Download Print this page

Advertisement

Advertisement

   Related Manuals for Epson ELPAP07

   Summary of Contents for Epson ELPAP07

 • Page 2: Table Of Contents

  Wireless LAN Unit 取扱説明書......... 2 Bruksanvisning........ 46 ...... 50 User's Guide ........6 Uživatelská příručka Guide de l'utilisateur .....10 ...... 54 Használati útmutató ..... 58 Bedienungsanleitung....14 Przewodnik użytkownika ......62 Manuale dell'utente.......18 Εγχειρίδιο χρήσης Manual de usuario......22 ......66 Kullanım Kılavuzu Manual do Utilizador.....26 ...

 • Page 3

  取扱説明書 安全にお使いいただくために お買い上げいただきまして、ありがとうございます。本ユニットを安全に 正しくお使いいただくために、本書をよくお読みください。不明な点はい つでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存して ください。 ご不明な点があればお買い上げの販売店またはプロジェクターに添付の 「取扱説明書」に記載の連絡先にご相談ください。 本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の 人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われてい ます。その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上 で本文をお読みください。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。 • 心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、 誤作動の原因となることが あります。 お使いの前に、 心臓ペースメーカーを使用した人が近くにいないこ とを確認してください。 • 医療機器に電磁妨害をおよぼし、 誤作動の原因となることがあります。 お使いの前に、 医療機器が近くにないことを確認してください。 • 飛行機での使用は国によって制限される場合があります。 お使いの前に、 制限がないかを十分確認した上で、 お使いください。...

 • Page 4

  • 本ユニットはエプソン製プロジェクター専用です。 コンピューターなどに装着すると、 コンピューターの故障や破損、 誤作動の原因となります。 • 本ユニットを分解 ・ 改造しないでください。 やけどの原因となります。 • この機器は屋内専用です。 • 電波防護指針に従い電磁波曝露の影響を最小限にするために、 機器のア ンテナと人体との距離を20cm以上離して使用してください。 使用上のご注意 取り扱い・保管上のご注意 • 高温 ・ 多湿になるところに、 放置しないでください。 特に窓を閉め切った自 動車の中や直射日光が当たる場所など、 異常に温度が高くなる場所に長時 間放置すると故障や変形の原因となります。 • 水に濡らさないでください。 故障の原因になります。 • 電子レンジの近くで使用しないでください。 電子レンジから発生される電 磁妨害により、 正しく無線通信できなくなります。 • 落としたり、 衝撃を加えたり、 重たいものを上に載せないでください。 周波数に関するご注意 本ユニットの使用周波数帯は、2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子...

 • Page 5

  電波法による規制 電波法により次の行為は禁止されています。 • 改造および分解 (アンテナ部分を含む) • 適合証明ラベルの剥離 国外へ持ち出すときのご注意 無線機器は、使用する国によりチャンネル番号や使用周波数に制限があり ます。本ユニットは販売国の仕様に基づき製造されています。本ユニット を販売国以外で使用する場合は最寄りのサポート窓口で確認をしてくださ い。 無線 LAN 使用時のセキュリティーに関するご注意 お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。 無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報 のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能 であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害 物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設 定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 • 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、 電波を故意に傍受し、 IDやパスワードまたはクレジッ トカード番号等の個人情報、 メールの内容等の通信内容を盗み見られる可 能性があります。 • 不正に侵入される 悪意ある第三者が、 無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 次 の行為をされてしまう可能性があります。 ・...

 • Page 6: 無線 Lan インジケーターの見方

  本ユニットの取り付け 本ユニットの取り付けについては、別紙の「無線 LAN ユニットの取り付 け」、またはプロジェクターの「取扱説明書」をご覧ください。 ネットワーク接続 無線 LAN でプロジェクターをネットワークに接続する方法については、プロ ジェクターに添付の「EasyMP Network Projection 操作ガイド」をご覧く ださい。 無線 LAN インジケーターの見方 お使いのプロジェクターによってはイラ ストと異なることがあります。詳しくは プロジェクターに添付の「取扱説明書」 をご覧ください。 :点滅  :点灯  :消灯 状態 無線LANインジケーター 本ユニットがプロジェクターに装着され ていない。または、プロジェクターの環 境設定メニューで[無線 LAN 電源]が [オフ]に設定されている。 本ユニットがプロジェクターに装着され ていて動作中。 緑 本ユニットがプロジェクターに装着されて いて動作中。また、通信を行っている。 緑(早い点滅) 接続可能な製品の例 本ユニットは、IEEE802.11b、802.11g、802.11n* に準拠した以下 の製品と接続できます。...

 • Page 7: User's Guide

  User’s Guide Safety Instructions Thank you very much for purchasing this product. Read this document carefully to use this unit safely and correctly. To allow you to solve any unknown points quickly, keep this information close to hand. If any points are unclear, contact your local dealer or the nearest address provided in the "User's Guide"...

 • Page 8

  Caution • This unit should only be used for Epson projectors. If it is installed on another device such as a computer, it may result in computer failure, damage, or malfunctions. • Do not disassemble or remodel this unit. This may result in burns.

 • Page 9

  Wireless Telegraphy Act Regulations The following acts are prohibited by the Wireless Telegraphy Act. • Modifying and disassembling (including the antenna) • Removing the label of conformance International Travel Precautions Wireless devices are designed to conform to the channel and frequency limits of the country they are intended to be used in.

 • Page 10: Connecting To The Network, Reading Wireless Lan Indicator

  Installing This Unit See the "Installing the Wireless LAN Unit" sheet or the projector's "User's Guide" for installing this unit. Connecting to the Network See the "EasyMP Network Projection Operation Guide" supplied with the projector to connect the projector to a network using wireless LAN. Reading the Wireless LAN Indicator Depending on your projector, the illustrations and the actual projector may...

 • Page 11: Guide De L'utilisateur

  Guide de l'utilisateur Consignes de sécurité Nous vous remercions vivement de l’achat de ce produit. Lisez attentivement le présent document afin d’utiliser l'unité en toute sécurité et de manière correcte. Gardez ces informations à portée de main pour être en mesure de résoudre rapidement les points inconnus.

 • Page 12

  Mise en garde • Cette unité ne doit être utilisée qu'avec un projecteur Epson. Si elle est installée sur un autre appareil, comme un ordinateur, elle peut provoquer sa défaillance, l'endommager ou entraîner une panne. • Ne démontez pas l'unité et n'y apportez pas de modifications.

 • Page 13

  Réglementations conformément au « Wireless Telegraphy Act » La loi américaine « Wireless Telegraphy Act » interdit les opérations suivantes : • Modification et démontage (y compris de l'antenne) • Retrait de l'étiquette de conformité Consignes en matière de déplacements internationaux Les dispositifs sans fil sont conçus pour respecter les limitations en matière de canaux et de fréquences du pays où...

 • Page 14: Signification Du Voyant De Réseau Sans Fil

  Installation de l'unité Consultez la feuille « Installation de l'unité de réseau sans fil » ou le « Guide de l'utilisateur » du projecteur pour l'installation de cette unité. Connexion au réseau Consultez le « Guide d'utilisation EasyMP Network Projection » fourni avec le projecteur pour la connexion du projecteur au réseau à...

 • Page 15: Bedienungsanleitung

  Bedienungsanleitung Sicherheitsanweisungen Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät ordnungsgemäß handhaben und sicher verwenden. Bewahren Sie diese Informationen griffbereit auf, damit Sie wenn nötig darauf zurückgreifen können. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler vor Ort oder an die nächstgelegene, in der mitgelieferten Bedienungsanleitung des Projektors aufgeführte Adresse.

 • Page 16

  Gefahr • Dieses Gerät sollte nur zusammen mit Epson-Projektoren verwendet werden. Falls es auf einem anderen Gerät, beispielsweise einem Computer, installiert wird, kann dies zu Defekten, Schäden oder Fehlfunktionen des Computers führen. • Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und bauen Sie es nicht um.

 • Page 17

  Vorschriften des „Wireless Telegraphy Act“ Folgendes ist laut „Wireless Telegraphy Act“ untersagt. • Verändern und Zerlegen (auch der Antenne) • Entfernen des Etiketts zur Konformitätserklärung Vorsichtsmaßnahmen im internationalen Reiseverkehr Drahtlose Geräte sind so ausgelegt, dass sie den Bestimmungen zu Kanälen und Frequenzen des Landes entsprechen, in dem sie verwendet werden sollen.

 • Page 18: Bedeutung Der Wireless Lan-anzeige

  Dieses Gerät installieren Hinweise zur Installation dieses Geräts finden Sie im Zusatzblatt „Installation der Wireless LAN-Einheit“ oder in der Bedienungsanleitung des Projektors. Verbindung mit einem Netzwerk Hinweise zum Verbinden des Projektors mit einem drahtlosen Netzwerk finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten „EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung“.

 • Page 19: Manuale Dell'utente

  Manuale dell'utente Istruzioni sulla sicurezza Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si consiglia di leggere attentamente il presente documento per un uso sicuro e corretto dell'unità. Per una rapida consultazione, tenere queste informazioni a portata di mano. Per qualsiasi richiesta o chiarimento, contattare il rivenditore locale o l'indirizzo più...

 • Page 20

  Precauzione • Questa unità deve essere utilizzata esclusivamente con proiettori Epson. Se installata su un altro dispositivo, ad esempio un computer, è possibile che si verifichino errori, danni o che l'unità non funzioni correttamente. • Non smontare o rimodellare l'unità...

 • Page 21

  Regolamentazioni stabilite dal Wireless Telegraphy Act Le azioni seguenti sono proibite dal Wireless Telegraphy Act. • Modifica e smontaggio (compresa l'antenna) • Rimozione dell'etichetta di conformità Precauzioni relative alle regolamentazioni internazionali I dispositivi wireless vengono progettati in conformità con i limiti di canale e di frequenza del paese in cui devono essere utilizzati.

 • Page 22: Lettura Dell'indicatore Lan Wireless

  Installazione dell'unità Per installare l'unità, vedere il documento "Installazione dell'unità LAN wireless" o il "Manuale dell'utente" del proiettore. Collegamento alla rete Per collegare il proiettore ad una rete utilizzando una LAN wireless, vedere la "Guida operativa di EasyMP Network Projection" fornita con il proiettore. Lettura dell'indicatore LAN wireless A seconda del modello, il proiettore in uso potrebbe risultare diverso da quello...

