Makita BHX2501 Instruction Manual

Makita BHX2501 Instruction Manual

Petrol blower
Hide thumbs Also See for BHX2501:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3
PETROL BLOWER
BENSINDRIVEN LÖVBLÅS
BENSINDREVET BLÅSEMASKIN
BENSIINIKÄYTTÖINEN PUHALLIN
BHX2501
INSTRUCTION MANUAL
(P2~P18)
BRUKSANVISNING
(S19~S35)
BRUKSANVISNING
(S36~S52)
KÄYTTÖOHJE
(S53~S69)
Important:
Read this instruction manual carefully before putting the Blower into operation and
strictly observe the safety regulations! Preserve instruction manual carefully!
Viktigt:
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lövblåsmaskinen och följ alltid
säkerhetsföreskrifterna! Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk!
Viktig:
Les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å bruke blåsemaskinen, og
pass nøye på å overholde sikkerhetsanvisningene! Oppbevar denne bruksanvis-
ningen omhyggelig!
Tärkeää:
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen puhaltimen käyttöä ja noudata tur-
vamääräyksiä tarkasti! Säilytä käyttöohje huolellisesti!
English / Svenska / Norsk / Suomi
PAGE 2 and after page 73:
Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti
keeles /
Русский

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BHX2501

 • Page 1 Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti keeles / PETROL BLOWER Русский BENSINDRIVEN LÖVBLÅS BENSINDREVET BLÅSEMASKIN BENSIINIKÄYTTÖINEN PUHALLIN BHX2501 Important: INSTRUCTION MANUAL Read this instruction manual carefully before putting the Blower into operation and (P2~P18) strictly observe the safety regulations! Preserve instruction manual carefully! Viktigt: BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lövblåsmaskinen och följ alltid...
 • Page 2 Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti keeles / Русский PŪTĒJS AR BENZĪNA MOTORU BENZININIS PŪTIKLIS MOOTORPUHUR БЕНЗИНОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА BHX2501 Svarīgi! Lietošanas rokasgrāmata Pirms pūtēja ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un stingri (P2–P18) ievērojiet drošības noteikumus! Rūpīgi glabājiet lietošanas rokasgrāmatu!
 • Page 3: Table Of Contents

  Thank you very much for selecting the Makita blower. We are pleased Table of contents to be able to offer you the Makita blower which is the result of a long Page development programme and many years of knowledge and experi- SYMBOLS....................
 • Page 4: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS General Instructions • To ensure correct and safe operation, the user must read, understand and follow this instruction manual to assure familiarity with the handling of the blower (1). Users insufficiently informed will risk danger to them- selves as well as others due to improper handling. •...
 • Page 5: Refuelling

  Start the Blower only in accordance with the instructions. Do not use any other methods for starting the engine (6) ! • Use the blower and the tools supplied only for applications specified. • Start the blower engine only after the entire tool has been assembled. Operation of the tool is permitted only after all the appropriate accesso- ries are attached.
 • Page 6: Maintenance Instructions

  Use only genuine spare parts and accessories supplied by Makita. Use of non-approved accessories and tools means increased risk of accidents and injuries. Makita will not accept any liability for accidents or damage caused by the use of any non-approved attachment or accesso- ries.
 • Page 7: Ec Declaration Of Conformity

  PA eq ISO22868 Uncertainty K dB(A) dB(A) 104.4 Sound power level average to WA eq ISO22868 Uncertainty K dB(A) Notes: 1. Use the oil and spark plug specified by Makita. 2. This specification is subject to change without prior notice.
 • Page 8: Designation Of Parts

  DESIGNATION OF PARTS Vacuum set (Optional) DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS 1. Stop switch 8. Fuel Tank 15. Plug Cover 22. Vacuum Pipe 2. Main Handle 9. Fuel Tank Cap 16. Spark Plug 23.
 • Page 9: Assembly Instructions

  ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAUTION : Before performing any work on the blower, always stop the engine and pull the spark plug connectors off the spark plug. Always wear protective gloves! CAUTION : Start the blower only after having assembled it com- pletely.
 • Page 10: Before Start Of Operation

  BEFORE START OF OPERATION 1. Inspection and Refill of Engine Oil (1) Perform the following procedure when the engine is cool. Assure engine is on a flat horizontal surface as shown in Figure 1. • Inspection: Remove the oil cap. Wipe clean the oil level indicator. Reinstall the oil cap (Figure 2) and remove. Confirm if the oil is between the lower or upper limit of the oil indicator.
 • Page 11 2. Fuel supply WARNING • When refuelling the unit, be sure to observe the following instructions to prevent ignition or fire: - Fuel supply must be made in a place free of fire. Never bring the fire (smoking, etc.) near the place of fuel supply. - Stop the engine and allow the engine to cool down before refuelling.
 • Page 12: Operation

  OPERATION 1. Starting WARNING • Never attempt engine start in a place where the fuel has been supplied. - If may cause ignition or fire. When starting the engine, keep a distance of at least 3 m. • Exhaust gas from the engine is toxic. Do not operate the engine in a poorly-ventilated place, such as in a tunnel, building, etc. - Operating the engine in the poorly-ventilated place may cause poisoning by exhaust gas.
 • Page 13: Adjustment Of Idling

  NOTE • The engine may be damaged if the choke lever is moved further beyond the “CLOSE” position. • If the engine fires and stops, return this lever to the “OPEN” position and pull the starter handle several times to start the engine again. •...
 • Page 14: Operation Method

  OPERATION METHOD 1. Blower operation • Hold the machine firmly during operation. • Direct the nozzle end toward the object to be dusted and pull the trig- ger lever. • Fully pull the trigger lever, hold down the throttle lock button and release finger from the trigger lever to lock the trigger lever at full throt- tle.
 • Page 15: Inspection And Maintenance

  INSPECTION AND MAINTENANCE DANGER • Before inspection and maintenance, stop the engine and allow it to cool. Remove the spark plug and plug cap. - If inspection or maintenance is attempted immediately after engine stop or with the plug cap left attached, the operator may suffer burn or an accident due to careless startup.
 • Page 16: Checking The Spark Plug

  2. Cleaning of air cleaner Plate Element (sponge) Air cleaner cover WARNING: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED Interval of Cleaning and Inspection: Daily (every 10 operating Breather Part hours) Element (1) Remove the air cleaner cover-fixing bolts. (felt) (2) Pull the cover lower side and detach the air cleaner cover. (3) Turn the choke lever to the full close side, and keep the carbu- retor off from dust or dirt.
 • Page 17: Storage

  4. Cleaning the fuel filter • Clogged fuel filter may cause difficulty of startup or failure of engine speed increase. • Check the fuel filter regularly as follows: (1) Remove the fuel tank cap, drain the fuel to empty the tank. Check the tank inside for any foreign materials.
 • Page 18: Fault Location

  Fault location Fault System Observation Cause Engine not starting or Ignition system Ignition spark O.K. Fault in fuel supply or compression system, mechanical with difficulty defect No ignition spark STOP-switch operated, wiring fault or short circuit, spark plug or connector defective, ignition module faulty Fuel supply Fuel tank filled Incorrect choke position, carburetor defective, fuel supply...
 • Page 19: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before making a request for repairs, check a trouble for yourself. If any abnormality is found, control your machine according to the description of this manual. Never tamper or dismount any part contrary to the description. For repairs, contact Authorized Service Agent or local dealership. State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy...
 • Page 20 Svenska Tack för ditt val av lövblåsmaskin från Makita. Vi är glada över att Innehållsförteckning kunna erbjuda dig denna lövblåsmaskin från Makita, som är ett resultat Sida av ett långt utvecklingsprogram och många års kunskap och SYMBOLER ..................19 erfarenhet.
 • Page 21: Säkerhetsanvisningar

  SÄKERHETSANVISNINGAR Allmänna anvisningar • För korrekt säker användning hantering lövblåsmaskinen måste användaren läsa, förstå och följa den här bruksanvisningen (1). Användare som inte är tillräckligt informerade riskerar att utsätta sig själva och andra personer för fara till följd av felaktig hantering. •...
 • Page 22 Starta alltid lövblåsmaskinen i enlighet med anvisningarna. Starta inte motorn på något annat sätt (6) ! • Använd endast lövblåsmaskinen och de medföljande verktygen för det de är avsedda för. • Starta inte lövblåsmaskinens motor förrän hela maskinen har monterats. Maskinen får endast användas efter att alla lämpliga tillbehör har monterats.
 • Page 23 Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Makita. Användning av icke-godkända tillbehör och verktyg ökar risken för olyckor och skador. Makita ansvarar inte för olyckor eller skada som uppstått på grund av användning av icke-godkända tillsatser eller tillbehör.
 • Page 24: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  PA eq förhållande till ISO22868 Osäkerhet K dB(A) dB(A) 104,4 Genomsnittlig ljudeffektnivå i WA eq förhållande till ISO22868 Osäkerhet K dB(A) Observera: 1. Använd endast olja och tändstift som angetts av Makita. 2. Denna specifikation kan ändras utan föregående meddelande.
 • Page 25: Delbeteckning

  DELBETECKNING Sugtillsats (tillval) DELBETECKNING DELBETECKNING DELBETECKNING DELBETECKNING 1. Strömbrytare 8. Bränsletank 15. Kontaktskydd 22. Sugrör 2. Huvudhandtag 9. Bränsletanklock 16. Tändstift 23. Pilmarkering 3. Avtryckare 10. Ljuddämpare 17. Oljelock 24. Dammpåse 4. Primerpump 11. Stödhandtag 18. Blåsrör 5. Kåpa för luftrenare 12.
 • Page 26: Monteringsanvisningar

  MONTERINGSANVISNINGAR VIKTIGT: Stäng alltid av motorn och dra av tändstiftskontakterna från tändstiftet innan du utför något arbete på lövblåsmaskinen. Använd alltid skyddshandskar! VIKTIGT: Starta inte lövblåsmaskinen förrän den har monterats helt och hållet. 1. MONTERING AV BLÅSRÖR 1) Rikta in skårorna i blåsröret med spåren i lövblåskåpan och skjut in röret i kåpan.
 • Page 27: Före Användning

  FÖRE ANVÄNDNING 1. Kontrollera och fyll på motorolja (1) Utför följande procedur när maskinen har svalnat. Se till att motorn står på en plan och horisontell yta som i figur 1. • Kontrollera: Ta bort oljelocket. Torka av oljenivåmätaren. Sätt tillbaka oljelocket (figur 2) och ta upp det igen. Bekräfta att oljenivån är mellan den nedre och den övre gränsen av oljenivåmätaren.
 • Page 28 2. Bränsletillförsel VARNING • Observera följande anvisningar vid tankning av maskinen för att undvika antändning eller brand: - Bränslepåfyllning får inte ske i närheten av öppen eld. Håll eld (till exempel från cigaretter) på avstånd från platsen för bränslepåfyllningen. - Stäng av motorn och låt motorn svalna innan tankning. - Öppna locket till bränsletanken långsamt.
 • Page 29: Användning

  ANVÄNDNING 1. Starta VARNING • Försök aldrig starta motorn på den plats där bränsle har fyllts på. - Det kan orsaka antändning eller brand. Håll ett avstånd på minst 3 m när du startar motorn. • Avgaserna från motorn är giftiga. Använd inte motorn på en plats med otillräcklig ventilation, till exempel i en tunnel, byggnad med mera. - Användning av motorn på...
 • Page 30: Justering Av Tomgång

  OBSERVERA • Motorn kan skadas om chokereglaget flyttas närmare den stängda positionen (“CLOSE”). • Om motorn baktänder och stannar för du tillbaka reglaget till den öppna positionen (“OPEN”) och drar i starthandtaget flera gånger för att starta motorn igen. • Om användaren fortsätter dra i starthandtaget flera gånger medan chokereglaget är kvar i den stängda positionen (“CLOSE”) kan motorn bli svår att starta på...
 • Page 31: Arbetsutförande

  ARBETSUTFÖRANDE 1. Använda lövblåsmaskinen • Håll maskinen stadigt under användning. • Rikta munstycket mot föremålet som du vill blåsa på och tryck på avtryckaren. • Tryck in avtryckaren helt, håll ned låsknappen för gasreglaget och släpp fingret från avtryckaren för att låsa avtryckaren i full gas. •...
 • Page 32: Kontroll Och Underhåll

  KONTROLL OCH UNDERHÅLL FARA • Stäng av motorn och låt den svalna innan du utför kontroll och underhåll. Ta bort tändstiftet och kontaktlocket. - Om kontroll eller underhåll utförs omedelbart efter att motorn har stängts av eller med kontaktlocket kvar kan det orsaka brännskador eller en olycka vid ovarsam hantering.
 • Page 33 2. Rengöra luftrenaren Platta Element (svamp) Kåpa för VARNING: LÄTTANTÄNDLIGA MATERIAL ÄR luftrenare FÖRBJUDET Intervall för rengöring och kontroll: Dagligen (efter 10 timmars Ventildel användning) Element (1) Ta bort låsskruvarna i kåpan till luftrenaren. (filt) (2) Dra kåpan för luftrenaren nedåt och ta loss den. (3) Vrid chokereglaget till den helt stängda sidan och se till att förgasaren inte kommer i kontakt med damm eller smuts.
 • Page 34: Förvaring

  4. Rengöra bränslefiltret • Om bränslefiltret är smutsigt kan det orsaka problem vid start eller fel vid ökning av motorhastigheten. • Kontrollera bränslefiltret regelbundet enligt följande: (1) Ta bort bränsletanklocket och dränera tanken på bränsle. Kontrollera att inga främmande föremål finns på insidan av tanken. Torka bort all eventuell smuts.
 • Page 35 Fellokalisering System Observation Orsak Motorn är svårstartad Tändsystem Tändning OK Fel vid bränsletillförsel eller kompressionssystem, mekaniskt eller startar inte alls Ingen tändning Strömbrytaren är avstängd, ledningsfel eller kortslutning, tändstift eller kontakt defekta, fel i tändenhet Bränsletillförsel Bränsletanken fylld Felaktig chokeposition, defekt förgasare, bränsleledning böjd eller blockerad, bränslet smutsigt.
 • Page 36: Felsökning

  FELSÖKNING Kontrollera felet själv innan du ber om reparationshjälp. Kontrollera maskinen i enlighet med beskrivningen i den här bruksanvisningen om några avvikelser uppstår. Modifiera eller montera aldrig isär några delar på ett sätt som inte är förenligt med beskrivningen. Kontakta en auktoriserad servicerepresentant eller den lokala återförsäljaren för reparation.
 • Page 37 Norsk Tusen takk for at du valgte blåsemaskin fra Makita. Vi er glade for å Innholdsfortegnelse kunne tilby deg en blåsemaskin fra Makita, som er resultatet av et Side lengre utviklingsprogram og mange års kunnskap og erfaring. SYMBOLER ..................36 Blåsemaskinmodellene...
 • Page 38: Sikkerhetsbestemmelser

  SIKKERHETSBESTEMMELSER Generelle bestemmelser • For å sikre korrekt og sikker drift, må brukeren lese, forstå og følge denne bruksanvisningen slik at han/hun blir kjent med håndtering av blåsemaskinen (1). Brukere som ikke har tilstrekkelig kunnskap vil kunne risikere å skade seg selv eller andre, på grunn av feilhåndtering. •...
 • Page 39 Start blåsemaskinen kun i overensstemmelse med anvisningene. Ikke bruk noen andre metoder for å starte motoren (6) ! • Bruk blåsemaskinen og det medfølgende utstyret kun til den foreskrevne bruken. • Start blåsemaskinen kun etter at hele maskinen er blitt montert. Bruk av maskinen er kun tillatt etter at samtlige tilbehør er festet.
 • Page 40 Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra Makita. Bruk av ikke-godkjent tilbehør og utstyr er ensbetydende med fare for ulykker og skader. Makita påtar seg ikke noe ansvar for ulykker eller skade forårsaket av bruk av ikke-godkjente tilkoblinger eller tilbehør.
 • Page 41: Eu-Konformitetserklæring

  Kun for land i Europa EU-konformitetserklæring Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig produsent at følgende maskin(er) fra Makita: Maskinens benevnelse: Bensindrevet blåsemaskin Modell nr./Type: BHX2501 Spesifikasjoner: se tabellen “TEKNISKE DATA” er serieprodusert og Er i overensstemmelse med følgende europeiske direktiver: 2000/14/EC, 2006/42/EC Og er produsert i samsvar med følgende standarder eller...
 • Page 42: Angivelse Av Deler

  ANGIVELSE AV DELER Sugesett (tilleggsutstyr) ANGIVELSE AV DELER ANGIVELSE AV DELER ANGIVELSE AV DELER ANGIVELSE AV DELER 1. Stoppbryter 8. Bensintank 15. Pluggdeksel 22. Innsugningsrør 2. Hovedhåndtak 9. Lokk til bensintank 16. Tennplugg 23. Pil 3. Utløserspak 10. Lydpotte 17. Oljelokk 24.
 • Page 43: Monteringsanvisninger

  MONTERINGSANVISNINGER FORSIKTIG: Før utfører helst arbeid på blåsemaskinen, må motoren stanses tennpluggkontaktene må kobles fra tennpluggene. Bruk alltid vernehansker! FORSIKTIG: Start blåsemaskinen kun etter fullstendig montering. 1. MONTERING AV BLÅSEMASKINRØR 1) Plasser sporene i utblåsningsrørene overett med tappene på maskinhuset, og skyv røret inn på huset. 2) Drei det nedre utblåsningsrøret med klokken for at det skal låses på...
 • Page 44: Før Maskinen Tas I Bruk

  FØR MASKINEN TAS I BRUK 1. Inspeksjon og etterfylling av motorolje (1) Utfør følgende prosedyre når motoren er kald. Forviss deg om at maskinen står på et flatt, horisontalt underlag, som vist på figur 1. • Inspeksjon: Ta av oljelokket. Tørk av oljenivåindikatoren. Sett på plass oljelokket (figur 2) og ta det av igjen. Sjekk at oljen når opp til et sted mellom nedre og øvre markering på...
 • Page 45 2. Bensintilførsel ADVARSEL • Følg derfor disse anvisningene for etterfylling av enheten, for å unngå antennelse eller brann: - Påfylling av bensin må foretas på et sted hvor det ikke er noen ild. La aldri ild (røyk etc.) komme i nærheten av stedet hvor det foregår påfylling av bensin.
 • Page 46: Drift

  DRIFT 1. Start ADVARSEL • Prøv aldri å starte motoren på et sted hvor du har foretatt påfylling av bensin. - Det kan føre til antennelse eller brann. Stå minst tre meter unna når motoren startes. • Eksosgassene fra motoren er giftige. Ikke bruk maskinen på et dårlig ventilert sted, slik som i e tunnel, bygning etc. - Bruk av maskinen på...
 • Page 47: Justering Av Tomgang

  MERKNAD • Motoren kan bli ødelagt hvis chokespaken beveges forbi “LUKKET”-posisjon. • Hvis motoren starter og stopper, setter du denne spaken i “ÅPEN”-posisjon og trekker flere ganger i starthåndtaket for å starte motoren igjen. • Hvis operatøren fortsetter å dra flere ganger i starthåndtaket mens chokespaken er i “LUKKET”-posisjon, kan det bli vanskelig å få start på motoren på...
 • Page 48: Arbeidsmetode

  ARBEIDSMETODE 1. Bruk av blåsemaskinen • Hold maskinen i et fast grep når du bruker den. • Rett munnstykket mot den gjenstanden som støvet skal fjernes fra, og trykk på startbryteren. • Hold startbryteren helt inne, trykk ned låseknappen for gasspådraget og slipp startbryteren, som nå...
 • Page 49: Inspeksjon Og Vedlikehold

  INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD FARE • Motoren må stoppes og kjøles av før inspeksjon og vedlikehold. Ta ut tennpluggen og plugghetten. - Hvis du forsøker å utføre inspeksjon eller vedlikehold umiddelbart etter at motoren er stoppet, eller mens tennplugghetten fortsatt er på, kan du få...
 • Page 50 2. Rengjøring av luftfilter Plate Element (svamp) Luftfilterdeksel ADVARSEL: BRUK AV TENNMIDLER STRENGT FORBUDT Intervall for rengjøring og inspeksjon: daglig (etter hver 10. Ventilatordel brukstime) Element (1) Fjern festeskruene for dekselet til luftfilteret. (filt) (2) Trekk i nedre del av dekselet og ta av luftfilterdekselet. (3) Steng choken helt og hold forgasseren fri for støv og forurensninger.
 • Page 51: Lagring

