Download  Print this page

Philips DVD729/001 Owner's Manual

Dvd video player.
Hide thumbs

Advertisement

DVD Video Player
Owner's Manual
729
DVD
728
DVD
Read this manual first!
Congratulations on purchasing this Philips product.
We've included everything you need to get started.
If you have any problems, Philips representatives can
help you get the most from your new product by explaining:
• Hookups,
• First time setup, and
• Operation.
Tel: see back page of this manual
01-29 DVD728 Eng
For fast help, call us first!
1
DVD
DVD
3139 246 12921
18/03/2003, 4:50 PM

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips DVD729/001

   Summary of Contents for Philips DVD729/001

 • Page 1 Read this manual first! Congratulations on purchasing this Philips product. We’ve included everything you need to get started. If you have any problems, Philips representatives can help you get the most from your new product by explaining: • Hookups, • First time setup, and •...
 • Page 2: Important Note

  Important Note Advarsel: Laserrudstråling ved åbning når sikkerhesafbrydere er ude af funktion. Undgå u tsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nette. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. Observer: Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet.
 • Page 3 CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE.
 • Page 4 Viktig information: På grund av det stora antalet nya eller förbättrade versioner av kopieringsskydd för ljud-CD-skivor som på sista tiden tagits fram för vissa skivor, kan Philips inte garantera att DVD-spelaren är fullständigt kompatibel med sådana nya skivor. Om du skulle få problem att spela sådana ljud-CD-skivor, kontakta då...
 • Page 5: Table Of Contents

  Innehåll Introduktion Miljöinformation ---------------------------------- 145 Medföljande tillbehör ---------------------------- 145 Säkerhetsinformation ---------------------------- 145 Symboler som används i denna bruksanvisning 145 Funktionsöversikt Framsida och baksida ---------------------------- 146 Fjärrkontroll --------------------------------------- 147 Förberedelser Grundläggande anslutningar -------------------- 148 Ansluta till TV ------------------------------------- 148 Ansluta till ljudanläggning ------------------------ 149 Ansluta till övrig utrustning --------------------- 149 Sätta i batterier i fjärrkontrollen --------------- 150 Sätta på...
 • Page 6: Miljöinformation

  Tack för att du har köpt denna DVD-spelare från Philips. Den här bruksanvisningen förklarar den grundläggande användningen av DVD-spelaren. Miljöinformation Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att dela i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast (påsar, skyddande cellplast).
 • Page 7: Framsida Och Baksida

  Funktionsöversikt Framsida och baksida STANDBY-ON – för att sätta på DVD-spelaren (ON) eller sätta den i standby-läge Skivsläde Teckenfönster – visar spelarens aktuella status DVD729 DVD VIDEO PLAYER STANDBY-ON Strömsladd till elnät – anslut till eluttag TV OUT (VIDEO OUT) –...
 • Page 8: Fjärrkontroll

  Fjärrkontroll RETURN / TITLE – för att gå tillbaka till föregående meny / visa titelmeny DISC MENU – för att komma till menyn för en DVD-skiva / sätta på eller stänga av PBC för VCD-skivor 1 2 3 4 – för att göra val i menyn / snabbspola framåt/bakåt, spela långsamt framåt/bakåt –...
 • Page 9: Grundläggande Anslutningar

  Förberedelser Grundläggande anslutningar Titta vid behov i bruksanvisningen för din TV, videobandspelare, stereoanläggning eller annan apparat, för att kunna göra bästa möjliga anslutningar. Gör någon av följande anslutningar, beroende på vad som är möjligt med den utrustning du har. Följande riktlinjer hjälper dig att få bästa möjliga bild- och ljudkvalitet från din DVD-spelare.
 • Page 10: Ansluta Till Ljudanläggning

  Ansluta till ljudanläggning Du kan också lyssna på ljudet från ljud-CD-skivor och DVD-videoskivor genom att ansluta till en stereoanläggning om så önskas. Anslut vänster (”L”) och höger (”R”) ljudutgång på DVD-spelaren till vänster (”L”) och höger (”R”) ljudingång på stereoanläggningen. STEREO Back of TV...
 • Page 11: Sätta I Batterier I Fjärrkontrollen

  Förberedelser Sätta i batterier i fjärrkontrollen Öppna batteriluckan genom att trycka in fliken och sedan lyfta av locket. Sätt i batterierna med rätt polaritet enligt symbolerna + och - inuti batterifacket. Stäng luckan. UPPMÄRKSAMMA! – Ta ur batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under lång tid.
 • Page 12: Vanlig Uppspelning

  Vanlig uppspelning Tryck STANDBY-ON på spelarens framsida för att sätta på DVD-spelaren. Tryck OPEN/CLOSE / på framsidan för att öppna skivsläden. Lägg den valda skivan i skivsläden, med etiketten uppåt. Tryck OPEN/CLOSE / igen för att stänga skivsläden. När skivan har undersökts börjar spelaren automatiskt spela upp den.
 • Page 13: Repetera

  Användning Välja ljudkanal SVCD Super VCD-skivor har två stereoljudkanaler som används för karaokespelning eller för val av ljudspråk. (Exempelvis kan du välja bara en av kanalerna för att få endast musikbakgrunden för sången när du spelar karaoke.) Tryck på knappen AUDIO på fjärrkontrollen för att välja önskade ljudkanaler.
 • Page 14: Osd (on-screen Display)

  OSD (On-Screen Display) DVD VCD SVCD Denna funktion ger viss information på TV- skärmen om skivan som spelas. Tryck på knappen DISPLAY på fjärrkontrollen. Välja titel Tryck på knapparna 1 2 för att markera titelnumret. Tryck på knapparna 3 4 för att ändra titelnumret. DVD-spelaren spelar vald titel.
 • Page 15: Kameravinkel

  Användning Kameravinkel Vissa skivor innehåller scener som har spelats in samtidigt från flera olika vinklar. DVD-spelaren låter dig välja önskad kameravinkel. Tryck på knappen ANGLE på fjärrkontrollen. Observera: – Denna funktion är tillgänglig endast för de DVD-skivor som har flera olika vinklar inspelade. Ändra ljudspråk Tryck på...
 • Page 16: Förhandsgranskning

  Förhandsgranskning Tryck på knappen PREVIEW för att komma till menyn för förhandsgranskning. Tryck på knapparna 34 för att markera SPÅR SAMMANDRAG, SKIVA INTERVALL eller SPÅR INTERVALL. Tryck på knappen OK för att gå till det alternativ du har valt. 0 När du öppnat menyn för någon av de olika typerna av förhandsgranskning: För att avsluta förhandsgranskningen: Tryck på...
 • Page 17: Allmän Användning

  Visning av bild-CD och uppspelning av MP3-CD Denna spelare kan visa bilder i JPEG-format och spela upp MP3-filer från CD-R/RW-skivor du har spelat in själv eller CD-skivor du har köpt. Kan visa bilder eller spela upp sånger i sekvens automatiskt. Val av album och spår.
 • Page 18: Visning/uppspelning

  Visning av bild-CD och uppspelning av MP3-CD Repetera / Blanda / Enkel uppspelning 0 När menyn för bild-/MP3-CD visas på skärmen, tryck på knappen REPEAT upprepade gånger, varvid knappen bredvid SPELLÄGE visar olika alternativ: ENKEL: Filen visas/spelas en gång. REPETERA EN: Vid visning av JPEG-bilder förblir den aktuella bilden kvar på...
 • Page 19: Zooma Bild

  Visning av bild-CD och uppspelning av MP3-CD Zooma bild 0 Tryck på knappen ZOOM under visning för att visa bilden med olika grad av förstoring. 0 Tryck på knapparna 1 2 3 4 för att titta på resten av den zoomade bilden. Bildvisning med flera olika vinklar När en bild visas på...
 • Page 20: Grundläggande Användning

  Grundläggande användning Tryck på knappen SYSTEM MENU i läget STOP för att öppna Inställningsmenyn. Tryck på knappen OK för att gå till nästa nivås undermeny eller bekräfta ditt val. Tryck 1 2 för att öppna undermenyn eller återgå till tidigare meny. Tryck 34 för att markera önskad meny.
 • Page 21: Menyn Allmänna Inställningar

  Inställningsmenyn Lämna programuppspelningen Gå till menyn PROGRAM: Tryck 1 234 för att flytta markören till knappen LÄMNA. Tryck på knappen OK för att lämna menyn. Stoppa programuppspelningen 0 Tryck på knappen STOP under uppspelningen av de programmerade spåren. När du därefter trycker på...
 • Page 22: Menyn Inställning Av Analogt Ljud

  Menyn Inställning av analogt ljud Denna meny innehåller inställningar för din analoga ljudutgång, som exempelvis Downmix (nermixning), D.R.C. (Dynamic Range Compression – dynamisk omfångskompression), Ljudläge, Efterklang, etc. som låter DVD-spelaren återge surround-ljud av hög kvalitet. Tryck på knappen SYSTEM MENU. Tryck på...
 • Page 23: Reverb Mode – Efterklang

  Inställningsmenyn Reverb Mode – Efterklang Funktionen EFTERKLANG kan simulera ekon och frekvenssvar för vissa specifika platser, så att det känns som om du var på dessa platser själv och lyssnade. Tryck på knapparna 34 för att markera EFTERKLANG. Gå till undermenyn genom att trycka på knappen 2. Flytta markören genom att trycka på...
 • Page 24: Menyn Bildinställning

  Menyn Bildinställning I menyn BILDINSTÄLLNING finns funktionerna TV-TYP, TV SKÄRM, SMART BILD och FÄRGINSTÄLLNING. Tryck på knappen STOP. Tryck på knappen SYSTEM MENU för att öppna menyn. Markera BILDINSTÄLLNING genom att trycka på knapparna 34. Tryck på knappen OK. TV-typ Innan du börjar titta på...
 • Page 25: Smart Bild

  Inställningsmenyn Välj enligt följande: Tryck på knapparna 34 för att markera TV- SKÄRM i menyn BILDINSTÄLLNING. Gå till undermenyn genom att trycka på knappen 2. Flytta markören genom att trycka på knapparna 34 och markera ditt val. Tryck på knappen OK. Tryck på...
 • Page 26: Färginställning

  Kontrast Tryck på knapparna 34 för att markera KONTRAST i menyn FÄRGINSTÄLLNING. Tryck på knapparna 2 för att visa inställningsfältet. Visas längst ner på skärmen. Tryck på knapparna 2 1 för att öka eller minska kontrasten. Tryck på knapparna 34 eller OK för att återgå till menyn FÄRGINSTÄLLNING.
 • Page 27: Textremsa

  Inställningsmenyn Textremsa DVD-skivor kan innehålla flera olika språk för textremsor. Använd denna funktion för att välja det språk du önskar i första hand för textremsor. Tryck på knapparna 34 för att markera TEXTREMSA. Gå till undermenyn genom att trycka på knappen 2. Flytta markören genom att trycka på...
 • Page 28: Menyn Egna Inställningar

  Föräldrakontroll Filmer på DVD-skivor kan innehålla scener som inte är lämpliga för barn. Därför kan skivor ha ”föräldrakontroll”-information som gäller hela skivan eller vissa scener på skivan. Dessa scener graderas från 1 till 8 och alternativa, mer lämpliga scener kan finnas tillgängliga på skivan. Graderingarna är landsberoende.
 • Page 29: Digital Utgång

  Tekniska specifikationer SKIVOR SOM KAN SPELAS DVD Video Video CD & SVCD PICTURE CD MP3-CD CD-R, CD-RW DVD+R, DVD+RW TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) Antal linjer Uppspelning Multistandard (PAL/NTSC) BILDPRESTANDA CVBS 1Vpp till 75 RGB (SCART) 0.7 Vpp till 75 ohm LJUDFORMAT Digitalt Mpeg/ AC-3/ DTS...
 • Page 30: Felsökning

  Rengöra höljet ¶ Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel som innehåller alkohol, lacknafta, ammoniak eller slipmedel. Rengöra skivor ¶ När en skiva blir smutsig ska den rengöras med en rengöringstrasa. Torka skivan från mitten och utåt, inte i cirkelrörelse.
 • Page 31: Felsökning

  Felsökning Problem Inget ljud eller förvrängt ljud Inget ljud och ingen bild Inget ljud på digital utgång Skivan kan inte spelas Bilden fryser tillfälligt under uppspelning Spelaren återgår inte till startbilden när skivan tas ur Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen Knapparna fungerar inte Spelaren svarar inte på...
 • Page 32: Language Code

  Language Code The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu) 3139 246 12381 367-368_Lang Code 18/03/2003, 5:15 PM...
 • Page 33 Language Code The following codes can be used to select languages other than those available in the AUDIO, SUBTITLE or DISC MENU. (see Setup menu) 367-368_Lang Code 3139 246 12381 18/03/2003, 5:15 PM...
 • Page 34 Tel.: 0844-800 544 PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER Twee Stationsstraat 80/ 80 Rue des Deux Gares 1070 BURSSEL/BRUXELLES BELGIUM (for BENELUX) Tel: 070-222303 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com 18/03/2003, 5:38 PM Printed in Hungary 3139 246 12921 SL-0312/02-13 3139 246 12921...

This manual is also suitable for:

Dvd729Dvd728

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: