Download Print this page

D-Link DCS-950G Quick Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

WIRELESS NETWORK CAMERA
Quick Installation
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης
Vodič za brzu
Kratka navodila za
Ghid de instalare
DCS-950G
Installations-Anleitung+
Guide
d'installation+
Guía de
instalación+
Guida di
Installazione+
Installatiehandleiding+
Instrukcja
instalacji+
Instalační
příručka+
Telepítési
Segédlet+
Installasjonsveiledning+
Installationsvejledning+
Asennusopas+
Installationsguide+
Guia de
Instalação+
instalaciju+
namestitev+
Guide+
το+
rapidă+

Advertisement

loading

  Also See for D-Link DCS-950G

  Related Manuals for D-Link DCS-950G

  Summary of Contents for D-Link DCS-950G

 • Page 1 WIRELESS NETWORK CAMERA DCS-950G Quick Installation Guide+ Installations-Anleitung+ Guide d’installation+ Guía de instalación+ Guida di Installazione+ Installatiehandleiding+ Instrukcja instalacji+ Instalační příručka+ Telepítési Segédlet+ Installasjonsveiledning+ Installationsvejledning+ Asennusopas+ Installationsguide+ Guia de Instalação+ Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+ Vodič za brzu instalaciju+ Kratka navodila za...
 • Page 2: Package Contents

  Default Username: admin Default Password: admin Quick Installation Remove the D-Link A. Be sure your Internet connection is Click Click and Connect CD. active. DO NOT plug the Camera in yet. B. Insert the D-Link Click’n Connect CD into your computer.
 • Page 3: Troubleshooting

  4. What can I do if my DCS-950G is not working correctly? • Check the LED’s on the front of the DCS-950G. The Power LED should be on and the LAN LED should flash. • Check that all the cables are firmly connected at both ends.
 • Page 4 Benutzername : admin Passwort : admin Schnellinstallation Entnehmen Sie die A. Stellen Sie sicher, dass eine CD „Click’n Klicken Sie auf Internetverbindung besteht. Schließen Connect“ von D-Link. Sie die Kamera NOCH NICHT an. Legen „Click’n Connect“ D-Link CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
 • Page 5: Fehlerbehebung

  Hinweis: Wenn Sie die DCS-950G auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen Ihrer Kamera neu zu konfigurieren, starten Sie die CD „Clink’n Connect“ von D-Link erneut, oder folgen Sie den Anweisungen wie unter Frage 1 beschrieben.
 • Page 6: Guide D'installation Rapide

  Installation rapide Retirez le CD D-Link A. Vérifiez que votre connexion Internet Cliquez sur Click'n Connect de est active. Pour l’instant, NE branchez son emballage. PAS la caméra. B. Insérez le CD D-Link Click’n Connect dans le lecteur de votre PC.
 • Page 7: Résolution Des Problèmes

  • Si vous avez modifié le mot de passe mais que vous l'avez oublié, vous devez restaurer les paramètres par défaut de la DCS-950G pour rétablir le mot de passe ‘ ’ (zone vide). Si la DCS-950G ne parvient pas à trouver un serveur DHCP, elle utilise l’adresse IP par défaut http://192.168.0.20.
 • Page 8: Guía De Instalación Rápida

  Clave de acceso: admin Instalación rápida Coja el CD D-Link Click A. Asegúrese de que su conexión a Haga clic and Connect. internet está activa. NO conecte todavía la cámara. B. Introduzca el CD D-Link Click’n Connect en el ordenador.
 • Page 9: Solución De Problemas

  • El nombre de usuario por defecto es « » (deje el campo en blanco). La contraseña por defecto es « » (deje el campo en blanco). • Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, tendrá que restaurar la DCS-950G para que la contraseña vuelva a ser « » (deje el campo en blanco).
 • Page 10: Contenuto Del Pacchetto

  Nome Utente : admin Password : admin Installazione rapida Rimuovere il CD A. Verificare che la connessione Fare clic D-Link Click and Internet sia attiva. Per il momento Connect. NON collegare la videocamera. B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel computer.
 • Page 11: Risoluzione Degli Errori

  DCS-950G in modo che la password torni a essere ‘ ’ (campo vuoto). Se il dispositivo DCS-950G non è in grado di trovare un server DHCP, l'indirizzo di default utilizzato è http://192.168.0.20. 2. Come ripristinare le impostazioni di default della videocamera DCS-950G? •...
 • Page 12: Beknopte Installatiehandleiding

  Gebruikersnaam: admin Wachtwoord : admin Snelle installatie Haal de cd D-Link A. Controleer of uw Klik op Click’n’Connect uit de internetverbinding actief is. Sluit de doos. camera nog NIET aan. B. Plaats de cd D-Link Click’n Connect in de computer.
 • Page 13: Problemen Oplossen

  • Zet de DCS-950G 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in. Technische ondersteuning D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.
 • Page 14: Skrócona Instrukcja Obsługi

  IP : 192.168.0.20 Nazwa użytkownika : admin Hasło : admin Szybka instalacja Wyjmij płytę D-Link A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Kliknij Click and Connect. Internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ kamery. B. Włóż płytę D-Link Click’n Connect do napędu CD.
 • Page 15: Rozwiązywanie Problemów

  • Domyślna nazwa użytkownika to ‘ ’ (pozostaw pole puste). Domyślne hasło to ‘ ’ (pozostaw pole puste). • Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić DCS-950G do ustawień domyślnych. Spowoduje to przywrócenie hasła pustego. Jeśli DCS-950G nie uzyska adresu IP z serwera DHCP, domyślny adres IP to192.168.0.20.
 • Page 16: Obsah Dodávky

  KAMERA IP : 192.168.0.20 uživatelské jméno : admin heslo : admin Rychlá instalace Vyjměte CD D-Link A. Zkontrolujte, zda máte aktivní Klikněte na Click and Connect. připojení k Internetu. Kameru zatím NEZAPOJUJTE. B. Vložte CD D-Link Click’n Connect do počítače.
 • Page 17: Řešení Problémů

  • Výchozí jméno uživatele (Username) je „ “ (nechejte pole prázdné). Výchozí heslo (Password) je „ “ (nechejte pole prázdné). • Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si je, budete muset DCS-950G resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo „ “ (prázdné pole).
 • Page 18: Gyors Telepítési Útmutató

  Felhasználónév : admin Jelszó : admin Gyors telepítés A. Ellenőrizze, hogy az Internet Vegye ki a D-Link Click kapcsolat aktív-e! MÉG NE dugja Kattintson! and Connect CD-t. be a kamerát. B. Helyezze be a D-Link Click’n Connect CD-t a számítógépbe.
 • Page 19 • Az alapértelmezett felhasználónév ‘ ’ (hagyja a mezőt üresen). Az alapértelmezett jelszó ‘ ’ (hagyja a mezőt üresen). • Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, resetelnie kell a DCS-950G kamerát, hogy a jelszó visszaálljon ‘ ’-re (üres mező).
 • Page 20 SKAMERA IP : 192.168.0.20 Brukernavn : admin Password : admin Hurtiginstallasjon 1.Ta ut CD-en D-Link Pass på at internettforbindelsen din er Click’nConnect. aktiv. Du må IKKE koble til kameraet Klikk ennå. B. Sett CD-en D-Link Click’n Connect i datamaskinen.
 • Page 21 Standard brukernavn er " " (la feltet stå tomt). Standard passord er " " (la feltet stå tomt). • Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille DCS-950G for å tilbakestille passordet til " " (la feltet stå tomt).
 • Page 22: Hurtig Installation

  IP : 192.168.0.20 Brugernavn : admin Password : admin Hurtig installation Tag cd'en med D-Link A. Kontroller, at internetforbindelsen er Klik på Click and Connect ud. aktiv. Tilslut IKKE kameraet endnu. B. Sæt cd'en med D-Link Click’n Connect i computren.
 • Page 23 Standardbrugernavnet er ' ' (undlad at udfylde feltet). Standardadgangskoden er ' ' (undlad at udfylde feltet). • Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille DCS-950G, så adgangskoden føres tilbage til ' ' (undlad at udfylde feltet).
 • Page 24 CAT5 UTP) n ja MERA Asennusvel hon) IP : 192.168.0.20 Käyttäjätunnus : admin Salasana : admin Pika-asennus Poista D-Linkin A. Varmista, että Internet-yhteytesi Klikkaa Click'n on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä Connect-CD-levy kameraa. pakkauksesta. B. Aseta D-Link Click'n Connect CD-levy tietokoneeseesi.
 • Page 25 LAN-merkkivalon pitäisi vilkkua. • Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty. • Kytke DCS-950G:sta virta pois päältä 20 sekunnin ajaksi, ja kytke sen jälkeen virta uudelleen. Tekninen tuki Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea, laiteohjaimia ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www-sivuilta osoitteessa www.dlink.eu.
 • Page 26: Förpackningens Innehåll