  4. Rengjøring av bensinfilter • Tilstoppet bensinfilter kan forårsake vansker med oppstart, eller feilfunksjon ved økning av motorens hastighet. • Kontroller bensinfilteret regelmessig som følger: (1) Ta av lokket til bensintanken, og tapp ut bensinen for å tømme tanken. Kontroller at det ikke er fremmedlegemer på innsiden av tanken.
 • Page 52 Feilsøking Feil System Observasjon Årsak Motoren starter ikke eller Tenningssystem Tenningsgnist OK Feil ved bensintilførsel eller kompresjonssystem, mekanisk har vansker med dette defekt Ingen tenningsgnist STOPP-bryter virksom, ledningsfeil eller kortslutning, defekt tennplugg eller konnektor, feil ved tenningsmodul Bensintilførsel Bensintank fylt Ukorrekt chokeposisjon, defekt ved forgasser, tilførselslinje for bensin bøyd eller blokkert, uren bensin.
 • Page 53: Problemløsning

  PROBLEMLØSNING Før du ber om reparasjon, bør du prøve å undersøke problemet selv. Hvis du oppdager noe uregelmessig, må du undersøke maskinen din i samsvar med beskrivelsene i denne bruksanvisningen. Aldri tukle med eller demontere en del på en måte som strider mot beskrivelsen. For reparasjoner må...
 • Page 54 Suomi Kiitos, että valitsit Makita-puhaltimen. Makita-puhallin on pitkän Sisällysluettelo kehitysohjelman ja monivuotisen kokemuksen tulos. Sivu Puhallinmallissa BHX2501 yhdistyvät uusin tekniikka ja ergonominen SYMBOLIT ..................53 muotoilu. Se on kevyt, kätevä sekä kompakti ja ammattimainen laite TURVAOHJEET ................. 54 monenlaisiin tarkoituksiin.
 • Page 55: Turvaohjeet

  TURVAOHJEET Yleisohjeet • Puhaltimen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi käyttäjän on luettava tämä käyttöohje ja noudatettava sitä (1). Tottumattomat käyttäjät vaarantavat itsensä ja muut virheellisen käsittelyn takia. • On suositeltavaa lainata puhallinta vain henkilöille, joilla on kokemusta puhaltimista. • Anna aina käyttöohje mukaan. •...
 • Page 56 Käynnistä puhallin ainoastaan ohjeiden mukaisesti. Älä käynnistä moottoria millään muulla tavalla (6) ! • Käytä puhallinta toimitettuja työkaluja vain määritettyihin tarkoituksiin. • Käynnistä puhaltimen moottori vasta, kun koko työkalu on koottu. Työkalun käyttö on sallittua vasta, kun kaikki asianmukaiset varusteet on kiinnitetty.
 • Page 57 Kun pyydät apua, anna seuraavat tiedot: • Onnettomuuspaikka • Mitä on tapahtunut • Loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä • Vammojen vakavuus • Oma nimi (12) Pakkaus Makita-puhallin toimitetaan pahvilaatikossa, joka suojaa kuljetuksen aikaisilta vaurioilta. Pahvi on perusraaka-aine, jota voidaan käyttää uudelleen ja joka voidaan kierrättää (jätepaperin kierrätys).
 • Page 58: Ey-Vaatimustenmukaisuusilmoitus

  Vain Euroopan maat EY-vaatimustenmukaisuusilmoitus Vastuullisena valmistajana Makita Corporation ilmoittaa, että seuraavat Makita-laitteet: Laitteen nimi: Bensiinikäyttöinen puhallin Mallinro/tyyppi: BHX2501 Tekniset tiedot: katso “TEKNISET TIEDOT” taulukko ovat sarjavalmisteisia ja täyttävät seuraavat eurooppalaiset direktiivit: 2000/14/EY, 2006/42/EY ja ne on valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen...
 • Page 59: Osien Nimet

  OSIEN NIMET Imurisarja (valinnainen) OSIEN NIMET OSIEN NIMET OSIEN NIMET OSIEN NIMET 1. Pysäytyskytkin 8. Polttoainesäiliö 15. Sytytystulpan suojus 22. Imuputki 2. Pääkahva 9. Polttoainesäiliön korkki 16. Sytytystulppa 23. Nuolimerkki 3. Liipaisinvipu 10. Äänenvaimennin 17. Öljytulppa 24. Pölypussi 4. Esitäyttöpumppu 11.
 • Page 60: Kokoamisohjeet

