Download Print this page
Makita DHR242 Instruction Manual

Makita DHR242 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for DHR242:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Combination Hammer
GB
Batteridriven kombinationshammare BRUKSANVISNING
S
Batteridrevet kombinasjonshammer
N
Akkukäyttöinen yhdistelmäpora
FIN
Bezvadu kombinētais veseris
LV
Belaidis kombinacinis gręžtuvas
LT
Juhtmeta kombinatsioonihaamer
EE
Аккумуляторный трехрежимный перфоратор
RUS
DHR242
DHR243
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DHR242

 • Page 1 Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven kombinationshammare BRUKSANVISNING Batteridrevet kombinasjonshammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen yhdistelmäpora KÄYTTÖOHJE Bezvadu kombinētais veseris LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kombinacinis gręžtuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kombinatsioonihaamer KASUTUSJUHEND Аккумуляторный трехрежимный перфоратор РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DHR242 DHR243...
 • Page 2 012622 012128 012627 012628 012690 012689 012629 012631 012630 012623 001296 012624 012625 012632 012633...
 • Page 3 012626 012636 012634 012686 012684 002449 012685 012690 012689 012720...
 • Page 4: Specifications

  The vibration total value (tri-axial vector sum) determined ceramic and plastic. according to EN60745: ENG905-1 Noise Model DHR242 The typical A-weighted noise level determined according to EN60745: Work mode : hammer drilling into concrete Vibration emission (a ) : 13.5 m/s...
 • Page 5 Under normal operation, the tool is designed EC Declaration of Conformity to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Makita declares that the following Machine(s): Check tightness of screws carefully before Designation of Machine: operation.
 • Page 6 Tips for maintaining maximum battery life 14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust Charge battery cartridge before inhalation and skin contact. Follow material completely discharged. supplier safety data. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Page 7 FUNCTIONAL DESCRIPTION Switch action Fig.3 CAUTION: CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the • Before inserting the battery cartridge into the tool, • battery cartridge is removed before adjusting or always check to see that the switch trigger actuates checking function on the tool.
 • Page 8: Torque Limiter

  Selecting the action mode Side grip (auxiliary handle) Rotation with hammering Fig.10 Fig.7 CAUTION: For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock Always use the side grip to ensure operating safety. • button and rotate the action mode changing knob to the Install the side grip so that the protrusion on the grip fit in symbol.
 • Page 9 Dust cup Drilling in wood or metal Fig.17 Fig.21 Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool Fig.22 and on yourself when performing overhead drilling Use the optional drill chuck assembly. When installing it, operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the refer to "Installing or removing the bit"...
 • Page 10: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. SDS-Plus Carbide-tipped bits • Bull point • Cold chisel •...
 • Page 11 Det är även lämpligt för borrning utan slag i trä, metal, Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt keramik och plast. enligtEN60745: ENG905-1 Buller Modell DHR242 Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: Arbetsläge: slagborrning i betong Modell DHR242 Vibrationsemission (a ): 13,5 m/s h,HD Ljudtrycksnivå...
 • Page 12 Se till att du hela tiden har ett säkert fotfäste. 2006/42/EG finns tillgänglig från: Se till att ingen står under dig när maskinen Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium används på hög höjd. Håll maskinen stadigt med båda händerna. 31.12.2013 10.
 • Page 13 14. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Tips för att uppnå batteriets maximala Se till att du inte andas in damm eller får det livslängd på huden. Följ anvisningarna i leverantörens Ladda batterikassetten innan den är helt materialsäkerhetsblad. urladdad. Sluta använda maskinen ladda...
 • Page 14 FUNKTIONSBESKRIVNING Batterispänningen faller: • Den kvarvarande batterikapaciteten är för låg och maskinen fungerar inte. I detta läge tar du FÖRSIKTIGT! bort batteriet och laddar det. Se alltid till att maskinen är avstängd och • Avtryckarens funktion batterikassetten borttagen innan du justerar eller kontrollerar maskinens funktioner.
 • Page 15 Sidohandtag (extrahandtag) Välja arbetsläge Slagborrning Fig.10 Fig.7 FÖRSIKTIGT! Tryck in låsknappen och vrid reglaget för byte av Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl. • arbetsläge till symbolen , för borrning i betong, Montera sidohandtaget så att tänderna på handtaget murbruk etc. Använd borr med hårdmetallspets. passar in i spåren på...
 • Page 16 Dammuppsamlare Borrning i trä eller metall Fig.17 Fig.21 Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm Fig.22 faller över maskinen och dig själv när du borrar över Använd den separata borrchucktillsatsen. För montering, huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i se "Montering eller demontering av borr" på föregående figuren.
 • Page 17 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. SDS-Plus borr med hårdmetallspets •...
 • Page 18: Tekniske Data

  (triaksial vektorsum) keramikk og plast. bestemt i henhold til EN60745: ENG905-1 Støy Modell DHR242 Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong Genererte vibrasjoner (a ) : 13,5 m/s Modell DHR242...
 • Page 19 Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er å bruke hammeren. tilgjengelig fra: Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. 31.12.2013 Hold maskinen fast med begge hender.
 • Page 20 13. Ikke berør boret eller meiselen eller deler i Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller nærheten av boret eller meiselen umiddelbart utsetter det for slag. etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan Ikke bruk batterier som er skadet. være ekstremt varme og kan gi brannskader.
 • Page 21 FUNKSJONSBESKRIVELSE Bryterfunksjon Fig.3 FORSIKTIG: FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid • batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig kontrollerer dens mekaniske funksjoner.
 • Page 22 Bare rotasjon Meiselfett Smør den innerste delen av endeskaftet med litt fett (ca. Fig.8 0,5 på 1 g). Denne kjokssmøringen sikrer jevn rotasjon Når du skal bore i tre, metall eller plastmaterialer, må du og lengre levetid. trykke inn sperreknappen og stille funksjonsvelgeren på -symbolet.
 • Page 23 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte Still funksjonsvelgeren slik at pilen peker på -symbolet. av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres av For modell DHR243 Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. FORSIKTIG: Slagborfunksjonen må ikke brukes når...
 • Page 24 Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. SDS-Plus-bits med karbidspiss •...
 • Page 25 ENG900-1 vasaraporaukseen sekä piikkaamiseen. Tärinä Se soveltuu myös puun, metallin, keramiikan ja muovin Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) tavanomaiseen poraukseen. on määritelty EN60745mukaan: ENG905-1 Melutaso Malli DHR242 Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745-standardin mukaan: Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen Tärinäpäästö (a ): 13,5 m/s...
 • Page 26 Jos ilma on kylmä tai konetta ei ole käytetty Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat pitkään aikaan, anna sen lämmetä jonkin aikaa saatavissa seuraavasta osoitteesta: tyhjäkäynnillä. Tämä tehostaa laitteen voitelua. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Vasarointi olla hankalaa ilman asianmukaista esilämmitystä.
 • Page 27 Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi 13. Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia välittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. kokonaan. 14. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun voivat olla myrkyllisiä.
 • Page 28 TOIMINTOJEN KUVAUS Kytkimen käyttäminen Kuva3 HUOMIO: HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työkaluun, • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa OFF-asentoon, kun se vapautetaan. Akun asentaminen tai irrottaminen Käynnistä...
 • Page 29 -symbolin kohdalle. Varmista, että terässä Terärasva volframi-karbidikärki. Sivele työkalunpitimeen hieman rasvaa (0,5 - 1 g) ennen Vain poraus käyttöä. Istukan voitelu takaa juohevan toiminnan ja pidentää käyttöikää. Kuva8 Jos haluat porata betonia, tiiliseinää tms., paina Terän kiinnitys ja irrotus lukitusnappia ja käännä toimintatavan valintanuppi Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen -symbolin kohdalle.
 • Page 30 TYÖSKENTELY rikkoutua. Lisäksi istukka irtoaa, kun poran pyörimissuuntaa vaihdetaan. Iskuporaus Kuva23 Kuva18 Kuva24 Aseta toimintatavan valintanuppi symboliin. Käytä pikavaihdon poraistukkaa vakiovarusteena. Katso Aseta poranterä haluttuun kohtaan paina asentaessa edellisellä sivulla olevassa liipaisinkytkintä. "pikavaihtoistukan vaihto SDS-plus:alle" kohdassa Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt paine takaa annettuja ohjeita.
 • Page 31 Terärasva • Sivukahva • Syvyydensäätöhammas • Puhallin • Pölysuojus • Pölynkeräin • Suojalasit • Muovinen kantolaukku • Pikaistukka • Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita • HUOMAUTUS: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä • työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.
 • Page 32 Troksnis ENG900-1 Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar Vibrācija EN60745: Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) Modelis DHR242 noteikta saskaņā ar EN60745: Skaņas spiediena līmenis (L ): 90 dB (A) Modelis DHR242 Skaņas jaudas līmenis (L ): 101 dB (A) Darba režīms: triecienurbšana betonā...
 • Page 33 Darba režīmu: urbšanu metālā 000331 Vibrācijas emisija (a 3,5 m/s Yasushi Fukaya Neskaidrība (K) : 1,5 m/s Direktors Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Modelis DHR243 GEA010-1 Darba režīms: triecienurbšana betonā Vispārējie mehanizēto darbarīku Vibrācijas emisija (a ): 13 m/s h,HD Neskaidrība (K) : 1,5 m/s...
 • Page 34 Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu labs Īssavienojums var radīt lielu strāvas plūsmu, atbalsts kājām. pārkaršanu, var radīt apdegumus vai pat Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties, bojājumus. ka apakšā neviena nav. Neuzglabājiet darbarīku akumulatora Stingri turiet darbarīku ar abām rokām. kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 ゚...
 • Page 35 FUNKCIJU APRAKSTS Zema akumulatora jauda: • Akumulatora atlikusī jauda ir pārāk zema, un darbarīks nedarbosies. Šādā gadījumā UZMANĪBU: akumulatoru noņemiet un veiciet tam uzlādi. Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Slēdža darbība pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Att.3 Akumulatora kasetnes uzstādīšana un UZMANĪBU:...
 • Page 36 MONTĀŽA Novietojiet ātrās nomaiņas urbja spīļpatronu darbarīka vārpstas. Satveriet ātrās nomaiņas urbja spīļpatronas maiņas UZMANĪBU: aizsargu un pagrieziet maiņas aizsarga līniju uz Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr • simbolu, līdz ir skaidri dzirdams klikšķis. pārliecinieties, darbarīks izslēgts Darba režīma izvēle akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 37 Dziļummērs Caurpūtes bumbiere (fakultatīvs piederums) Att.16 Att.19 Dziļummērs ir noderīgs vienāda dziļuma caurumu Pēc cauruma izurbšanas izmantojiet caurpūtes bumbieri, urbšanā. Atslābiniet sānu rokturi ievietojiet lai iztīrītu putekļus no cauruma. dziļummēru sānu roktura atverē. Noregulējiet Atšķelšana/materiālu dziļummēru uz vēlamo dziļumu un pievelciet sānu noņemšana/atskaldīšana rokturi.
 • Page 38 šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas. Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU un UZTICAMU darbību, remonts, oglekļa suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem, vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas. PAPILDU PIEDERUMI UZMANĪBU:...
 • Page 39 Triukšmas Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal ENG900-1 EN60745: Vibracija Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) Modelis DHR242 nustatyta pagal EN60745: Garso slėgio lygis (L ): 90 dB (A) Modelis DHR242 Garso galios lygis (L ): 101 dB (A) Paklaida (K) : 3 dB (A) Darbo režimas : smūginis betono gręžimas...
 • Page 40 000331 Vibracijos emisija (a ): 3,5 m/s Yasushi Fukaya Paklaida (K): 1,5 m/s Direktorius Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (Belgija) Modelis DHR243 GEA010-1 Darbo režimas : smūginis betono gręžimas Bendrieji perspėjimai darbui su Vibracijos emisija (a ): 13 m/s...
 • Page 41 Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis. Nelaikykite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės 10. Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 ゚ C (122 ゚ F). judamųjų dalių. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei tik laikydami rankomis.
 • Page 42 VEIKIMO APRAŠYMAS Žema akumuliatoriaus įtampa: • Likusi akumuliatoriaus energija per maža ir įrankis negali veikti. Tokiu atveju išimkite DĖMESIO: akumuliatorių ir įkraukite jį. Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Jungiklio veikimas veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. Pav.3 Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir DĖMESIO:...
 • Page 43 Veikimo režimo pasirinkimas Šoninė rankena (papildoma rankena) Kalamasis gręžimas Pav.10 Pav.7 DĖMESIO: Norėdami gręžti betoną, mūrą ir t.t., nuspauskite Visuomet naudokite šoninę rankeną, • fiksuojamąjį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo užtikrintumėte, kad naudotis yra saugu. rankenėlę ties simboliu. Naudokite grąžtą su Sumontuokite šoninę...
 • Page 44 Gręžimas į medį arba metalą PASTABA: Gylio matuoklio negalima naudoti padėtyje, kurioje Pav.21 • jis atsitrenkia į pavarų mechanizmo korpusą. Pav.22 Maišelis dulkėms rinkti Naudokitės pasirenkamuoju grąžto kumštelinio griebtuvo komplektu. Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, skyriuje „Grąžto Pav.17 įtaisymas arba išėmimas". Dulkių...
 • Page 45 šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
 • Page 46 ENG900-1 Müra Vibratsioon Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite Mudel DHR242 summa) määratud vastavalt EN60745: Mürarõhutase (L ) : 90 dB (A) Mudel DHR242 Müravõimsustase (L ) : 101 dB (A) Töörežiim: betooni löökpuurimine Määramatus (K) : 3 dB (A)
 • Page 47 Määramatus (K): 1,5 m/s Töörežiim: metalli puurimine 000331 Vibratsioonitase (a ) : 3,5 m/s Yasushi Fukaya Määramatus (K): 1,5 m/s Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Mudel DHR243 GEA010-1 Töörežiim: betooni löökpuurimine Üldised elektritööriistade Vibratsioonitase (a ) : 13 m/s h,HD Määramatus (K): 1,5 m/s...
 • Page 48 Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see allpool ei viibiks inimesi. on saanud tõsiselt vigastada või on täiesti Hoidke tööriista kindlalt kahe käega. kulunud. Akukassett võib tules plahvatada. 10. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal. Olge ettevaatlik ning ärge laske akul maha Ärge jätke tööriista käima.
 • Page 49 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Lüliti funktsioneerimine Joon.3 HOIATUS: HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib akukassett eemaldatud. nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.
 • Page 50 Töörežiimi valimine Külgkäepide (abipide) Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga Joon.10 Joon.7 HOIATUS: Betooni, müüritise puurimiseks vajutage Tööohutuse tagamiseks kasutage külgkäepidet • lukustusnupp alla ja keerake töörežiimi muutmise nupp alati. sümbolile . Kasutage volframkarbiidotsaga otsakuid. Paigaldage külgkäepide selliselt, et käepideme eend Ainult pöörlemisfunktsioon sobituks tööriista trumli soontega.
 • Page 51 Tolmutops Puidu või metalli puurimine Joon.17 Joon.21 Ülespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et Joon.22 vältida tolmu langemist tööriistale ja kasutajale. Kinnitage Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadruni moodulit. tolmutops joonisel näidatud viisil otsaku külge. Tolmutopsi Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel olevast saab kinnitada järgmise suurusega otsakutele. lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine".
 • Page 52 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilimiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 53 Типичный уровень взвешенного звукового давления Вибрация (A), измеренный в соответствии с EN60745: Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам Модель DHR242 EN60745: Уровень звукового давления (L ): 90 дБ (A) Уровень звуковой мощности (L ): 101 дБ (A)
 • Page 54 Распространение вибрации (a ): 13,5 м/с h,HD Обозначение устройства: Погрешность (K): 1,5 м/с Аккумуляторный трехрежимный перфоратор Рабочий режим: обработка долотом Модель / тип: DHR242, DHR243 Распространение вибрации (a ): 10,5 м/с Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: h,CHeq Погрешность (K): 1,5 м/с 2006/42/EC Изготовлены...
 • Page 55 Если при выполнении работ существует ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой, держите НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт электроинструмент за специально эксплуатации данного устройства (полученный предназначенные изолированные от многократного использования) доминировали поверхности. Контакт с проводом под над строгим соблюдением...
 • Page 56 ОПИСАНИЕ Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Не используйте поврежденный аккумуляторный блок. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ Перед регулировкой или проверкой • ИНСТРУКЦИИ. функционирования всегда отключайте инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. Советы по обеспечению максимального Установка или снятие блока аккумуляторов срока...
 • Page 57 перегрузку инструмента. Затем снова Снятие быстро сменяемого патрона для SDS-plus нажмите на курковый выключатель для Рис.5 перезапуска. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если инструмент не включается, значит, Перед снятием быстро сменяемого патрона для • перегрелся аккумуляторный блок. В этом SDS-plus всегда вынимайте биту. случае дайте ему остыть перед повторным Возьмитесь...
 • Page 58 При переключении из режима в режим Рис.11 • ручка переключения режимов работы может не Вставьте биту в инструмент. Поверните биту, толкая переключаться в режим . В этом случае ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено включите инструмент или поверните патрон сцепление.
 • Page 59 ЭКСПЛУАТАЦИЯ Сверление дерева или металла Рис.21 Сверление с ударным действием Рис.22 Рис.18 Используйте дополнительный сверлильный патрон. Поверните ручку изменения режима работы к При его установке, см. параграф "Установка или символу снятие биты" на предыдущей странице. Расположите биту в желаемом положении в...
 • Page 60 запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку...
 • Page 64 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885236A985...

This manual is also suitable for:

Dhr243