D-Link DIR-868L Quick Installation Manual

Wireless ac1750 dual band gigabit cloud router
Hide thumbs Also See for DIR-868L:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Wireless AC1750 DuAl BAnD GiGABit
ClouD router
Dir-868l
QUICK
INSTALLATION
GUIDE
INSTALLATIONSANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET
INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
INSTALLATIONSGUIDE
GUIA DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for D-Link DIR-868L

 • Page 1: Quick Installation

  Wireless AC1750 DuAl BAnD GiGABit ClouD router Dir-868l QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSANLEITUNG GUIDE D’INSTALLATION GUÍA DE INSTALACIÓN GUIDA DI INSTALLAZIONE INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA INSTALACJI INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA TELEPÍTÉSI SEGÉDLET INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING ASENNUSOPAS INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE RAPIDĂ...
 • Page 2 "300" (5 minuti) oppure su un valore inferiore se la tariffa di connessione viene addebitata al minuto. Tenere comunque presente che con tale impostazione mydlink Cloud remoto non funzionerà perché tale servizio richiede una connessione sempre attiva. Dir-868l...
 • Page 3 Sie können diesen Parameter unverändert lassen oder die Funktion „Auto-reconnect" (Autom. Neuverbindung) aktivieren, um immer online zu sein. Die mydlink-Dienste funktionieren unter diesen Bedingungen optimal. TECHNISCHER HINWEIS: Die maximale Leerlaufzeit ist nur dann von Bedeutung, wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung nutzt. Dir-868l...
 • Page 4: System Requirements

  CONTENTS OF PACKAGING Contents WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER DIR-868L POWER ADAPTER 12V / 2.5A ETHERNET CABLE (CAT5 UTP) CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP Wi-Fi Configuration Note WI-FI CONFIGURATION CARD CONTAINS THE DEFAULT WI-FI INFORMATION...
 • Page 5: Product Setup

  Ethernet port on your computer. To set up the DIR-868L through Wi-Fi, go to your computer or mobile Router device's Wi-Fi settings and select the network (e.g. dlink-A8FA). Enter Wi-Fi password (e.g.
 • Page 6: Troubleshooting

  - If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to return to an empty password field. 2. HOW DO I RESET MY DIR-868L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS? - Ensure the router is powered on.
 • Page 7 PACKUNGS- INHALT inHAlt WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL 12V / 2,5A ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP- VORGANGS AN IHREN PC AN Wi-Fi Configuration Note WI-FI-KONFIGURATIONSHINWEIS ENTHÄLT DIE STANDARDMÄSSIGEN WI-FI-INFORMATIONEN PRODUKTHANDBUCH AUF DER CD Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
 • Page 8 Option ‘Dial On Demand‘ (Einwahl nach Bedarf) als Ihre Standardeinstellung wählen. Schritt 1 Stellen Sie Ihren DIR-868L in der Nähe des mit dem Internet verbundenen Modems und PCs auf. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich auf.
 • Page 9 - Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf ein leeres Feld zu setzen. 2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-868L ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK? - Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
 • Page 10 CONTENU DE LA BOÎTE Contenu ROUTEUR GIGABIT BI-BANDE AC1750 SANS FIL DIR-868L ADAPTATEUR SECTEUR 12 V / 2,5 A CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP) CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION. Wi-Fi Configuration Note NOTE SUR LA CONFIGURATION DU WI-FI COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT...
 • Page 11 Dial On Demand (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut. Étape 1 Placez votre DIR-868L à proximité de votre modem et de votre PC connectés à Internet. Laissez le routeur dans une zone ouverte pour obtenir une meilleure couverture sans fil.
 • Page 12: Assistance Technique

  - Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en souvenez pas, vous devez réinitialiser le routeur pour que le champ Password (Mot de passe) redevienne vide. 2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR DIR-868L AUX PARAMÈTRES D'USINE ? - Vérifiez que le routeur est sous tension.
 • Page 13: Contenido Del Paquete

  CONTENIDO DEL PAQUETE ConteniDo WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 12V / 2,5 A CABLE ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN Wi-Fi Configuration Note NOTA DE CONFIGURACIÓN WI-FI CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA CD CON EL MANUAL DEL PRODUCTO Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase...
 • Page 14 Siempre activado. Si su ISP cobra por la utilización, puede que desee seleccionar manualmente Marcar a petición como su parámetro predeterminado. Paso 1 Coloque el DIR-868L cerca del módem y el PC conectados a Internet Mantenga el router en una zona abierta para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.
 • Page 15 10 segundos mientras se enciende el router. Esto puede ser necesario si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano. AsistenCiA tÉCniCA http://www.dlink.com Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 Dir-868l...
 • Page 16: Contenuto Della Confezione

  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE soMMArio WIRELESS AC1750 DUAL-BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L ALIMENTATORE 12 V / 2,5 A CAVO ETHERNET (UTP CAT5) CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE NOTA SULLA CONFIGURAZIONE WI-FI Wi-Fi Configuration Note CONTIENE INFORMAZIONI SULLA IMPOSTAZIONI WI-FI...
 • Page 17 Sempre attiva. Se l'ISP prevede l'addebito in base all'utilizzo, è consigliabile scegliere manualmente la connessione a richiesta come impostazione predefinita. Passaggio 1 Posizionare il dispositivo DIR-868L accanto al modem e al PC connessi a Internet. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un'area priva di ostacoli.
 • Page 18: Risoluzione Dei Problemi

  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ProBleMi Di instAllAZione e ConFiGurAZione 1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DIR-868L MANUALMENTE? - Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet. - Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo ‘http://dlinkrouter.local./’ (oppure ‘192.168.0.1’). - Il nome utente predefinito è ‘Admin’. Per impostazione predefinita il campo della password deve essere lasciato vuoto.
 • Page 19 INHOUD VAN VERPAKKING inHouDsoPGAVe DRAADLOZE AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L STROOMADAPTER 12V/2,5A ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC Wi-Fi Configuration Note WI-FI CONFIGURATIE-OPMERKING BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE PRODUCTHANDLEIDING OP CD Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt.
 • Page 20 ‘1’ op de achterkant van de router, en steek het andere uiteinde in de Ethernet-poort op uw computer. Om de DIR-868L in te stellen via Wi-Fi, gaat u naar de Wi-Fi Router instellingen van uw computer of mobiel toestel en selecteer het netwerk (bijv: dlink-A8FA).
 • Page 21: Technische Ondersteuning

  - Indien u het wachtwoord gewijzigd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router resetten om ga terug naar een leeg wachtwoordveld. 2. HOE RESET IK MIJN DIR-868L ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN? - Controleer of de router is ingeschakeld.
 • Page 22 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA SPIS TREŚCI DWUPASMOWY gIgABITOWY ROUTER BEZPRZEWODOWY AC1750 DIR-868L ZASILACZ SIECIOWY 12 V/2,5 A KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO KOMPUTERA Wi-Fi Configuration Note INFORMACjA O KONFIgURACjI WI-FI ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU WI-FI PODRęCZNIK UżYTKOWNIKA NA DYSKU CD...
 • Page 23 Zawsze aktywne. Jeśli dostawca usług internetowych obciąża użytkownika kosztami za zużycie, można jako ustawienie domyślne ręcznie wybrać Połączenie na żądanie. Krok 1 Ustawić router DIR-868L obok podłączonego do Internetu modemu i komputera. Ustawić router na otwartej przestrzeni w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.
 • Page 24 - Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Domyślnie pole hasła powinno pozostać puste. - Jeśli użytkownik zmienił hasło i nie potrafi go odtworzyć, należy zresetować router w celu powrotu do pustego pola hasła. 2. jAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-868L DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH? - Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
 • Page 25 OBSAH BALENÍ OBSAH BEZDRÁTOVÝ AC1750 DVOUPÁSMOVÝ gIgABITOVÝ SMĚROVAČ DIR-868L NAPÁjECÍ ADAPTÉR 12 V / 2,5 A ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVÉMU PC LIST S KONFIgURACÍ SÍTĚ WI-FI Wi-Fi Configuration Note OBSAHUJE VÝCHOZÍ KONFIGURACI SÍTĚ WI-FI NÁVOD K VÝROBKU NA CD...
 • Page 26 PPTP ve směrovači nastaveno na Vždy připojeno. Pokud váš poskytovatel internetových služeb účtuje poplatky podle využívání, může být užitečné jako výchozí nastavení ručně zvolit Vytočit na vyžádání. Krok 1 Umístěte směrovač DIR-868L poblíž počítače a modemu připojeného k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru.
 • Page 27 - Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo opět vymazalo. 2. jAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-868L? - Ujistěte se, že je směrovač zapnutý. - Stiskněte a 10 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.
 • Page 28: A Csomag Tartalma

  A CSOMAG TARTALMA tArtAloM WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L TÁPADAPTER 12 V / 2,5 A ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP) CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ BEÁLLÍTÁS KÖZBEN WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS Wi-Fi Configuration Note TARTALMAZZA AZ ALAPÉRTELMEZETT WI-FI INFORMÁCIÓKAT CD-N TALÁLHATÓ TERMÉK KÉZIKöNYV Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye...
 • Page 29 Csatlakoztassa a csomagolásban található Ethernet kábel egyik végét az “1”-es jelölésű portba a router hátoldalán, a másik végét pedig a számítógép Ethernet portjába. A DIR-868L beállításához Wi-Fi-n keresztül menjen a számítógép Router vagy mobileszköz Wi-Fi beállításaiba és válassza ki a hálózatot (pl.
 • Page 30 - Ha megváltoztatta a jelszót és nem emlékszik rá, akkor vissza kell állítania a routert az üres jelszó mezőhöz való visszatéréshez. 2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-868L ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA? - Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
 • Page 31 INNHOLD I PAKKEN innHolD TRåDLØS AC1750 DUAL BAND GIGABIT-RUTER DIR-868L STRØMADAPTER 12 V 2,5A ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT WI-FI KONFIGURERINGSMERKNAD Wi-Fi Configuration Note INNEHOLDER STANDARD WiFi-INFORMATION BRUKSANVISNING På CD Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.
 • Page 32 PPTP-tilkobling til Alltid på. Hvis din ISP tar betaling for bruk kan du velge Dial On Demand manuelt som din standardinnstilling. Trinn 1 Plasser DIR-868L i nærheten av ditt modem som er tilkoblet Internett og PC-en. La ruteren stå i et åpent område for bedre trådløs dekning.
 • Page 33 - Standard brukernavnet er ‘Admin’. passordet skal være tomt som standard. - Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille ruteren til et tomt passordfelt. 2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DIR-868L-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE? - Kontroller at ruteren er slått på.
 • Page 34 INDHOLD AF ÆSKE inDHolDsForteGnelse TRåDLØS AC1750 DUAL-BAND GIGABIT-ROUTER DIR-868L SPÆNDINGSADAPTER 12 V, 2,5 A ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN BEMÆRKNIKNING OM WI-FI-KONFIGURATION Wi-Fi Configuration Note INDEHOLDER STANDARD-Wi-Fi-INFORMATION PRODUKTMANUAL På CD Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte forhandleren.
 • Page 35 Stik den ene ende af det medsendte ethernetkabel i porten mærket ‘1’ på routerens bagside og den anden ende i computerens ethernetport. For at konfigurere DIR-868L via WiFi går du til computerens eller Router mobile enheds WiFi-indstillinger og vælger netværket (fx: dlink- A8FA).
 • Page 36 - Standard-brugernavnet er ‘Admin’. Kodeordet efterlades tomt som standard. - Hvis du har ændret kodeordet og ikke kan huske det, skal du nulstille routeren for at vende tilbage til et tomt kodeordsfelt. 2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-868L-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER? - Sørg for, at routeren er tændt.
 • Page 37 PAKKAUKSEN SISÄLLYS sisÄltÖ WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L VIRTASOVITIN 12 V/2,5 A ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN ASENNUKSEN AIKANA Wi-Fi Configuration Note WI-FI-ASETUSHUOMAUTUS SISÄLTÄÄ OLETUS-WI-FI-TIEDOT TUOTTEEN KÄYTTöOPAS CD:LLÄ Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä...
 • Page 38 HUOMAA: Kun mydlink-rekisteröinti on valmis, reitittimen PPPoE-, L2TP- tai PPTP-yhteyden oletusarvo on Aina päällä. Jos Internet-palveluntarjoajasi veloittaa käytöstä, kannattaa oletusasetuksi ehkä valita manuaalisesti Dial On Demand. Vaihe 1 Aseta DIR-868L lähelle Internet-yhteydessä olevaa modeemia ja tietokonetta. Aseta reititin avoimeen paikkaan, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä. Reititin...
 • Page 39 ONGELMATILANTEET Asennus- JA AsetusonGelMAt 1. KUINKA ASETAN DIR-868L-REITITTIMEN MANUAALISESTI? - Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla. - Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi http://dlinkrouter.local./ (tai 192.168.0.1). - Oletuskäyttäjänimi on "Admin". Oletuksena salasanakenttä jätetään tyhjäksi. - Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut nollaamaan reitittimen palauttaaksesi tyhjän salasanakentän.
 • Page 40 FöRPACKNINGS- INNEHåLL inneHÅll WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT ROUTER DIR-868L NÄTADAPTER 12V / 2,5A ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN Wi-Fi Configuration Note INFORMATION OM WI-FI-KONFIGURATION INNEHÅLLER WI-FI-STANDARDINFORMATION PRODUKTMANUAL På CD Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.
 • Page 41 PPTP-anslutning att sättas till Alltid på. Om din Internetleverantör tar betalt för användning bör du kanske manuellt välja Uppringning på begäran som standardinställning. Steg 1 Placera din DIR-868L nära ditt modem och din dator som är anslutna till Internet. Placera routern i ett öppet område för bättre trådlös täckning.
 • Page 42 10 sekunder när routern är påslagen. Detta kan vara nödvändigt om du köpt en enhet som används tidigare eller en begagnad enhet. teKnisK suPPort D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.com D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00 Vardagar 08:00 – 20:00 Dir-868l...
 • Page 43 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ÍnDiCe ROUTER SEM FIOS AC1750 DUAL BAND GIGABIT DIR-868L ADAPTADOR DE CORRENTE 12V / 2,5 A CABO ETHERNET (CAT5 UTP) LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO Wi-Fi Configuration Note NOTA DE CONFIGURAÇÃO WI-FI CONTÉM A INFORMAÇÃO WI-FI DE FÁBRICA...
 • Page 44 Ligue uma extremidade do seu cabo Ethernet fornecido na porta chamada ‘1’na parte de trás do router, e a outra extremidade na porta Ethernet do seu computador. Para definir o DIR-868L através de Wi-Fi, vá para as definições Router do seu computador ou dispositivos móveis Wi-Fi e selecione a rede (ex: dlink-A8FA).
 • Page 45 - Se tiver alterado a palavra-passe e não se lembrar dela, terá de reiniciar o router para regressar a um campo de palavra-passe em branco. 2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER DIR-868L? - Assegure-se de que o router se encontra ligado.
 • Page 46 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟγΗΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC1750 DUAL BAND gIgABIT ROUTER DIR-868L ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V / 2,5A ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP) ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WI-FI Wi-Fi Configuration Note ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI ΕγΧΕΙΡΙΔΙΟ...
 • Page 47 στη θύρα με την ετικέτα ‘1’ στο πίσω μέρος του δρομολογητή και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας. Για να ρυθμίσετε το δρομολογητή DIR-868L μέσω Wi-Fi, μεταβείτε Δρομολογητής στις ρυθμίσεις Wi-Fi του H/Y ή της κινητής συσκευής σας και...
 • Page 48 - Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή, ώστε να επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις με κενό κωδικό πρόσβασης. 2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟγΗΤΗ DIR-868L ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕγΜΕΝΕΣ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ; - Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
 • Page 49 SADRžAj PAKIRANjA SADRŽAJ BEžIČNI AC1750 DVOPOjASNI gIgABIT USMjERNIK DIR-868L STRUjNI ADAPTER 12 V / 2,5 A ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO TIJEKOM POSTAVLJANJA NAPOMENA ZA WI-FI KONFIgURACIjU Wi-Fi Configuration Note SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA PRIRUČNIK PROIZVODA NA CD-U...
 • Page 50 Modem Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte u plavi priključak ‘1’ na poleđini usmjernika, a drugi u Ethernet priključak vašeg računala. Kako biste DIR-868L postavili putem Wi-Fi veze, otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala ili mobilnog uređaja i odaberite mrežu Usmjernik (npr.: dlink-A8FA).
 • Page 51 To može biti potrebno ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod. Č teHni KA PoDrŠKA Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na http://www.dlink.com Dir-868l...
 • Page 52: Vsebina Paketa

  VSEBINA PAKETA VSEBINA BREZžIČNI AC1750 DVOPASOVNI USMERjEVALNIK gIgABIT DIR-868L NAPAjALNI ADAPTER 12 V/2,5 A ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ RAČUNALNIK OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI Wi-Fi Configuration Note VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI PRIROČNIK IZDELKA NA CD-jU Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte...
 • Page 53 Vedno vklopljeno. Če vam ISP zaračuna stroške povezave, lahko ročno izberete Kliči na zahtevo, kot privzeto nastavitev. Korak 1 DIR-868L postavite v bližino vašega modema, povezanega z internetom, in računalnika. Usmerjevalnik držite na odprtem mestu v prostoru zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.
 • Page 54 če ste kupili izdelek v odprti škatli ali rabljeni izdelek. Č teHni nA PoDPorA Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran http://www.dlink.com Dir-868l...
 • Page 55 CONŢINUTUL PACHETULUI CONŢINUT RUTER gIgABIT WIRELESS AC1750 îN BANDĂ DUALĂ DIR-868L ADAPTOR DE ALIMENTARE 12 V/2,5 A CABLU ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTAŢI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII NOTĂ DE CONFIgURARE WI-FI Wi-Fi Configuration Note CONŢINE INFORMAŢIILE WI-FI IMPLICITE MANUAL DE PRODUS PE CD Dacă...
 • Page 56 Dial On Demand (Apelare la cerere) drept setare implicită. Pasul 1 Aşezaţi ruterul DIR-868L în apropierea PC-ului şi a modemului conectate la Internet. Menţineţi ruterul într-un spaţiu deschis pentru o mai bună acoperire fără fir.
 • Page 57 10 secunde în timp ce ruterul este pornit. Acest lucru poate fi necesar dacă aţi achiziţionat o cutie desigilată sau o unitate revândută. suPort teHniC Vă mulţumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informaţii, suport şi manuale ale produselor vă rugăm să vizitaţi site-ul D-Link http://www.dlink.com Dir-868l...
 • Page 58 NOTES Dir-868l...
 • Page 59 NOTES Dir-868l...
 • Page 60 NOTES Dir-868l...
 • Page 61 NOTES Dir-868l...
 • Page 62 NOTES Dir-868l...
 • Page 63 NOTES Dir-868l...
 • Page 64 Wireless netWorK reMinDer Wireless network name (ssiD) Wireless network Password teCHniCAl suPPort www.dlink.com IRELAND www.dlink.com GERMANY www.dlink.com FRANCE www.dlink.com SPAIN www.dlink.com ITALY www.dlink.com NETHERLANDS www.dlink.com BELGIUM www.dlink.com LUXEMBURG www.dlink.com POLAND www.dlink.com CZECH www.dlink.com HUNGARY www.dlink.com NORWAY www.dlink.com DENMARK www.dlink.com FINLAND www.dlink.com SWEDEN www.dlink.com...

This manual is also suitable for:

Dir-868l

Table of Contents