  KOKOAMISOHJEET HUOMAUTUS: Pysäytä aina moottori ja irrota sytytystulpan liitin sytytystulpasta, ennen kuin teet mitään toimenpiteitä puhaltimelle. Käytä aina suojakäsineitä! HUOMAUTUS: Käynnistä puhallin vasta, kun se on koottu kokonaan. 1. PUHALTIMEN PUTKIEN KOKOAMINEN 1) Kohdista puhaltimen putken urat puhaltimen kotelon tappeihin ja työnnä putki koteloon. 2) Lukitse puhaltimen putki...
 • Page 61: Ennen Käytön Aloittamista

  ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA 1. Moottoriöljyn tarkastaminen ja lisääminen (1) Toimi seuraavalla tavalla, kun moottori on kylmä. Varmista kuvan 1 mukaisesti, että moottori on tasaisella vaakasuoralla pinnalla. • Tarkastaminen: Irrota öljykorkki. Pyyhi öljytikku puhtaaksi. Laita öljykorkki (kuva 2) takaisin ja irrota. Tarkista, että öljy on öljytikun ala- ja ylärajan välissä.
 • Page 62 2. Polttoaineen syöttö VAROITUS • Kun lisäät polttoainetta, noudata seuraavia ohjeita syttymisen tai tulipalon välttämiseksi: - Polttoaineen lisääminen on tehtävä paikassa, jossa ei ole tulipalon vaaraa. Älä koskaan tuo tulta (tupakointi tms.) polttoaineen lisäämispaikan lähelle. - Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. - Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti.
 • Page 63: Käyttö

  KÄYTTÖ 1. Käynnistys VAROITUS • Älä yritä käynnistää moottoria paikassa, jossa on lisätty polttoainetta. - Se voi aiheuttaa syttymisen tai tulipalon. Kun käynnistät moottoria, säilytä vähintään 3 m:n etäisyys. • Moottorin pakokaasu on myrkyllistä. Älä käytä moottoria paikassa, jossa on huono ilmanvaihto, kuten tunnelissa, rakennuksessa tms. - Moottorin käyttäminen paikassa, jossa on huono ilmanvaihto, voi aiheuttaa pakokaasumyrkytyksen.
 • Page 64: Joutokäynnin Säätö

  HUOMAUTUS • Moottori voi vaurioitua, jos rikastinvipua siirretään “CLOSE”-asennon ohi. • Jos moottori paukahtaa ja sammuu, palauta tämä vipu “OPEN”-asentoon ja käynnistä moottori uudelleen vetämällä käynnistyskahvaa useita kertoja. • Jos käyttäjä jatkaa käynnistyskahvan vetämistä useita kertoja, kun rikastinvipu on “CLOSE”-asennossa, moottorin käynnistäminen voi olla vaikeaa polttoaineen tulvimisen takia.
 • Page 65: Käyttötapa

  KÄYTTÖTAPA 1. Puhaltimen käyttö • Pidä koneesta tukevasti kiinni käytön aikana. • Suuntaa suutinpää imuroitavaan kohteeseen ja vedä liipaisinvipua. • Vedä liipaisinvipu pohjaan, pidä kaasun lukituspainike alhaalla ja irrota sormi liipaisinvivusta lukitaksesi sen täydelle kaasulle. • Vapauta kaasutinlukko vetämällä liipaisinvipua uudelleen. •...
 • Page 66: Tarkastus Ja Huolto

  TARKASTUS JA HUOLTO VAARA • Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen tarkastusta ja huoltoa. Irrota sytytystulppa ja tulpan hattu. - Jos tarkastus tai huolto yritetään suorittaa heti, kun moottori on pysäytetty tai kun tulpan hattu on kiinni, seurauksena voi olla palovamma tai odottamattomasta käynnistymisestä...
 • Page 67 2. Ilmanpuhdistimen puhdistus Levy Elementti (sieni) Ilmanpuhdistimen VAROITUS: SYTTYVÄT MATERIAALIT suojus EHDOTTOMASTI KIELLETTY Puhdistus- ja tarkastusväli: päivittäin (10 käyttötunnin välein) Huohotinosa (1) Irrota ilmanpuhdistimen suojuksen kiinnityspultit. Elementti (2) Vedä suojuksen alaosaa ja irrota ilmanpuhdistimen suojus. (huopa) (3) Käännä rikastinvipu täysin kiinni ja pidä kaasutin erossa pölystä...
 • Page 68: Varastointi

