Download  Print this page

Electrolux ESI6200LOX User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ESI6200LOK
ESI6200LOW
ESI6200LOX
................................................ .............................................
CS MYČKA NÁDOBÍ
EN DISHWASHER
PL ZMYWARKA
PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA
SK UMÝVAČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
15
29
43
58

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux ESI6200LOX

  Summary of Contents for Electrolux ESI6200LOX

 • Page 1 ..................... ESI6200LOK CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ ESI6200LOW EN DISHWASHER USER MANUAL ESI6200LOX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ......... 14 MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele.
 • Page 3: Bezpečnostní Pokyny

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐ • Vždy používejte správně instalovanou síťovou lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐ proudem. správnou instalací či chybným používáním. Ná‐ •...
 • Page 4: Popis Spotřebiče

  1.3 Použití spotřebiče • Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. • Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se • Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐ nedokončí program. Na nádobí mohou být nosti a pro následující způsoby použití: zbytky mycího prostředku.
 • Page 5: Ovládací Panel

  ČESKY Horní ostřikovací rameno Dávkovač leštidla Dolní ostřikovací rameno Dávkovač mycího prostředku Filtry Košíček na příbory Typový štítek Dolní koš Zásobník na sůl Horní koš Otočný volič tvrdosti vody 3. OVLÁDACÍ PANEL Kontrolka Zap/Vyp Tlačítko Delay Ukazatel programu Tlačítko Start Kontrolky Volič...
 • Page 6: Před Prvním Použitím

  Stupeň znečiště‐ Program Trvání Energie Voda Program ní fáze (min) (kWh) Druh náplně Normálně zašpi‐ Mytí 65 °C 100 - 110 1.4 - 1.6 19 - 21 něné Oplachy Nádobí a příbory Sušení Velmi zašpiněné Předmytí 120 - 130 1.8 - 2.0...
 • Page 7 ČESKY Změkčovač vody Tvrdost vody nastavení Německé Francouzské mmol/l Clarkovy Ruční Elektro‐ stupně stupně stupně nické (°dH) (°fH) 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4...
 • Page 8 5.2 Plnění zásobníku na sůl Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐ sobník na sůl. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění). Naplňte zásobník na sůl solí do myčky. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐...
 • Page 9: Denní Používání

  ČESKY 6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 1. Otevřete vodovodní kohoutek. • Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, do‐ plňte dávkovač leštidla. 2. Otočte voličem a nastavte ukazatel progra‐ mu na program, který chcete zvolit. Nastavte 3. Naplňte koše. a správný program pro daný druh náplně a 4.
 • Page 10: Tipy A Rady

  10 www.electrolux.com 5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vo‐ 2. Stiskněte Start ke spuštění programu. dy ve vaší oblasti. Zrušení programu 6. Seřiďte dávkování leštidla. 1. Současně stiskněte a podržte Start a Delay, 6.3 Nastavení a spuštění programu dokud nezhasne kontrolka Start.
 • Page 11: Čištění A Údržba

  ČESKY 7.2 Použití soli, leštidla a mycího • Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do prostředku spotřebiče odmočit ve vodě. • Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí • Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) po‐ prostředek určený...
 • Page 12: Odstraňování Závad

  12 www.electrolux.com 8.1 Čištění filtrů Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej. Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1) a (A2). Vyjměte filtr (B). Filtry vyčistěte vodou. Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Uji‐ stěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodícími drážkami (C).
 • Page 13 ČESKY Výstražný kód Problém • Kontrolka konce programu dvakrát přerušo‐ Spotřebič nevypouští vodu. vaně zabliká. • Kontrolka Start nepřetržitě bliká. • Kontrolka konce programu třikrát přerušo‐ Je aktivován bezpečnostní systém proti vypla‐ vaně zabliká. vení. • Kontrolka Start nepřetržitě bliká. UPOZORNĚNÍ...
 • Page 14: Technické Informace

