Download Table of Contents Print this page

Electrolux ERN29750 User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

ERN29750
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
................................................ .............................................
SQ FRIGORIFER ME NGRIRJE
BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР
HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK
CS CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU
EN FRIDGE FREEZER
UDHËZIMET PËR
PËRDORIM
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
2
22
41
59
77

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ERN29750

 • Page 1 ..................... ERN29750 SQ FRIGORIFER ME NGRIRJE UDHËZIMET PËR PËRDORIM BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ MRAZNIČKOU EN FRIDGE FREEZER USER MANUAL Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 2: Table Of Contents

  8. TË DHËNA TEKNIKE ........... . . 20 ME JU NË MENDJE Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është...
 • Page 3: Udhëzime Për Sigurinë

  SHQIP UDHËZIME PËR SIGURINË Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një 1.2 Siguria e përgjithshme përdorim të saktë, përpara se të instaloni PARALAJMËRIM dhe të përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke përfshirë këshillat dhe Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në...
 • Page 4 PARALAJMËRIM • Ushqimet e ngrira nuk duhet të Çdo komponent elektrik (kabllo i ringrihen nëse janë shkrirë njëherë. ushqimit, spina, kompresori) • Ushqimet e ngrira të paketuara duhet të zëvendësohet nga një paraprakisht, ruajini në pajisje sipas agjent i certifikuar shërbimi ose udhëzimeve të...
 • Page 5: Funksionimi

  SHQIP mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet si dhe duhen përdorur vetëm pjesë përkatëse për instalimin. këmbimi origjinale. • Aty ku është e mundur, pjesa e pasme e produktit duhet të vendoset pas murit 1.7 Mbrojtja e Mjedisit për të shmangur prekjen ose kapjen e Kjo pajisje nuk përmban gazra që...
 • Page 6: Përdorimi I Përditshëm

  3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM hequr erën tipike të një produkti të ri, e 3.1 Pastrimi i brendësisë së më pas thajeni tërësisht. pajisjes Mos përdorni detergjent apo Përpara së te përdorni pajisjen për herë të pluhura gërryese, pasi këto mund parë, pastroni pjesën e tij të...
 • Page 7 SHQIP 3.6 Prodhimi i kubeve të akullit 3.7 Akumulatorët e ftohtësisë Kjo pajisje është e pajisur me një ose më Ngrirësi përmban të paktën një shumë kuti të posaçme për prodhimin e akumulator ftohtësie, i cili zgjat kohën e kubeve të akullit. Mbushini këto kuti me ruajtjes në...
 • Page 8: Udhëzime Dhe Këshilla Të Nevojshme

  4. UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME Shishet e qumështit: këto duhet të kenë 4.1 Këshilla për kursimin e një kapak dhe duhet të vendosen në energjisë mbajtësen e shisheve tek dera. Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat, • Mos e hapni shpesh derën e frigoriferit nëse nuk janë...
 • Page 9: Kujdesi Dhe Pastrimi

  SHQIP • të siguroheni që ushqimet e ngrira që • pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet keni blerë të jenë ruajtur siç duhet nga shpejt dhe nuk mund të ngrihet sërish; shitësi; • mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të •...
 • Page 10 10 www.electrolux.com 5.2 Shkrirja e frigoriferit Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi i dhomëzës së frigoriferit sa herë që kompresori i motorit ndalon, gjatë përdorimit normal. Uji i shkrirjes shkarkohet nëpërmjet një vrime kullimi brenda një mbajtëseje të posaçme që ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes, mbi kompresorin e motorit, ku dhe avullon.
 • Page 11 SHQIP Për të hequr brymën e formuar, ndiqni udhëzimet e mëposhtme: Fikni pajisjen. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini me disa shtresa gazete dhe vendosini në një vend të freskët. KUJDES Mos i prekni me duar të lagura ushqimet e ngrira. Këto ushqime mund të...
 • Page 12: Si Të Veprojmë Nëse

