Download Print this page

Hitachi CR 13VA Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sticksåg
Stiksav
Stikksag
Lehtisaha
Reciprocating Saw
CR 13VA
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Hitachi CR 13VA

 • Page 1 Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 4 6 mm 17 mm...
 • Page 5 Svenska Svenska Dansk Norsk Hållarmuff Holdermuffe Holdermansjett Främre skyddskåpa Frontdæksel Frontdeksel Sågblad Klinge Blad Kolvskåra Plunger-åbning Plungersplitt Annat sågblad Ekstra klinge Annet blad Halvcirkelformad skåra Halvrund åbning Halv-sirkelformet splitt Maskinolja Maskinolie Maskinolje Tryckknapp Trykknap Trykknapp Sågfotsspak Basearm Maskinfotspak Sågfot Base Maskinfot Avtryckare Omskiftertrykker...
 • Page 6 Svenska Att bära elektriska verktyg med fingret på ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRORDNINGAR omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg då omkopplaren står på Till inbjuder till olyckor. VARNING! d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller Läs alla instruktioner skruvnyckel innan du startar det elektriska Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner nedan kan verktyget.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska 5) Service SPECIELLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt IAKTTA VID SÅGENS ANVÄNDNING elektriska verktyg och använd bara identiska reservdelar. Innan brytning, sönderskavning eller borrning i väggar, Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid tak eller golv skall du kontrollera att det inte finns är säkert och fungerar som det ska.
 • Page 8 Svenska höger en liten bit i taget. Efter att sågbladet lyckats (4) Dra hållarmuffen en bit bakåt i den riktning som demonteras, så var noga med att rengöra det pilen på Bild 5 sekar. När detta görs återför fjädringen ordentligt med tryckluft o.s.v., smörja det på korrekt automatiskt hållarmuffen till korrekt läge.
 • Page 9 Svenska 9. Val av sågmetod arbetsförhållanden, för att kunna såga så effektivt Det är möjligt att välja mellan två olika sågmetoder som möjligt. för sågning med denna sticksåg. Den första är rak 1. Sågning i metall sågning, då sågblader rör sig linjärt, medan den OBSERVERA! andra är svängsågning, då...
 • Page 10 Svenska Tryck aldrig in avtryckaren med spetsen på sågbladet Tabell 2: Sågblad av bimetall pressat mot arbetsstycket, eftersom det lätt kan leda Tjocklek till att sågbladet skadas samtidigt som det stöter Bladnr. Användning (mm) emot arbetsstycket. Var mycket noga med att hålla i sticksågen ordentligt Nr.
 • Page 11 Brukat nr Anm. OBSERVERA: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll...
 • Page 12: Generelle Sikkerhedsregler

  Dansk Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, GENERELLE SIKKERHEDSREGLER skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader. ADVARSEL! c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at Læs hele vejledningen kontakten er slået fra, før værktøjet tilsluttes Det kan medføre elektrisk stød og/eller alvorlig lysnettet.
 • Page 13: Før Ibrugtagning

  Dansk g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i SIKKERHEDSFORANSTALTNING overensstemmelse med denne vejledning og på Hold børn og fysisk svagelige personer på afstand. den tilsigtede måde for den pågældende type Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares elektriske værktøj under hensynstagen til utilgængeligt for børn og fysiske svagelige personer.
 • Page 14 Dansk plungerspidsen. Denne klinge kan monteres, så den Tag i et sådant tilfælde let fat i yderkanten af vender enten opad eller nedad. (Fig. 3, Fig. 4) holdermuffen med en tang eller lignende og drej (4) Træk holdermuffen en smule tilbage i retningen holdermuffen lidt til venstre og højre.
 • Page 15: Korrekt Anvendelse

  Dansk at der opnås en stabil, jævn skæring. Undgå enhver 1. Skæring i materialer af metal uhensigtsmæssig anvendelse som for eksempel FORSIGTIG pludselige standsninger under skæringen. Tryk basen fast mod arbejdsemnet. 9. Justering af sving-skæringen Anvend aldrig for stor kraft på saven, når De Der kan vælges to forskellge former for skæring anvender den.
 • Page 16 Dansk Træk aldrig i omskiftertrykkeren, mens spidsen af Tabel 2: BIMETAL-klinger savklingen er presset mod materialet. Hvis De gør Tykkelse det, kan savklingen nemt lide skade, når den rammer Klingenr. Anvendelse (mm) materialet. Vær helt sikker på, at De skærer langsomt, mens Nr.
 • Page 17: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  6. Liste over reservedele Punkt nr. Kode nr. Anvendt nr. Bemærkninger FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation eller anden vedligeholdelse.
 • Page 18: Generelle Sikkerhetsregler

  Norsk c) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass GENERELLE SIKKERHETSREGLER på at bryteren på elektroverktøyet er slått av før ledningen settes i veggkontakten. ADVARSEL! Hvis du holder fingeren på bryteren når du Les alle instruksjonene bærer elektroverktøyet, eller dersom bryteren er Hvis du ikke leser igjennom alle instruksjonene nedenfor slått på...
 • Page 19 Norsk g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i FORSIKTIG samsvar med disse instruksjonene og til de La aldri barn eller helsesvake personer stå i oppgavene som elektroverktøyet er beregnet nærheten. på. alltid arbeidsoppgavene Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og arbeidsforholdene med i betraktning. helsesvake personer når det ikke er i bruk.
 • Page 20 Norsk må det rengjøres med luft e.l., smøres skikkelig og (3) Før sagbladet hele veien inn i den lille splitten på så sjekkes for å se om sagbladmontasjen fungerer plungerspissen. Bladet kan enten monteres i oppover friksjonsfritt. eller nedover retning. (Fig 3 & 4) 7.
 • Page 21: Bruk Av Maskinen

  Norsk (1) Rettlinjet skjæring (4) Skjæringen blir jevnere hvis skiftespaken stilles inn Rettlinjet skjæring kan utføres ved å stille på rettlinjet skjæring. (Fig. 13) skiftespaken på tvers. Rettlinjet skjæring bør normalt 2. Tømmerskjæring brukes til skjæring av harde materialer som metall, (1) Ved skjæring av tømmer må...
 • Page 22 Norsk passende hardkarbonblad ved å se i Tabell 1 og Bladnr. Tykkelse Bruk 3 nedenfor. (mm) Bladnummeret er gravert inn i nærheten av Nr. 131 Alle formål — monteringsposisjonen for hvert blad. Velg egnet Nr. 132 Alle formål — blad ved å se Tabell 1 og 3 under. Tabell 1: Hardkarbonblad MERK Nr.
 • Page 23 Kodenr. Bruksnr. Anmerkninger OBS: Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 24 Suomi c) Varo käynnistämästä konetta vahingossa. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Varmista, että virtakytkin on pois päältä - asennossa ennen pistokkeen työntämistä VAROITUS! pistorasiaan. Lue kaikki ohjeet Sähkötyökalujen kantaminen pitämällä sormea Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, on olemassa tulipalon, virtakytkimellä tai laitteen käynnistäminen sähköiskun tai vakavan henkilövahingon vaara.
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Suomi 5) Huolto Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä poissa a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata lasten ja mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden sähkötyökalu käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia ulottuvilta. varaosia. Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena. HUOMIOI ENNEN LEHTISAHAN KÄYTTÖÄ TURVATOIMET Ennenkuin alat porata seinää, lattiaa tai kattoa, varmista, Pidä...
 • Page 26 Suomi Kun vedät terästä, huomaat, että se on lujasti (2) Työnnä jalustan kärki ylös ja liikuta jalustaa eteen paikallaan, jos se napsahtaa ja pitoholkki liikkuu ja taakse. (Kuva 10) hieman. (Kuva 6) (3) Jalustan asento voidaan säätää kolmessa vaiheessa. HUOMAUTUS Siirrä...
 • Page 27 Suomi Heilurileikkauksella voidaan leikata tehokkaasti HUOMAUTUS asentamalla terä kumpaan tahansa suuntaan ylös Älä koskaan paina sahanterää väkisin. Muista painaa tai alaspäin. myös jalustaa lujasti sahatavaraa vasten. HUOMAUTUS 3. Kaarevan linjan sahaus Myös pehmeille materiaaleille tulisi käyttää suoraa Suosittelemme taulukossa mainitun leikkausta, jos halutaan kaarevia leikkauksia tai siisti kaksoismetalliterän käyttöä...
 • Page 28 Suomi Paksuus Terä Paksuus Teränr. Käyttötapa Käyttö (mm) (mm) Nr. 121 Leikkaukseen ja sahatavaran Nr. 3 Teräsputken sahaukseen Alle 3,5 karkeaan työstöön (halk. alle 30 mm) Nr. 131 Kaikkiin tarkoituksiin — Nr. 4 Puutavaran sahaukseen ja esikäsittelyyn 50 – 70 Nr.
 • Page 29 6. Huolto-osalista Kohtanr. Koodinr. Käytetty nr. Huomautuksia HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä. Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina noudatettava kussakin maassa voimassa olevia turvaohjeita ja normeja.
 • Page 30: General Safety Rules

  English A wrench or a key left attached to a rotating part GENERAL SAFETY RULES of the power tool may result in personal injury. e) Do not overreach. Keep proper footing and balance WARNING! at all times. Read all instructions This enables better control of the power tool in Failure to follow all instructions listed below may result in unexpected situations.
 • Page 31: Specifications

  English PRECAUTIONS ON USING RECIPROCATING Prior to cutting into walls, ceilings or floors, ensure there are no electric cables or conduits inside. SPECIFICATIONS Voltage (by areas)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Power Input 1050 W* Capacity Mild Steel Pipe: O.D.
 • Page 32 English (4) Pull the holder sleeve back slightly in the direction turn the holder sleeve to left and right little by little. of the arrow mark shown in Fig. 5 (in the direction After the saw blade has been successfully removed, opposite to the arrow marked on the holder sleeve).
 • Page 33: How To Use

  English is moved linearly, and the second is the swing (1) Fasten a workpiece firmly before operation. (Fig. 19) cutting, in which the saw blade is swung like a (2) When cutting metallic materials, use proper machine pendulum. (Fig. 13, Fig. 14) oil (turbine oil, etc.).
 • Page 34: Selection Of Blades

  English SELECTION OF BLADES Blade Thickness Uses (mm) To ensure maximum operating efficiency and results, No. 103 For cutting steel and stainless pipes it is very important to select the appropriate blade best 2.5 – 6 less than 60 mm in outer diameter suited to the type and thickness of the material to be cut.
 • Page 35: Maintenance And Inspection

  The typical weighted root mean square acceleration Repair, modification and inspection of Hitachi Power value: 16.8 m/s Tools must be carried out by an Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful it presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 37 318-486 318-466 318-453 600-3VV 6003VVCMPS2L 318-457 939-556 878-609 S-24 318-474 318-458 318-473 318-460 608-VVM 608VVC2PS2L 318-459 600-1VV 6001VVCMPS2L 318-463 302-435 M4 × 8 318-462 “8” 949-321 318-481 360-514E 220V-230V 318-483 318-467 D5 × 60 318-478 961-501 318-479 340-459J 220V-230V 959-149 D4.76 318-508 318-480...
 • Page 41 Svenska Suomi Gäller endast EU-länder Koskee vain EU-maita Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre kotitalousjätteen mukana! elektrisk och elektronisk utrustning och dess Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on...
 • Page 42 EN61000-3 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 1. 2006 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.