Download Print this page

Asus RT-AC86U Quick Start Manual

Wireless-ac2900 dual band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

RT-AC86U
Wireless-AC2900 Dual band
Gigabit Router

Quick Start Guide

EEU12549 / First Edition / May 2017
EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 1
2017/5/16 17:00:36

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC86U

  Summary of Contents for Asus RT-AC86U

 • Page 1: Quick Start Guide

  RT-AC86U Wireless-AC2900 Dual band Gigabit Router Quick Start Guide EEU12549 / First Edition / May 2017 EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 1 2017/5/16 17:00:36...
 • Page 2: Table Of Contents

  Table of contents Package contents ............... 3 A quick look at your router ............. 3 Preparing your modem ............4 Setting up your router .............. 5 A. Wired connection ................5 B. Wireless connection ................6 Remembering your wireless router settings ....8 FAQ ....................
 • Page 3: Package Contents

  Package contents RT-AC86U Wireless Router 3 * wireless antennas AC adapter Network cable (RJ-45) Quick Start Guide NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your router LAN LED Power (DC-IN) port WAN (Internet) LED USB 2.0 port...
 • Page 4: Preparing Your Modem

  Preparing your modem Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery. NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your In- Unplug ternet Service Provider (ISP) to properly configure the router.
 • Page 5: Setting Up Your Router

  You can set up your router via wired or wireless connection. A. Wired connection Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTES: • Use only the adapter that came with your package. Using other adapters may damage the device.
 • Page 6: Wireless Connection

  The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com Set up a password for your router to prevent unauthorized access. B. Wireless connection Plug your router into a power outlet and power it on.
 • Page 7 You can find it on the label on the back of your router. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com. Set up a password for your router to prevent unauthorized access. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 7...
 • Page 8: Remembering Your Wireless Router Settings

  Remembering your wireless router settings • Remember your wireless settings as you complete the router setup. Router Name: Password: 2.4 GHz network SSID: Password: 5GHz network SSID: Password: 1. Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical support site: http://support.asus.com • C ustomer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 8 2017/5/16 17:00:38...
 • Page 9 Бърз преглед RT-AC86U 3 * безжични антени Адаптер за променлив ток Мрежов кабел (RJ-45) Ръководство за бърз старт ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител Бърз преглед на Вашия рутер LAN LED Порт...
 • Page 10 Подготовка на модема Изключете захранващия кабел/DSL модема. Ако има резервно захранване на батерии, отстранете батериите. Ако използвате DSL за ЗАБЕЛЕЖКА Unplug интернет, трябва да имате потребителско име/парола от Вашия интернет доставчик (ISP) за правилно конфигуриране на рутера Свържете модема си към рутера с включения в комплекта...
 • Page 11 A. Кабелна връзка: Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт и включете рутера. Свържете мрежовия кабел от Вашия компютър към LAN порта на рутера. RT-AC86U Modem Laptop Internet ЗАБЕЛЕЖКА: • Да се използва само адаптерът, предоставен в комплекта. Използването на други адаптери може да повреди устройството. • Технически характеристики: Адаптер...
 • Page 12 Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете http://router.asus.com. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп. B. Безжична връзка Вкарайте щепсела на рутера в електрически контакт и включете рутера. Smart phone...
 • Page 13 две цифри на 2.4GHz MAC адрес. Ще го откриете на етикета, намиращ се на гърба на Вашия рутер. Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете http://router.asus.com. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 13 2017/5/16 17:00:39...
 • Page 14 Запаметяване на безжичните настройки на Вашия рутер • Запомнете безжичните си настройки при завършване на настройването на рутера. Име на рутера: Парола: 2,4 GHz мрежа SSID: Парола: 5G Hz мрежа SSID: Парола: 1. Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер? • О нлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support-org.asus.com/faq • На сайта за техническа поддръжка: http://support-org.asus.com • Н а горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 14 2017/5/16 17:00:39...
 • Page 15 Sadržaj pakiranja RT-AC86U Tri antene za bežičnu vezu Adapter izmjeničnog napajanja Mrežni kabel (RJ-45) Vodič za brzi početak rada NAPOMENE: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled uređaja ruter LED LAN Ulaz za napajanje (DC-IN) LED za WAN (internet) USB 2.0 Priključak...
 • Page 16 Pripremanje modema Iskopčajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako postoji baterijsko napajanje, uklonite bateriju. Ako koristite DSL za inter- NAPOMENA net, za ispravnu konfiguraciju usmjerivača biti Unplug će vam potrebno korisničko ime i lozinka od dobavljača internetske usluge (ISP). Povežite modem na usmjerivač pomoću isporučenog mrežnog kabela.
 • Page 17 Usmjerivač možete podesiti putem žične ili bežične veze. A. Žična veza Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga. Spojite mrežni kabel s računala na LAN priključak na usmjerivaču. RT-AC86U Modem Laptop Internet NAPOMENE: • Koristite samo onaj adapter koji ste dobili u pakiranju. Korištenjem drugih adaptera možete oštetiti uređaj.
 • Page 18 Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup. B. Bežična veza Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga. Smart phone RT-AC86U...
 • Page 19 Možete ih pronaći na naljepnici na stražnjoj strani uređaja ruter. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 19 2017/5/16 17:00:41...
 • Page 20 Pamćenje postavki bežičnog usmjerivača • Zapamtite bežične postavke po dovršetku postave usmjerivača. Naziv usmjerivača: lozinka: 2.4 GHz mreže SSID: lozinka: 5G Hz mreže SSID: lozinka: 1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču? • Internetska stranica za ČPP: http://support-org.asus.com/faq • Stranica za tehničku podršku: http://support-org.asus.com • K orisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za brzi početak rada EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 20 2017/5/16 17:00:41...
 • Page 21 Obsah krabice RT-AC86U 3 * bezdrátové antény Napájecí adaptér Síťový kabel (RJ-45) Stručná příručka POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Stručný popis přístroje směrovač LAN Indikátor LED Napájecí port (DC-IN) Indikátor LED sítě WAN (Internet) Port USB 2.0...
 • Page 22 Příprava modemu Vypněte napájení kabelového/DSL modemu. Pokud má záložní baterii, vyjměte baterii. Používáte-li připojení DSL POZNÁMKA pro internet, bude pro správné nakonfigurování Unplug směrovače zapotřebí vaše uživatelské jméno/ heslo od vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP). Připojte váš modem ke směrovači pomocí přiloženého síťového kabelu.
 • Page 23 Směrovač lze nakonfigurovat prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení. A. Drátové připojení: Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Připojte síťový kabel od počítače portu LAN na směrovači. RT-AC86U Modem Laptop Internet POZNÁMKA: • Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení. • Technické údaje: Adaptér stejnosměrného...
 • Page 24 Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus.com. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. B. Bezdrátové připojení Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 24 2017/5/16 17:00:43...
 • Page 25 číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje směrovač. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus. com. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 25...
 • Page 26 Zapamatování nastavení bezdrátového směrovače • Po dokončení nastavení směrovače si pamatujte nastavení vašeho bezdrátového připojení. Název routeru: Heslo: 2.4 GHz sítí SSID: Heslo: 5G Hz sítí SSID: Heslo: 1. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači? • S erver online s odpověďmi na časté dotazy: http://support-org.asus.com/faq • Server technické podpory: http://support-org.asus.com • H orká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 26 2017/5/16 17:00:43...
 • Page 27 Pakendi sisu RT-AC86U 3 *raadioside antennid Vahelduvvooluadapter Võrgukaabel (RJ-45) Lühijuhend MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga. Kiire pilguheit ruuterile LAN LED indikaator Toitepesa (DC-IN) WAN (Internet) LED USB 2.0 pordid 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED USB 3.0 pordid Toite LED indikaator...
 • Page 28 Teie modemi ettevalmistus Ühendage kaabel/DSL-modemi toitejuhe lahti. Kui see on varustatud akuga, eemaldage aku. MÄRKUS: Kui te kasutate DSL Interneti-ühen- Unplug dust, vajate ruuteri korralikuks konfigureerimiseks oma kasutajanime/parooli, mille saate Inter- neti-teenuse pakkujalt. Ühendage oma modem ruuteriga, kasutades komplekti kuuluvat võrgukaablit. Lülitage kaabel/DSL-modem sisse. Vaadake kaabel/DSL-modemi LED indikaatoreid, et kontrollida, kas ühendus on aktiivne.
 • Page 29 Ruuteri häälestamine Saate häälestada oma ruuter traadiga või traadita ühenduse kaudu. A. Traadiga ühendus: Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse. Ühendage arvuti võrgukaabel ruuteri LAN-pordiga. RT-AC86U Modem Laptop Internet Märkused: • Kasutage ainult seadmega kaasa antud toiteadapterit. Muude toiteadapterite kasutamine võib seadet kahjustada. • Tehnilised andmed: Alalisvoolu (DC) toiteadapter DC väljund: +19 V max vooluga 1,75 A...
 • Page 30 Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage http://router.asus.com. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu. B. Traadita ühendus Ühendage ruuter toitevõrku ja lülitage see sisse. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 30...
 • Page 31 * XX viitab 2.4GHz MAC-aadressi kahele viimase- le numbrile. Te leiate ruuteri tagaküljel asuvalt sildilt. Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage http://router.asus.com. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 31 2017/5/16 17:00:46...
 • Page 32 Traadita ruuteri sätete meeles pidamine • Jätke meelde traadita võrgu sätted, kui ruuteri häälestamise lõpule viite. Ruuteri nimi: parool: 2.4 GHz võrgu SSID: parool: 5 GHz võrgu SSID: parool: Korduma kippuvad küsimused (KKK) 1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • KKK võrgus: http://support-org.asus.com/faq • Tehnilise toe leht: http://support-org.asus.com • Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 32 2017/5/16 17:00:46...
 • Page 33: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete RT-AC86U 3 * vezeték nélküli antennák Hálózati adapter Hálózati kábel (RJ-45) Gyors üzembe helyezési útmutató MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A gyors áttekintése LAN LED Hálózati (DC bemeneti) port WAN (internet) LED-fénye Portok USB 2.0...
 • Page 34 A modem előkészítése Húzza ki a kábel-/DSL-modem tápkábelét. Ha tartalék akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el. MEGJEGYZÉS: Ha DSL-kapcsolaton éri el az in- ternetet, az internetszolgáltató (ISP) által megado- Unplug tt felhasználónévre/jelszóra lesz szüksége a router konfigurálásához. Csatlakoztassa a modemet a routerhez a mellékelt hálózati kábel segítségével.
 • Page 35 A. Vezetékes kapcsolat Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be. Csatlakoztassa a számítógéphez vezető hálózati kábelt a router egyik LAN- portjához. RT-AC86U Modem Laptop Internet MEGJEGYZÉSEK: • Csak a csomagban mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapterek használata esetén megsérülhet az eszköz. • Műszaki adatok: DC tápfeszültség...
 • Page 36 Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: http://router. asus.com. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében. B. Vezeték nélküli kapcsolat Dugja be a router tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 36 2017/5/16 17:00:47...
 • Page 37 ASUS_XX_5G ASUS router * Az XX a 2,4 GHz-es MAC-cím utolsó két szám- jegyét jelöli. Ez a RT-AC86U hátoldalán lévő címkén található. A csatlakoztatást követően automatikusan elindul a weben keresztül elérhető grafikus felhasználói felület, amikor megnyitja a webböngészőjét. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő...
 • Page 38 • A router beállítása közben jegyezze meg a vezeték nélküli beállításokat. Router neve: jelszó: 2,4 GHz-es hálózatnévtől (SSID): jelszó: 5 GHz-es hálózatnévtől (SSID): jelszó: Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 1. Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Online GYIK oldal: http://support-org.asus.com/faq • Műszaki támogatás oldal: http://support-org.asus.com/ • Ü gyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Támogatási forróvonalat. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 38 2017/5/16 17:00:48...
 • Page 39 3 * belaidės antenos Kintamosios srovės adapteris Tinklo kabelis(RJ-45) Greitos pradžios vadovas NOTE: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Sparčioji RT-AC86U peržiūra Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) LAN LED prievadas WAN (interneto) šviesinis (LED) indikatorius USB 2.0 prievadas 2,4 GHz / 5 GHz „Wi-Fi“...
 • Page 40 Modemas ruošiamas 1. Atvienojiet barošanas kabeli / DSL modemu. Ja tam ir rezerves barošana no baterijas, izņemiet bateriju. PIEZĪME: IJa jūs lietojat DSL internetam, jums būs vajadzīgs lietotājvārds / parole no jūsu interneta Unplug pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider, ISP), lai pareizi konfigurētu maršrutētāju. Pievienojiet modemu maršrutētājam ar komplektā esošo tīkla kabeli.
 • Page 41 RT-AC86U iestatīšana Kelvedį galite nustatyti naudodamiesi laidiniu ar belaidžiu ryšiu. A. Savienojums ar vadiem Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu. Pievienojiet tīkla kabeli no datora maršrutētāja LAN pieslēgvietai. RT-AC86U Modem Laptop Internet PASTABOS: • Naudokite tik pakuotėje esantį adapterį. Naudojant kitus adapterius galima sugadinti įrenginį. • Specifikacijos: PS maitinimo adapteris PS išėjimas: +19 V esant maks.
 • Page 42 Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam. B. Bezvadu savienojums Pievienojiet maršrutētāju barošanas ligzdai un ieslēdziet barošanu. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 42 2017/5/16 17:00:51...
 • Page 43 ASUS_XX_5G (SSID): * XX nurodo paskutinius du 2,4 GHz MAC adreso skaičius. Jį galite rasti ant galinėje RT-AC86U pusėje esančios etiketės. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 43...
 • Page 44 Bezvadu maršrutētāja iestatījumu atcerēšanās • Užbaigę maršruto parinktuvo sąranką įsidėmėkite belaidžio tinklo nuostatas. Kelvedžio pavadinimas: Slaptažodis: 2,4 GHz tinklo SSID: Slaptažodis: 5 GHz tinklo SSID: Slaptažodis: 1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • I nternetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje http://support.asus.com/faq • Techninės pagalbos svetainėje http://support.asus.com • P askambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr. pagalbiniame vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 44 2017/5/16 17:00:51...
 • Page 45 Maiņstrāvas adapteris Tīkla kabelis (RJ-45) Padomi ātrai darba uzsākšana ŅEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Īss RT-AC86U apraksts LAN LED Strāvas (DC-IN) osta WAN (interneta) gaismas diode USB 2.0 osta 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi LED 10.
 • Page 46 Jūsu modems tiek sagatavots darbam 1. Ištraukite maitinimo kabelį / DSL modemą. Jei jame yra atsarginė baterija, ją išimkite. Unplug PASTABA: IJei naudojate DSL internetui, norint tinkamai konfigūruoti kelvedį Jums prireiks nau- dotojo vardo ir slaptažodžio. Jų teiraukitės savo interneto paslaugų teikėjo (ISP). Pateikiamu tinklo laidu prijunkite modemą prie kelvedžio.
 • Page 47 RT-AC86U nustatymas Maršrutētāju varat iestatīt, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu. A. Laidinis ryšys Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite jį. Prijunkite tinklo laidą nuo kompiuterio prie savo kelvedžio LAN prievado. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTES: • Izmantojiet tikai iepakojumā esošo adapteri. Izmantojot citus adapterus, iespējams sabojāt ierīci.
 • Page 48 Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet http://router.asus.com. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos. B. Belaidis ryšys Prijunkite kelvedį prie maitinimo lizdo ir įjunkite jį. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 48 2017/5/16 17:00:57...
 • Page 49 2,4 G Wi-Fi nosaukums (SSID): ASUS_XX_2G 5G Wi-Fi nosaukums (SSID): ASUS_XX_5G * XX norāda pēdējos divus 2.4GHz MAC adreses ciparus. Tas atrodams uz RT-AC86U aizmugurē esošās etiķetes. Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet http://router.asus.com. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos.
 • Page 50 • Pabeidzot maršrutētāja iestatīšanu, iegaumējiet bezvadu iestatījumus. Maršrutētāja nosaukums: Parole: 2,4 GHz tīkla SSID: Parole: 5 GHz tīkla SSID: Parole: Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) 1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju? • Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq • Tehniskā atbalsta vietne: http://support.asus.com/ • K lientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide). EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 50 2017/5/16 17:00:58...
