Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Avståndsmätare laser
Laser måler
Avstandsmåler digital
Laser etäisyysmittari
Digital Laser Meter
UG 50Y
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi ug 50y

 • Page 1 Avståndsmätare laser Laser måler Avstandsmåler digital Laser etäisyysmittari Digital Laser Meter UG 50Y Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 & °...
 • Page 3 ∞ ¢ £ ¡ ™ § ª ¶ fl ∞ · ‹ ‡ ⁄ ¢ • ¡ º ™ £ › ¤ fi §...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler VARNING ADVARSEL ADVARSEL Nedan visas de symboler som används Det følgende viser symboler, som Følgende symboler brukes for för maskinen. Se till att du förstår vad de anvendes for maskinen. Vær sikker på, maskinen. Sørg for å forstå betydningen betyder innan verktyget används.
 • Page 5 Symbolit Symbols VAROITUS WARNING Seuraavassa on näytetty koneessa The following show symbols used käytetyt symbolit. Varmista, että for the machine. Be sure that you ymmärrät niiden merkityksen ennen kuin understand their meaning before use. aloitat koneen käytön. Lue kaikki turvallisuutta koskevat Read all safety warnings and all varoitukset ja kaikki ohjeet.
 • Page 6 Svenska d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska verktyget. ELEKTRISKA VERKTYG Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. VARNING Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Page 7 Svenska e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på fötterna och e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med avseende håll balansen. på felaktig inriktning eller om rörliga delar kärvar, om På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska verktyget i delar har spruckit samt alla andra tillstånd som kan oväntade situationer.
 • Page 8 Om lasern är för kraftig eller för svag skicka instrumentet för Sluta omedelbart att använda instrumentet och kontakta reparation. återförsäljaren där du köpte det eller närmaste Hitachi Koki 3. Titta inte rakt in i laserstrålen. servicecenter för elektriska verktyg. Du kan skada dina ögon om du tittar rakt in i laserstrålen.
 • Page 9 ○ Se till att kontrollera precisionen före och efter användning. Vidare, kontrollera precisionen efter att instrumentet har utsatts för stöt efter att ha vält eller tappats. Hitachi Koki påtar sig inget ansvar för skador som uppstår från fel på grund av brist i utförande av kontroll av precisionen.
 • Page 10 Svenska Laseröppning Enhetsindikator Stativ Mottagarlins Avståndsmätare laser Bubbla Mätknapp sida Hål Area Vattenpass 9 V alkaliskt batteri Längd ¡ Manöverpanel Hake Mål för längd ™ Display Batterilucka Instrument (placerat på längden) £ Mätknapp Anslutningskontakt Bredd ¢ Lägesväljarknapp (Volym) Avståndsindikator Mål för bredd ∞...
 • Page 11 Svenska TEKNISKA DATA Strömkälla 9 V alkaliskt batteri (1) Mätlägen Avstånd, kontinuerligt, area, volym, sida Mätområde * 0,5 m till 50 m Enhet Fot, tum och meter Laser: Synligt ljus halvledarlaser 650 nm Laser Eff ekt: 1 mW eller mindre (Klass II * Mätprecision (upprepad) * ±1,5 mm Mättid *...
 • Page 12 Svenska STANDARDTILLBEHÖR HUR MAN ANVÄNDER AVSTÅNDSMÄTARE LASER ○ Mjukt fodral ..................1 ○ 9 V alkaliskt batteri ................1 Drift ○ Rem ....................1 VARNING ○ Etikett ....................1 Titta aldrig direkt in i laserstrålen eller peka laserstrålen mot Standardtillbehör kan ändras utan förvarning. någon.
 • Page 13 Svenska Exempel på mätning med olika referenspunkter Mätavstånd (Bild 2, 6) 1 Mätning med främre referenspunk (Bild 7) 1 Välj avståndsläge. (Se “Val av mätläge”) Placera framändan (referenspunkt) på instrumentet mot mätytan. 2 Tryck på mätknappen och rikta laserstrålen mot målet. Status 2 Mätning med bakre referenspunk (Bild 8) indikeras på...
 • Page 14 Svenska 3 Mät bredden. Display Innehåll ○ Tryck på mätknappen och rikta lasern mot breddmålet. ○ Tryck på mätknappen igen för att avsluta mätningen. Ett pipljud Före ----- m ljuder och breddmätningen och beräknad area indikeras på ----- m displayen. Efter mätning av 3,083 m →Längdmätning...
