Hitachi FL-K01 User Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Procedimento de instalação da lente
Protector contra o pó
3X[H R SURWHFWRU FRQWUD R
pó para remover o protector.
$ODYDQFD GH EORTXHLR GD OHQWH
0RYD D DODYDQFD GH EORTXHLR GD
lente para cima.
$EDL[H D DODYDQFD GH EORTXHLR
GD OHQWH DWp TXH D DODYDQFD GH
EORTXHLR GD OHQWH VH HQFDL[H QD
SRVLomR GH EORTXHLR 
Aviso
3DUD SUHYHQLU TXH D OHQWH FDLD GHSRLV GH LQVWDODU D OHQWH YHUL¿TXH VH D PHV
PD HVWi ¿UPHPHQWH PRQWDGD H VH QmR VH PRYH 6H R SURGXWR FDLU RX WRPEDU
LVVR SRGH UHVXOWDU HP IHULPHQWRV RX GDQRV QR SURMHFWRU H QRV GLVSRVLWLYRV DGMD
centes.
Precaução
,QVWDODU D OHQWH QR SURMHFWRU FRP D WDPSD GD OHQWH FRORFDGD SRGH SURYRFDU XP
PDX IXQFLRQDPHQWR
(YLWH EDWHU D VXSHUItFLH GD OHQWH QR SURMHFWRU DR LQVWDODU D OHQWH SRLV LVVR SRGH
SURYRFDU XP PDX IXQFLRQDPHQWR
1mR WRTXH QR FRQHFWRU GD OHQWH QHP R VXMHLWH D LPSDFWRV SRLV LVVR SRGH SUR
YRFDU XP PDX IXQFLRQDPHQWR
Tampa da lente
de lente.
Nota
Guarde o protector contra o pó
SDUD XVR IXWXUR
5
Retire as tampas
,QVWDOH D OHQWH

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ml-k04Fl-k02Ul-k06Ll-k05Sl-k03x

Table of Contents