  14 www.electrolux.com Skvrny a zaschlé vodní kapky na sklenicích a • Dávkovač leštidla je prázdný. nádobí • Příčinou může být kvalita leštidla. • Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Na‐ Ostatní možné příčiny viz „RADY A TI‐ stavte volič leštidla na vyšší stupeň.
 • Page 15 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........28 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 16: Safety Instructions

  16 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always use a correctly installed shock- pliance, carefully read the supplied in- proof socket. structions. The manufacturer is not re- • Do not use multi-plug adapters and ex- sponsible if an incorrect installation and tension cables.
 • Page 17 ENGLISH • Do not drink and play with the water in 1.3 Use the appliance. • This appliance is intended to be used in • Do not remove the dishes from the ap- household and similar applications such pliance until the programme is comple- ted.
 • Page 18: Product Description

  18 www.electrolux.com 2. PRODUCT DESCRIPTION Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket Water hardness dial 3. CONTROL PANEL On/off indicator Delay button Programme marker Start button...
 • Page 19: Programmes

  ENGLISH Indicators Description Washing phase indicator. It comes on when the washing phase and the rinsing phases operate. Drying phase indicator. It comes on when the drying phase oper- ates. End indicator. Salt indicator. It is always off while the programme operates. Rinse aid indicator.
 • Page 20: Before First Use

  20 www.electrolux.com 5. BEFORE FIRST USE 1. Make sure that the set level of the wa- 3. Fill the rinse aid dispenser. ter softener agrees with the water 4. Open the water tap. hardness in your area. If not, adjust 5.
 • Page 21: Electronic Adjustment

  ENGLISH • E.g. 5 flashes + pause + 5 flashes = Electronic adjustment level 5. 1. Make sure that the programme marker 4. Press Start again and again to on the knob is aligned with the on/off change the setting. Each time you indicator.
 • Page 22: Daily Use

  22 www.electrolux.com 5.3 Filling the rinse aid dispenser Press the release button (D) to open the lid (C). Fill the rinse aid dispenser (A), no more than the mark 'max'. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam.
 • Page 23 ENGLISH 6.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent in the compartment (D). If you use detergent tablets, put the tablet in the compartment (A).
 • Page 24: Hints And Tips

  24 www.electrolux.com Make sure that there is detergent Starting a programme with delay in the detergent dispenser before start you start a new programme. 1. Set the programme At the end of the programme 2. Press Delay to delay the start of the programme of 3 hours.
 • Page 25: Care And Cleaning

  ENGLISH • Put the light items in the upper basket. 7.3 Loading the baskets Make sure that they do not move. Refer to the supplied leaflet with • Make sure that the spray arms can examples of the load of the bas- move freely before you start a pro- kets.
 • Page 26: Troubleshooting

  26 www.electrolux.com To disassemble the filter (A), pull apart (A1) and (A2). Remove the filter (B). Wash the filters with water. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two guides (C).
 • Page 27 ENGLISH WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks. Turn the knob until the programme marker is aligned with the on/off indicator. Problem Possible solution You cannot activate the appli- Make sure that the mains plug is connected ance. to the mains socket.
 • Page 28: Technical Information

  28 www.electrolux.com 10. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / Height / Depth (mm) 596 / 818 - 898 / 570 Electrical connection Refer to the rating plate. Voltage 220-240 V Frequency 50 Hz Water supply pressure Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
 • Page 29 11. OCHRONA ŚRODOWISKA ............. 42 Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.
 • Page 30: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  30 www.electrolux.com WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podłączenie do sieci elektrycznej Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐ OSTRZEŻENIE! ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada Występuje zagrożenie pożarem i pora‐ za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane żeniem prądem elektrycznym.
 • Page 31 POLSKI • Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo. • Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi. • Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
 • Page 32: Opis Urządzenia

  32 www.electrolux.com 2. OPIS URZĄDZENIA Górne ramię spryskujące Dozownik płynu nabłyszczającego Dolne ramię spryskujące Dozownik detergentu Filtry Kosz na sztućce Tabliczka znamionowa Dolny kosz Zbiornik soli Górny kosz Pokrętło regulacji zmiękczania wody 3. PANEL STEROWANIA Wskaźnik wł./wył. Przycisk Delay Znacznik programu Przycisk Start Wskaźniki...
 • Page 33: Programy