  12 www.electrolux.com për të shmangur prishjen e ushqimit brenda, në rast të luhatjeve elektrike. 6. SI TË VEPROJMË NËSE… PARALAJMËRIM Gjatë përdorimin normal dëgjohen Përpara se të kryeni veprime për disa tinguj (nga kompresori, mirëmbajtjen e pajisjes, hiqeni atë qarkullimi i lëndës ftohëse).
 • Page 13 SHQIP Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja Brenda në frigorifer Tubi i daljes së ujit është Pastroni tubin. rrjedh ujë. bllokuar. Produktet e pengojnë ujin Sigurohuni që produktet të të rrjedhë në kolektorin e mos prekin pllakën e ujit. pasme. Uji rrjedh në Uji i shkrirë...
 • Page 14: Instalimi

  14 www.electrolux.com Nëse është e nevojshme, të derës. Lidhuni me Qendrën e zëvendësoni guarnicionet defektoze Shërbimit. 7. INSTALIMI PARALAJMËRIM 7.2 Lidhja elektrike Lexoni me kujdes kapitullin "Të Përpara se ta futni pajisjen në prizë, dhëna për sigurinë" për sigurinë sigurohuni që voltazhi dhe frekuenca që...
 • Page 15 SHQIP • Lironi menteshën e mesit. • Hiqni derën e poshtme. • Lironi dhe hiqni kunjin e poshtëm. Në krahun e kundërt: • Shtrëngoni kunjin e poshtëm. • Montoni derën e poshtme. • Shtrëngojeni menteshën e mesit. • Instaloni ndarësen. •...
 • Page 16 16 www.electrolux.com Nëse është e nevojshme, priteni shiritin ngjitës dhe vendoseni në pajisje siç tregohet në figurë. Instaloni pajisjen në folenë përkatëse. Shtyjeni pajisjen në drejtim të shigjetës (1) derisa kapaku i sipërm të ndalojë pas dollapit të kuzhinës. Shtyjeni pajisjen në drejtim të shigjetës (2) pas dollapit në...
 • Page 17 SHQIP Fiksojeni pajisjen në folenë përkatëse me 4 vidha. Hiqni pjesën e duhur nga kapaku i menteshës (E). Sigurohuni që të hiqni pjesën DX, në rast të vendosjes së menteshës në të djathtë, dhe SX në rastin e kundërt. Vendosini kapakët (C, D) në zgavrat dhe vrimat e menteshës.
 • Page 18 18 www.electrolux.com Nëse pajisja duhet të lidhet anash në derën e mobilies së kuzhinës: Lironi vidhat e pjesës (G) dhe shtyjeni pjesën (G) deri te mobilia e kuzhinës. Shtrëngoni vidhat e pjesës (G) sërish. Vendosini pjesën (H) te pjesa (G).
 • Page 19 SHQIP Shtyni pjesën (Hc) në pjesën (Ha). Hapni derën e pajisjes dhe derën e dollapit të kuzhinës në një kënd 90°. 8 mm Vendosni kuadratin e vogël (Hb) në udhëzuesin (Ha). Bashkoni derën e pajisjes dhe derën e dollapit dhe shënoni vrimat. Hiqni mbajtëset dhe shënoni një...
 • Page 20: Të Dhëna Teknike

  20 www.electrolux.com Vendoseni kuadratin e vogël në udhëzues sërish dhe fiksojeni atë me vidhat e marra bashkë me pajisjen. Drejtoni derën e dollapit të kuzhinës dhe derën e pajisjes duke rregulluar pjesën (Hb). Shtyni pjesën (Hd) në pjesën (Hb). Bëni një kontroll përfundimtar për t'u siguruar që:...
 • Page 21 SHQIP 9. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara Ricikloni materialet me simbolin me simbolin e mbeturinës shtëpiake. Vendoseni ambalazhin te kontenierët e riciklimit nëse ka. Ktheni produktin në pikën lokale të Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe riciklimit ose kontaktoni me zyrën shëndetit të...
 • Page 22 8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ..............40 МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че...
 • Page 23: Инструкции За Сигурност

  БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ 1.2 Общи инструкции за От интерес на вашата безопасност и за осигу‐ ряване на правилна употреба, преди да ин‐ безопасност сталирате и използвате уреда за пръв път, прочетете това ръководство за потребителя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! внимателно, включително препоръките и предупрежденията.
 • Page 24 24 www.electrolux.com ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! • Съхранявайте предварително пакетирана Всички електрически компоненти (за‐ храна в съответствие с инструкциите на хранващ кабел, щепсел, компресор) производителя й. трябва да се подменят от сертифици‐ • Препоръките за съхранение на производи‐ ран сервизен представител или ква‐...
 • Page 25: Действие

  БЪЛГАРСКИ 1.7 Опазване на околната среда сор, кондензер) и да се избегнат евентуал‐ ни изгаряния. Както хладилната верига, така и изо‐ • Уредът не трябва да се поставя в близост лационните материали на този уред, до радиатори или печки. не съдържат никакви газове, които •...
 • Page 26: Всекидневна Употреба

  26 www.electrolux.com 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА 3.1 Почистване на вътрешността новите изделия миризма, а след това подсу‐ шете напълно. Преди да използвате уреда за първи път, по‐ Не използвайте миялни препарати чистете вътрешността и всички вътрешни или абразивни прахове, тъй като това...
 • Page 27 БЪЛГАРСКИ Не използвайте метални инструменти хранение, в случай на спиране на тока или по‐ за изваждане на тавичките от фризе‐ вреда. ра. 3.7 Акумулатори на студ Фризерът съдържа най-малко един акумула‐ тор за студ, който увеличава времето за съ‐ 3.8 Подвижни рафтове Стените...
 • Page 28: Полезни Препоръки И Съвети

  28 www.electrolux.com 4. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ 4.1 Съвети за икономии на Бутилки мляко: трябва да с капачка и да се съхраняват на рафта за бутилки на вратата. електроенергия Банани, картофи, лук и чесън, ако не са паке‐ тирани, не трябва да се съхраняват в хладил‐...
 • Page 29: Грижи И Почистване

  БЪЛГАРСКИ • постарайте се замразените хранителни • не превишавайте срока на съхранение, по‐ продукти да бъдат пренесени от магазина сочен от производителя на хранителния до фризера за възможно най-късо време; продукт. • не отваряйте вратата често и не я оставяй‐ те...
 • Page 30 30 www.electrolux.com 5.2 Размразяване на хладилника При нормално използване скрежът се отстра‐ нява автоматично от изпарителя в хладилно‐ то отделение при всяко спиране на компресо‐ ра на електромотора. Водата от размразява‐ нето се оттича по улей и се събира в специа‐...
 • Page 31 БЪЛГАРСКИ За да отстраните леда следвайте следните инструкции: Изключете уреда. Извадете храната, увийте я в няколко пласта вестници и я поставете на хладно място. ВНИМАНИЕ! Не докосвайте замразени храни с мо‐ кри ръце. Ръцете могат да залепнат за храната. Оставете вратата отворена и вкарайте пластмасовата...
 • Page 32: Как Да Постъпите, Ако

  32 www.electrolux.com 6. КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Съществуват някои шумове по време Преди отстраняване на неизправно‐ на нормалното използване (компре‐ сти изключете щепсела от електриче‐ сор, циркулация на хладилния агент). ския контакт. Само квалифициран електротехник или компетентно лице трябва да от‐...
 • Page 33: Инсталиране

  БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение Температурата в уреда е Регулаторът на температура‐ Задайте по-висока/по-ниска твърде ниска/висока. та не е настроен правилно. температура. Температурата в хладил‐ Няма циркулация на студен Уверете се, че има циркула‐ ника е твърде висока. въздух в хладилника. ция...
 • Page 34 34 www.electrolux.com тата на табелката с данни отговарят на тези Клима‐ Стайната температура от домашната ви електрозахранваща мрежа. тичен Уредът трябва да е заземен. За целта щепсе‐ клас лът на захранващият кабел има специален контакт. Ако домашният контакт на електро‐...
 • Page 35 БЪЛГАРСКИ • Развинтете и отстранете долния болт. На другата страна: • Стегнете долния болт. • Инсталирайте долната врата. • Стегнете средната панта. • Инсталирайте разредката. • Инсталирайте горната врата. • Стегнете горния болт. 7.4 Изисквания за вентилацията Въздушният поток зад уреда трябва да е до‐ min.
 • Page 36 36 www.electrolux.com Инсталирайте уреда на подходящото място. Избутайте уреда по посока на стрелката (1), докато горната пролука спре върху кухнен‐ ската мебел. Избутайте уреда по посока на стрелката (2) срещу шкафа на отсрещната страна на пан‐ тата. Поставете уреда на подходящото място.
 • Page 37 БЪЛГАРСКИ Премахнете правилната част от покритието на пантата (Е). Отстранете частта DX от дясната панта, SX от обратната страна. Прикрепете покритията (C, D) към гайката и дупката на пантата. Инсталирайте решетката на отдушника (В). Прикрепете покритията на пантата (Е) към пантата.
 • Page 38 38 www.electrolux.com Разкачете частите (Ha), (Hb), (Hc) и (Hd). Инсталирайте частта (На)към вътрешната страна на вратата на кухненската мебел. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Избутайте частта (Нс) върху частта (На). Отворете вратата на уреда и на кухненска‐...
 • Page 39 БЪЛГАРСКИ Премахнете скобите и измерете разстояние от 8 мм от външния ръб на вратата, където 8 mm трябва да пасне пирон (К). Поставете малкия квадрат отново върху на‐ правляващото устройство и го закрепете с предоставените винтове. Изравнете вратата на кухненската мебел и тази...
 • Page 40: Технически Данни

  40 www.electrolux.com 8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Размери на отвора за вгра‐ ждане Височина 1780 мм Ширина 560 мм Дълбочина 550 мм Време на повишаване 24 ч Волтаж 230-240 V Честота 50 Hz Техническите данни се намират на табелката с данни на лявата вътрешна страна на уреда...
 • Page 41 8. TEHNIČKI PODACI ..............58 MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
 • Page 42: Sigurnosne Upute

  42 www.electrolux.com SIGURNOSNE UPUTE U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja – za farme i za goste hotela, motela i drugih ispravne uporabe, prije postavljanja i prve upora‐ vrsta smještaja, be uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u – za prenoćišta, ovom priručniku, uključujući savjete i upozorenja.
 • Page 43 HRVATSKI • Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite. • Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je • Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka oštećen. Odmah javite eventualne štete trgo‐ zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre jer vini u kojoj ste ga kupili.
 • Page 44: Rad Uređaja

  44 www.electrolux.com 2. RAD UREĐAJA 2.1 Uključivanje Središnje su postavke općenito najprikladnije. Stavite utikač u utičnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke Međutim, treba odabrati točnu postavku imajući u na satu do središnje vrijednosti. vidu da temperatura u uređaju ovisi o slijedećem: •...
 • Page 45 HRVATSKI 3.4 Čuvanje zamrznutih namirnica 3.5 Otapanje Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg raz‐ Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije doblja nekorištenja, prije pohranjivanja proizvoda upotrebe, može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili u odjeljak, pustite uređaj da radi najmanje 2 sata na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje je na višim postavkama.
 • Page 46: Čišćenje I Održavanje

  46 www.electrolux.com 3.10 Kontrola vlage Na staklenoj polici je ugrađen mehanizam s ure‐ zima (podesivim pomoću klizne poluge), koji omogućuje podešavanje temperature u ladici(- ama) za povrće. Kad su otvori za ventilaciju zatvoreni: prirodna vlaga koju sadrži hrana u odjeljcima za voće i povrće dulje će se očuvati.
 • Page 47: Čišćenje I Održavanje

  HRVATSKI • nemasne namirnice se bolje čuvaju od masnih • provjerite je li prodavač ispravno čuvao namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirni‐ zamrznutu hranu koju ste kupili; • zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama pre‐ • vodeni led, ako ga konzumirate odmah nakon bacite u zamrzivač...
 • Page 48 48 www.electrolux.com 5.2 Odmrzavanje zamrzivača Inje se automatski uklanja s isparivača odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne uporabe. Ot‐ opljena voda ispušta se kroz ispusni otvor u po‐ seban spremnik u stražnjem dijelu uređaja, preko motora kompresora, gdje isparava.
 • Page 49 HRVATSKI Inje uklonite na dolje opisani način: Isključite uređaj. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više slojeva novinskog papira i stavite ih na hlad‐ no mjesto. POZOR Zamrznute namirnice nemojte dirati vlažnim rukama. Ruke bi vam se mogle zamrznuti na hrani. Ostavite vrata otvorena i umetnite plastični strugač...
 • Page 50: Postavljanje