  Snabbinstallationsguide DCS-950G WIRELESS NETWORK CAMERA Förpackningens innehåll Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas. DCS-950G Cd-rom- Ethernet- Antenn Ström- Monterings- skiva med TRÅDLÖS kabel adapter fäste manual och NÄT (CAT5 UTP) installa- VERKS tionsguide KAMERA IP : 192.168.0.20 Användarnamn : admin Lösenord...
 • Page 27 Standardanvändarnamnet är ” ” (lämna fältet tomt). Standardlösenordet är ” ” (lämna fältet tomt). • Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa DCS-950G för att återställa lösenordet till ” ” (lämna fältet tomt). DCS-950G...
 • Page 28: Guia De Instalação Rápida

  Palavra-passe predefinida : admin Instalação Rápida Retire o CD Click A. Certifique-se de que a sua ligação à and Connect da Clique em Internet está activada. NÃO ligue ainda D-Link. a câmara. B. Introduza o CD Click’n Connect da D-Link no computador.
 • Page 29: Resolução De Problemas

  4. O que posso fazer se o meu DCS-950G não estiver a funcionar correctamente? • Verifique os LEDs do painel frontal do DCS-950G. O LED de corrente deve estar aceso e o LED LAN deve estar a piscar. • Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades.
 • Page 30 Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης : admin Σύντομη εγκατάσταση Αφαιρέστε το CD A. Ελέγξτε αν η σύνδεση Internet είναι Κάντε κλικ D-Link Click and ενεργοποιημένη. Για την ώρα ΜΗΝ Connect. συνδέσετε τη βιντεοκάμερα. B. Βάλτε το CD D-Link Click'n Connect στο κομπιούτερ.
 • Page 31 επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του default της βιντεοκάμερας DCS-950G με τρόπο ώστε το password να γυρίσει να είναι ‘ ’ (πεδίο κενό). Αν η συσκευή DCS-950G δεν είναι σε θέση να βρει ένα server DHCP, η διεύθυνση του default που χρησιμοποιείται είναι http://192.168.0.20.
 • Page 32: Sadržaj Pakiranja

  MREŽNA KABEL KAMERA Zadani IP : 192.168.0.20 Zadano korisn. ime: admin Zadana lozinka : admin Brza instalacija A. Uvjerite se da je aktivna Uzmite D-Link Click vaša internet veza. Nemojte Kliknite and Connect CD. još priključivati modem. Umetnite D-Link Click’n...
 • Page 33 • Zadano korisničko ime je ‘ ‘ (ostaviti prazno). Zadana lozinka je ‘ ’ (ostaviti prazno). • Ako ste promijenili lozinku a ne možete je se sjetiti morat ćete resetirati vaš DCS-950G. Ako DCS-950G ne može pronaći DHCP poslužitelj, zadana IP adresa je http://192.168.0.20.
 • Page 34 Privzet IP : 192.168.0.20 Privzeto upor.ime : admin Privzeto geslo : admin Hitra namestitev Vzemite CD z D-Link A. Preverite, da ste povezani na Kliknite Click’n’Connect internet. NE PRIKLAPLJAJTE še programom. kamere. B. Vstavite D-Link Click’n Connect CD v vaš računalnik.
 • Page 35 • Privzeto uporabniško ime je prazno, prav tako geslo (v polje ne vpišete ničesar). • Če ste spremenili geslo in se ga ne morete spomniti, bo treba ponastaviti DCS-950G, da spet dobite prazno geslo.
 • Page 36 IP iniţial : 192.168.0.20 Nume utilizator : admin Parolă : admin Instalare rapidă A. Asiguraţi-vă că aveţi conexiune Scoateţi CD-ul D-Link activă la Internet. NU ataşaţi camera Apăsaţi Click and deocamdată. Connect. B. Introduceţi CD-ul D-Link Click’n Connect în calculator.
 • Page 37 • Dacă aţi schimbat parola şi nu v-o amintiţi, va fi nevoie să resetaţi echipamentul la valori de fabrică ceea ce va duce parola înapoi la ‘ ’ (lăsaţi câmpul gol). Dacă DCS-950G nu poate găsi un server DHCP, adresa implicită va fi http://192.168.0.20. 2. Cum îmi resetez DCS-950 la valorile iniţiale (de fabrică)? •...
 • Page 38 Ver.2.00 (E) 2007/10/26 6DCS950GQ.E3G...