Download  Print this page

Makita DMR102 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

GB
Radio
S
Radio
N
Radio
FIN Työmaaradio
LV
Radio
LT
Radijo imtuvas
EE
Raadio
RUS Радио
DMR102
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukciju rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Also See for Makita DMR102

  Related Manuals for Makita DMR102

  Summary of Contents for Makita DMR102

 • Page 1 Radio Instruction manual Radio Bruksanvisning Radio Bruksanvisning FIN Työmaaradio Käyttöohje Radio Instrukciju rokasgrāmata Radijo imtuvas Naudojimo instrukcija Raadio Kasutusjuhend RUS Радио Инструкция по эксплуатации DMR102...
 • Page 5 Symbols The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use. Symboler Följande symboler används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden av dem innan du använder utrustningen. Symboler Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forsikre deg om at du forstår hva de betyr før bruk. Merkkien selitykset Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja.
 • Page 6 Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja niiden maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkölaitteet ja akut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Tikai ES valstīm Neizmest elektrisko aprīkojumu vai akumulatoru sadzīves atkritumos! Saskaņā...
 • Page 7: Important Safety Instructions

  9. When battery pack is not in use, keep it away from • Water resistant to IPX 4 other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, • Powered by both Makita battery pack and supplied screws, or other small metal objects that can make a power adaptor connection from one terminal to another.
 • Page 8: Battery Installation

  Battery Installation LCD Display: A. Radio alarm Note: B. HWS buzzer alarm Keeping back up batteries inside the compartment C. Scan tuning prevent stored data in preset memories from being lost. D. Band Indicator 1. Pull out the battery compartment locker to release E.
 • Page 9: Setting The Clock

  • If you can see the red indicator on the upper side of the Note: button, it is not locked completely. Install it fully until the When your radio has any interference in AM band by its red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally adaptor, please move your radio away from its AC adaptor fall out of the tool, causing injury to you or someone over 30 cm.
 • Page 10: Manual Tuning

  Manual Tuning 3. During radio alarm symbol flashing, press button for more than 2 seconds followed by a beep. 1. Press the Power button to turn on the radio. 4. Display Hour will flash, rotate Tuning/Volume control 2. Select the required waveband by pressing the Band knob to select the hour then press button again button.
 • Page 11: Specifications

  Specifications: 2. The display will flash both the snooze symbol the alarm symbol. The snooze function can be Power Requirements repeatedly during one hour that the alarms are active. AC power adaptor DC12 V 700 mA, center pin positive Sleep function Battery UM-3 (AA size) x 2 for back up The sleep timer will automatically switched off the radio...
 • Page 12: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  SVENSKA (Originalanvisningar) 4. Om du får elektrolyt i ögonen ska du skölja ögonen med rent vatten och omedelbart söka läkarvård. Det finns risk för att förlora synen. VIKTIGA 5. Kortslut inte batterikassetten: SÄKERHETSANVISNINGAR (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 • Page 13: Installation Av Batteri

  Installation av batteri 19. Batterikassett 20. Uttag för extern enhet (AUX IN2) Obs: 21. Stödspärr Genom att alltid ha reservbatterier i batterifacket LCD-display: förhindrar du att förinställda data i minnena förloras. A. Radioalarm 1. Öppna låset till batterifacket för att öppna B.
 • Page 14: Automatisk Sökning

  Inställning av klockan • Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. Skjut in 1. Klockan kan ställas in både när radion är påslagen den helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I och avstängd.
 • Page 15 3. En rotation på Sökning/Volymratten ändrar på 5. Följ samma procedur för att ställa in minuterna. Tryck frekvensen enligt följande: på -knappen för att slutföra alarmets FM: 50 eller 100 kHz tidsinställning. AM (MW): 9 eller 10 kHz b. Inställning av radions alarmstation Obs: 1.
 • Page 16 Specifikationer: upprepade gånger under den timme som alarmet är aktivt. Strömkrav AC-adapter DC12 V 700 mA, mittstiftet positivt Insomningsfunktion Batteri UM-3 (AA-storlek) x 2 för reserv Insomningstimern stänger automatiskt av radion efter en Klusterbatteri: 7,2 V - 18 V på förhand inställd tid. Glidbatteri: 9,6 V - 18 V 1.
 • Page 17: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  å brenne. • Motstandsdyktig mot vann, IPX 4 10. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, • Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er strømadapter jordet, er risikoen større for at du skal få elektrisk støt.
 • Page 18: Sette Inn Batterier

  Sette inn batterier 18. Knapp 19. Batteri Merk: 20. Inngangsterminal (AUX IN2) Dersom du oppbevarer reservebatterier i batterirommet, 21. Støttestang kan du forhindre at lagrede data i forhåndsinnstilte minner LCD-display: går tapt. A Radioalarm 1. Trekk ut låsen til batterirommet for å åpne. Det er ett B HWS-signalalarm hovedbatterirom og ett reservebatterirom.
 • Page 19: Stille Inn Klokken

  skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt Merk: inn til det går på plass med et lite klikk. Når adapteren forårsaker interferens på radioens AM- • Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av båndfrekvens, skal du flytte radioen minst 30 cm bort fra knappen, er det ikke gått skikkelig i lås.
 • Page 20: Manuell Innstilling

  5. For å slå av radioen, trykk på På/Av-knappen. Merk: Displayet vil vise OFF. Når radioen har lavt batteri, kan radioalarmen ikke aktiveres. Manuell innstilling a. Stille inn radioalarmtiden: 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 1. Radioalarmen kan stilles inn enten når radioen er på 2.
 • Page 21 VEDLIKEHOLD 6. Trykk på og hold alarmknappen nede i mer enn to sekunder. Et pip lyder som slår HWS-alarmen på eller av. FORSIKTIG: Displayet vises når signalalarmen er stilt inn. • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner, alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller Slumrefunksjon sprekkdannelse.
 • Page 22: Tärkeitä Turvaohjeita

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) 4. Jos elektrolyyttiä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Seurauksena voi olla sokeutuminen. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 5. Älä saata akkua oikosulkuun: (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla VAROITUS: materiaalilla. Sähkötyökaluja käytettäessä on tulipalo-, sähköisku- ja (2) Älä...
 • Page 23: Akun Asennus

  Akun asennus LCD-näyttö: A. Radioherätys Huomautus: B. HWS-summeriherätys Varmistusakkujen säilyttäminen lokerossa estää C. Viritys hakutoiminnolla esiasetettujen asemien tietojen häviämisen. D. Aaltoalueen ilmaisin 1. Vapauta akkutila vetämällä akkutilan lukitsin ulos. E. Akun loppumisen ilmaisin Laitteessa on pääakkutila ja varmistusakkutila. F. Esivalitut asemat (kuvat 2 ja 3) G.
 • Page 24: Kellon Asetus

  Mukana toimitetun verkkovirtasovittimen käyttö VAROITUS: Älä käytä kahta pääakkua samanaikaisesti. (kuva 12) Irrota kuminen suojus ja työnnä sovittimen pistoke 3-1. Liukulukitusakun kiinnitys ja irrotus (kuva 4) työmaaradion etupuolella olevaan DC-liitäntään. Liitä • Kiinnitä akku sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja sovitin tavalliseen pistorasiaan.
 • Page 25: Manuaalinen Viritys

  Radioherätyksen asettaminen Huomautus: Radio jatkaa asemien etsimistä eteenpäin, jos et Kun radioherätys valitaan, työmaaradioon kytkeytyy virta paina hakupainiketta löydetyn aseman kohdalla. ja valittu radioasema alkaa kuulua valittuun 4. Säädä haluamasi äänenvoimakkuus kiertämällä herätysaikaan. Radioherätys jatkuu tunnin ajan, jos sitä ei viritys- ja äänenvoimakkuussäädintä.
 • Page 26: Näytön Valaistus

  Muiden äänilähteiden toistaminen 3. Kun symboli vilkkuu, paina -painiketta yli kahden sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin ja tuntilukema alkaa vilkkua. HUOMIO: 4. Valitse haluamasi tuntilukema kiertämällä viritys- ja Irrota laite verkkovirrasta ennen muiden äänilähteiden äänenvoimakkuussäädintä ja paina sitten kytkemistä. ajanasetuspainiketta uudelleen.
 • Page 27: Svarīgi Drošības Norādījumi

  Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv • Ūdensizturīgs atbilstīgi IPX 4 lielāks elektriskās strāvas trieciena risks. • Darbināms gan ar Makita akumulatora bloku, gan ar 11. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztecēt komplektā iekļauto barošanas adapteri no akumulatora, nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar...
 • Page 28 Akumulatora un bateriju 17. Sarkans indikators 18. Poga ievietošana 19. Akumulatora kasetne 20. Ieejas spaile (AUX IN2) Piezīme: 21. Atbalsta stienis Rezerves bateriju turēšana nodalījumā novērš iepriekšiestatītajās atmiņas vietās noglabāto datu Šķidro kristālu displejs: pazušanu. A. Radio modinātājs 1. Atvelciet akumulatora nodalījuma slēdzēju, lai atvērtu B.
 • Page 29: Pulksteņa Iestatīšana

  Komplektā iekļautā maiņstrāvas barošanas adaptera izmantošana BRĪDINĀJUMS: Vienlaicīgi neizmantojiet divus galvenos (12. att.) akumulatorus. Noņemiet gumijas aizsargierīci un ievietojiet adaptera kontaktdakšu radio priekšpusē esošajā līdzstrāvas 3-1. Slīdes akumulatora kasetnes ielikšana vai kontaktligzdā. Iespraudiet adapteru standarta tīkla izņemšana (4. att.) kontaktligzdas izejā. Kad izmanto adapteru, akumulators •...
 • Page 30 Piezīme: 3. Nekavējoties nospiediet nepieciešamo atmiņas pogu, Ja nenospiedīsiet skenēšanas pogu atkārtoti, kad un displejā tiks parādīts iepriekšiestatītās stacijas atrasta radiostacija, radio turpinās meklēt nākamās numurs un frekvence. pieejamās stacijas. Radio modinātāja iestatīšana 4. Grieziet regulēšanas/skaļuma kontroles pogu, lai iegūtu nepieciešamo skaļumu. Šķidro kristālu displejā Kad ir izvēlēts radio modinātājs, izvēlētajā...
 • Page 31: Tehniskā Apkope

  Pārslēgšana no stereo uz mono HWS modinātājs turpinās skanēt stundu, ja vien tas netiek izslēgts, nospiežot ieslēgšanas pogu. Nospiežot Kad stereo FM stacijas uztveršana ir vāja, jūs varat to ieslēgšanas pogu, kamēr ir aktivizēts modinātājs, tas tiks uzlabot, 2 sekundes turot nospiestu mono pogu. Skaņa atcelts uz 24 stundām.
 • Page 32 11. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti • Atsparus vandeniui, atitinka standartą IPX 4 skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai • Veikia ir naudojant Makita akumuliatoriaus bloką, ir įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko pateiktąjį maitinimo adapterį...
 • Page 33 11. Akumuliatorių skyrius (apimantis pagrindinį J. Laikrodis akumuliatoriaus bloką ir atsarginius maitinimo K. Laiko nustatymas elementus) L. Laikas po pusiaudienio 12. Rankena Akumuliatoriaus įdėjimas 13. Garsiakalbis 14. Akumuliatorių skyriaus fiksatorius Pastaba: 15. Pagrindinio akumuliatoriaus skyrius Įdėjus į skyrių atsarginius elementus, galima apsidrausti, 16.
 • Page 34: Laikrodžio Nustatymas

  Pastaba: Akumuliatoriaus skyriuje yra spragtukas, skirtas nuimtai ĮSPĖJIMAS: antenai laikyti. Nenaudokite dviejų pagrindinių akumuliatorių vienu metu. Pateiktojo maitinimo adapterio naudojimas (12 pav.) 3-1. Įstumiamos akumuliatoriaus kasetės įdėjimas arba išėmimas (4 pav.) Nuimkite guminę apsaugą ir įkiškite adapterio kištuką į • Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite nuolatinės srovės lizdą, esantį...
 • Page 35 bei automatiškai nutrauks paiešką, aptikęs radijo stotį. 5. Atmintyje išsaugotas radijo stotis galima perrašyti Dar kartą paspauskite automatinės paieškos mygtuką, atlikus toliau nurodytus veiksmus. kad būtų parinkta rastoji stotis. Iškvieskite atmintyje išsaugotas Pastaba: stotis Jeigu rastoji stotis transliuoja stereo garsu, ekrane automatiškai pasirodys stereo garso simbolis.
 • Page 36: Techninė Priežiūra

  Pastaba: 2. Norėdami išjungti laukimo funkciją, paspauskite Jeigu neparinksite stoties, kuri skambės įsijungus įjungimo mygtuką. Simbolis dings ir radijas išsijungs. avariniam signalui, gros paskutinį kartą parinkta Ekrano apšvietimas avarinio signalo stotis. Paspaudus bet kokį mygtuką arba pasukus stočių Žadintuvo (angl. Humane Wake nustatymo/garso valdymo ratuką, skystųjų...
 • Page 37 Elektros grandinės savybės Garsiakalbis 3 coliai, 8 omai Išėjimo galia 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2 10,8 V: 1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Įvesties gnybtas 3,5 mm skersmens (AUX IN1/AUX IN2)
 • Page 38: Tähtsad Ohutusjuhised

  • Eriti vastupidav konstruktsioon põletusi või tulekahju. • Veekindel vastavalt IPX 4 parameetritele 10. Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega • Töötab nii Makita akukassetiga kui ka kaasasoleva nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Maandatud elektritoite adapteriga keha korral on elektrilöögi oht oluliselt suurem.
 • Page 39: Aku Paigaldamine

  Aku paigaldamine 20. Sisendklemm (AUX IN2) 21. Fiksaator Märkus: LCD kuvar: Salvestatud andmete säilitamiseks vältige varuaku eemaldamist akusektsioonist. A. Raadioäratus B. HWS sumistiäratus 1. Akusektsiooni avamiseks tõmmake sektsiooni sulgur C. Skaneeriv häälestus välja. Seadmel on peaaku sektsioon ja varuaku D. Laineala indikaator sektsioon.
 • Page 40 Kaasasoleva vahelduvvoolu adapteri kasutamine (Joon. 12) HOIATUS: Ärge kasutage kahte põhiakut samaaegselt. Eemaldage kummikaitse ning sisestage adapteri pistik raadio esiküljel asuvasse alalisvoolu pistikupessa. 3-1. Liugakukasseti paigaldamine või eemaldamine Ühendage adapter standardsesse pistikupesa (Joon. 4) väljundisse. Adapteri kasutamisel ühendatakse • Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel akukassett automaatselt lahti.
 • Page 41 Raadio äratussignaali seadmine Märkus: Kui raadiojaama leidmisel vajutate uuesti Pärast raadio äratussignaali valimist lülitub raadio valitud skaneerimise nuppu, siis jätkab raadio järgmise ajal sisse ning mängib valitud raadiojaama. Pärast seda raadiojaama otsingut. jätkab raadio töötamist ühe tunni jooksul või kuni selle 4.
 • Page 42 Stereo/mono ümberlülitus 1. HWS sumistiga äratussignaali on võimalik seadistada nii sisselülitatud kui ka väljalülitatud raadio korral. Kui FM-raadiojaama vastuvõtt on nõrk, siis vastuvõtu 2. Vajutage ja vabastage HWS sumistiga äratussignaali parandamiseks vajutage 2 sekundiks Mono-nuppu. Heli ei nupp . Sümbol hakkab vilkuma. ole enam stereorežiimis ning stereo tähistus kaob.
 • Page 43: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА РУССКИЙ (Oригинальные инструкции) ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы при 1. Перед использованием аккумуляторного блока использовании электроинструмента следует прочитайте все инструкции и предупреждающие соблюдать...
 • Page 44 • Сверхпрочная конструкция и вставьте 2 новых аккумулятора UM-3 (размер • Водонепроницаемость до уровня IPX 4 AA). Проверьте полярность установки в • Питание от аккумуляторного блока Makita и соответствии с рисунком внутри отсека. прилагаемого сетевого адаптера Установите на место крышку аккумулятора.
 • Page 45 В следующей таблице показано время работы на одной зарядке. НА ВЫХОДЕ ДИНАМИКА= Напряжение аккумуляторного блока 50 мВт + 50 мВт 7,2 В 9,6 В 10,8 В 12 В 14,4 В 18 В единицы измерения: Час BL7010 Прибл. 7,0 PA09 PA12 PA14 PA18 9050...
 • Page 46: Ручная Настройка

  Использование радио 5. Снижение мощности, искажения и “заикание”, либо символ низкого уровня заряда аккумулятора Существует три варианта настройки радио - который появляется на дисплее, являются сканирование, ручная настройка и вызов признаками необходимости замены основного предустановок из памяти. аккумуляторного блока. Примечание: Настройка...
 • Page 47 Примечание: 2. Нажмите и отпустите кнопку будильника “радио” Если радио находится в режиме регулировки , соответствующий символ начнет мигать. громкости, нажмите на регулятор настройки/ 3. Пока мигает символ будильника “радио”, нажмите громкости для переключения в режим настройки. кнопку и удерживайте более 2 секунд до звукового...
 • Page 48: Подсветка Дисплея

  Воспроизведение других 5. Вращайте регулятор настройки/громкости, чтобы выбрать нужное значение минут, затем еще раз аудиоисточников нажмите кнопку установку времени для завершения установки будильника “зуммер HWS”. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 6. Нажмите кнопку будильника “зуммер” и Прежде чем подключать внешние аудиоисточники, удерживайте более 2 секунд до звукового сигнала, отсоедините...
 • Page 52 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 3A81VE5ZB0000 DMR102-8L-1014...