Download Table of Contents Print this page
DeWalt D51238 Original Instructions Manual

DeWalt D51238 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for D51238:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 20
D51238
www.
.eu
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt D51238

 • Page 1 D51238 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 5 D A N S K SØMPISTOL D51238 Tillykke! Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, WALT. ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle...
 • Page 6 D A N S K 7. Vær opmærksom. ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er afbrudt. Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet, når du er træt. • Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller brændbare gasarter som energikilde for denne 8.
 • Page 7: Samling Og Justering

  • Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager værktøjet i brug. Læs brugsvejledningen før brug. Beskrivelse (fi g. A) Bær høreværn. Din sømpistol D51238 er beregnet til at slå befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med. 1 Aftrækker/låsekontakt Brug øjeværn. 2 Luftfi tting 3 Kontaktudløser...
 • Page 8 D A N S K • Stik passtiften (6) igennem maskinrammen, Brug i koldt vejr kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden. Når maskinen bruges ved temperaturer under • Skub gummistroppen (5) på enden af passtiften (6). frysepunktet: • Hold maskinen så varm som muligt før brugen. Luftfi...
 • Page 9 D A N S K • Træk i aftrækkeren for at aktivere maskinen. ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløserne alvorlig personskade fra utilsigtet aktivering skubbet mod arbejdets overfl ade vil slå et søm i. under forsøg på...
 • Page 10 D A N S K Miljøbeskyttelse Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt Rens magasin, skubber og husholdningsaffald. kontaktudløsermekanismen • Rens ved at blæse med trykluft. Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt Sørg for at alle befæstelseselementer på at udskifte dit D WALT produkt, eller hvis det ikke maskinen sidder stramt og er ubeskadigede...
 • Page 11 D A N S K GARANTI WALT er sikker på produkternes kvalitet dit nærmeste autoriserede D WALT og tilbyder en enestående garanti til serviceværksted i D WALT kataloget professionelle brugere af dette værktøj. eller kontakt dit D WALT kontor på den Denne garantierklæring er en tilføjelse adresse, der er opgivet i denne manual.
 • Page 12 D E U T S C H NAGELMASCHINE D51238 Herzlichen Glückwunsch! Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an D WALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie Sie haben sich für ein Gerät von D WALT auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
 • Page 13 D E U T S C H 4. Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge den Anweisungen gemäß reparieren oder auf. ersetzen. Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen, 11. Lassen Sie Ihr Werkzeug von sicher verschlossenen Räumen und für Kinder einer autorisierten D WALT- nicht erreichbar aufbewahrt werden.
 • Page 14: Überprüfen Der Lieferung

  D E U T S C H • Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird, tren- Es befi nden sich folgende Bildzeichen auf dem nen Sie es von der Druckluftversorgung. Werkzeug: • Vermeiden Sie einen Verschleiß oder eine Be- schädigung des Werkzeugs, wie beispielsweise Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
 • Page 15: Zusammenbau Und Einstellung

  Diese Werkzeuge haben ein 1/4"-Standard-Rohrge- winde für das Luftanschlußstück (2). Beschreibung (Abb. A) • Umwickeln Sie das männliche Ende des An- Ihre Nagelmaschine D51238 wurde zum Eintreiben von schlußstücks mit Tefl on-Band, um Luftlecks zu Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke konstruiert. vermeiden.
 • Page 16 Auslöser wird der Auslösemodus bevor Sie es verwenden. bestimmt. • Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug. • Geben Sie 5-10 Tropfen DeWALT-Öl für Pleu- Folgeauslösemodus matikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl mit Der Folgeauslösemodus wird für das Nageln mit Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
 • Page 17: Wartung

  D E U T S C H stellung, um ein versehentliches Auslö- • Vermeiden Sie beim Vornehmen der sen zu verhindern, wenn das Werkzeug Einstellungen den Kontakt mit dem nicht verwendet wird. Auslöser. • Um die Tiefe zu verringern, drehen Sie das Befreien eines verklemmten Nagels (Abb.
 • Page 18: Störungsbehebung

  D E U T S C H Umweltschutz Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen mit normalem Reinigen Sie das Magazin, den Schieber und den Hausmüll entsorgt werden. Kontaktanschlagmechanismus. • Reinigen Sie die Teile mit Druckluft. Wenn Sie Ihr D WALT Produkt ersetzen möchten Stellen Sie sicher, daß...
 • Page 19: Garantie

  D E U T S C H GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung...
 • Page 20: Safety Instructions

  E N G L I S H NAILER D51238 Congratulations! The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of You have chosen a D WALT tool. Years of WALT. experience, thorough product development and...
 • Page 21 E N G L I S H 6. Do not overreach. • Use quick-action couplings for connection to the compressed air system. The non-sealable Keep proper footing and balance at all times. nipple must be fi tted to the tool in such a way 7.
 • Page 22: Package Contents

  The following pictograms are shown on the tool: this manual prior to operation. Description (fi g. A) Read instruction manual before use. Your nailer D51238 has been designed for driving fasteners into wooden workpieces. Wear ear protection. 1 Trigger/lock-off switch 2 Air fi...
 • Page 23: Operation

  E N G L I S H ensuring that the trigger spring (8) is properly WARNING: Never use a tool that leaks seated. or has damaged parts. • Insert the dowel pin (6) through the tool frame, contact trip guide and trigger assembly. Cold weather operation •...
 • Page 24: Maintenance

  E N G L I S H Sequential action mode WARNING: If nails become jammed The sequential action mode is used for intermittent in the nosepiece frequently, have the nailing when very careful and accurate placement is tool serviced by an authorised D WALT desired.
 • Page 25: Protecting The Environment

  E N G L I S H Drain all condensation from the air compressor Protecting the environment tanks and hoses Separate collection. This product must • Open petcocks or other drain valves on the not be disposed of with normal compressor tanks.
 • Page 26 E N G L I S H GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 27: Instrucciones De Seguridad

  E S P A Ñ O L MARTILLO CLAVADOR D51238 ¡Enhorabuena! Si desea más información, póngase en contacto con WALT en la dirección indicada a continuación o Ha elegido una herramienta D WALT. Años de bien consulte la parte posterior de este manual.
 • Page 28 E S P A Ñ O L 5. Vista correctamente. Instrucciones de seguridad adicionales para martillos clavadores neumáticos No lleve ropa ni joyas holgadas. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Es preferible que lleve guantes de látex y calzado de seguridad •...
 • Page 29: Descripción (Fi G. A)

  Antes de usarse, lea el manual de Descripción (fi g. A) instrucciones. El martillo clavador D51238 se ha diseñado para clavar remaches en piezas de trabajo de madera. Póngase protección para el oído. 1 Interruptor de bloqueo del disparador 2 Accesorio del aire Póngase protección para los ojos.
 • Page 30: Instrucciones Para El Uso

  E S P A Ñ O L secuencial. Las defi niciones de “ráfagas” y “secuencial” Posición adecuada de las manos se dan más adelante. (fi g. G) – El disparador gris con un solo clavo estampado ADVERTENCIA: Para reducir el en el lateral es el disparador secuencial.
 • Page 31 E S P A Ñ O L para herramientas neumáticas de calidad para Modo secuencial invierno que contenga etilenglicol) en la entrada El modo secuencial se usa para el clavado intermitente del aire. cuando se desea una colocación muy cuidada y •...
 • Page 32: Mantenimiento

  E S P A Ñ O L • Cierre el cañón (14) y vuelva a colocar el soporte de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio (13) en su posición. depende del buen cuidado de la herramienta y de • Presione el cerrojo delantero (12) en la posición una limpieza frecuente.
 • Page 33: Protección Del Medio Ambiente

  E S P A Ñ O L La tapa superior tiene una fuga de aire • Apriete los tornillos de cierre. La herramienta no clava algunos clavos • Compruebe el suministro de aire. • Lubrique la herramienta. • Limpie el cargador y la boca de la herramienta. Los remaches se atascan en la herramienta •...
 • Page 34 Estados Miembros de la Puede obtener una lista de agentes de Unión Europea y del Área de Libre Comercio reparaciones autorizados de DEWALT y todos Europea. los detalles de nuestro servicio después de la • GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE venta en Internet en: www.2helpU.com.
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  F R A N Ç A I S CLOUEUR D51238 Félicitations! Pour plus d’informations, veuillez contacter D WALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette Vous avez choisi un outil D WALT. Des années notice d’instructions. d’expertise dans le développement et l’innovation Le soussigné...
 • Page 36 F R A N Ç A I S des chaussures de sécurité antidérapantes. Pour • N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un ne pas être gêné pendant le travail, couvrir ou support. attacher les cheveux longs. • N’utilisez jamais l’outil dans un but autre que 6.
 • Page 37: Contenu De L'emballage

  Lire la notice d’instructions avant toute Description (fi g. A) utilisation. Votre cloueur D51238 a été conçu pour installer des éléments de fi xation dans le bois. Porter un dispositif de protection auditive. 1 Interrupteur de blocage du déclenchement 2 Raccord pneumatique Porter un dispositif de protection oculaire.
 • Page 38 F R A N Ç A I S – La gâchette noire avec trois clous imprimés sur le La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée principale comme illustré. côté est la gâchette à percussion. Lorsque vous installez ce kit, l’outil fonctionne en mode percussion.
 • Page 39 F R A N Ç A I S Travail par temps chaud. • Mettez la gâchette noire en place comme indiqué L’outil peut fonctionner normalement. Evitez ci-dessus. d’exposer l’outil directement aux rayons du soleil • Pour enfoncer un seul clou : Faites fonctionner ou à...
 • Page 40: Entretien

  F R A N Ç A I S Vidangez toute la condensation des réservoirs AVERTISSEMENT : Pour réduire le du compresseur d’air et des tuyaux risque de blessure grave en cas de • Ouvrez les robinets de purge sur les réservoirs du démarrage accidentel lors du réglage de la compresseur.
 • Page 41: Respect De L'environnement

  F R A N Ç A I S Respect de l’environnement Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. Le jour où votre produit D WALT doit être remplacé ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la collecte sélective.
 • Page 42: Garantie

  F R A N Ç A I S GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de Si vous souhaitez effectuer une réclamation, ses produits qu’il propose à tous les contactez votre revendeur ou consultez professionnels qui les utilisent, une garantie l’emplacement du centre de réparation exceptionnelle.
 • Page 43: Norme Generali Di Sicurezza

  I T A L I A N O CONTROPEZZA PER CHIODI D51238 Congratulazioni! Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa dichiarazione per Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di conto di D WALT.
 • Page 44 I T A L I A N O 6. Non sbilanciarsi. • Non usare basi qualsiasi per montare l’utensile ad un supporto. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure. • Non usare mai l’utensile per scopi diversi da 7. Mantenersi vigili. quelli specifi...
 • Page 45: Contenuto Dell'imballo

  Descrizione (fi g. A) Utilizzare protezioni acustiche. La vostra contropezza per chiodi D51238 è stata progettata per guidare gli elementi di fi ssaggio nei pezzi di legno in lavorazione. Utilizzare protezioni oculari. 1 Interruttore di innesco/sblocco...
 • Page 46: Funzionamento

  I T A L I A N O – Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, mantenere sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale. SEMPRE l’apparato con presa sicura L’installazione di questo kit farà funzionare per prevenire reazioni improvvise.
 • Page 47 I T A L I A N O • Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto Azione ad urto per lubrifi care le guarnizioni circolari. Il modo di azione ad urto è usato per l’inchiodatura • Aumentare la pressione dell’aria fi no al normale rapida su superfi...
 • Page 48: Soluzione Di Problemi

  I T A L I A N O Impostazione della profondità (fi g. F) Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi È possibile regolare la profondità di inserimento del compressore dell’aria dell’elemento di fi ssaggio usando l’apposito • Aprire le valvole petcocks o altre valvole di dispositivo vicino al grilletto dell’utensile.
 • Page 49: Protezione Dell'ambiente

  I T A L I A N O Protezione dell’ambiente Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Se il prodotto D WALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici.
 • Page 50: Garanzia

  I T A L I A N O GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto; che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è...
 • Page 51: Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  N E D E R L A N D S NIETAPPARAAT D51238 Gefeliciteerd! Neem voor meer informatie contact op met D WALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap.
 • Page 52 N E D E R L A N D S 5. Draag geschikte kleding. Aanvullende veiligheidsinstructies voor pneumatische nietapparaten Draag geen loszittende kleding of sieraden. Deze kunnen in bewegende onderdelen vast komen • Draag altijd een veiligheidsbril. te zitten. Draag bij voorkeur handschoenen van •...
 • Page 53: Inhoud Van De Verpakking

  • Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door Op de machine vindt u de volgende pictogrammen: voordat u met de machine gaat werken. Beschrijving (afb. A) Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. Uw nietapparaat D51238 is ontworpen om bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te Draag gehoorbescherming. schieten. 1 Trekker/blokkeerknop 2 Luchtaansluiting Draag oogbescherming.
 • Page 54: Aanwijzingen Voor Gebruik

  N E D E R L A N D S actie. Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de Voor de juiste handpositie zet u één hand op de hoofdhandgreep, zoals wordt afgebeeld. machine in de opeenvolgende actie-modus. – De zwarte trekker, met drie nieten afgebeeld De machine voorbereiden (afb.
 • Page 55 N E D E R L A N D S aan de bumpers, o-ringen, en andere rubberen trekker over, en drukt u het uitschakelmechanisme vervolgens herhaaldelijk tegen het werkoppervlak onderdelen te voorkomen. aan. Laden van de machine (afb. C) WAARSCHUWING: Houd de trekker niet ingedrukt als de machine niet WAARSCHUWING: Ontkoppel de gebruikt wordt.
 • Page 56 N E D E R L A N D S WAARSCHUWING: Om te voorkomen • Laat al het verzamelde water uit de slangen lopen. dat u zich ernstig verwondt door toevallige activering tijdens het instellen van de diepte moet u ALTIJD: •...
 • Page 57 N E D E R L A N D S Milieubescherming Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale huishoudafval worden gegooid. Als u op een dag merkt dat uw D WALT product vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
 • Page 58 N E D E R L A N D S GARANTIE • U een aankoopbewijs kunt overleggen; WALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt professionele • Het product compleet met alle originele gebruikers van het product een uitstekende onderdelen wordt geretourneerd.
 • Page 59 N O R S K SPIKERSLAGER D51238 Gratulerer! Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, vegne av D WALT. grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av...
 • Page 60 N O R S K 6. Ikke strekk deg over verktøyet. forsegles, må monteres på verktøyet, slik at verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. • Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen 7.
 • Page 61 Følgende symboler befi nner seg på verktøyet: slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fi g. A) Les instruksjonshåndboken før bruk. Spikerslageren din, D51238, er utformet for å slå spikre inn i arbeidsemner av tre. Bruk hørselvern. 1 Utløser/låsebryter...
 • Page 62 N O R S K Kople til luft (fi g. A) Drift i kaldt vær Dette verktøyet har standard 1/4" rørgjenge for Ved drift av verktøy ved temperaturer under luftkoplingen (2). frysepunktet: • Pakk hannenden av montasjen inn i Tefl ontape •...
 • Page 63 N O R S K • Trekk i utløseren for å aktivere verktøyet. ADVARSEL: For å redusere faren for Hvert trekk i utløseren når kontaktaktivatoren alvorlige skader ved utilsiktet aktivering trykkes mot arbeidsfl aten, setter i én spiker. når dybden justeres, skal du ALLTID: •...
 • Page 64 N O R S K Kontrollere at alle fester på verktøyet er stramme Miljøvern og uten skade Separat innsamling. Dette produktet skal • Stram løse fester ved hjelp av egnede verktøy ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Problemløsing Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det skal, følger du instruksjonene nedenfor.
 • Page 65 N O R S K GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på Dersom du har et krav, kontakt produktene sine og tilbyr en enestående forhandleren eller fi nn nærmeste garanti for profesjonelle brukere av autoriserte D WALT reparatør i D WALT produktet.
 • Page 66: Declaração Ce De Conformidade

  P O R T U G U Ê S PREGADOR D51238 Parabéns! Para obter mais informações, contacte a D WALT através da morada indicada em seguida ou consulte Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos o verso do manual.
 • Page 67 P O R T U G U Ê S seco e fechadas com segurança, fora do alcance Esta ferramenta encontra-se em conformidade de crianças. com os regulamentos de segurança aplicáveis. Para evitar situações perigosas, as ferramentas 5. Use vestuário adequado. apenas devem ser reparadas por técnicos Não use roupas largas ou jóias.
 • Page 68: Verifi Cação Do Conteúdo Da Embalagem

  à leitura e compreensão deste manual. Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento. Descrição (fi g. A) O seu pregador D51238 foi concebido para pregar pregos em peças de madeira. Use uma protecção auditiva. 1 Interruptor de ligar/desligar 2 Bocal do ar Use uma protecção ocular.
 • Page 69: Montagem E Ajuste

  P O R T U G U Ê S Montagem e ajuste FUNCIONAMENTO Modo de emprego Selecção do gatilho Estas ferramentas são montadas com um gatilho de ATENÇÃO: Cumpra sempre as accionamento por impacto. Também está incluído instruções de segurança e os um gatilho de accionamento sequencial.
 • Page 70 P O R T U G U Ê S Funcionamento em tempo frio Modo de accionamento sequencial Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas O modo de accionamento sequencial é utilizado para extremamente baixas: pregar de forma intermitente sempre que é necessário •...
 • Page 71: Resolução De Problemas

  P O R T U G U Ê S • Carregue no trinco frontal (12) até à posição de Manutenção bloqueado. A sua ferramenta foi concebida para funcionar durante • Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta. muito tempo com um mínimo de manutenção. •...
 • Page 72 P O R T U G U Ê S A ferramenta salta pregos • Verifi que a alimentação do ar. • Lubrifi que a ferramenta. • Limpe o carregador e a extremidade ponteaguda. Os pregos encravam na ferramenta • Utilize apenas pregos do tipo especifi cado. •...
 • Page 73 P O R T U G U Ê S GARANTIA WALT confi a na qualidade dos seus • Não tenham sido realizadas reparações produtos e, como tal, oferece uma garantia por pessoas não autorizadas; excepcional aos utilizadores profi ssionais • Seja apresentada uma prova de compra; deste equipamento.
 • Page 74 S U O M I NAULAIN D51238 Onneksi olkoon! Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen D WALTin puolesta. Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D51238...
 • Page 75 S U O M I 7. Ole valpas. • Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä. paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava 8.
 • Page 76: Asennus Ja Säädöt

  S U O M I Koneessa on seuraavat piktogrammit: Kuvaus (kuva A) Naulain D51238 on suunniteltu kiinnikkeiden Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. painamiseen puisiin työkappaleisiin. 1 Liipaisin/lukitusvapautuskytkin 2 Ilmasovite Käytä kuulosuojaimia. 3 Kontaktiliuska 4 Säiliö Käytä suojalaseja. Asennus ja säädöt Pneumaattinen työkalu, jossa on turvakehys.
 • Page 77 S U O M I TOIMINTA • Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria. • Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen. Käyttöohjeet • Lataa naulat säiliöön alla kuvatulla tavalla. • Laukaise työkalu 5-6 kertaa jätelautaan, jotta VAROITUS: Noudata aina o-renkaat saavat voitelun. turvallisuusohjeita ja voimassa olevia •...
 • Page 78 S U O M I • Pienennä syvyyttä kiertämällä syvyydensäädintä • Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla. (15) oikealle. • Yhden naulan lisääminen: Käytä työkalua • Lisää syvyyttä kiertämällä syvyydensäädintä (15) vaihetoimintatilan ohjeiden mukaisesti. vasemmalle. • Useiden naulojen lisääminen: Vedä ensin liipaisinta ja paina sitten kontaktiliuskaa toistuvasti Kantokoukku työpintaa vasten.
 • Page 79 S U O M I Vianmääritys Ympäristön suojeleminen Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta toimi, normaalin kotitalousjätteen seassa. ota yhteyttä huoltopisteeseen. Työkalu ei toimi • Tarkista paineilmalähde. Jos huomaat D WALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai •...
 • Page 80 S U O M I TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. •...
 • Page 81 S V E N S K A SPIKPISTOL D51238 Vi gratulerar! Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör denna förklaring å D WALTs Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, vägnar. grundlig produktutveckling och innovation gör WALT till en av de pålitligaste partnerna för...
 • Page 82 S V E N S K A 6. Böj dig inte för långt. • Använd snabbkopplingar för anslutning av tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans. monterad i verktyget på sådant sätt att ingen 7. Håll dig alert. tryckluft kan fi...
 • Page 83 Följande symboler syns på verktyget: om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar använda maskinen. Läs instruktionshandbok före användning. Beskrivning (bild A) Din spikpistol D51238 är tillverkad för att spika i Bär öronskydd. arbetsstycken av trä. 1 Kontroll för att utlösa/stänga av Bär ögonskydd.
 • Page 84 S V E N S K A Montera utlösaren (bild B) • Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under • Välj önskad utlösare. max. rekommenderat arbetstryck. • Sätt i utlösarenheten i urtaget och se till att • Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget. utlösarfjädern (8) sitter som den skall.
 • Page 85 S V E N S K A Med kontrollen i mittläge, är verktyget färdigt • Fyll på spik i magasinet. Se “Ladda verktyget”. att användas. Verktyget kan användas i två • Tryck magasinet framåt tills det knäpper fast. funktionslägen: sekvensaktionsläge eller stötvis aktionsläge.
 • Page 86 S V E N S K A Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar Miljöskydd och slangar Separat avfallshantering. Den här • Öppna luftningskranarna eller andra produkten skall inte kastas bort tömningsventiler på kompressortankarna. tillsammans med normalt hushållsavfall. • Se till att ansamlat vatten rinner ur slangarna. Kasta inte bort din D WALT produkt tillsammans med hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver...
 • Page 87 • 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI • Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte.
 • Page 88 T Ü R K Ç E ÇİVİ ÇAKICI D51238 Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten Tebrikler! WALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, bakın. sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT Bu belge altında imzası...
 • Page 89 ve kaymayan iş ayakkabısı giyin. Uzun saçları mekanizmalar n n düzgün çal şt ğ ndan ve uzak tutmak için koruyucu saç muhafazası somunlar n ve c vatalar n s k olduğundan kullanın. emin olun. 6. Aşırı uzanarak çalışmayın. • Bas nçl hava sistemine bağlamak için h zl Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman eylem bağlant lar n kullan n.
 • Page 90 • Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu iyice okuyup anlamaya zaman ay r n. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Tan m (şek. A) Sahip olduğunuz D51238 çak c , tahta eşyalara sürgü Kulak koruması kullanın. sürmek için tasarlanm şt r. 1 Tetik/kilit düğmesi Göz koruması kullanın.
 • Page 91 T Ü R K Ç E Tetiği sökme (şek. B) • İticiyi serbest b rakma düğmesine (11) bas n • Hava hatt n aletten sökün. ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin. • Şarjörden tüm çivileri ç kart n. • Temas kastanyolas n n (3) ve şarjörün (4) •...
 • Page 92 T Ü R K Ç E Aletin yüklenmesi (şek. C) T kanm ş bir çiviyi temizleme (şek. E) Eğer uç k sm nda bir çivi s k ş rsa, çiviyi UYARI: Bağlant elemanlar n ç kartmak için şu talimatlar takip edin: yüklemeden önce daima aleti hava •...
 • Page 93: Sorun Giderme

  T Ü R K Ç E Sorun giderme Kemer/bağlama ask s n ç kartmak için: • Hava hortumunu, aletin üzerindeki Aletinizin doğru çal şmad ğ n hissederse- bağlant dan sökün. niz, aşağ daki talimatlar takip edin. Bunlar • Bir pense veya anahtar kullanarak kemer/ sorununuzu çözmezse, lütfen servisinize bağlama ask s n n somununu aletin uç...
 • Page 94: Çevrenin Korunması

  T Ü R K Ç E Çevrenin korunması Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Herhangi bir zamanda D WALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın. Kullanılmış...
 • Page 95 T Ü R K Ç E GARANTİ WALT ürünlerinin kalitesinden emindir malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için WALT aşağıdaki şartlara uyulması kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir parçaların yenilenmesini veya -kendi ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı...
 • Page 96 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ ∫∞ƒºøΔπ∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ D51238 ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! τα εξής πρότυπα και οδηγίες: Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, 2006/42/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία...
 • Page 97 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ 3. Να φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από οποιοσδήποτε άλλος λόγος που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. παιδιά. Παραδώστε τα προστατευτικά καλύμματα ή Μην αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με άλλα...
 • Page 98 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ ‚·Ï‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹ ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ Ú‡̷ÙÔ˜. ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ. • ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ Ì • √È ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ‰È·‚¿ıÌÈÛË...
 • Page 99 1/4" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (2). • Δ˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A) Ì ٷÈÓ›· Tefl on ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ΔÔ Î·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· D51238 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ·¤Ú·. ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Û ͇ÏÈÓ˜ • μȉÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘...
 • Page 100 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ • §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. μÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË». • ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË • ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4). • ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜ ÂÌ‚fiÏÔ˘...
 • Page 101 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ • ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ • ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (14) Î·È Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÌڷΤٷ (13) Í·Ó¿ ÛÙË ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ı¤ÛË...
 • Page 102 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ • ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤ÓÛ· ‹ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·fi ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. E¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÙÔ˘...
 • Page 103 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ Για την προστασία του περιβάλλοντος Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της D WALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το...
 • Page 104 ∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞ ΕΓΓΥΗΣΗ • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα φθορά λόγω συνήθους χρήσης των προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες...
 • Page 108 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...

Table of Contents