 • Page 23: Manual De Usuario

  Manual de usuario Instrucciones de seguridad Muchas gracias por adquirir este producto. Lea este documento con atención para utilizar esta unidad de manera segura y correcta. Mantenga esta información a mano, ya que le permitirá solucionar rápidamente cualquier problema. Si hay algo que no le queda claro, póngase en contacto con su distribuidor local o con la dirección más próxima a su domicilios de las facilitadas con el Manual de usuario que se incluye con su proyector.

 • Page 24

  Precaución • Esta unidad sólo puede utilizarse con los proyectores Epson. Si se instala en otro dispositivo, como por ejemplo un ordenador, puede que el ordenador no funcione o se averíe. • No desmonte ni modifique esta unidad. Podría quemarse.

 • Page 25

  Regulaciones de la Ley de Telegrafía Inalámbrica Las siguientes acciones están prohibidas por la Ley de Telegrafía Inalámbrica. • Modificar y desmontar (incluyendo la antena) • Retirar la etiqueta de conformidad Precauciones en viajes internacionales Los dispositivos inalámbricos están diseñados para cumplir con los límites de canales y frecuencia del país donde está...

 • Page 26: Cómo Leer El Indicador De Lan Inalámbrica

  Instalación de la unidad Para instalar esta unidad, consulte la hoja titulada "Instalación de la unidad LAN inalámbrica" o el Manual de usuario del proyector. Conexión a la red Para conectar el proyector a una red usando una LAN inalámbrica, consulte la Guía de funcionamiento de EasyMP Network Projection que se entrega con el proyector.

 • Page 27: Manual Do Utilizador

  Manual do Utilizador Instruções de Segurança Obrigado por ter adquirido este produto. Leia atentamente este documento para utilizar esta unidade com segurança e correctamente. Para poder resolver quaisquer problemas desconhecidos rapidamente, mantenha estas informações à mão. Se tiver quaisquer dúvidas, contacte o fornecedor local ou o endereço mais próximo indicado no "Manual do Utilizador"...

 • Page 28

  Importante • Esta unidade só deverá ser utilizada para videoprojectores Epson. Se for instalada noutro dispositivo, como um computador, poderá causar falhas, danos ou avarias no computador. • Não desmonte nem modifique esta unidade. Tal poderá causar queimaduras. • Esta unidade pode ser utilizada apenas em interiores.

 • Page 29

  Regulamentos da Wireless Telegraphy Act (Lei Relativa à Telegrafia sem Fios) As acções seguidamente indicadas são proibidas pela Wireless Telegraphy Act. • Modificar e desmontar (incluindo a antena) • Retirar a etiqueta de conformidade Precauções Relativas às Viagens Internacionais Os dispositivos sem fios são concebidos para cumprirem os limites de canais e frequências do país onde são utilizados.

 • Page 30

  Instalar esta Unidade Para saber como instalar esta unidade, consulte a folha "Instalação da unidade de rede sem fios" ou o "Manual do Utilizador" do videoprojector. Efectuar a Ligação à Rede Consulte o "Manual de funcionamento de EasyMP Network Projection" fornecido com o videoprojector para ligar o videoprojector a uma rede através de uma LAN sem fios.

 • Page 31: Gebruikershandleiding

  Gebruikershandleiding Veiligheidsvoorschriften Bedankt voor de aanschaf van dit product. Voor een veilig en correct gebruik van dit apparaat moet u dit document goed doorlezen. Houd deze informatie altijd bij de hand, zodat u eventuele problemen snel kunt oplossen. Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde adres in de gebruikershandleiding van de projector als u vragen hebt.

 • Page 32

  Let op • Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met projectors van Epson. Als de eenheid wordt geïnstalleerd in een ander apparaat, zoals een computer, kan dit leiden tot een storing, beschadiging of defect van de computer. • Haal de eenheid niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.

 • Page 33

  Wettelijke voorschriften Het volgende is wettelijk verboden. • Het aanbrengen van modificaties in en demonteren van het apparaat (inclusief antenne). • Het verwijderen van het conformiteitslabel. Internationaal reizen Draadloze apparatuur is ontworpen voor de specifieke kanalen en frequenties van het land waar de apparatuur wordt gebruikt. Dit apparaat is gebaseerd op de specificaties van het land van verkoop.

 • Page 34

  Het apparaat installeren Zie het blad "De draadloze LAN-eenheid installeren" of de gebruikershandleiding van de projector voor informatie over het installeren van dit apparaat. Verbinding maken met het netwerk Raadpleeg de bedieningshandleiding voor EasyMP Network Projection die met de projector is geleverd voor het aansluiten van de projector op een netwerk via een draadloos LAN.

 • Page 35: Brugerhåndbog

  Brugerhåndbog Sikkerhedsinstruktioner Mange tak, fordi du købte dette produkt. Læs dette dokument omhyggeligt for at anvende denne enhed sikkert og korrekt. Opbevar denne vejledning i nærheden, så du kan løse ukendte situationer hurtigt. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse oplyst i "Brugerhåndbog", der fulgte med projektoren, hvis der er uafklarede punkter.

 • Page 36

  Forsigtig • Denne enhed bør kun anvendes til Epson-projektorer. Hvis den installeres på en anden enhed, såsom en computer, kan det medføre nedbrud, skader eller funktionsfejl på computeren. • Denne enhed må ikke adskilles eller ombygges. Det kan medføre forbrændinger.

 • Page 37

  Bestemmelser i loven om trådløs kommunikation Følgende handlinger er forbudt i henhold til loven om trådløs kommunikation. • Modificering og adskillelse (inklusive antennen) • Fjernelse af konformitetsmærkaten Internationale rejseforholdsregler Trådløse enheder er designet til at overholde kanal- og frekvensbegrænsningerne i det land, de er beregnet til at blive brugt i. Denne enhed er baseret på...

 • Page 38

  Installation af enheden Se arket "Installation af den trådløse LAN-enhed" eller projektorens "Brugerhåndbog" for installation af denne enhed. Tilslutning til netværket Se "Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection", der fulgte med projektoren, for at slutte projektoren til et netværk ved hjælp af trådløst LAN. Aflæsning af lampen for det trådløse LAN Afhængigt af projektoren kan illustrationerne og den egentlige projektor være forskellige fra...

 • Page 40

  Ole varovainen • Tätä tuotetta tulee käyttää vain Epson-projektoreille. Jos se asennetaan toiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen, seurauksena voi olla tietokoneen vika, vaurio tai vikatoimintoja. • Älä pura tai muotoile tätä yksikköä uudelleen. Tämä voi johtaa palovammoihin. • Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

 • Page 41

  Langattomasta viestinnästä annetun lain (Wireless Telegraphy Act) määräykset Seuraavat toimet ovat kiellettyjä langattomasta viestinnästä annetun lain (Wireless Telegraphy Act) mukaan. • Muuntaminen ja purkaminen (mukaan lukien antenni) • Vaatimustenmukaisuustarran poistaminen Kansainväliseen matkailuun liittyvät varotoimenpiteet Langattomat laitteet on suunniteltu vastaamaan sen maan kanava- ja taajuusrajoja, jossa laitteet on tarkoitettu käytettäviksi.

 • Page 42: Käyttäjän Opas

  Tämän laitteen asennus Katso ohjeita tämän laitteen asennuksesta sivulta "Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" tai projektorin "Käyttäjän opas". Yhdistäminen verkkoon Katso ohjeet projektorin kytkemisestä verkkoon langattoman lähiverkon avulla projektorin mukana toimitetusta "EasyMP Network Projection" -toiminnon käyttöoppaasta. Langattoman lähiverkon ilmaisimen tulkinta Kuvitukset ja todellinen projektori saattavat olla erilaisia projektorista riippuen.

 • Page 43: Brukerhåndbok

  Brukerhåndbok Sikkerhetsinstruksjoner Takk for at du kjøpte dette produktet. Les denne dokumentasjonen nøye slik at du kan bruke enheten på en sikker og korrekt måte. Oppbevar informasjonen i nærheten slik at du raskt kan finne ut av eventuelle uklarheter. Hvis noen av punktene er uklare, kontakt din lokale forhandler eller bruk nærmeste oppgitte adresse i "Brukerhåndbok"...

 • Page 44

  Forsiktig • Denne enheten må bare brukes sammen med Epson-projektorer. Hvis den installeres på andre enheter, for eksempel en datamaskin, kan den føre til svikt, skade eller funksjonsfeil knyttet til datamaskinen. • Denne enheten må ikke demonteres eller bygges om.

 • Page 45

  Bestemmelser i Wireless Telegraphy Act (Lov om radiotelegrafi) Følgende lovvedtak er forbudt ved Wireless Telegraphy Act. • Endring og demontering (inkludert antennen) • Fjerne samsvarsmerkingen Forholdsregler for reiser internasjonalt Trådløse enheter er utviklet for å overholde kanal- og frekvensgrensene for landet der de er beregnet brukt.

 • Page 46

  Installere denne enheten Se heftet "Installere den trådløse LAN-enheten" eller projektorens Brukerhåndbok for å installere denne enheten. Tilkobling til nettverket Se "Driftshåndbok for EasyMP Network Projection" som fulgte med projektoren for å koble projektoren til et nettverk ved hjelp av et trådløst LAN. Lese av den trådløse LAN-indikatoren Illustrasjonene og den faktiske projektoren kan variere i henhold til hva slags type projektor du...

 • Page 47: Bruksanvisning

  Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Tack så mycket för att du har köpt den här maskinen. Läs detta dokument noggrant så att du använder enheten på ett säkert och korrekt sätt. Ha informationen till hands så att du snabbt kan lösa okända problem. Om något är oklart, kontakta din närmaste återförsäljare eller den närmaste adressen i den "Bruksanvisning"...

 • Page 48

  Försiktighet • Den här enheten ska bara användas i Epsons projektorer. Om den installeras på en annan enhet, till exempel en dator, kan det leda till datorfel, skada eller tekniska problem. • Ta inte i sär eller bygg inte om enheten. Det kan orsaka brännskador.

 • Page 49

  Bestämmelser i lagen om trådlös telegrafi Följande handlingar förbjuds enligt lagen om trådlös telegrafi. • Ändra och montera i sär (inklusive antennen) • Ta bort etiketten om överensstämmelse Internationella reseföreskrifter Trådlösa enheter är utformade så att de överensstämmer med de begränsningar för kanal- och frekvensband som gäller i det land där de är avsedda att användas i.

 • Page 50

  Installera den här enheten Se bladet "Installera en trådlös LAN-enhet" eller projektorns "Bruksanvisning" för att installera den här enheten. Ansluta till nätverket Se "EasyMP Network Projection-bruksanvisning" som medföljer projektorn för att ansluta projektorn till ett nätverk med trådlöst LAN. Läsa den trådlösa LAN-indikatorn Beroende på...

 • Page 51: Uživatelská Příručka

  Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Velice vám děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Pečlivě si přečtěte tento dokument, který obsahuje pokyny pro bezpečné a správné používání této jednotky. Uložte tento dokument na dostupném místě, aby jej mohli pohotově konzultovat v případě jakýchkoli pochybností. Jsou-li některé...

 • Page 53

  Ustanovení zákona o bezdrátové telegrafii Následující jednání je podle zákona o bezdrátové telegrafii zakázáno. • Upravování a demontáž (včetně antény) • Odstraňování štítku s prohlášením o shodě Zásady pro mezinárodní cesty Bezdrátová zařízení jsou konstruována tak, aby vyhovovala kanálovým a frekvenčním omezením země, ve které má být používána. Tato jednotka vychází...

 • Page 54

  Instalace této jednotky Instalace této jednotky viz list „Instalace jednotky bezdrátové sítě LAN“ nebo „Uživatelská příručka“. Připojení k síti Připojení projektoru k síti pomocí bezdrátové sítě LAN viz „EasyMP Network Projection - Návod na použití“ dodávaný s projektorem. Popis kontrolky bezdrátové sítě LAN Ilustrace a aktuální...

 • Page 55: Használati útmutató

  Használati útmutató Biztonsági előírások Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az egység biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. Az esetlegesen fellépő problémák gyors megoldásához tartsa ezt az útmutatót könnyen hozzáférhető helyen. Bármilyen kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a kivetítőhöz mellékelt „Használati útmutatóban”...

 • Page 56

  Vigyázat • Az egység csak Epson kivetítőkkel használható. Ha az egységet a javasolttól eltérő berendezésbe, pl. számítógépbe szereli, akkor meghibásodást, üzemzavart és hibás működést kockáztat. • Ne szerelje szét és ne módosítsa az egységet. Tűzveszélyt okozhat. • Az egység csak beltéri használatra lett tervezve.

 • Page 57

  A vezeték nélküli távközléssel kapcsolatos törvények szabályozásaival összefüggő tudnivalók A következők tiltottak: • A berendezés módosítása és szétszerelése (az antennát is beleértve) • A megfelelőséget bizonyító címke eltávolítása Óvintézkedések nemzetközi utazások esetén A vezeték nélküli berendezések mindig azon országok frekvencia- és csatorna-szabályozási rendeleteivel konformak, melyekbe használatukat tervezték.

 • Page 58

  Az egység telepítése Az egység telepítésére vonatkozó információkért lásd a „Vezeték nélküli LAN egység” adatlapját vagy a kivetítőhöz mellékelt „Használati útmutatót”. Csatlakoztatás hálózathoz A kivetítő hálózatra történő csatlakoztatásához egy vezeték nélküli LAN egységen keresztül, lásd a kivetítőhöz mellékelt EasyMP Network Projection kezelési útmutatót.

 • Page 59: Przewodnik Użytkownika

  Przewodnik użytkownika Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby korzystać z niego prawidłowo i bezpiecznie, zapoznaj się dokładnie z tym dokumentem. Umieszczenie podręcznika w dostępnym miejscu pozwoli na szybkie wyjaśnienie nowych, nieznanych kwestii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą...

 • Page 60

  Uwaga • Moduł powinien być używany wyłącznie z projektorami firmy Epson. Zainstalowanie go w innym urządzeniu (np. komputerze) może spowodować uszkodzenie, awarię lub nieprawidłowe działanie takiego urządzenia. • Nie wolno demontować urządzenia ani zmieniać jego kształtu. Takie działanie może spowodować poparzenia.

 • Page 61

  Przepisy dotyczące użytkowania urządzeń bezprzewodowych (Wireless Telegraphy Act) Przepisy dotyczące użytkowania urządzeń bezprzewodowych (Wireless Telegraphy Act) zabraniają wykonywania następujących czynności: • modyfikacji i demontażu urządzenia (włącznie z anteną), • usuwania etykiety informującej o zgodności, Środki bezpieczeństwa dotyczące podróży międzynarodowych Urządzenia bezprzewodowe zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność...

 • Page 63

  Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες για την ασφάλεια Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο για ασφαλή και σωστή χρήση αυτής της μονάδας. Για να μπορέσετε να λύσετε γρήγορα οποιαδήποτε απορία, ανατρέξτε αμέσως σε αυτές τις πληροφορίες. Σε...

 • Page 64

  Προσοχή • Η μονάδα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για βιντεοπροβολείς Epson. Εάν εγκατασταθεί σε άλλη συσκευή όπως σε υπολογιστή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ζημιά ή δυσλειτουργία του υπολογιστή. • Μην πραγματοποιείτε αποσυναρμολόγηση ή ανακατασκευή της μονάδας. Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

 • Page 65

  Κανονισμοί Wireless Telegraphy Act (Νόμου Ασύρματης Τηλεγραφίας) Οι παρακάτω ενέργειες απαγορεύονται από το Wireless Telegraphy Act. • Τροποποίηση και αποσυναρμολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της κεραίας) • Αφαίρεση της ετικέτας συμμόρφωσης Προληπτικά μέτρα διεθνούς μεταφοράς Οι ασύρματες συσκευές είναι σχεδιασμένες για να συμμορφώνονται με τα όρια καναλιών...

 • Page 66

  Εγκατάσταση της μονάδας Για την εγκατάσταση της μονάδας, ανατρέξτε στο φύλλο "Εγκατάσταση της μονάδας ασύρματου LAN" ή στο "Εγχειρίδιο χρήσης" του βιντεοπροβολέα. Σύνδεση με δίκτυο Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Network Projection" που παρέχεται μαζί με το βιντεοπροβολέα για να τον συνδέσετε με δίκτυο χρησιμοποιώντας...

 • Page 67: Kullanım Kılavuzu

  Kullanım Kılavuzu Güvenlik Talimatları Bu ürünü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz. Üniteyi güvenle ve doğru biçimde kullanmak için bu belgeyi dikkatle okuyun. Bilinen sorunları hızlı bir biçimde çözmek için bu bilgileri elinizin altında tutun. Kafanızda net olmayan bir nokta varsa, satıcınıza veya projektörle birlikte verilen "Kullanım Kılavuzu"ndaki en yakın adrese başvurun.

 • Page 68

  Dikkat • Bu ünite yalnızca Epson projektörleriyle kullanılmalıdır. Bilgisayar gibi başka bir aygıta takıldığında, bilgisayarın arızalanmasına, hasar görmesine ya da bozulmasına yol açabilir. • Bu üniteyi parçalamayın veya yeniden modellemeyin. Bu durum yanıklara neden olabilir. • Bu ünite yalnızca iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 • Page 69

  Telsiz Telgraf Kanunu Düzenlemeleri Aşağıdaki fiiller Telsiz Telgraf Kanunu ile yasaklanmıştır. • Değişiklik yapma ve parçalama (anten dahil) • Uygunluk etiketinin sökülmesi Uluslararası Seyahat Önlemleri Kablosuz aygıtlar, kullanılması amaçlanan ülkenin kanal ve frekans sınırlarına uygun şekilde tasarlanır. Bu ünitede satıldığı ülkenin teknik özellikleri esas alınmıştır.

 • Page 71

  Правила техники безопасности Руководство по эксплуатации Благодарим за приобретение этого изделия. Внимательно прочтите этот документ для безопасной и правильной эксплуатации изделия. Чтобы иметь возможность быстро разобраться в любых непонятных моментах, держите данное руководство в доступном месте. Если вам что-либо непонятно, обратитесь к своему продавцу или по ближайшему...

 • Page 72

  Предостережение • Данное изделие должно применяться только для проекторов Epson. При установке в другое устройство (например, в компьютер) возможны сбои, повреждение или неправильное функционирование компьютера. • Не разбирайте и не переделывайте этот модуль. Такие действия могут привести к ожогам. •...

 • Page 73

  Положения закона о беспроводной телеграфной связи Следующие действия запрещены Законом о беспроводной телеграфной связи. • Модифицирование и разборка (в том числе антенны) • Удаление маркировки о соответствии Меры предосторожности при международных поездках Беспроводные устройства разрабатываются в соответствии с ограничениями на канал и частоту страны, для эксплуатации в которой они предназначены.

 • Page 74

  Установка модуля Информацию об установке модуля см. в буклете «Установка модуля беспроводной локальной сети» или в «Руководстве по эксплуатации» проектора. Подключение к сети Информацию о подключении проектора к беспроводной сети см. в «Руководстве по эксплуатации EasyMP Network Projection», поставляемом вместе с проектором. Индикатор...

 • Page 75: Guia De L'usuari

  Instruccions de seguretat Guia de l'usuari Moltes gràcies per adquirir aquest producte. Llegiu aquest document amb atenció per utilitzar la unitat de manera segura i correcta. Manteniu aquesta informació a mà, ja que us permetrà solucionar ràpidament qualsevol problema. Si hi ha cap punt que no estigui clar, contacteu el vostre distribuïdor local o l'adreça més propera de la "Guia de l'usuari"...

 • Page 76

  Precaució • Aquesta unitat només es pot fer servir amb els projectors Epson. Si s'instal·la en un altre dispositiu, com ara un ordinador, pot ser que l'ordinador no funcioni o que tingui alguna avaria. • No desmunteu ni modifiqueu aquesta unitat.

 • Page 77

  Regulacions de la Llei de Telegrafia Sense Fils Aquestes accions estan prohibides per la Llei de Telegrafia Sense Fils. • Modificar i desmuntar (incloent l'antena) • Retirar l'etiqueta de conformitat Precaucions en viatges internacionals Els dispositius sense fils estan dissenyats per complir amb els límits de canals i freqüència del país on està...

 • Page 78

  Instal·lació d'aquesta unitat Per instal·lar aquesta unitat, consulteu el full d'"Instal·lació de la unitat LAN sense fils" o la "Guia de l'usuari" del projector. Connexió a una xarxa Per connectar el projector a una xarxa amb la LAN sense fils, consulteu la "Guia de funcionament de l'EasyMP Network Projection"...

 • Page 79: Priročnik Za Uporabnika

  Priročnik za uporabnika Varnostna opozorila Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Pozorno preberite ta priročnik za pravilno in varno uporabo te enote. Informacije shranite blizu, da boste lahko hitro in preprosto poiskali potrebne neznane točke. Če so katere točke nejasne, se obrnite na lokalnega prodajalca ali na najbližji naslov, naveden v priročniku za uporabo, ki je priložen projektorju.

 • Page 80

  Previdno • Ta enota je namenjena izključno projektorjem Epson. Nameščena na drugo napravo, npr. računalnik, lahko povzroči okvaro računalnika, materialno škodo ali nepravilno delovanje. • Razstavljanje in predelava sta prepovedana. Posledice takega početja so lahko opekline. • Ta enota je samo za notranjo uporabo.

 • Page 81

  Določbe Zakona o brezžični telegrafiji Zakon o brezžični telegrafiji prepoveduje naslednja dejanja. • Predelavo in razstavljanje (vključno z anteno) • Odstranitev nalepke o skladnosti Previdnostni ukrepi za mednarodna potovanja Brezžične naprave so zasnovane tako, da upoštevajo kanale in frekvenčne omejitve države, v kateri se uporabljajo. Ta enota je nastavljena po specifikacijah države nakupa.

 • Page 82

  Namestitev enote Za namestitev enote glejte list »Nameščanje brezžične enote LAN« ali projektorjev »Priročnik za uporabnika«. Vzpostavljanje povezave z omrežjem Za vzpostavitev povezave med projektorjem in omrežjem z uporabo brezžične povezave LAN glejte »Navodila za uporabo EasyMP Network Projection« priložena projektorju. Branje brezžičnega LAN indikatorja Odvisno od vašega projektorja, se lahko pojavijo razlike med ilustracijami in vašim...

 • Page 83

  安全使用须知 非常感谢您购买本产品。请认真阅读本文档,以便正确、安全地使用本 组件。为了让您能够快速解决任何未知的问题,请把本文档放在容易取 阅的地方。 如果您有何疑问,请联系当地经销商或投影机随附的“使用说明书”中 提供的临近地址。 文件内和产品上都使用了符号,指出可能对用户或他人造成的伤害以及 财产受损的风险,以便您能够安全、正确地使用本产品。指示及其含义 如下。请确保在阅读说明书之前正确理解这些指示。 此符号指示一些信息, 若忽视这些信息, 则可能 警告 由于错误操作而导致死亡或人身伤害。 此符号指示一些信息, 若忽视这些信息, 则可能 小心 由于错误操作而导致人身伤害或物品损坏。 警告 • 可能会对心脏起搏器造成电磁干扰并引起故障。 使用本组件前, 请确认附近是否有使用心脏起搏器的人。 • 可能会对敏感医疗设备造成电磁干扰并引起故障。 使用本组件前, 请确认附近是否有敏感医疗设备。 • 有些国家可能会限制在飞机上使用本组件。 使用本组件前, 请确认飞机上是否限制使用。...

 • Page 84

  小心 • 只应将本组件用于 Epson 投影机。 如果安装于其他设备, 例如计算机, 就可能造成计算机出错、 损坏或 故障。 • 请勿拆卸或改装本组件。 否则可能造成灼伤。 • 本组件仅限于室内使用。 • 为了达到射频辐射标准的要求, 组件天线必须时刻与人保持 20 cm 以上的距离。 注意事项 操作和存放注意事项 • 请勿存放在高温高湿的地方。特别值得注意的是,如果将本组件放在 车窗紧闭的汽车内或者温度很高的地方(例如直射阳光中)很长时 间,就会使它损坏或变形。 • 请勿弄湿本组件。否则可能造成故障。 • 不要在微波炉附近使用。无线通信可能会被微波炉产生的电磁干扰中 断。 • 请勿使组件掉落、遭受撞击,或在组件上面放置重物。 频率注意事项 本组件的频率波段为 2.4 GHz。此频率范围与工业、科学和医疗设备的 频带宽度相同,如微波炉和用在工厂生产线的移动设备识别 (RF-ID) 系...

 • Page 85

  无线电讯法法规 无线电讯法禁止以下行为。 • 修改和拆卸(包括天线) • 揭除符合标准的标签 国际旅行注意事项 无线设备的设计遵照购买国家的信道和频率限制。本组件遵照销售国家 的规格。如果在销售国家之外使用本组件,请联系当地经销商了解详细 信息。 使用无线 LAN 时的安全注意事项 (有关客户权利(维护隐私)的重要信息) 使用无线 LAN 替代 LAN 电缆的优点是:由于使用无线电信号交换信 息,因此只要设备在无线电信号的范围内,就可以方便地连接到网络 上。这种技术的缺点在于,在一定范围内,电磁信号可以穿过障碍物 (如墙壁),因此如果在某种程度上未能执行安全对策,可能会发生以 下类似问题。 • 通信数据会被截取 第三方可能会在未经授权的情况下接收无线传输,并可能从这些传输 中获取个人信息(如 ID、密码或信用卡号)或截取个人电子邮件的内 容。 • 对网络的未授权访问 第三方可能会在未经许可的情况下访问个人或公司内部网络并实施以 下任意活动。 - 获取个人数据或其他秘密信息(信息泄漏) - 假装其他用户并发送不当数据(假冒) - 重写被截取数据的内容并重新发送(伪造) - 带入可能导致数据丢失或系统崩溃的计算机病毒(损坏) 起初,因无线...

 • Page 86

  安装本组件 安装组件前,请参阅“安装无线 LAN 单元”说明或投影机的“使用说明 书”。 连接网络 使用无线 LAN 连接网络前,请参阅投影机随附的“EasyMP Network Projection 操作指南”。 读懂无线 LAN 指示灯 根据您使用的投影机,图示内容可能与实 际投影机有所差异。有关详细信息,请参 阅投影机随附的“使用说明书”。 : 闪烁 :点亮 :熄灭 状态 无线 LAN 指示灯 本组件未安装在投影机上。或者投影机配置 菜单上的无线 LAN 电源设定为关。 本组件安装在投影机上并正在工作。 绿色 本组件已连接到网络。 绿色(快速闪烁) 支持产品: 本组件可连接到符合 IEEE 802.11b、802.11g 和 802.11n* 的以下产 品。...

 • Page 87

  安全使用須知 感謝您購買本產品。請詳細閱讀本文件,以安全且正確使用本組件。為 了讓您迅速解決任何不明問題,請隨時備妥本資訊。 如果您有何疑問,請洽詢當地經銷商,或聯絡投影機隨附〝使用說明 書〞所列最鄰近的地址。 文件中和產品上都會標示符號,向用戶或其他人指出可能發生的傷害及 造成財產損失的風險,以便您安全且正確使用產品。使用須知及其意義 說明如下。務必先正確了解使用須知,再閱讀說明書。 警告 若不理會此符號 , 可能導致處理不當 , 造成傷亡 。 若不理會此符號 , 可能導致處理不當 , 造成人身 小心 傷害或財產受損 。 警告 • 可能對起搏器產生電磁干擾及造成功能失常 。 使用本組件前 , 請確認鄰近是否有使用起搏器的人 。 • 可能對敏感的醫療設備產生電磁干擾及造成功能失常 。 使用本組件前 , 請確認鄰近是否有敏感的醫療設備 。 • 在某些國家可能禁止在飛機上使用此產品 。 使用本組件前...

 • Page 88

  小心 • 本組件僅適用於 Epson 投影機 。 若安裝在其他裝置 , 例如電腦 , 可能會造成電腦失效 、 損壞或功能異 常 。 • 請勿拆解或改裝本組件 。 這可能會引發火災 。 • 本組件僅適用於室內使用 。 • 為了達到射頻輻射標準的要求 , 本組件天線必須時刻與人保持 20 cm 以上的距離 。 注意事項 處理和存放注意事項 • 請勿存放在高溫或高濕度的地點。如果長時間放置在車窗緊閉的汽車 內,或放置在經常高溫的地點,例如陽光直射處,特別容易損壞或變 形。 • 請勿造成本組件潮濕。這可能會引起故障產生。 •...

 • Page 90: 監看無線 Lan 指示燈

  安裝本組件 安裝組件前,請參閱〝安裝無線 LAN 組件〞說明或投影機隨附的〝使用 說明書〞。 連接至網路 使用無線 LAN 連接網路前,請參閱投影機隨附的〝EasyMP Network Projection 操作說明書〞。 監看無線 LAN 指示燈 根據您使用的投影機,圖示內容與實際使 用的投影機可能會有所差異。如需詳細資 訊,請參閱投影機隨附的〝使用說明 書〞。 :閃爍 :亮起 :熄滅 狀態 無線 LAN 指示燈 本組件未安裝在投影機。或投影機配置選 單的無線 LAN 電源設定為關閉。 本組件安裝在投影機上並正在工作。 綠色 本組件已連接至網路。 綠色 ( 快速閃爍 ) 支援產品: 本組件可連接至以下符合 IEEE 802.11b, 802.11g 及 802.11n* 的產 品。...

 • Page 91: Specifications

  Can use all bands, and can avoid "licensed" and Frequency "unlicensed" bands. Change Product Information Tükiye’deki kullanıcılar için EEE Yönetmeliğine Uygundur. For users in Turkey: In Conformity with the Turkish EEE Regulation. © SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

 • Page 93

  Printed in China XX.XX-.XX(XXX)

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: