Silvercrest SWS-A1 Operation And Safety Notes

Wifi socket
Hide thumbs Also See for SWS-A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Wi-Fi ZÁSUVKA SWS-A1
CZ
Wi-Fi ZÁSUVKA SWS-A1
Poznámky k obsluze a bezpečnosti
GB
WiFi SOCKET SWS-A1
Operation and Safety Notes
IAN 103043
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SWS-A1

 • Page 1 Wi-Fi ZÁSUVKA SWS-A1 Wi-Fi ZÁSUVKA SWS-A1 Poznámky k obsluze a bezpečnosti WiFi SOCKET SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043...
 • Page 2 Než začnete číst, nalistujte stránky s ilustracemi a seznamte se se všemi funkcemi výrobku. Before reading, unfold the page containing illustrations and familiarize yourself with all functions of the product. Poznámky k obsluze a bezpečnosti Strana Operation and Safety Notes Page...
 • Page 5: Table Of Contents

  Obsah Úvod ������������������������������������������������������������������������������� 8 Zamýšlené použití ���������������������������������������������������������� 8 Technické údaje �������������������������������������������������������������� 9 Popis součástek a ovladačů ���������������������������������������� 10 Obsah balení ���������������������������������������������������������������� 10 Práva k obchodní značce ��������������������������������������������� 11 Vysvětlení symbolů ������������������������������������������������������� 11 Bezpečnostní poznámky ���������������������������������������������� 12 Instalace ����������������������������������������������������������������������� 15 Vyberte vhodné místo instalace ����������������������������������� 15 Instalace, připojení...
 • Page 6 Použití ��������������������������������������������������������������������������� 22 Jak zařízení zapnout/vypnout ručně ����������������������������� 22 Jak vypnout/vypnout zařízení za použití aplikace �������� 23 Jak změnit název nebo ikonu vašeho zařízení�������������� 23 Jak přidat časovač ������������������������������������������������������� 27 Jak přidat čas odpočtu ������������������������������������������������ 29 Jak přidat režim nepřítomnosti ������������������������������������� 31 Jak odstranit nastavení...
 • Page 7 Údržba �������������������������������������������������������������������������� 42 Řešení problémů ���������������������������������������������������������� 43 Čištění a údržba ����������������������������������������������������������� 44 Likvidace ���������������������������������������������������������������������� 44 Záruka a servis ������������������������������������������������������������� 45 Servisní adresa ������������������������������������������������������������� 46 Prohlášení o shodě ������������������������������������������������������� 48...
 • Page 8: Úvod

  Z Wi-Fi představuje typ ovládací technologie� Slouží k zapínání a vypínání připojeného zařízení ručně nebo automaticky� Při použití bezplatné aplikace SilverCrest Wi-Fi Plug a bezdrátové sítě lze naprogramovat dodatečné funkce, například časovač, časovač odpočtu a režim absence� Úprava tohoto výrobku nebo jeho použití...
 • Page 9: Technické Údaje

  Výrobce není zodpovědný za jakákoli poškození způsobené nesprávným použitím výrobku� Tento výrobek není určen pro komerční využití, pouze pro soukromé použití� ● Technické údaje IAN: 103043 Model LIDL: SWS-A1 Napětí: 230 V ~ Frekvence: 50 Hz Maximální výkon: 16 A Maximální...
 • Page 10: Popis Součástek A Ovladačů

  Úvod Dostupnost aplikací: Google Play Store a AppStore Systémové požadavky: iOS 5�0 nebo vyšší a Android 4�0 nebo vyšší Verze příručky: V1�5 ● Popis součástek a ovladačů (Obrázek A) Indikátor stavu LED Wi-Fi Zástrčka Zásuvka Tlačítko zap�/vyp� LED (pro manuální zapínání/vypínání připojeného zařízení) ●...
 • Page 11: Práva K Obchodní Značce

  Úvod ● Práva k obchodní značce Výrobce vynaložil veškeré úsilí pro ochranu obchodní značky uvedené v tomto návodu k použití� Všechny obchodní značky jsou vlastnictvím příslušných držitelů� Všeobecná poznámka: Některé z názvů výrobků uvedených v tomto návodu k použití se používají pouze za účelem identifikace, přičemž...
 • Page 12: Bezpečnostní Poznámky

  Bezpečnostní poznámky UPOZORNĚNÍ! Tento symbol společně se slovním označením„UPOZORNĚNÍ!“ poukazuje na ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k poranění nebo škodě na majetku� DŮLEŽITÉ! Podrobnosti zde uvedené představují důležité informace související s provozem zásuvky Wi-Fi� ● Bezpečnostní poznámky Přečtěte si všechny bezpečnostní...
 • Page 13 Bezpečnostní poznámky Děti a osoby s fyzickým či mentálním postižením nebo s nedostatkem vědomostí či zkušeností mohou tento výrobek používat pouze po bezpečnostní instruktáži nebo pod dohledem odpovědné osoby� Děti musejí být vždy pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nehrají�...
 • Page 14 Bezpečnostní poznámky V případě neobvyklých zvuků, pachů nebo pokud se začne ■ ze Wi-Fi zásuvky kouřit, je nutné ji okamžitě odpojit od zdroje napájení� Nesmí být znovu použita, dokud ji nezkontroluje odborník� Obdobně pokud Wi-Fi zásuvka přijde do kontaktu s vodou nebo podobnou látkou, musí...
 • Page 15: Instalace

  AppStore nebo na Google Play a aplikaci nainstalujte� V tomto okamžiku je tato aplikace k dispozici pouze na mobilních telefonech� Ujistěte se, že klávesnice vašeho mobilního telefonu se ■ nepřekrývá s tlačítky aplikace SilverCrest Wi-Fi Plug� Pokyny ke skrytí vaší klávesnice naleznete v návodu k použití vašeho mobilního telefonu�...
 • Page 16 Stiskněte a podržte tlačítko zap�/vyp� LED na Wi-Fi zásuvce ■ po dobu pěti sekund, dokud indikátor stavu LED Wi-Fi nezabliká rychle červeně� Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k bezdrátové síti� ■ Otevřete aplikaci SilverCrest Wi-Fi Plug� ■...
 • Page 17 Instalace Pokud aplikaci používáte poprvé, stiskněte Registrovat se� ■ Zobrazí se okno „Registrovat se“� Pokud jste ji registrovaní, přihlašte se za pomoci registrované emailové adresy a hesla stisknutím Přihlásit se�...
 • Page 18 Instalace Zadejte emailovou adresu, kterou se chcete registrovat, a ■ zadejte heslo� Stiskněte Registrovat se� V případě úspěšné registrace se ■ otevře okno „Přihlásit se“�...
 • Page 19 Instalace Přihlaste se za pomoci emailové adresy a heslo a stiskněte ■ Přihlásit se pro potvrzení� Objeví se okno „Wi-Fi zařízení“�...
 • Page 20 Instalace Vyberte ikonu „+“� ■ Vaše bezdrátová síť bude vybrána automaticky� Přidejte heslo ■ své bezdrátové sítě� Stiskněte Start� Spojení bylo navázáno, jakmile indikátor stavu LED Wi-Fi na Wi-Fi zásuvce začne svítit modře a aplikace zobrazí Wi-Fi zásuvku�...
 • Page 21 Instalace Poznámka: Při instalaci nové Wi-Fi zásuvky, automaticky má ■ název „kemanRT“� Způsob změny názvu je popsán v kapitole: „Jak změnit název a/nebo symboly na vašem zařízení“�...
 • Page 22: Použití

  Použití ● Použití DŮLEŽITÉ! Použijte aplikaci pro provoz nebo změnu nastavení Wi-Fi zásuvky� Pokud to chcete provést z libovolného umístění, pak musí být Wi-Fi zásuvka připojena k síti Wi-Fi s přístupem k internetu� ● Jak zařízení zapnout/vypnout ručně Připojené zařízení lze kdykoli ručně zapnout nebo vypnout, ■...
 • Page 23: Jak Vypnout/Vypnout Zařízení Za Použití Aplikace

  časovačem� Přesvědčte se, zda je zařízení připojeno� Otevřete aplikaci ■ SilverCrest Wi-Fi Plug� Zobrazí se seznam nalezených Wi-Fi zásuvek� Stiskněte virtální tlačítko, abyste vypnuli nebo zapnuli připojené ■ zařízení� Připojené zařízení je vypnuté, pokud tlačítko zap�/vyp�...
 • Page 24 Použití Pro lepší přehlednost při použití několika Wi-Fi zásuvek může ■ mít každá zásuvka přiřazen vlastní název� Vyberte Wi-Fi zásuvku, jejíž název a/nebo symbol byste chtěli změnit� Zobrazí se funkční seznam zařízení Wi-Fi�...
 • Page 25 Použití Zvolte Upravit� Objeví se okno Upravit� ■...
 • Page 26 Použití Změňte název Wi-Fi zásuvky v poli „Název“� ■ Změňte ikonu tak, že vyberete ikonu ze seznamu nebo vyberte ■ ikonu „+“ a zvolte si svůj obrázek� Zvolte Uložit� ■...
 • Page 27: Jak Přidat Časovač

  Použití ● Jak přidat časovač Použitím funkce časovačelze nastavit dny v týdnu a časy, ■ ve kterých se zařízení připojené k Wi-Fi zásuvce zapne nebo vypne� DŮLEŽITÉ! Pro zajištění rychlosti a stability aplikace není ■ možné časovač upravit poté, co byl nastaven� Pro provedení změny nastavení...
 • Page 28 Použití V oddílu Čas nastavte čas� V oddílu Napájení zvolte, zda má ■ být připojené zařízení zapnuto nebo vypnuto� Připojené zařízení bude zapnuto, pokud virtuální tlačítko svítí oranžově� Pokud je tlačítko bílé, zařízení bude vypnuté� V oddílu Opakovat...
 • Page 29: Jak Přidat Čas Odpočtu

  Použití vyberte dny, ve kterých má být připojené zařízení zapnuto nebo vypnuto� Zvolte Uložit� ■ Pokud chcete přidat další časy, ve kterých se připojené zařízení ■ samo zapne nebo vypne, tyto kroky zopakujte� Všechny časovače mohou být aktivovány nebo deaktivovány odděleně za použití...
 • Page 30 Použití V části Po nastavte čas odpočtu� V oddílu Napájení zvolte, zda ■ má být připojené zařízení zapnuto nebo vypnuto� Zvolte Uložit� Nastavený časovač odpočtu bude okamžitě ■ spuštěn�...
 • Page 31: Jak Přidat Režim Nepřítomnosti

  Použití ● Jak přidat režim nepřítomnosti S použitím funkce režimu absence lze nastavit časový úsek, ■ ve kterém se vaše připojené zařízení automaticky samo zapíná a vypíná každých 30 minut� Když například nastavíte režim absence na období od 20:00 do 01:00, připojené zařízení se v tomto časovém období...
 • Page 32 Použití Nastavte časové období, ve kterém by se připojené zařízení ■ mělo samo zapínat a vypínat každých 30 minut� Zvolte Uložit� ■...
 • Page 33: Jak Odstranit Nastavení Časovače

  ■ chcete odstranit� Pokud chcete, můžete vybrat více nastavení� Vyberte Ikonu koš na spodu obrazovky� ■ Vyberte OK� ■ ● Jak odstranit Wi-Fi zásuvku Abyste odstranili Wi-Fi zásuvku, otevřete aplikaci SilverCrest ■ Wi-Fi Plug� Zobrazí se seznam synchronizovaných Wi-Fi zásuvek�...
 • Page 34 Použití Poklepejte na Wi-Fi zásuvku, kterou chcete odstranit, a držte ■ ji stisknutou, dokud se neobjeví Ikona koš na spodním okraji obrazovky� Klepněte na zaškrtávací políčko umístěné vedle zařízení, které chcete odstranit� Pokud chcete, můžete vybrat více zařízení�...
 • Page 35 Použití Vyberte Ikonu koš na spodu obrazovky� ■ Vyberte OK� ■...
 • Page 36: Jak Odemknout A Zamknout Wi-Fi Zásuvku

  Použití ● Jak odemknout a zamknout Wi-Fi zásuvku Wi-Fi zásuvku lze zamknout, takže ji jiní uživatelé nemohou ■ přidat na svůj seznam� Abyste Wi-Fi zásuvku odemkli nebo zamkli, zvolte zásuvku, ■ kterou chcete odemknout nebo zamknout� Zobrazí se funkční seznam zařízení Wi-Fi� Zvolte Zamknout�...
 • Page 37 Použití...
 • Page 38: Jak Resetovat Všechna Nastavení

  Použití ● Jak resetovat všechna nastavení Je možné resetovat Wi-Fi zásuvku a vymazat všechna ■ nastavení� Pro resetování Wi-Fi zásuvku stiskněte a podržte tlačítko zap�/ ■ vyp� LED na Wi-Fi zásuvku nejdéle pět sekund� Proveďte instalační postup a navažte nové spojení� ■...
 • Page 39: Zapomenuté Heslo

  Použití ● Zapomenuté heslo Otevřete aplikaci SilverCrest Wi-Fi Plug� ■ Stiskněte Zapomněli jste heslo? ■...
 • Page 40 Použití Zobrazí se okno „Zapomněli jste heslo?“� ■ Zadejte emailovou adresu, kterou jste použili při registraci, poté ■ stiskněte OK�...
 • Page 41 Použití Odkaz na změnu hesla bude odeslán na registrovanou ■ emailovou adresu� Zkontrolujte si prosím emailovou schránku� Poznámka: Může to trvat několik minut� Zkontrolujte také složku se spamy� Klikněte na odkaz v emailu� Kliknutím na odkaz se dostanete ■ na webovou stránku, na které můžete změnit své heslo� Poznámka: Pokud se tak nestane, zkontrolujte nastavení...
 • Page 42: Údržba

  šok nebo smrt� Opravy mohou být prováděny pouze vyškolenými odborníky nebo naším oddělením pro zákaznický servis� Během záruční lhůty musí být opravy prováděny naším oddělením pro zákaznický servis, jinak je záruka neplatná� Pravidelně kontrolujte aktualizace aplikace SilverCrest Wi-Fi Plug� ■...
 • Page 43: Řešení Problémů

  Řešení problémů ● Řešení problémů Wi-Fi zásuvka obsahuje citlivé elektronické součástky� To ■ znamená, že umístění Wi-Fi zásuvky do blízkosti předmětů, které vysílají rádio signál - např� mobilní telefony, vysílačky, amatérské CB vysílačky, dálkové ovladače a mikrovlnné trouby - může způsobit rušení� Pokud se rušení vyskytne, odstraňte tyto předměty z blízkosti Wi-Fi zásuvky�...
 • Page 44: Čištění A Údržba

  Čištění a údržba ● Čištění a údržba Před tím, než začnete čistit Wi-Fi zásuvku, musíte ji odpojit od ■ napájení� Wi-Fi zásuvku vyčistěte suchým hadříkem bez chomáčů� ■ Pro čištění Wi-Fi zásuvky nikdy nepoužívejte mycí přípravky ■ nebo jiná rozpouštědla� Pokud se nepoužívá, uložte výrobek na suchém a chladném ■...
 • Page 45: Záruka A Servis

  Záruka a servis implementací v národním právu je nutné elektrické vybavení sbírat odděleně a recyklovat ekologickým způsobem� Chcete-li se produktu zbavit, zlikvidujte jej prosím v souladu s předpisy platnými v dané době� Rady týkající se likvidace můžete získat na místním obecním úřadě� ●...
 • Page 46: Servisní Adresa

  Záruka a servis ● Servisní adresa Please contact us before returning your defective Wi-Fi socket� Velmi rádi vám zavoláme zpět! Záruka bude uznaná pouze tehdy, pokud doručíte vadnou Wi-Fi zásuvkus kopií dokladu o zaplacení� Nemůžeme přijímat zásilky zaslané nevyplaceně, vyžádejte si prosím nálepku pro bezplatné...
 • Page 47 Záruka a servis ● Výrobce Uni-Elektra GmbH Kirchstrasse 48 72145 Hirrlingen Německo...
 • Page 48: Prohlášení O Shodě

  Prohlášení o shodě ● Prohlášení o shodě My, Uni-Elektra GmbH v Hirrlingenu, Německo, tímto potvrzujeme, že zástrčka WiFi (identifikační číslo: IAN 103043) je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi: Směrnice týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 2006/95/ES EMC směrnice 2004/108/ES RTTE směrnice 1999/5/ES ErP směrnice 2009/125/ES –...
 • Page 49 Prohlášení o shodě Podpis: Thomas Günther Výkonný předseda společnosti Uni-Elektra GmbH Datum: 10�10� 2014 Místo: Hirrlingen, Německo...
 • Page 51 Contents Introduction ������������������������������������������������������������ 54 Intended use ����������������������������������������������������������� 54 Technical Data �������������������������������������������������������� 55 Description of parts and controls ������������������������������ 56 Scope of delivery ���������������������������������������������������� 56 Trademark rights ����������������������������������������������������� 57 Explanation of symbols �������������������������������������������� 57 Safety notes ������������������������������������������������������������ 58 Installation �������������������������������������������������������������� 61 Select a suitable place for installation ������������������������...
 • Page 52 Installation, connection to the network, and registration ������������������������������������������������������ 61 Use ����������������������������������������������������������������������� 68 How to switch a device on/off manually �������������������� 68 How to switch your device on/off using the app ��������� 69 How to change the name and/or icon of your device ������������������������������������������������������������...
 • Page 53 How to reset all settings ������������������������������������������� 84 Forget Password ����������������������������������������������������� 85 Maintenance ���������������������������������������������������������� 88 Troubleshooting ������������������������������������������������������ 88 Cleaning and Maintenance �������������������������������������� 89 Disposal ����������������������������������������������������������������� 90 Warranty and Service ��������������������������������������������� 91 Service address ������������������������������������������������������ 91 Declaration of Conformity ���������������������������������������� 93...
 • Page 54: Introduction

  The WiFi socket is a piece of control technology� It serves to switch a connected device on or off, manually or automatically� Using the free SilverCrest WiFi Plug app and a wireless network, additional functions such as timer, countdown timer, and absence mode can be...
 • Page 55: Technical Data

  This product is not intended for commercial use, only for private use� ● Technical Data IAN: 103043 Model LIDL: SWS-A1 Voltage: 230 V ~ Frequency: 50 Hz Maximum power: 16 A...
 • Page 56: Description Of Parts And Controls

  Introduction System Requirements: iOS 5�0 or above and Android 4�0 or above Manual version: V1�5 ● Description of parts and controls (Figure A) LED WiFi status indicator Plug Socket LED on/off button (for manually switching a connected device on/off) ● Scope of delivery Please dispose of the packing material and check that the consignment is complete�...
 • Page 57: Trademark Rights

  Introduction ● Trademark rights The manufacturer has made every effort to protect the trademark information mentioned in this manual� All trademarks are the property of their respective holders� General remark: Some of the product names mentioned in this manual are used only for the purpose of identification, and may be the property of their respective companies�...
 • Page 58: Safety Notes

  Safety notes CAUTION! This symbol, together with the word “CAUTION!”, designates a danger, which – if neglected – can lead to injuries and cause damage to property� IMPORTANT! The details listed here present important information relating to the operation of the WiFi socket� ●...
 • Page 59 Safety notes of knowledge or experience may use this product only when a person responsible for their safety has instructed or is supervising them� Children must always be supervised, to ensure that they do not play with the product� Cleaning of the product must not be carried out by children�...
 • Page 60 Safety notes In the event of unusual sounds, smells, or if the WiFi socket ■ starts to smoke, it must be disconnected from the power point immediately� It must not be used again until a professional has examined it� Likewise, after the WiFi socket has come into contact with water or a similar substance, it must be disconnected from the mains immediately and examined by a professional�...
 • Page 61: Installation

  ● Installation, connection to the network, and registration Search for the free SilverCrest WiFi Plug app in the AppStore or ■ on Google Play, and install the app� At the moment, this app is only available on mobile phones�...
 • Page 62 Press and hold the LED on/off button on the WiFi socket for ■ five seconds, until the LED WiFi status indicator flashes quickly in red� Ensure your mobile phone is connected to your wireless network� ■ Open the SilverCrest WiFi Plug app� ■...
 • Page 63 Installation If you are using the app for the first time, press Sign Up� The ■ “Sign Up” window is displayed� If you are already registered, log in using your registered email address and password by pressing on Log In�...
 • Page 64 Installation Enter the email address with which you would like to register, ■ and input a password� Press Sign Up� If the registration is successful, the “Log In” ■ window opens�...
 • Page 65 Installation Log in using your registered email address and password, and ■ press Log In to confirm� The “WiFi Devices” window appears�...
 • Page 66 Installation Select the “+” icon� ■ Your wireless network will be selected automatically� Add the ■ password of your wireless network� Press Start� The connection has been established once the LED WiFi status indicator the WiFI socket turns blue and the app displays the WiFi socket�...
 • Page 67 Installation Note: When installing a new WiFI socket, it is automatically ■ called “kemanRT”� The method for changing this name is described in the chapter: “How to change the name and/or the symbol of your device”�...
 • Page 68: Use

  ● Use IMPORTANT! Use the app to operate or change the settings of your WiFi socket� If you want to do this from an arbitrary location, then your WiFi socket must be connected to a WiFi network with internet access� ●...
 • Page 69: How To Switch Your Device On/Off Using The App

  ■ programmed timer, it is possible to switch a device on or off by means of the app� Make sure that the device is connected� Open the SilverCrest ■ WiFi Plug app� A list of found WiFI sockets is displayed�...
 • Page 70 For improved clarity and when using multiple WiFi sockets, each ■ socket can be assigned its own name� Select the WiFi socket whose name and/or symbol you would like to change� The WiFi Devices function list is displayed�...
 • Page 71 Select Edit� The Edit window appears� ■...
 • Page 72 Change the name of the WiFi socket in the “Name” field� ■ Change the icon by selecting an icon from the list or select the ■ “+” icon to choose your own image� Select Save� ■...
 • Page 73: How To Add A Timer

  ● How to add a timer Using the timer function you can set the day of the week and ■ time at which a device connected to the WiFi socket should be switched on or off� IMPORTANT! To ensure the speed and stability of the app, it ■...
 • Page 74 In the Time section, set the time� In the Power section, choose ■ whether the connected device should be switched on or off� A connected device will be switched on if the virtual button is highlighted in orange� If the button is white, the device will be...
 • Page 75: How To Add A Count Down Time

  switched off� In the Repeat section, choose the days on which the connected device should be switched on or off� Select Save� ■ Repeat these steps in order to add more times at which the ■ connected device should switch itself on or off� All timers can be made active or inactive separately using a “slide switch”�...
 • Page 76 In the After section, set the count down time� In the Power ■ section, choose whether the connected device should be switched on or off� Select Save� The set countdown timer starts immediately� ■...
 • Page 77: How To Add An Absence Mode

  ● How to add an Absence Mode Using the absence mode function, you can set a period of time in ■ which your connected device automatically switches itself on and off every 30 minutes� When, for example, you set the absence mode for the period from 8 pm to 1 am, the connected device will automatically switch itself on and off every 30 minutes during this time period�...
 • Page 78 Set the time period in which your connected device should switch ■ itself on and off every 30 minutes� Select Save� ■...
 • Page 79: How To Delete A Timer, Count Down Or

  Select the Bin icon at the bottom of the screen� ■ Select OK� ■ ● How to remove a WiFi socket In order to remove a WiFI socket, open the SilverCrest WiFi Plug ■ app� The list of synchronised WiFi sockets appears�...
 • Page 80 Tap on the WiFi socket that you would like to delete and keep ■ it pressed until the Bin icon appears at the lower edge of the screen� Select the check box next to the device you want to delete� You can select multiple devices if you want�...
 • Page 81 Select the Bin icon at the bottom of the screen� ■ Select OK� ■...
 • Page 82: How To Lock And Unlock A Wifi Socket

  ● How to lock and unlock a WiFi socket A WiFi socket can be locked so that other users cannot add the ■ same socket to their lists� In order to lock or unlock a WiFi socket, select the socket that ■...
 • Page 84: How To Reset All Settings

  ● How to reset all settings It is possible to reset the WiFi socket and erase all settings� ■ In order to reset the WiFi socket, press and hold the LED on/off ■ button on the WiFi socket for longer than five seconds� Follow the installation steps, in order to establish a new ■...
 • Page 85: Forget Password

  ● Forget Password Open the SilverCrest WiFi Plug app� ■ Press Forgot password� ■...
 • Page 86 The “Forgot Password” window is displayed� ■ Enter the email address with which you registered, then press OK� ■ A link for changing your password will be sent to your registered ■ email address� Please check your email inbox� Note: This process...
 • Page 87 After that, press OK� Once the new password has been successfully set, you will ■ receive the message: “Success”� If this message does not appear, repeat the process� Now open the SilverCrest WiFi Plug app� ■...
 • Page 88: Maintenance

  During the warranty period, repairs must only be carried out by our customer service department, otherwise the warranty is void� Regularly check for updates of the SilverCrest WiFi Plug app� ■ ● Troubleshooting The WiFi socket contains sensitive electronic components�...
 • Page 89: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and Maintenance interference� If interference occurs, move such objects away from the WiFi socket� The WiFi socket uses radio signals� This means that placing the ■ WiFi socket in proximity to electronic devices that emit radio signals can lead to interference� If interference occurs, move such objects away from the WiFi socket�...
 • Page 90: Disposal

  Disposal ● Disposal The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed through your local recycling facilities� Do not dispose of electrical equipment in the household waste! In accordance with European Directive 2012/19/EU relating to old electrical and electronic appliances and its translation into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an ecologically compatible way�...
 • Page 91: Warranty And Service

  Warranty and Service ● Warranty and Service This product has a 3 year guarantee from the date of purchase extended only to the original buyer, not transferable� Please keep your receipt as proof of purchase� The guarantee applies to material or manufacturing defects only� It does not cover wear items or damage caused by improper use�...
 • Page 92 Warranty and Service Uni-Elektra GmbH Kirchstrasse 48 72145 Hirrlingen Germany Tel�: +49 (0) 74 78 / 9 13 85-0 E-Mail: service@uni-elektra�de IAN 103043 When making inquiries, please have your receipt and the product number (IAN 103043) ready� ● Manufacturer Uni-Elektra GmbH Kirchstrasse 48 72145 Hirrlingen Germany...
 • Page 93: Declaration Of Conformity

  Declaration of Conformity ● Declaration of Conformity We, Uni-Elektra GmbH in Hirrlingen, Germany, hereby affirm that the WiFi socket (identification number: IAN 103043) complies with the following European directives: Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ErP Directive 2009/125/EC –...
 • Page 94 Declaration of Conformity Signature: Mr Thomas Günther CEO Uni-Elektra GmbH Date: 10-10-2014 Place: Hirrlingen, Germany...
 • Page 96 Uni-ElEktra GmbH Kirchstrasse 48 72145 Hirrlingen Germany Stav informací · Version des informations · Versione delle informazioni · Stand van de informatie · Last Information Update: 01/2015 · Ident.-No.: 10194032014-CZ/GB IAN 103043...

Table of Contents