 • Page 15 Svenska Lägga till (Bild 2, 3) Display Innehåll En ny mätning kan läggas till en tidigare mätning som redan har lagrats i minnet. Före mätning ----- m Tryck på plus-knappen när en mätning visas. Beräknat resultat och ----- m jämte det ett [+] blinkar 3 gånger på översta raden på displayen. Efter mätning av 1,862 m →Sida A mätning...
 • Page 16 Svenska Mätprecisionen kan variera beroende på laserstrålen som refl ekteras ○ Undvik att förvara instrument som inte används och tillbehör på från målytan och omgivningens ljushet. Mät målytan under följande följande platser. Förvara på en säker och torr plats. förhållande. OBSERVERA ○...
 • Page 17 Denna produkt är ett precisionsinstrument. Om det inte fungerar som det ska, försök inte att reparera det själv. Kontakta en återförsäljare. OBSERVERA Med hänsyn av HITACHI:s kontinuerliga program med forskning och utveckling kan specifi kationerna komma att ändras utan förvarning.
 • Page 18 Dansk Hvis der trænger vand ind i det elektriske værktøj, øges risikoen GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR for elektrisk stød. ELEKTRISK VÆRKTØJ d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afbryde værktøjet. ADVARSEL Undgå, at ledningen kommer i kontakt med varmekilder, Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 19 Dansk d) Afmonter alle justernøgler eller skruenøgler, før det Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere. elektriske værktøj startes. e) Vedligehold det elektriske værktøj. Kontrollér for En skruenøgle eller en anden type nøgle, der sidder fast på bevægelige dele, der er monteret forkert eller sidder en af det elektriske værktøjs roterende dele, kan medføre fast, defekte dele eller andre forhold, der kan påvirke det personskade.
 • Page 20 Stop straks brugen af instrumentet og kontakt den forhandler hvor Hvis laseren er for kraftig eller for svag, skal instrumentet sendes til det blev købt eller nærmeste Hitachi Koki-servicecenter for el- reparation. værktøj. 3. Se ikke direkte ind i laserstrålen.
 • Page 21 ○ Sørg for, at kontrollere nøjagtigheden før og efter brug. Kontroller endvidere nøjagtigheden hvis instrumentet har være udsat for stød på grund af, at det er væltet eller blevet tabt. Hitachi Koki påtager sig intet ansvar for skader fra fejl opstået pga. manglende udførsel af nøjagtighedskontrollen.
 • Page 22 Dansk Laseråbning Indikator for enhed Trefod Modtagerlinse Laser måler Luftboble Knap til sidemåling Areal Libelle 9 V alkalisk batteri Længde ¡ Betjeningspanel Låsemekanisme Mål i længderetning ™ Display Batteridæksel Instrument (placeret i Måleknap £ længderetning) Tilslutningsterminal Tilstandsvælgerknap (Rumfang) Bredde ¢ Afstandsindikator Plusknap Mål i bredderetning...
 • Page 23 Dansk SPECIFIKATIONER Strømkilde 9 V alkalisk batteri (1) Målemetoder Afstand, kontinuerlig, areal, rumfang, side Målerækkevidde * 0,5 m til 50 m Enheder Fod, tommer og meter Laser: Halvlederlaser 650 nm med synligt lys Laser Udgang: 1 mW eller mindre (Klasse II * Målenøjagtighed (gentaget) * ±...
 • Page 24 Dansk STANDARDTILBEHØR SÅDAN BRUGES EN LASER MÅLER ○ Blødt etui ..................1 Betjening ○ 9 V alkalisk batteri ................1 ADVARSEL ○ Rem ....................1 Se aldrig direkte ind i laserstrålen eller peg med strålen mod andre ○ Mærkat .....................1 personer. Standardtilbehøret kan muligvis blive ændret uden forudgående Hvis du får lyset i øjnene, kan det skade dine øjne.
 • Page 25 Dansk Eksempler på måling med forskellige referencepunkter ○ Længden på tiden fra instrumentet tændes, til det er klar til at måle, 1 Måling med fronten som referencepunkt (Fig. 7) kan variere afhængigt anvendelsesmiljøet. Placer instrumentets front (referencepunkt) mod måleoverfl aden. ○...
 • Page 26 Dansk ○ Tryk på måleknappen igen for at afslutte målingen. Der Display Indhold lyder en bip-lyd, og målingen af længden vises på displayet. Laserstrålen slukker ikke på dette tidspunkt. Inden ----- m 3 Mål bredden. ----- m ○ Tryk på måleknappen og ret laserstrålen mod målets bredde. Efter måling af 3,083 m →Længdemåling...
 • Page 27 Dansk Addering (Fig. 2, 3) Display Indhold Der kan adderes en ny måling til den forrige måling, der allerede er gemt i hukommelsen. Inden måling ----- m Tryk på plusknappen når der vises en måling. Der beregnede resultat ----- m og [+] ved siden af blinker 3 gange i den øverste række i displayet.
 • Page 28 Dansk Målenøjagtigheden kan variere afhængigt af, hvordan laserstrålen ○ Hvis instrumentet ikke bruges i længere tid, skal batteriet tages refl ekteres fra måloverfl aden eller den omgivende lysstyrke. Mål måloverfl aden under følgende forhold. ○ Opbevar ikke det ubenyttede instrument eller tilbehør på følgende ○...
 • Page 29 Dansk Bortskaff else af batteri Bortskaf ikke det brugte batteri sammen med husholdningsaff ald eller ved at smide det ind i ild eller vand. Bortskaf det på lovlig og miljøvenlig vis. REPARATIONER Dette produkt er et højpræcisionsinstrument. Hvis det ikke fungerer normalt, skal du ikke forsøge at reparere det selv.
 • Page 30 Norsk d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER eller trekke elektroverktøyet. Trekk ikke støpslet ut av FOR ELEKTROVERKTØY veggkontakten ved bruk av ledningen. Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter eller ADVARSEL bevegelige deler. Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. Dersom ledningen er skadd eller vridd kan det resultere i Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av utstyret elektrisk støt.
 • Page 31 Norsk e) Ikke strekk eller len deg for langt når du bruker verktøyet. f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Pass på at du står stødig og har god balanse til enhver Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe kanter/blader tid. vil redusere faren for at de låser seg, samtidig som de vil være Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede lettere å...
 • Page 32 Øynene dine kan skades hvis du ser direkte inn i laserstrålen. Stopp bruken øyeblikkelig, og kontakt forhandleren hvor du kjøpte 4. Unngå bruk av laseren i øyehøyde. instrumentet eller ditt nærmeste Hitachi Koki elektroverktøy Hvis laserstrålen treff er øynene dine direkte kan det føre til skade servicesenter.
 • Page 33 ○ Hitachi Koki har inget ansvar for skader som skjer som en følge Hitachi Koki har inget ansvar for skader (inkludert tap som følge av av at intrumentet brukes til andre arbeidsoppgaver enn nevnt i avbrudd i forretningsvirksomhet) som stammer fra bruken av dette bruksanvisningen.
 • Page 34 Norsk SPESIFIKASJONER Strømkilde 9 V alkalisk batteri (1) Målingstyper Avstand, kontinuerlig, grunnfl ate, volum, side Rekkevidde for måling * 0,5 m to 50 m Display enheter Fot, tommer og meter Laser: Synlig lys halvleder laser 650 nm Laser Output: 1 mW eller mindre (Klasse II * Målingspresisjon (gjentatt) * ±1,5 mm Målingstid *...
 • Page 35 Norsk STANDARD TILBEHØR HVORDAN BRUKE AVSTANDSMÅLER DIGITAL ○ Mykt etui ..................1 Bruk ○ 9 V alkalisk batteri ................1 ADVARSEL ○ Stropp ....................1 Ikke se direkte inn i laserstrålen eller rett den mot andre personer. ○ Merkelapp ..................1 Hvis lyset treff er øynene dine kan det skade dem. Standard tilbehør kan endres uten forvarsel.
 • Page 36 Norsk Eksempler av målinger ved bruk av ulike referansepunkter ○ Tiden det tar fra instrumentet er skrudd på til det er klart til å brukes 1 Måling ved bruk av fremre referansepunkt (Fig. 7) til måling kan avhenge av omgivelsene arbeidet utføres i. Plasser det fremre (referansepunktet) på...
 • Page 37 Norsk ○ Trykk inn måleknappen igjen for å avslutte målingen. Et signal Display Innhold lyder og lengderesultatet vises på displayet. Laseren slår seg Før ----- m ikke av. ----- m 3 Mål bredden. ○ Trykk inn måleknappen og rett laseren mot målet i Etter måling av 3,083 m →Lengde resultat...
 • Page 38 Norsk Den lagrede målingen slettes ikke når strømmen skrus av og indikeres Display Innhold på toppraden på displayet neste gang instrumentet skrus på. Før måling ----- m Addering (Fig. 2, 3) ----- m En ny måling kan legges til en tidligere måling som allerede er lagret i minnet.
 • Page 39 Norsk Gjentatt sjekking av presisjonen LAGRING 1 Still opp instrumentet og mål en avstand på omtrent 1 m til 5 m ti ganger. ○ Etter bruk, sørg for at instrumentet slås av og at det lagres i det 2 Presisjonen er normal hvis variasjoner i målingene er innen 3 mm. medfølgende etuiet.
 • Page 40 Norsk Destruksjon av batteriet Ikke kast brukte batterier sammen med husholdningsavfall eller brenn det eller kast det i vannet. Destruer batteriet på lovlig vis og på en miljøvennlig måte. REPERASJONER Dette er et høypresisjons instrument. Hvis det ikke fungerer som vanlig, skal du ikke forsøke å...
 • Page 41 Suomi c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA Sähköiskun vaara lisääntyy, jos sähkötyökaluun pääsee vettä. KOSKEVAT VAROITUKSET d) Älä käytä johtoa väärin. Älä kanna tai vedä sähkötyökalua tai irrota pistoketta vetämällä johdosta. VAROITUS Pidä johto erillään kuumuudesta, öljystä, terävistä Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
 • Page 42 Suomi Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty avain voi aiheuttaa Jos sähkötyökalu vahingoittuu, korjauta se ennen henkilövahingon. käyttämistä. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Puutteellisesti huolletut sähkötyökalut ovat aiheuttaneet useita Tällöin sähkötyökalua voi hallita oikein odottamattomissa onnettomuuksia. tilanteissa. f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. f) Käytä...
 • Page 43 Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään, suurennuslasin läpi saattaa vahingoittaa silmiä. jolta olet ostanut laitteen, tai lähimpään Hitachi Kokin 2. Jos tuntuu siltä, ettei laite toimi normaalisti, älä missään sähkötyökalujen huoltokeskukseen. olosuhteissa käytä sitä. 6. Älä altista laitetta voimakkaalle iskulle pudottamalla tai kaatamalla Jos laser on liian voimakas tai liian heikko, lähetä...
 • Page 44 ○ Noudata kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusvaroituksia ja tarkastuksen suorittamatta jättämisestä syntyvästä virheestä. ohjeita, kun käytät laitetta. ○ Hitachi Koki ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Hitachi Koki ei vastaa vahingoista (mukaan lukien liiketoiminnan laser etäisyysmittaria on käytetty muuhun kuin sen suunniteltuun kesketymisestä...
 • Page 45 Suomi OMINAISUUDET Virtalähde 9 V alkaliparisto (1) Mittaustilat Etäisyys, jatkuva, pinta-ala, tilavuus, sivu Mittausalue * 0,5 m - 50 m Näyttöyksikkö Jalka, tuuma ja metri Laser: Näkyvä valo puolijohde laser 650 nm Laser Lähtö: 1mW tai vähemmän (Luokka II * Mittaustarkkuus (toistettu) * ±1,5 mm Mittausaika *...
 • Page 46 Suomi PERUSVARUSTEET LASER ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ ○ Suojakotelo ..................1 Toiminta ○ 9 V alkaliparisto ................1 VAROITUS ○ Hihna ....................1 Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen tai osoita säteellä ○ Merkkilappu ..................1 ketään. Perusvarusteita voidaan muuttaa ilmoituksetta. Jos laservaloa pääsee silmiin, se saattaa vahingoittaa niiitä. 1.
 • Page 47 Suomi Esimerkkejä mittaamisesta käyttämällä eri kiintokohtia ○ Ajan pituus siitä, kun virta käännetään päälle, siihen, kunnes laite on 1 Mittaus käyttämällä etukiintokohtaa (Kuva 7) valmis mittaamaan, saattaa vaihdella riippuen käyttöympäristöstä. Aseta laitteen etuosa (kiintokohta) mitattavaa pintaa vasten. ○ Jos tapahtuu virhe mitattaessa, korjaa sen syy, ennen kuin jatkat 2 Mittaus käyttämällä...
 • Page 48 Suomi Pinta-alan mittaus (Kuva 11) Näyttö Sisältö Jos mittaat pituuden ja leveyden, pinta-ala lasketaan automaattisesti. Ennen ----- m 1 Valitse pinta-ala-tila. (Katso “Mittaustilan valinta”) ----- m 2 Mittaa pituus. ○ Paina mittauspainiketta ja kohdista laser kohdepituuteen. Pituuden 3,083 m →Mitattu pituus ○...
 • Page 49 Suomi Yhteenlaskeminen (Kuvat 2, 3) Näyttö Sisältö Uusi mittaustulos voidaan lisätä edelliseen jo muistiin tallennettuun Ennen mittausta ----- m mittaustulokseen. ----- m Paina lisää-painiketta, kun mittaustulos näkyy. Laskettu tulos ja sen vieressä oleva [+] vilkkuvat 3 kertaa näytön ylärivissä. Sivun A mittauksen 1,862 m →Mitattu sivu A Eri yksiköillä...
 • Page 50 Suomi Toistettavien mittausten tarkkuuden tarkastus SÄILYTYS 1 Kiinnitä laite paikalle ja mittaa noin 1-5 m:n etäisyys kymmenen kertaa. ○ Käytön jälkeen muista sammuttaa virta ja säilyttää laitetta mukana 2 Tarkkuus on normaali, jos mittausten vaihtelu on enintään 3 mm. tulleessa kotelossa. Mittaustarkkuus saattaa vaihdella riippuen kohteen pinnasta ○...
 • Page 51 Hävitä se laissa määrätyllä ja ympäristöystävällisellä tavalla. KORJAUKSET Tämä tuote on hienomekaaninen tarkkuuslaite. Jos se ei toimi normaalisti, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. HUON Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta.
 • Page 52 English Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric WARNING shock. Read all safety warnings and all instructions. e) When operating a power tool outdoors, use an extension Failure to follow the warnings and instructions may result in electric cord suitable for outdoor use.
 • Page 53 English f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in Keep your hair, clothing and gloves away from moving accordance with these instructions, taking into account parts. the working conditions and the work to be performed. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving Use of the power tool for operations diff...
 • Page 54 Stop using the instrument immediately and contact the dealer If the laser is too powerful or too weak, send the instrument for where it was purchased or your nearest Hitachi Koki power tool repair. service centre. 3. Do not look directly into the laser beam.
 • Page 55 English ○ Be sure to check the accuracy before and after use. Similarly, ○ Hitachi Koki assumes no responsibility for damages arising from check the accuracy after the instrument has been subjected to use of the laser meter other than for the intended purpose.
 • Page 56: Specifications

  English SPECIFICATIONS Power source 9 V alkaline battery (1) Measuring modes Distance, continuous, area, volume, side Measurable range * 0.5 m to 50 m Display unit Feet, inches and meters Laser: Visible light semiconductor laser 650 nm Laser Output: 1 mW or less (Class II * Measuring accuracy (repeated) * ±1.5 mm Measuring time *...
 • Page 57 English STANDARD ACCESSORIES HOW TO USE THE DIGITAL LASER METER ○ Soft case ..................1 Operation ○ 9 V alkaline battery ................1 WARNING ○ Strap ....................1 Never look directly into the laser beam or point the beam at ○ Label ....................1 anyone.
 • Page 58 English Examples of measuring using diff erent reference points ○ The length of time after the power is turned on until the instrument is 1 Measuring using front reference point (Fig. 7) ready to measure may vary depending on the usage environment. Place the front (reference point) of the instrument against the ○...
 • Page 59 English Measuring area (Fig. 11) ○ Press the measure button again to fi nish measuring. A beep If you measure the length and the width, the area is automatically sounds and the height measurement and calculated volume calculated. are indicated on the display. 1 Select area mode.
 • Page 60 English Adding (Fig. 2, 3) Display Content A new measurement can be added to a previous measurement already Before measuring ----- m stored in the memory. ----- m Press the add button when a measurement is displayed. The calculated result and [+] next to it blink 3 times in the top row on the display. After measuring 1.862 m →Side A measurement...
 • Page 61 English ○ If the instrument is not to be used for a long period, remove the 2 Accuracy is normal if the variation in the measurements is within battery. 3 mm. ○ Avoid storing the unused instrument or accessories in the following Measuring accuracy may vary depending on the characteristics of places.
 • Page 62 This product is a high-precision instrument. If it does not operate normally, do not attempt to repair it yourself. Contact the dealer. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifi cations herein are subject to change without prior notice.
 • Page 63 ITEM PART NAME Q’TY MAIN BODY (UG50Y) BATTERY COVER CAUTION PLATE NAME PLATE SOFT CASE STRAP 9V ALKALI BATTETRY...
 • Page 67 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 68 EF-direktiver 2004/108/EF . accordance with Council Directives 2004/108/EC . Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is autoriseret til at kompilere den tekniske fi l.