos áramütés veszélye! • Tisztítás el tt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. FIGYELMEZTETÉS Az elemekb l szivárgó sav veszélyes! Az elemekb l szivárogó folyadék b rirritációt okozhat és károsíthatja a készüléket. • Viseljen véd keszty t.
 • Page 39: Doboz Tartalma

  Az elektromágneses sugárzás csökkentése érdekében a készülék kevesebb áramot fogyaszt, mint a hagyományos bébi rök. Nyílt terepen a Babytalker 1030 maximális hatótávolsága 100 méter. Ezt a távolságot különböz akadályok, pl. falak, mennyezet vagy tárgyak csökkenthetik. Minél több akadály van a baba- és a szül i egység között, annál kisebb a hatótávolság.
 • Page 40: A Babaegység Részei (Lásd A Ábrát A Kihajtható Oldalon)

  Babytalker 1030 10.1 A babaegység részei (lásd a ábrát a kihajtható oldalon) 14 Kijelz 19 Mikrofon 15 Következ csatorna 20 Éjjeli LED-lámpa gombja – A következ csatorna kiválasztása 21 Éjjeli LED-lámpa 16 El z csatorna 22 Hálózati adapter csatlakozódugója – Az el z csatorna kiválasztása 23 Az elemrekesz fedele 17 Beállítás gomb...
 • Page 41: Az Övcsíptet Felhelyezése És Levétele A Szül I Egységr L

  Babytalker 1030 - Soha ne takarja le a bébi rt (pl. törölköz vel, takaróval stb.). - A konnektor könnyen megközelíthet helyen legyen, hogy a tápvezetéket szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni. - A készüléket száraz környezetben helyezze el. 11.3 Az övcsíptet felhelyezése és levétele a szül i egységr l...
 • Page 42 Babytalker 1030 11.4.2 A babaegység csatlakoztatása az elektromos hálózathoz - Csatlakoztassa a hálózati adapter kisméret csatlakozóját a babaegység oldalán található tápegységaljzatba. A csatlakozó megfelel behelyezését kattanás jelzi. - Csatlakoztassa a hálózati adaptert (7,5 V 300 mA) az elektromos hálózathoz (230-240 V~ 50 Hz).
 • Page 43: Készülék M Ködtetése

  Ld. „12.3 A titkosított kommunikációs mód aktiválása“ pont 12.3 A titkosított kommunikációs mód aktiválása A Babytalker 1030 készülék szabad frekvenciasávokat használ (PMR – 446 Mhz). Ha a hatótávolságon belül, ugyanazon a csatornán más PMR-készülék is m ködik, akkor azon is foghatók a bébi r jelei.
 • Page 44 Babytalker 1030 Miután a szül i és babaegységen is ugyanazt a csatornát állította be, - a titkosított kommunikációs mód szül i egységen történ aktiválásához nyomja meg egyszer a gombot, majd - a babaegységen történ aktiváláshoz nyomja meg egyszer a gombot.
 • Page 45 Babytalker 1030 12.8 LED-lámpa a szül i egységen - A LED-lámpa gombjának megnyomására a lámpa bekapcsol. - A gomb ismételt megnyomására a LED-lámpa kikapcsol. 13 M szaki adatok Csatornák száma Alkód 1-es és 2-es DCS kód Frekvencia 446,00625–446,09375 MHz Hatótávolság Legfeljebb 100 m (nyílt terepen)
 • Page 46 Babytalker 1030 14 Szervizcím és segélyvonal A szervizek címe a készülékhez mellékelt szervizkártyán és a www.ucom.be weboldalon egyaránt megtalálhatók. 15 EK-megfelel ségi nyilatkozat és a gyártó nyilatkozata Topcom Europe Nv. Grauwmeer 17 3001 Heverlee Belgium Az EK-megfelel ségi nyilatkozat a használati útmutató utolsó oldalán található.
 • Page 47 Babytalker 1030 Uvod Oznaka CE Splošne informacije Avtorske pravice Opozorila Predvidena uporaba Varnost Elektromagnetna polja Nevarnosti glede elektriþnega toka Uporaba baterij (za veþkratno polnjenje) Opekline Osebna varnost ýišþenje in vzdrževanje Varnostni napotki ýišþenje Vzdrževanje Odstranitev naprave (varovanje okolja) Vsebina embalaže...
 • Page 48 Babytalker 1030 12.5 Prilagoditev obþutljivosti mikrofona (VOX) 12.6 ýasovnik hranjenja 12.7 Noþna luþka na otroški enoti 12.8 Luþka LED na starševski enoti Tehniþni podatki Naslov servisnega centra in podpora prek klicnega centra »ES-izjava o skladnosti« in izjava proizvajalca Garancija 16.1 Garancijska doba 16.2...
 • Page 49: Uvod

  Babytalker 1030 Uvod Zahvaljujemo se vam za nakup naprave Babytalker 1030, elektronske varuške z nizko porabo energije in obmoþjem sprejema do 100 m. V povezavi z napravo ni nobenih tekoþih stroškov razen manjšega stroška polnjenja baterij ali nakupa novih baterij (za veþkratno polnjenje).
 • Page 50: Predvidena Uporaba

  Babytalker 1030 Predvidena uporaba Naprava je namenjena za nadziranje dojenþkov v zaprtih prostorih, njena uporaba pa je predvidena samo za nekomercialne namene. Morebitna uporaba, ki se razlikuje od predvidene oziroma jo presega, je nepravilna. OPOZORILO Nevarnost zaradi nepravilne uporabe! Nepravilna uporaba naprave ali uporaba za namene, za katere ni bila izdelana, je lahko nevarna.
 • Page 51: Uporaba Baterij (Za Veþkratno Polnjenje)

  Babytalker 1030 Uporaba baterij (za veþkratno polnjenje) OPOZORILO Nevarnost zaradi nepravilne uporabe! Nepravilna uporaba baterij je lahko nevarna. • Uporabljajte samo baterije iste vrste. • Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost. ýe baterije vstavite tako, da je polarnost nepravilna, se lahko poškodujejo baterije in naprava.
 • Page 52: Varnostni Napotki

  Babytalker 1030 Varnostni napotki NEVARNOST Življenjska ogroženost zaradi elektriþnega toka! • Pred þišþenjem izklopite napravo in izvlecite napajalni kabel iz elektriþne vtiþnice. OPOZORILO Nevarnost zaradi uhajanja kisline iz baterije! ýe baterije pušþajo, lahko njihova tekoþina povzroþi poškodbe (draženje kože), lahko pa poškoduje tudi napravo.
 • Page 53: Vsebina Embalaže

  Za namene zmanjšanja uþinka elektromagnetnih polj je moþ vira napajanja naprave v primerjavi z obiþajnimi elektronskimi varuškami manjša. Najdaljši doseg naprave Babytalker 1030 pri uporabi na prostem je 100 m. Ovire, kot so stene, stropi ali veþji predmeti, lahko povzroþijo motnje sprejema. Veþ kot je predmetov med otroško in starševsko enoto, krajši je doseg.
 • Page 54: Komponente Otroške Enote (Glejte Sliko Na Dodatni Strani)

  Babytalker 1030 10.1 Komponente otroške enote (glejte sliko na dodatni strani) 14 Zaslon 19 Mikrofon 15 Gumb za spremembo kanala navzgor 20 Gumb noþne luþke LED – za izbiro naslednjega kanala 21 Noþna luþka LED 16 Gumb za spremembo kanala navzdol 22 Prikljuþek za napajalnik...
 • Page 55: Pritrjevanje/Odstranjevanje Zaponke Za Pas Na Starševski Enoti

  Babytalker 1030 11.3 Pritrjevanje/odstranjevanje zaponke za pas na starševski enoti - Zaponko za pas odstranite tako, da jo potisnite navzgor (B), pri tem pa vleþete jeziþek zaponke stran od enote (A). - Pri vnoviþnem namešþanju zaponke za pas zaslišite klik, ki oznaþuje, da je zaponka pravilno pritrjena.
 • Page 56: Upravljanje Naprave

  Babytalker 1030 11.4.3 Vstavljanje baterij za veþkratno polnjenje v starševsko enoto OPOZORILO ýe uporabljate baterije, ki ne omogoþajo polnjenja, lahko povzroþite poškodbe ali materialno škodo. • Uporabljajte samo paket baterij Ni-MH, ki je bil priložen napravi. • ýe naprave ne nameravate uporabljati dalj...
 • Page 57: Nastavljanje Kanala

  Glejte razdelek „12.3 Uporaba zasebnega naþina“ 12.3 Uporaba zasebnega naþina Naprava Babytalker 1030 deluje prek prostih frekvenc (PMR – 446 MHz). Signal, ki ga oddaja otroška enota, lahko sprejema tudi katera koli druga naprava PMR v dosegu, ki uporablja isti kanal.
 • Page 58 Babytalker 1030 12.5 Prilagoditev obþutljivosti mikrofona (VOX) Otroška enota deluje v naþinu VOX. To pomeni, da zaþne oddajati signal takoj, ko mikrofon zazna zvok. Uporabnik lahko spreminja obþutljivost zaznave zvoka. ýe obþutljivost poveþate, otroška enota zaznava tišje zvoke. Obþutljivost VOX prilagodite tako, da obrnete stikalo za nastavitev obþutljivosti VOX - v smeri urinega kazalca v položaj za najmanjšo obþutljivost VOX;...
 • Page 59 Babytalker 1030 Napajalnik Otroška enota: - Tip: O Real TEV075P030B - Vhod: 230–240 V ~ 50 Hz; izhod: 7,5 V 300 mA Starševska enota: - Tip: O Real TEE075P030 - Vhod: 230–240 V ~ 50 Hz; izhod: 7,5 V 300 mA Poraba elektriþne energije...
 • Page 60 Babytalker 1030 Garancija 16.1 Garancijska doba Garancijsko obdobje za naprave je 36 mesecev. Garancijsko obdobje zaþne veljati na dan prevzema nove naprave. Garancija ne vkljuþuje navadnih baterij/paketov baterij ali baterij/paketov baterij za veþkratno polnjenje. Obraba in okvare, ki nimajo bistvenega vpliva na delovanje in vrednost naprave, niso vkljuþene v garancijo.
 • Page 61 Babytalker 1030 Úvod Znaþka CE Obecné informace Chrán no autorským právem Upozorn ní Zamýšlené použití Bezpeþnost Elektromagnetická pole Nebezpeþí zp sobené elektrickým proudem Použití (dobíjecích) baterií Poran ní popálením Osobní bezpeþnost ýišt ní a údržba Poznámky k bezpeþnosti ýišt ní...
 • Page 62 Babytalker 1030 12.4 Nastavení hlasitosti p íjmu na rodiþovské jednotce 12.5 Nastavení citlivosti mikrofonu (VOX) 12.6 ýasovaþ pro krmení 12.7 Noþní sv tlo na d tské jednotce 12.8 Sv tlo s LED diodami na rodiþovské jednotce Technické údaje Adresa servisu a kontakt na horkou linku Prohlášení...
 • Page 63: Úvod

  Babytalker 1030 Úvod D kujeme Vám, že jste si zakoupili Babytalker 1030, nízkoenergetické za ízení pro monitorování d tí s dosahem p íjmu až do 100 metr . Nemá žádné jiné provozní náklady, než jsou minimální náklady na dobití þi zakoupení nových (dobíjecích) baterií.
 • Page 64: Zamýšlené Použití

  Babytalker 1030 Zamýšlené použití Toto za ízení je urþeno pouze pro nekomerþní použití pro sledování d tí v uzav ených prostorách. Jakékoliv odlišné použití nebo nad rámec specifikovaného použití je považováno za nesprávné. UPOZORN NÍ Nebezpeþí v d sledku nesprávného použití! Nesprávné...
 • Page 65: Použití (Dobíjecích) Baterií

  Babytalker 1030 • Pokud dojde k poruše, b hem bou ky nebo p ed þišt ním za ízení, napájecí adaptér ihned odpojte. • Chra te kabely p ed horkými povrchy nebo jinými nebezpeþími a nijak je neomezujte. Použití (dobíjecích) baterií...
 • Page 66: Ýišt Ní A Údržba

  Babytalker 1030 ýišt ní a údržba Tato kapitola obsahuje d ležité informace o þišt ní a údržb za ízení. Postupujte podle uvedených pokyn a vyhn te se tak poškození v d sledku nesprávného þišt ní za ízení a zajist te jeho dlouhodob správnou funkci.
 • Page 67: Likvidace P Ístroje (Ochrana Životního Prost Edí)

  Pro minimalizaci dopadu elektromagnetického pole bylo napájení sníženo v porovnáním s b žnými ch viþkami. Na otev eném prostranství je maximální dosah ch viþky Babytalker 1030 100 metr . P ekážky, jako jsou st ny, stropy nebo velké p edm ty, mohou dosah narušit. ýím více je p ekážek mezi d tskou a rodiþovskou...
 • Page 68: Komponenty Na Rodiþovské Jednotce

  Babytalker 1030 Komponenty na rodiþovské jednotce (viz obrázek na p ehybu stránky) Displej Reproduktor Svítilna s diodami LED Tlaþítko zvýšení hlasitosti Tlaþítko po pohyb kanálu nahoru Vypínaþ - Výb r dalšího kanálu 10 Tlaþítko nastavení Tlaþítko pro pohyb kanálu dol 11 Spona pro upevn ní...
 • Page 69: Kde Za Ízení Ustavit

  Babytalker 1030 11.2 Kde za ízení ustavit UPOZORN NÍ Nebezpeþí v d sledku nesprávného použití! Nesprávné použití tohoto za ízení nebo jeho použití pro úþely, pro které nebylo urþeno, m že zp sobit nebezpeþí. Za ízení musí být nastaveno v míst , které vyhovuje následujícím požadavk m: - Z d vodu minimalizace úþinku radiace by d tská...
 • Page 70 Babytalker 1030 Otev ete p ihrádku na baterie. Vložte t i AAA baterie/dobíjecí baterie (LR03). Ujist te se, že je dodržena správná polarita. Zav ete prostor pro baterie. 1 x AAA 1 x AAA 11.4.2 P ipojení d tské jednotky k sí ovému napájení...
 • Page 71: Obsluha Za Ízení

  Babytalker 1030 11.4.4 Dobíjení baterií v rodiþovské jednotce P ipojte sí ový adaptér (7,5 V 300 mA) k sí ové koncovce (230-240 V~ 50 Hz). Blikající indikátor dobíjení baterie na displeji ukazuje, že se baterie dobíjejí: • Nabití baterií trvá asi 12 hodin.
 • Page 72: Aktivace Soukromého Režimu

  Viz þást „12.3 Aktivace soukromého režimu“ 12.3 Aktivace soukromého režimu Ch viþka Babytalker 1030 funguje na volných frekvencích (PMR - 446 MHz). Jakékoliv jiné PMR za ízení v dosahu a na stejném kanálu m že slyšet p edávaný signál z d tský ch viþky.
 • Page 73: Noþní Sv Tlo Na D Tské Jednotce

  Babytalker 1030 - Stisknutím tlaþítka kanálu sm rem nahoru zvolte hodinu. - Stisknutím tlaþítka kanálu sm rem nahoru zvolte minuty. - Pro potvrzení stiskn te tlaþítko Jakmile je alarm slyšitelný, stiskn te jakékoliv tlaþítko (krom tlaþítka zapnutí/vypnutí On/Off) pro deaktivaci.
 • Page 74: Adresa Servisu A Kontakt Na Horkou Linku

  Babytalker 1030 Nízkofrekvenþní radiace Frekvenþní rozsah Hustota magnetického proudu (v nT) 0,025 - 0,8 KHz < 15 nT p i 50 Hz 0,8 - 3 KHz < 1,5 nT 3 - 150 KHz 1,1 nT Vysokofrekvenþní radiace Frekvenþní rozsah Radiaþní výstup (EIRP) 27 MHz až...
 • Page 75: Výjimky Ze Záruky

  Babytalker 1030 16.3 Výjimky ze záruky Záruka nepokrývá poškození nebo závady zp sobené nesprávným zacházením nebo použitím a poškození, která jsou výsledkem použití neoriginálních þástí nebo p íslušenství. Záruka nepokrývá žádné škody zp sobené vn jšími vlivy, jako je blesk, voda, ohe nebo jakékoliv poškození...
 • Page 76 Babytalker 1030 Úvod Znaþka CE Všeobecné informácie Copyright Upozornenia Zamýš ané použitie Bezpeþnos Elektromagnetické polia Nebezpeþenstvo súvisiace s elektrickým prúdom Používanie (nabíjate ných) batérií Popáleniny Osobná bezpeþnos ýistenie a starostlivos o prístroj Bezpeþnostné poznámky ýistenie Starostlivos o prístroj Likvidácia zariadenia (ochrana životného prostredia) Balenie obsahuje Dizajn a funkþný...
 • Page 77 Babytalker 1030 12.2 Nastavenie kanála 12.3 Zapnutie režimu súkromia 12.4 Nastavenie úrovne hlasitosti príjmu na rodiþovskom module 12.5 Nastavenie citlivosti mikrofónu (VOX) 12.6 ýasový spínaþ k menia 12.7 Noþné osvetlenie na detskom module 12.8 LED osvetlenie na rodiþovskom module Technické údaje Adresa oddelenia služieb zákazníkom a kontakt na telefonickú...
 • Page 78: Úvod

  R&TTE 1995/ES. Všeobecné informácie Tento návod na obsluhu je súþas ou baby monitora Babytalker 1030 ( alej len „prístroj“). Nachádzajú sa v om dôležité informácie o zostavení baby monitora, bezpeþnostné informácie a informácie o správnom používaní a starostlivosti o baby monitor.
 • Page 79: Zamýš Ané Použitie

  Babytalker 1030 Zamýš ané použitie Prístroj je urþený len na nekomerþné použitie pri monitorovaní detí v uzatvorených priestoroch. Akéko vek používanie, ktoré sa líši od uvedeného, alebo ktoré siaha za hranice predpísaného používania, sa považuje za nesprávne. UPOZORNENIE Nebezpeþenstvo z dôvodu nesprávneho používania! Nesprávne používanie prístroja, alebo jeho používanie na úþely, na ktoré...
 • Page 80: Používanie (Nabíjate Ných) Batérií

  Babytalker 1030 Používanie (nabíjate ných) batérií UPOZORNENIE Nebezpeþenstvo z dôvodu nesprávneho používania! Nesprávne používanie batérií môže by nebezpeþné. • Používajte len batérie rovnakého typu. • Pri vkladaní batérií venujte pozornos dodržaniu správnej polarity. Nesprávna polarita spôsobí poškodenie batérií a prístroja.
 • Page 81: Bezpeþnostné Poznámky

  Babytalker 1030 Bezpeþnostné poznámky NEBEZPEýENSTVO Ohrozenie života v súvislosti s elektrickým prúdom! • Pred þistením vypnite prístroj a vytiahnite sie ový kábel z elektrickej zásuvky. UPOZORNENIE Nebezpeþenstvo v dôsledku vyteþenia kyseliny z batérií! Kvapalina vytekajúca z batérií môže spôsobi zranenie (dráždenie pokožky) alebo poškodi prístroj.
 • Page 82: Balenie Obsahuje

  Aby sa minimalizoval úþinok elektromagnetických polí, sie ový zdroj má nižší výkon v porovnaní s tradiþnými detskými monitormi. V otvorenom priestore má detský monitor Babytalker 1030 maximálny dosah 100 metrov. Prekážky, ako sú steny, stropy alebo ve ké predmety, môžu skráti dosah. ýím viac prekážok sa nachádza medzi detským a rodiþovským modulom, tým kratší...
 • Page 83: Komponenty Detského Modulu

  Babytalker 1030 10.1 Komponenty detského modulu (pozri obrázok na rozkladacej strane) 14 Displej 19 Mikrofón 15 Tlaþidlo Kanál + 20 Tlaþidlo noþného LED osvetlenia – výber nasledujúceho kanála 21 LED dióda noþného osvetlenia 16 Tlaþidlo Kanál – 22 Zásuvka na sie ový adaptér –...
 • Page 84: Modul/Z Rodiþovského Modulu

  Babytalker 1030 - Nikdy neprikrývajte detský monitor (napr. uterákom, dekou at .). - Elektrické zásuvky musia by ahko prístupné, aby v prípade potreby umožnili ahké odpojenie sie ového kábla. - Prístroj zostavujte na suchom mieste. 11.3 Pripevnenie/odpojenie spony na opasok na rodiþovský...
 • Page 85 Babytalker 1030 11.4.2 Pripojenie detského modulu k elektrickej sieti - Zasu te malý konektor sie ového adaptéra do zásuvky na sie ový adaptér na pravej strane detského modulu. Kliknutie indikuje, že je konektor riadne pripojený. - Pripojte sie ový adaptér (7,5 V 300 mA) k elektrickej zásuvke (230 –...
 • Page 86: Ovládanie Prístroja

  , je zapnutý režim súkromia. Pozri kapitolu „12.3 Zapnutie režimu súkromia“. 12.3 Zapnutie režimu súkromia Babytalker 1030 pracuje na vo ných frekvenciách (PMR – 446 MHz). Všetky ostatné prístroje PMR v dosahu a na rovnakom kanáli dokážu odpoþúva signál vysielaný detským monitorom.
 • Page 87: Nastavenie Úrovne Hlasitosti Príjmu Na Rodiþovskom Module

  Babytalker 1030 Ke je zapnutý režim súkromia, detský modul prenáša zvuk z miestnosti s die a om v trvaní približne 5 sekúnd každých 5 minút. Takto získate istotu, že detský modul funguje. Táto funkcia nie je zapnutá v normálnom režime.
 • Page 88: Technické Údaje

  Babytalker 1030 Technické údaje Kanály Druhotný kód Kód DCS 1 a kód DCS 2 Frekvencia 446,00625 MHz – 446,09375 MHz Dosah Max. 100 m (na otvorenom priestranstve) Typ modulácie FM – F3E Odstup kanálov 12,5 kHz Batérie Detský modul: 3 alkalické batérie typu AAA „LR03“ (nedodávajú sa s prístrojom) Rodiþovský...
 • Page 89: Adresa Oddelenia Služieb Zákazníkom A Kontakt Na Telefonickú Linku

  Babytalker 1030 14 Adresa oddelenia služieb zákazníkom a kontakt na telefonickú linku Adresa oddelenia služieb zákazníkom je vytlaþená na servisnej karte priloženej v balení, alebo si ju môžete vyh ada na internete: www.ucom.be. 15 „Vyhlásenie o zhode pre ES“ a vyhlásenie výrobcu Topcom Europe Nv.
 • Page 90 Babytalker 1030 Einleitung CE-Kennzeichnung Allgemeine Informationen Urheberrecht Warnzeichen Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheit Elektromagnetische Felder Gefahr durch elektrischen Strom Verwendung von Batterien/Akkus Verbrennungsgefahr Verletzungsgefahr Reinigung und Wartung Sicherheitshinweise Reinigung Wartung Entsorgung des Geräts (Umweltschutz) Packungsinhalt Aufbau und Funktion Reichweite Teile der Elterneinheit (siehe Abbildung auf der Ausklappseite) 97 10.1...
 • Page 91 Babytalker 1030 12.5 Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit (VOX) 12.6 Fütterungszeitschalter 12.7 Nachtleuchte an der Babyeinheit 12.8 LED-Leuchte an der Elterneinheit Technische Daten Kundendienstadresse und Support-Hotline “EC-Declaration of Conformity” und Herstellererklärung Garantie 16.1 Garantiezeit 16.2 Garantieabwicklung 16.3 Garantieausschlüsse...
 • Page 92: Einleitung

  Babytalker 1030 Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Babytalker 1030 entschieden haben. Hierbei handelt es sich um ein Babyfon mit geringem Energieverbrauch und einem Empfangsbereich von bis zu 100 Metern. Es verursacht keine laufenden Betriebskosten außer die geringfügigen Kosten für das Aufladen der Akkus oder den Kauf neuer Batterien/Akkus.
 • Page 93: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Babytalker 1030 Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Gerät ist nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch zur Überwachung von Babys in geschlossenen Räumen vorgesehen. Jegliche davon abweichende oder den festgelegten Gebrauch überschreitende Verwendung gilt als unsachgemäß. ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung zu einem nicht vorgesehenen Zweck kann gefährlich sein.
 • Page 94: Verwendung Von Batterien/Akkus

  Babytalker 1030 Verwendung von Batterien/Akkus ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! Der unsachgemäße Gebrauch von Batterien/Akkus kann gefährlich sein. • Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. • Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus die richtige Polarität beachten. Eine falsche Polarität führt zu Schäden an den Batterien/Akkus und am Gerät.
 • Page 95: Reinigung Und Wartung

  Babytalker 1030 Reinigung und Wartung Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen über die Reinigung und Wartung des Geräts. Befolgen Sie die Anweisungen, um Schäden durch eine unsachgemäße Reinigung des Geräts zu vermeiden und sicherzustellen, dass es weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Sicherheitshinweise GEFAHR Lebensgefahr durch elektrischen Strom! •...
 • Page 96: Entsorgung Des Geräts (Umweltschutz)

  Um die Auswirkung elektromagnetischer Felder zu minimieren, wurde die Energieversorgung im Vergleich zu herkömmlichen Babyfonen verringert. Im freien Gelände beträgt die Reichweite des Babytalker 1030 maximal 100 Meter. Hindernisse, wie Wände, Zimmerdecken oder große Objekte, können die Reichweite beeinträchtigen. Je mehr Hindernisse...
 • Page 97: Teile Der Elterneinheit (Siehe Abbildung Auf Der Ausklappseite)

  Babytalker 1030 Teile der Elterneinheit (siehe Abbildung auf der Ausklappseite) Display Lautsprecher LED-Leuchte Lautstärke lauter Kanal-nach-oben-Taste Ein-/Aus-Taste - Wählen Sie den nächsten Kanal 10 Einstelltaste Kanal-nach-unten-Taste 11 Gürtelclip - Wählen Sie den vorherigen Kanal 12 Netzteil-Buchse Taste LED-Leuchte 13 Batterie-/Akkufachabdeckung Lautstärke leiser...
 • Page 98: Aufstellen Des Geräts

  Babytalker 1030 11.2 Aufstellen des Geräts ACHTUNG Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch! • Unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung zu einem nicht vorgesehenen Zweck kann gefährlich sein. • Stellen Sie die Babyeinheit nicht ins Kinderbett oder in den Laufstall weil dieses zu Verletzungen führen kann !!
 • Page 99 Babytalker 1030 ACHTUNG • Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. • Verwenden Sie niemals gleichzeitig leere und neue Batterien/Akkus. Öffnen Sie das Batterie-/Akkufach. Legen Sie die drei AAA Batterien/Akkus ein (LR03). Beachten Sie die richtige Polarität.
 • Page 100: Betrieb Des Geräts

  Babytalker 1030 11.4.4 Laden des Akkupacks der Elterneinheit Schließen Sie das Netzteil (7,5 V 300 mA) an eine Steckdose an (230-240 V~ 50 Hz). Die blinkende Akkuladeanzeige im Display zeigt das die Akkus geladen werden : • Die Ladezeit des Akkupacks beträgt etwa 12 Stunden.
 • Page 101: Einstellen Des Kanals

  Einheiten angezeigt wird, ist der Privat-Modus aktiviert. Siehe Kapitel „12.3 Aktivieren des Privat-Modus“ 12.3 Aktivieren des Privat-Modus Der Babytalker 1030 verwendet freie Frequenzen (PMR - 446 MHz). Jedes andere PMR-Gerät im Umkreis auf demselben Kanal kann das übertragene Signal des Babyfons hören.
 • Page 102: Fütterungszeitschalter

  Babytalker 1030 - Im Uhrzeigersinn bis zur niedrigsten VOX-Empfindlichkeit - Gegen den Uhrzeigersinn bis zur höchsten VOX-Empfindlichkeit • Stellen Sie die VOX-Stufe erst ein, nachdem Sie den Kanal und den Privat-Modus eingestellt haben. 12.6 Fütterungszeitschalter Der Fütterungszeitschalter ist ein Kurzzeitmesser, der dafür verwendet werden kann, einen Alarmton auszusenden, der Sie an die nächste Fütterung oder Medizingabe erinnert.
 • Page 103: Kundendienstadresse Und Support-Hotline

  Babytalker 1030 Stromverbrauch Babyeinheit - Standby- und AUS-Modus: 0,35 W - Übertragungsmodus: 1,4 W Elterneinheit - Standby- und AUS-Modus: 0,70 W - Empfangsmodus: 1 W Abmessungen Babyeinheit: 120 x 68 x 36 mm Elterneinheit: 56,5 x 101 x 36,5 mm...
 • Page 104: Garantie

  Babytalker 1030 Garantie 16.1 Garantiezeit Die Geräte haben eine Garantiezeit von 36 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wird. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus/ Akkupacks. Verbrauchsmaterialien und Schäden, die unbedeutende Auswirkungen auf den Betrieb oder den Wert des Geräts haben, sind nicht abgedeckt.
 • Page 108 MD20100388 Art.-Nr. 61588...

Table of Contents