  POLSKI Wskaźniki Opis Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płu‐ kania. Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia. Wskaźnik zakończenia programu. Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐ Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
 • Page 34: Przed Pierwszym Użyciem

  34 www.electrolux.com 4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu. Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info.test@dishwasher-production.com...
 • Page 35 POLSKI Regulacja ręczna Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w pozycji 1 lub 2. Ustawienie elektroniczne Miganie wskaźnika zakończenia programu sygnalizuje aktualnie ustawiony poziom. 1. Ustawić znacznik programu na pokrętle na • np. 5 mignięć + przerwa + 5 mignięć = po‐ równi ze wskaźnikiem wł./wył.
 • Page 36: Codzienna Eksploatacja

  36 www.electrolux.com 5.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐ worzyć pokrywę (C). Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.
 • Page 37 POLSKI 6.1 Stosowanie detergentu Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐ worzyć pokrywę (C). Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐ nej symbolem (A). Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐ wanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w przegródce (D). W razie korzystania z detergentu w tablet‐ kach, włożyć...
 • Page 38: Wskazówki I Porady

  38 www.electrolux.com 4. Nacisnąć Start, aby uruchomić program. Przed uruchomieniem nowego progra‐ mu należy upewnić się, że w dozowniku • Włączy się wskaźnik Start. znajduje się detergent. • Włączy się wskaźnik fazy zmywania. Po zakończeniu programu Uruchamianie programu z opóźnieniem Po zakończeniu programu włączy się...
 • Page 39: Konserwacja I Czyszczenie

  POLSKI sować przy danej twardości wody. Należy za‐ • Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski) poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐ układać otworami w dół. duktu. • Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐ • Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się gają...
 • Page 40: Rozwiązywanie Problemów

  40 www.electrolux.com Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić części (A1) i (A2). Wyjąć filtr (B). Przepłukać filtry wodą. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐ wo pod dwoma zaczepami (C). Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym położeniu w filtrze (B).
 • Page 41 POLSKI OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy wyłączyć urządzenie. Obrócić pokrętło, aż znacznik programu znaj‐ dzie się na równi ze wskaźnikiem wł./ wył. Problem Możliwe rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazdka. Upewnić...
 • Page 42: Dane Techniczne

  42 www.electrolux.com 10. DANE TECHNICZNE Wymiary Wysokość/szerokość/głębokość 596 / 818 - 898 / 570 (mm) Podłączenie do sieci elek‐ Patrz tabliczka znamionowa. trycznej Napięcie 220-240 V Częstotliwość 50 Hz Ciśnienie doprowadzanej Min./maks. (bar/MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) wody maks.
 • Page 43 11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS ..........57 ESTAMOS A PENSAR EM SI Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz consigo décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si.
 • Page 44: Instruções De Segurança

  44 www.electrolux.com INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Leia atentamente as instruções fornecidas • O aparelho tem de ficar ligado à terra. antes de instalar e utilizar o aparelho. O • Certifique-se de que a informação so- fabricante não é responsável por lesões bre a ligação eléctrica existente na pla-...
 • Page 45 PORTUGUÊS com as pontas viradas para baixo ou na horizontal. • Para evitar quedas, não deixe a porta do aparelho aberta sem supervisão. • Não se sente nem se apoie na porta aberta. • Os detergentes de máquina de lavar loiça são perigosos.
 • Page 46: Descrição Do Produto

  46 www.electrolux.com 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Braço aspersor superior Distribuidor de abrilhantador Braço aspersor inferior Distribuidor de detergente Filtros Cesto de talheres Placa de características Cesto inferior Depósito de sal Cesto superior Indicador da dureza da água 3. PAINEL DE CONTROLO Indicador On/Off Botão Delay...
 • Page 47: Programas

  PORTUGUÊS Indicadores Descrição Indicador de fase de lavagem. Acende-se durante a fase de lava- gem e as fases de enxaguamento. Indicador de fase de secagem. Acende-se durante a fase de se- cagem. Indicador de fim. Indicador de sal. Está desligado durante o funcionamento dos programas.
 • Page 48: Antes Da Primeira Utilização

  48 www.electrolux.com 3) Com este programa, pode lavar loiça com sujidade recente. Proporciona bons resultados de lavagem em pouco tempo. 4) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de comida adiram à loiça e que saiam odores desagradáveis do aparelho.
 • Page 49 PORTUGUÊS Regulação manual Rode o indicador da dureza da água para a posição 1 ou 2. mitências do indicador de fim indica o Regulação electrónica nível actualmente definido. 1. Certifique-se de que o marcador de • Por exemplo, 5 intermitências + programa do selector está...
 • Page 50: Utilização Diária

  50 www.electrolux.com 5.3 Encher o distribuidor de abrilhantador Prima o botão de libertação (D) para abrir a tampa (C). Encha o distribuidor de abrilhantador (A) apenas até à marca "max". Retire o abrilhantador entornado com um pano absorvente para evitar de- masiada espuma.
 • Page 51 PORTUGUÊS 6.1 Utilizar o detergente Prima o botão de libertação (B) para abrir a tampa (C). Coloque o detergente no comparti- mento (A). Se o programa tiver uma fase de pré- -lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente no com- partimento (D).
 • Page 52: Sugestões E Dicas

  52 www.electrolux.com 4. Prima Start para iniciar o programa. Certifique-se de que existe deter- gente no distribuidor de detergen- • O indicador Start acende. te antes de iniciar um novo pro- • O indicador da fase de lavagem grama. acende-se.
 • Page 53: Manutenção E Limpeza

  PORTUGUÊS • O abrilhantador ajuda a secar a loiça • Coloque as peças ocas (chávenas, co- sem riscos e manchas durante a fase pos e panelas) com a abertura para de enxaguamento. baixo. • As pastilhas de detergente combinadas • Certifique-se de que os talheres e os contêm detergente, abrilhantador e ou- pratos não ficam colados.
 • Page 54: Resolução De Problemas

  54 www.electrolux.com 8.1 Limpar os filtros Rode o filtro (A) para a esquerda e re- mova-o. Para desmontar o filtro (A), separe as partes (A1) e (A2). Remova o filtro (B). Lave os filtros com água. Coloque o filtro (B) na respectiva po- sição inicial.
 • Page 55 PORTUGUÊS Código de alarme Problema • O indicador de fim pisca 1 vez inter- O aparelho não se enche com água. mitentemente. • O indicador Start pisca continuamen- • O indicador de fim pisca 2 vezes in- O aparelho não escoa a água. termitentemente.
 • Page 56: Informação Técnica

  56 www.electrolux.com Problema Solução possível Certifique-se de que a mangueira de escoa- mento não tem dobras ou vincos. O dispositivo anti-inundação está Feche a torneira da água e contacte a Assis- activado. tência Técnica. Após concluir as verificações, rode o se- Manchas e marcas de água secas...
 • Page 57: Preocupações Ambientais

  PORTUGUÊS 2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica), utilize-a para diminuir o consumo de energia. 11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS Recicle os materiais que apresentem o elimine os aparelhos que tenham o símbolo .
 • Page 58 11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ........... 71 WE’RE THINKING OF YOU Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití...
 • Page 59: Bezpečnostné Pokyny

  SLOVENSKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si po‐ • Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐ zorne prečítajte priložený návod na používanie. povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐ Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐ spôsobené...
 • Page 60 60 www.electrolux.com te. Kontaktujte servisné stredisko, aby vyme‐ • Umývacie prostriedky do umývačky sú nebez‐ nili prívodnú hadicu. pečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku. 1.3 Používanie • Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s ňou. • Tento spotrebič je určený na použitie v do‐...
 • Page 61: Popis Výrobku

  SLOVENSKY 2. POPIS VÝROBKU Horné sprchovacie rameno Dávkovač leštidla Dolné sprchovacie rameno Dávkovač umývacieho prostriedku Filtre Košík na príbor Typový štítok Dolný kôš Zásobník na soľ Horný kôš Volič tvrdosti vody 3. OVLÁDACÍ PANEL Ukazovateľ Zap./Vyp. Tlačidlo Start Symbol programu Ovládač...
 • Page 62: Programy

  62 www.electrolux.com Ukazovatele Opis Ukazovateľ fázy umývania. Rozsvieti sa, keď prebieha fáza umývania a opla‐ chovania. Ukazovateľ fázy sušenia. Rozsvieti sa, keď prebieha fáza sušenia. Ukazovateľ skončenia. Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti. Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti. 4. PROGRAMY Stupeň...
 • Page 63: Pred Prvým Použitím

  SLOVENSKY 5. PRED PRVÝM POUŽITÍM 1. Skontrolujte, či sa nastavená hladina zmäk‐ 3. Naplňte dávkovač leštidla. čovača vody zhoduje s tvrdosťou vody vo 4. Otvorte vodovodný ventil. vašej oblasti. V opačnom prípade nastavte 5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby. zmäkčovač...
 • Page 64 64 www.electrolux.com Elektronické nastavenie kať. Prerušované blikanie ukazovateľa skon‐ čenia indikuje aktuálne nastavenú úroveň. 1. Skontrolujte, či je referenčná značka progra‐ • Napr. 5 bliknutí + prestávka + 5 bliknutí = mu na ovládači nastavená na ukazovateľ úroveň 5. Zap./Vyp.
 • Page 65: Každodenné Používanie

  SLOVENSKY 5.3 Naplnenie dávkovača leštidla Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D) otvorte kryt (C). Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne po značku „max“. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou hand‐ ričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množ‐ stva peny. Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje miesto. Volič...
 • Page 66 66 www.electrolux.com 6.1 Používanie umývacieho prostriedku Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B) otvorte kryt (C). Umývací prostriedok pridajte do priehradky (A). Ak má program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do priehradky (D). Ak používate umývacie tablety, vložte ich do priehradky (A).
 • Page 67: Tipy A Rady

  SLOVENSKY Spustenie programu s posunutým Pred spustením nového programu skontrolujte, či sa v dávkovači umýva‐ štartom cieho prostriedku nachádza umývací prostriedok. 1. Nastavte program. 2. Stlačením tlačidla Delay posuniete štart umý‐ Po skončení programu vacieho programu o 3 hodiny. • Ukazovateľ Delay sa rozsvieti. Keď...
 • Page 68: Ošetrovanie A Čistenie

  68 www.electrolux.com 7.3 Vkladanie riadu do košov • Malé predmety vložte do košíka na príbor. • Ľahké predmety vložte do horného koša. Za‐ Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia riadu bezpečte, aby sa predmety nehýbali. v košoch, ktoré nájdete v priloženom le‐...
 • Page 69: Riešenie Problémov

  SLOVENSKY Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite ča‐ sti (A1) a (A2). Vyberte filter (B). Filtre umyte vodou. Filter (B) umiestnite do pôvodnej polohy. Skontrolujte, či je správne umiestnený pod dvoma vodiacimi časťami (C). Filter (A) zložte a vložte ho na svoje miesto vo filtri (B).
 • Page 70 70 www.electrolux.com Problém Možné riešenie Spotrebič sa nedá zapnúť. Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elek‐ trickej siete. Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐ dená ani vyhodená. Program sa nespúšťa. Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
 • Page 71: Tehnične Informacije

  SLOVENSKY 10. TEHNIČNE INFORMACIJE Rozmery Šírka/výška/hĺbka (mm) 596 / 818 - 898 / 570 Elektrické zapojenie Pozrite si typový štítok. Napätie 220-240 V Frekvencia 50 Hz Tlak pritekajúcej vody Min./max. (bar/MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) max.
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esi6200lowEsi6200lok