  50 www.electrolux.com 6. POSTAVLJANJE UPOZORENJE Tijekom normalnog rada čuju se razni Prije rješavanja problema isključite zvukovi (kompresor, kruženje rashlad‐ električni utikač iz utičnice mrežnog na‐ nog medija). pajanja. Samo kvalificirani električar ili stručna osoba smiju rješavati probleme neobuh‐ vaćene ovim priručnikom.
 • Page 51: Postavljanje

  HRVATSKI Problem Mogući uzrok Rješenje Temperatura u zamrzivaču Namirnice su postavljene Spremite namirnice tako da je previsoka. preblizu jedne do drugih. omogućite kruženje hladnog zraka. Stvara se previše inja. Hrana nije ispravno umotana. Ispravno umotajte hranu. Vrata nisu pravilno zatvorena. Pogledajte poglavlje "Zatvaranje vrata".
 • Page 52 52 www.electrolux.com Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direkti‐ električne energije isporučen je s kontaktom za vama. tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno 7.3 Promjena smjera otvaranja vrata uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom...
 • Page 53 HRVATSKI 7.4 Ventilacijski zahtjevi Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan. min. 5 cm 200 cm min. 200 cm 7.5 Postavljanje uređaja Obavite sljedeće korake: POZOR Provjerite može li se električni kabel slobodno pomicati. Po potrebi odrežite ljepljivu traku za brtvljenje i zalijepite je na uređaj kao što je prikazano na slici.
 • Page 54 54 www.electrolux.com Uređaj postavite u nišu. Gurajte uređaj u smjeru strelice (1) dok se pokrov gornjeg prostora ne priljubi uz kuhinjski element. Gurnite uređaj u smjeru strelice (2) prema ormariću na strani suprotnoj od šarke. Namjestite uređaj u niši. Provjerite je li udaljenost između uređaja i prednjeg ruba ormarića bude 44 mm.
 • Page 55 HRVATSKI Uklonite odgovarajući dio s poklopca šarke (E). Pazite da uklonite DX dio, kad je šarka s desne strane, odnosno SX u suprotnom slučaju. Stavite poklopce (C, D) na otvore nosača i šarki. Postavite ventilacijsku rešetku (B). Poklopce šarki (E) postavite na šarke. Uređaj spojite bočno na bočnu stjenku kuhinjskog elementa: Otpustite vijke dijela (G) i pomaknite dio...
 • Page 56 56 www.electrolux.com Odvojite dijelove (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd). Postavite dio (Ha) na unutrašnji dio kuhinjskog elementa. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Gurnite dio (Hc) na dio (Ha). Otvorite vrata uređaja i vrata namještaja pod kutom od 90°.
 • Page 57 HRVATSKI Uklonite okvire i označite udaljenost od 8 mm od vanjskog ruba vrata gdje se treba postaviti 8 mm čavao (K). Kvadratić ponovno stavite na vodilicu i pričvr‐ stite ga isporučenim vijcima. Poravnajte vrata kuhinjskog elementa i vrata uređaja tako da namjestite dio (Hb). Pritisnite dio (Hd) na dio (Hb).
 • Page 58: Tehnički Podaci

  58 www.electrolux.com 8. TEHNIČKI PODACI Dimenzije prostora Visina 1780 mm Širina 560 mm Dubina 550 mm Vrijeme odgovora 24 h Napon 230-240 V Frekvencija 50 Hz Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj ploči‐ ci na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na ener‐...
 • Page 59 8. TECHNICKÉ ÚDAJE ..............76 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele.
 • Page 60: Bezpečnostní Pokyny

  60 www.electrolux.com BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V zájmu své bezpečnosti a správného chodu Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐ spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐ vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad spotřebiče.
 • Page 61 ČESKY Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče • Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor dobře přístupná. na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolně‐ te ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda Netahejte za napájecí kabel. na dno chladničky. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, neza‐ sunujte do ní...
 • Page 62: Provoz

  62 www.electrolux.com ku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 2. PROVOZ 2.1 Zapnutí Nejvhodnější je obvykle střední nasta‐ vení. Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky. Otočte regulátorem teploty doprava na střední Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, nastavení.
 • Page 63 ČESKY 3.5 Rozmrazování Teplota chladicího oddílu pak může klesnout pod 0°C. V tomto případě oto‐ Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je čte regulátorem teploty zpět na teplejší možné před použitím rozmrazit v chladničce ne‐ nastavení. bo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte Čerstvé...
 • Page 64: Užitečné Rady A Tipy

  64 www.electrolux.com 3.9 Umístění dveřních polic Dveřní police můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin. Tato nastavení provedete následovně: pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
 • Page 65: Čištění A Údržba

  ČESKY Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné • libové potraviny vydrží uložené déle a v le‐ nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do pším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bez‐ polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co pečného skladování...
 • Page 66 66 www.electrolux.com vodou s trochou tekutého mycího prostředku na Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické nádobí. síti. 5.2 Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza auto‐ maticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmra‐ zená voda vytéká odtokovým otvorem do spe‐...
 • Page 67 ČESKY Námrazu odstraníte následujícím způsobem: Vypněte spotřebič. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, za‐ balte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo. POZOR Nedotýkejte se zmrazených potravin vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k potravinám přimrznout. Nechte dveře spotřebiče otevřené, plasto‐ vou škrabku vložte do určeného místa dole uprostřed a pod ní...
 • Page 68: Co Dělat, Když

  68 www.electrolux.com 6. CO DĚLAT, KDYŽ... UPOZORNĚNÍ Během normálního používání vydává Při hledání a odstraňování závady vy‐ spotřebič různé zvuky (kompresor, chla‐ táhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. dicí okruh). Odstraňování závady, které není uvede‐ no v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný...
 • Page 69: Instalace

  ČESKY Problém Možná příčina Řešení Příliš vysoká teplota v Potraviny jsou položeny příliš Uložte potraviny tak, aby mohl mrazničce. těsně u sebe. dobře obíhat chladný vzduch. Příliš mnoho námrazy. Potraviny nejsou správně za‐ Zabalte je správně. baleny. Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“. Není...
 • Page 70 70 www.electrolux.com zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v EHS. souladu s platnými předpisy . Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě 7.3 Změna směru otvírání dveří nedodržení výše uvedených pokynů.
 • Page 71 ČESKY 7.4 Požadavky na větrání Prostor za spotřebičem musí umožňovat dosta‐ min. 5 cm tečné proudění vzduchu. 200 cm min. 200 cm 7.5 Instalace spotřebiče Postupujte takto: POZOR Zkontrolujte, zda můžete s napájecím kabelem volně pohybovat. V případě potřeby odřízněte samolepicí těsnicí pásek a přilepte jej na spotřebič, jak je znázor‐...
 • Page 72 72 www.electrolux.com Zasuňte spotřebič do výklenku. Posunujte spotřebič ve směru šipky (1), dokud se kryt horní mezery nezastaví o kuchyňskou skříňku. Posuňte spotřebič ve směru šipky (2) po ku‐ chyňské skříňce na opačné straně závěsu. Vyrovnejte spotřebič ve výklenku. Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 44 mm mezi spotřebičem a předním okrajem skříňky.
 • Page 73 ČESKY Odstraňte správnou část krytu závěsu (E). Dbejte na to, abyste odstranili část označenou DX v případě pravého závěsu a část SX v případě levého závěsu. Připevněte kryty (C, D) k příchytkám a otvorům závěsu. Namontujte větrací mřížku (B). Připevněte kryty závěsu (E) k závěsu. Připojte spotřebič...
 • Page 74 74 www.electrolux.com Oddělte díly (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd). Instalujte díl (Ha) na vnitřní stranu kuchyňské skříňky. ca. 50 mm 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha). Otevřete dveře spotřebiče a dvířka skříňky o 90°.
 • Page 75 ČESKY Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost 8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se připevní 8 mm hřebík (K). Malý čtvereček opět umístěte na vodicí lištu a připevněte ho přiloženými šrouby. Vyrovnejte dveře spotřebiče a dvířka kuchyň‐ ské skříňky seřízením dílu (Hb). Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb).
 • Page 76: Technické Údaje

  76 www.electrolux.com 8. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry výklenku Výška 1780 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Skladovací čas při poruše 24 h Napětí 230-240 V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.
 • Page 77 8. TECHNICAL DATA ............94 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 78: Safety Instructions

  78 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction.
 • Page 79 ENGLISH Power cord must not be length- • Ice lollies can cause frost burns if con- ened. sumed straight from the appliance. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the 1.4 Care and cleaning back of the appliance. A squashed •...
 • Page 80: Operation

  80 www.electrolux.com ozone layer, in either its refrigerant 1.6 Service circuit or insulation materials. The • Any electrical work required to do the appliance shall not be discarded servicing of the appliance should be together with the urban refuse and carried out by a qualified electrician or rubbish.
 • Page 81: Temperature Indicator

  ENGLISH 3.2 Temperature Indicator This appliance is sold in France. In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indi- cate the coldest zone of it. In the event of accidental defrost- 3.3 Freezing fresh food ing, for example due to a power...
 • Page 82: Movable Shelves

  82 www.electrolux.com 3.8 Movable shelves The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. For better use of space, the front half- shelves can lie over the rear ones.
 • Page 83: Hints For Refrigeration

  ENGLISH Temperature Regulator toward warmer • the freezing process takes 24 hours. settings to allow automatic defrosting No further food to be frozen should be and so a saving in electricity consump- added during this period; tion. • only freeze top quality, fresh and thor- oughly cleaned, foodstuffs;...
 • Page 84: Care And Cleaning

  84 www.electrolux.com 5. CARE AND CLEANING CAUTION! Clean the condenser (black grill) and the Unplug the appliance before car- compressor at the back of the appliance rying out any maintenance opera- with a brush. This operation will improve tion. the performance of the appliance and save electricity consumption.
 • Page 85 ENGLISH About 12 hours prior to defrost- ing, set the Temperature regulator toward higher settings, in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation. To remove the frost, follow the instruc- tions below: Switch off the appliance. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.
 • Page 86: What To Do If

  86 www.electrolux.com vent the food inside from spoiling in case of a power failure. 6. WHAT TO DO IF… WARNING! There are some sounds during Before troubleshooting, discon- normal use (compressor, refriger- nect the mains plug from the ant circulation).
 • Page 87: Replacing The Lamp

  ENGLISH Problem Possible cause Solution Products prevent that wa- Make sure that products do ter flows into the water not touch the rear plate. collector. Water flows on the The melting water outlet Attach the melting water ground. does not flow in the evap- outlet to the evaporative orative tray above the tray.
 • Page 88: Installation

  88 www.electrolux.com 7. INSTALLATION WARNING! 7.2 Electrical connection Read the "Safety Information" Before plugging in, ensure that the volt- carefully for your safety and cor- age and frequency shown on the rating rect operation of the appliance plate correspond to your domestic power before installing the appliance.
 • Page 89: Ventilation Requirements

  ENGLISH • Loosen and remove the lower pin. On the opposite side: • Tighten the lower pin. • Install the lower door. • Tighten the middle hinge. • Install the spacer. • Install the upper door. • Tighten the upper pin. 7.4 Ventilation requirements The airflow behind the appliance must be min.
 • Page 90 90 www.electrolux.com Install the appliance in the niche. Push the appliance in the direction of the arrow (1) until the upper gap cover stops against the kitchen furniture. Push the appliance in the direction of the arrow (2) against the cupboard on the opposite side of the hinge.
 • Page 91 ENGLISH Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part DX, in the case of right hinge, SX in op- posite case. Attach the covers (C, D) to the lugs and the hinge holes. Install the vent grille (B).
 • Page 92 92 www.electrolux.com Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and (Hd). Install the part (Ha) on the inner side of ca. 50 mm the kitchen furniture door. 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Push the part (Hc) on the part (Ha).
 • Page 93 ENGLISH Remove the brackets and mark a dis- tance of 8 mm from the outer edge of 8 mm the door where the nail must be fitted (K). Place the small square on the guide again and fix it with the screws supplied. Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting the part (Hb).
 • Page 94: Technical Data

  94 www.electrolux.com 8. TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1780 mm Width 560 mm Depth 550 mm Rising Time 24 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 95 ENGLISH Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...
 • Page 96 Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals...

Table of Contents