 • Page 51 RT-AC86U 3 * anteny bezprzewodowe Adapter zasilania Kabel sieciowy (RJ-45) Instrukcja szybkiego uruchomienia UWAGI: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd routera RT-AC86U Port wejścia zasilania (Wejście prądu LAN LED stałego) Kontrolka LED sieci WAN (Internet) Port USB 2.0 Dioda LED Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz 10. Port USB 3.0 Dioda LED zasilania 11.
 • Page 52 Przygotowanie modemu 1. Odłącz kabel zasilający/modem DSL. Jeśli zawiera on baterię podtrzymującą, wyjmij ją. UWAGA: Jeśli modem DSL służy do obsługi In- Unplug ternetu, konieczne będzie odpowiednie skonfig- urowanie routera przy użyciu nazwy użytkownika/ hasła uzyskanych od usługodawcy internetowego (ISP). Podłącz modem do routera przy użyciu dołączonego kabla sieciowego. Włącz modem kablowy/DSL. Sprawdź...
 • Page 53 Konfiguracja routera RT-AC86U Router można skonfigurować w ramach połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. A. Połączenie przewodowe Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go. Podłącz kabel sieciowy do komputera i portu LAN routera. RT-AC86U Modem Laptop Internet UWAGI: • Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 • Page 54 Po uruchomieniu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres http:// router.asus.com. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem. B. Połączenie bezprzewodowe Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 54 2017/5/16 17:01:02...
 • Page 55 Nazwa Wi-Fi 5G (SSID): ASUS_XX_5G * XX to dwie ostatnie cyfry adresu MAC 2,4 GHz. Można go znaleźć na etykiecie z tyłu routera RT-AC86U. Po połączeniu, przy uruchamianiu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres http://router.asus.com. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Page 56 Zapisanie ustawień routera bezprzewodowego • Zapamiętaj ustawienia sieci bezprzewodowej po zakończeniu konfiguracji routera. Nazwa routera: Hasło: Hasło: Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 2,4 GHz: Za pomocą nazwy (identyfika- Hasło: tora SSID) sieci 5 GHz: Często zadawane pytania (FAQ) 1. G dzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Często zadawane pytania online (FAQ): http://support.asus.com/faq • Portal wsparcia technicznego: http://support.asus.com • O bsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 56 2017/5/16 17:01:04...
 • Page 57 Комплект поставки Беспроводной роутер RT-AC86U 3 * антенны Блок питания Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор роутера Индикатор LAN Разъем питания (DC-In) Индикатор WAN (Internet) Порт USB 2.0 Индикатор 2.4 ГГц и 5 ГГц Порт USB 3.0 Индикатор питания...
 • Page 58 Подготовка модема Отключите кабельный / DSL модем. При наличии резервного аккумулятора, извлеките его. ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании подключения DSL вам потребуется ввести имя пользователя / Unplug пароль от провайдера (ISP). Подключите модем к роутеру с помощью сетевого кабеля. Включите кабельный / DSL модем. Убедитесь, что...
 • Page 59 Настройка роутера Роутер можно настроить через проводное или беспроводное подключение. A. Проводное подключение Подключите роутер к электрической розетке и включите его. С помощью сетевого кабеля (2) подключите компьютер к LAN порту роутера. RT-AC86U Modem Laptop Internet ПРИМЕЧАНИЯ: • Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
 • Page 60 Веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите http://router.asus.com Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа. B. Беспроводное подключение Подключите роутер к электрической розетке и включите его. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 60...
 • Page 61 XX относится к двум последним цифрам MAC- адреса. Его можно найти на этикетке на задней панели роутера. После подключения, веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите http://router.asus.com. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 61 2017/5/16 17:01:09...
 • Page 62 Запоминание настроек беспроводного роутера • Запомните параметры беспроводной сети после завершения настройки роутера. Имя роутера: Пароль: SSID для 2,4 ГГц : Пароль: SSID для 5 ГГц : Пароль: 1. Г де можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Часто задаваемые вопросы: http://support.asus.com/faq • Техническая поддержка: http://support.asus.com • Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 62 2017/5/16 17:01:09...
 • Page 63 Încărcător Reţeaua de cablu (RJ-45) Ghid rapid de pornire NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC86U LAN LED Port de alimentare (intrare c.c.) LED WAN (internet) Porturi USB 2.0 LED pentru banda de frecvenţă Wi-Fi de 10.
 • Page 64 Pregătirea modemului Deconectaţi modemul DSL/prin cablu. Dacă acesta are o baterie de rezervă, scoateţi bateria. NOTĂ: Dacă utilizaţi conexiunea DSL pentru internet, veţi avea nevoie de numele de utilizator/ Unplug parola de la furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a configura corect ruterul. Conectaţi modemul la ruter cu ajutorul cablului de reţea inclus în pachet.
 • Page 65 Configurarea dispozitivului RT-AC86U Puteți configura ruterul prin conexiune cu fir sau wireless. A. Conexiune cu fir Conectaţi ruterul la o priză de curent şi porniţi-l. Conectaţi cablul de reţea de la computer la un port LAN de pe ruter. RT-AC86U...
 • Page 66 Interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți http://router. asus.com. Configuraţi o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat. B. Conexiune fără fir Conectaţi ruterul la o priză de curent şi porniţi-l.
 • Page 67 * XX se referă la ultimele două cifre ale adre- sei MAC 2,4 GHz. O puteți găsi pe eticheta de pe spatele dispozitivului RT-AC86U. Odată ce sunteți conectat, interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți http:// router.asus.com.
 • Page 68 Parolă: Întrebări frecvente (FAQ) 1. Unde pot găsi informaţii suplimentare despre ruterul fără fir? • Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site de asistenţă tehnică: http://support.asus.com • L inie telefonică de tip Hotline pentru clienţi: Consultaţi Hotline asistenţă din Ghidul suplimentar. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 68 2017/5/16 17:01:13...
 • Page 69 Sadržaj paketa RT-AC86U 3 * bežične antene AC adapter Mrežni kabl (RJ-45) Vodič za brzo korišćenje BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pogled na vaš ruter LAN lampica Port za napajanje (DC-IN) WAN (Internet) lampica USB 2.0 portovi...
 • Page 70 Priprema vašeg modema Izvucite kabl za struju/DSL modem. Ukoliko postoji baterija za podršku, izvadite bateriju. NAPOMENA: Ukoliko koristite DSL za inter- net, biće vam potrebni korisničko ime/lozinka Unplug od vašeg internet provajdera (ISP) da ispravno konfigurišete ruter. Povežite svoj modem za ruter uz pomoć priloženog mrežnog kabla.
 • Page 71 Možete da podesite svoj ruter preko kablovske ili bežične veze. A. Povezivanje kablom Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga. Povežite mrežni kabl od kompjutera do LAN ulaza na svom ruteru. RT-AC86U Modem Laptop Internet NAPOMENE: • Koristite isključivo adapter koji ste dobili u pakovanju. Korišćenje drugih adaptera može da ošteti uređaj.
 • Page 72 Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup. B. Bežično povezivanje Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga. Smart phone...
 • Page 73 2.4GHz MAC adrese. Broj možete da pronađete na etiketi na poleđini svog ruter. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 73 2017/5/16 17:01:19...
 • Page 74 2.4 GHz network SSID Lozinku: 5 GHz network SSID: Lozinku: Često postavljana pitanja (FAQs) 1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru? • I nternet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: http://support. asus.com/faq • I nternet prezentacija za tehničku podršku: http://support.asus.com • H itna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo korišćenje. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 74 2017/5/16 17:01:19...
 • Page 75 Obsah balenia RT-AC86U 3 * bezdrôtové antény Adaptér striedavého prúdu Sieťový kábel (RJ-45) Stručný návod na obsluhu POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi. Rýchly pohľad na váš smerovač Port napájania (DC-IN – vstup jednos- LED indikátor rozhrania LAN...
 • Page 76 Príprava modemu Odpojte napájací kábel/modem DSL. Ak je vybavený záložnou batériu, vyberte ju. POZNÁMKA: Ak na internetové pripojenie používate DSL, na správnu konfiguráciu smer- Unplug ovača budete musieť zadať svoje používateľské meno/heslo od vášho poskytovateľa inter- netových služieb (ISP). Modem pripojte k smerovaču pomocou dodaného sieťového kábla.
 • Page 77 Smerovač môžete nastaviť pomocou drôtového alebo bezdrôtového pripojenia. A. Káblové pripojenie Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do portu LAN v smerovači. RT-AC86U Modem Laptop Internet POZNÁMKY: • Používajte iba adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Používaním iných adaptérov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 • Page 78 (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu http:// router.asus.com. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu. B. Bezdrôtové pripojenie Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 78 2017/5/16 17:01:21...
 • Page 79 (SSID): * XX predstavuje posledné dve číslice adresy 2.4GHz MAC. Tieto číslice sú uvedené štítku na zadnej strane smerovača RT-AC86U. Po pripojení sa po otvorení webového prehľadávača automaticky načíta webové grafické používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu http://router.
 • Page 80 • Po dokončení nastavenia smerovača si nastavenia bezdrôtovej siete zapamätajte. Názov smerovača: Heslo : Identifikátor SSID pre 2,4 GHz Heslo: sieť: Identifikátor SSID pre 5 GHz sieť: Heslo: Často kladené otázky (FAQ) 1. K de nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • O n-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq • Stránka technickej podpory: http://support.asus.com • Z ákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom návode. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 80 2017/5/16 17:01:22...
 • Page 81: Vsebina Paketa

  Omrežni kabel (RJ-45) Vodnik za hitri zagon 2 * Antene omrežja 3G/4G OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca. Kratek pregled usmerjevalnika RT-AC86U LAN LED Vhod (DC-IN) vklop LED-dioda omrežja WAN (internet) Vhod USB 2.0 LED-lučka 2,4 GHz/5 GHz omrežja...
 • Page 82 Prioprava modema Izklopite kabelski modem/modem DSL. Če je modem opremljen z rezervno baterijo, jo odstranite. OPOMBA: Če modem DSL uporabljate za internet, za pravilno konfiguracijo usmerjevalnika Unplug potrebujete uporabniško ime in geslo ponudnika internetnih storitev. Priključite modem na usmerjevalnik s priloženim omrežnim kablom.
 • Page 83 Nastavitev usmerjevalnika RT-AC86U Usmerjevalnik omrežja lahko nastavitve prek žične ali brezžične povezave. A. Žična povezava: Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite. Priključite omrežni kabel iz računalnika na vrata LAN na usmerjevalniku. RT-AC86U Modem Laptop Internet OPOMBE: • Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen paketu. Z uporabo drugih napajalnikov lahko poškodujete napravo.
 • Page 84 Spletni vmesnik GUI se samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na http://router.asus.com. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop. B. Brezžična povezava Usmerjevalnik priključite na električno vtičnico in ga vklopite. Smart phone RT-AC86U...
 • Page 85 * XX se nanaša na dve števki naslova MAC v pasu 2,4 GHz. Najdete ju na nalepki na hrbtni strani usmerjevalnika RT-AC86U. Ko je povezava vzpostavljena, se spletni vmesnik GUI samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na http://router.
 • Page 86 Shranjevanje nastavitev brezžičnega usmerjevalnika • Zapomnite si nastavitve za brezžično povezavo, ko zaključite namestitev usmerjevalnika. Ime usmerjevalnika: Geslo: 2.4 GHz network SSID: Geslo: 5G Hz network SSID: Geslo: Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) 1. K je lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku? • S pletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support.asus.com/faq • Stran s tehnično podporo: http://support.asus.com • T elefonska številka za stranke: Glejte telefonsko številko v tem Vodniku za hitri zagon. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 86 2017/5/16 17:01:26...
 • Page 87 Paket içeriği RT-AC86U 3 tane kablosuz anteni AC adaptörü Ağ kablosu (RJ-45) Hızlı Başlangıç Kılavuzu NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. Yönlendiricinizi aygıtınıza hızlı bir bakış LAN LED Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası WAN (Internet) LED’i USB 2.0 bağlantı...
 • Page 88 Modeminizi hazırlama Kablo/DSL modemi kapatın. Bir yedek pili varsa, pili çıkarın. NOT: Internet için DSL kullanıyorsanız, yönlendiriciyi uygun biçimde yapılandırmak için Unplug Internet Servis Sağlayıcınızdan (ISS) kullanıcı adınızı/şifrenizi almanız gerekecektir. Modeminizi, birlikte gelen ağ kablosuyla yönlendiriciye bağlayın. Kablo/DSL modemi açın. Bağlantının etkin olduğundan emin olmak için kablo/DSL modeminizin LED ışıklarını...
 • Page 89 Yönlendiricinizi kablolu veya kablosuz bağlantı aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. A. Kablolu bağlantı: Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın. Bilgisayarınızdan gelen ağ kablosunu yönlendiricinizdeki bir LAN bağlantı noktasına bağlayın. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTLAR: • Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptörü kullanın. Diğer adaptörlerin kullanılması aygıta zarar verebilir. • Teknik özellikler: DC Güç...
 • Page 90 Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa http://router.asus.com adresini girin. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın. B. Kablosuz bağlantı Yönlendiricinizi bir prize takıp gücünü açın. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem...
 • Page 91 Bu bilgiyi, 4G-AC68U aygıtınızın ar- kasındaki etikette bulabilirsiniz. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa http://router.asus.com adresini girin. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 91 2017/5/16 17:01:30...
 • Page 92 Kablosuz yönlendirici ayarlarınızı anımsama • Yönlendirici ayarını tamamlarken kablosuz ayarlarınızı anımsayın. Yönlendirici Adı: Şifre : 2.4 GHz ağı SSID: Şifre : 5 GHz ağı SSID: Şifre : Sık Sorulan Sorular (SSS’lar) 1. K ablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim? • Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq • Teknik destek sitesi: http://support.asus.com • Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın. EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 92 2017/5/16 17:01:30...
 • Page 93 До комплекту входять 3 * бездротові антени 4G-AC68U Wireless Router Адаптер змінного струму Мережевий кабель (RJ-45) Керівництво для початку експлуатації ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Швидкий огляд маршрутизатор Порт живлення (входу постійного LAN LED струму) Світлодіодний індикатор WAN Порти USB 2.0 (Інтернет) Світлодіод Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц Порти USB 3.0 Світлодіод живлення 11. Порт WAN (Інтернет) Кнопка WPS 12. Кнопка увімкн./вимк. LED Порти...
 • Page 94 Підготовка модема Вимкніть з мережі шнур живлення/модем DSL. Якщо пристрій має акумулятор, вийміть його. Якщо ви користуєтеся ПРИМІТКА Інтернет через DSL, вам знадобиться ім’я Unplug користувача/пароль від Інтернет-провайдера, щоб правильно конфігурувати маршрутизатор. Підключіть модем до маршрутизатора поєднаним у пару мережевим кабелем. Підключіть до електромережі шнур живлення/модем DSL. Перевірте шнур/світлодіодні індикатори модема DSL, щоб пересвідчитися, що підключення...
 • Page 95 Можна налаштувати маршрутизатор через дротове або бездротове підключення. A. Дротове підключення: Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення. Підключіть мережевий кабель від комп’ютера до порту LAN на маршрутизаторі. RT-AC86U Modem Laptop Internet NOTES: • Користуйтеся лише адаптером з комплекту. Користування іншими адаптерами може пошкодити пристрій. • Технічні характеристики: Адаптер...
 • Page 96 Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть http://router. asus.com Встановіть пароль на маршрутизатор, щоб запобігти неавторизованому доступу. B. Бездротове підключення Увімкніть маршрутизатор до розетки живлення і подайте живлення. Smart phone RT-AC86U Tablet Modem Laptop Internet EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 96 2017/5/16 17:01:34...
 • Page 97 на маршрутизаторі. Заради надійнішої безпеки мережі змініть SSID на унікальний і призначте пароль. Назва Wi-Fi 2,4 Г (SSID): ASUS_XX_2G Назва Wi-Fi 5 Г (SSID): ASUS_XX_5G ASUS router * XX відповідає останнім двом цифрам МАС-адреси 2,4 ГГц. Їх вказано на ярлику ззаду на RT-AC86U. Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте веб-браузер. Якщо він не запускається автоматично, введіть http://router.
 • Page 98 Як запам’ятати налаштування бездротового маршрутизатора • Завершуючи налаштування маршрутизатора, запам’ятайте бездротові налаштування. Назва маршрутизатора: Пароль: SSID мережі 2,4 ГГц: Пароль: SSID мережі 5 ГГц: Пароль: Розповсюджені питання 1. Д е знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор? • Розповсюджені питання он-лайн: http://support.asus.com/faq • Сайт технічної підтримки: http://support.asus.com • Г аряча лінія для клієнтів: Див. “Гарячі лінії” у Supplementary Guide (Додаткове керівництво). EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 98 2017/5/16 17:01:34...
 • Page 99: Networks Global Hotline Information

  08:00-17:00 Mon-Fri Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri 0044-1442265548 United Kingdom 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 99 2017/5/16 17:01:35...
 • Page 100 Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Asia-Pacific Singapore 0065-67203835 11:00-19:00 Mon-Fri...
 • Page 101 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com EEU12549_RT-AC86U_QSG_172x144mm.indb 101 2017/5/16 17:01:35...
 • Page 102 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest stan- dards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Page 103: Wps Button

  WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
 • Page 104 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à...
 • Page 105 Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition aux RF au Canada rendezvous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html NCC 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 此設備的安裝與操作要離使用者之最小距離為20 公分;電磁波曝露量MPE標準值1 mWcm2,送測產品實測值為:0.302 mWcm2。 「產品之限用物質含有情況」之相關資訊,請參考下表: 限用物質及其化學符號 單元 六價鉻 多溴聯苯 多溴二苯醚 鉛 (Pb) 汞 (Hg) 鎘 (Cd) (PBB) (PBDE) 印刷電路板及 —...