  4. Polttoainesuodattimen vaihto • Tukkeutunut polttoainesuodatin voi vaikeuttaa käynnistystä tai estää moottorin nopeuden nostamisen. • Tarkista polttoainesuodatin seuraavasti säännöllisin väliajoin: (1) Irrota polttoainesäiliön korkki ja tyhjennä polttoainesäiliö. Tarkista, ettei polttoainesäiliössä ole vierasta ainetta. Jos sellaista on, pyyhi se pois. (2) Vedä polttoainesuodatin langan avulla ulos öljyn täyttöportista. (3) Jos polttoainesuodattimen pinta on likaantunut, puhdista se bensiinillä.
 • Page 69 Vian sijainti Vika Järjestelmä Seuranta Moottori ei käynnisty tai Sytytysjärjestelmä Sytytyskipinä OK Polttoaineensyöttö- tai puristusjärjestelmän vika, käynnistyy huonosti mekaaninen vika Ei sytytyskipinää STOP-kytkintä käytetty, johdotusvirhe tai oikosulku, viallinen sytytystulppa tai liitin, viallinen sytytysmoduuli Polttoaineen syöttö Polttoainesäiliö täytetty Virheellinen rikastimen asento, viallinen kaasutin, vääntynyt tai tukkeutunut polttoaineen syöttölinja, likainen polttoaine.
 • Page 70: Vianmääritys

  VIANMÄÄRITYS Tarkista ongelma itse ennen korjauspyynnön tekemistä. Jos jotain epänormaalia löytyy, säädä laitetta tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan muuta tai irrota mitään osaa, ellei ohjeissa sanota niin. Ota korjausta varten yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai paikalliseen jälleenmyyjään. Epänormaali tila Mahdollinen syy (toimintahäiriö) Korjaus Esitäyttöpumppua ei käytetty Paina 7–10 kertaa.
 • Page 73 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884857-776...
 • Page 74 Lūdzu, izlasiet, izprotiet un ievērojiet šo rokasgrāmatu, kurā sīki aprakstīti dažādi aspekti, kas nodrošina instrumenta nevainojamu PIRMS MOTORA IEDARBINĀŠANAS ..........9 darbību. Tajā ir norādīts, kā droši lietot šo Makita pūtēju, lai iegūtu pēc EKSPLUATĀCIJA ................11 iespējas labāku rezultātu.
 • Page 75: Drošības Noteikumi

  DROŠĪBAS NOTEIKUMI Vispārīgi noteikumi • Lai nodrošinātu pareizu un drošu ekspluatāciju, lietotājam jāizlasa, jāizprot un jāievēro šī lietošanas rokasgrāmata, tādējādi iepazīstoties ar pūtēja lietošanas un apkopes norādījumiem (1). Lietotāji, kas nav pietiekami labi informēti, apdraud gan sevi, gan arī citus, jo neprot pareizi rīkoties ar pūtēju.
 • Page 76 Iedarbiniet pūtēju tā, kā norādīs rokasgrāmatā. Motora iedarbināšanai neizmantojiet nevienu citu paņēmienu (6) ! • Pūtējs un tā piederumi jāizmanto tikai tiem paredzētajiem mērķiem. • Iedarbiniet pūtēja motoru tikai tad, kad viss instruments ir pilnībā samontēts. Instrumentu drīkst ekspluatēt tikai tad, kad tam ir uzstādīti visi vajadzīgie piederumi.
 • Page 77 • Negadījuma vieta • Negadījuma apraksts • Ievainoto personu skaits • Ievainojumu smaguma pakāpe (12) • Jūsu vārds Iepakojums Lai Makita pūtēju pārvadājot nesabojātu, tas ir ievietots kartona aizsargkārbā. Kartons pamata izejmateriāls, tāpēc pēc izmantošanas iespējams vēlreiz izmantot vai otrreizēji pārstrādāt...
 • Page 78: Ek Atbilstības Deklarācija

  Tikai Eiropas valstīm EK atbilstības deklarācija Ar šo atbildīgais ražotājs Makita Corporation paziņo, ka šāds(-i) Makita instruments(-i): Instrumenta apzīmējums: Pūtējs ar benzīna motoru Modeļa Nr./ veids: BHX2501 Tehniskie dati: sk. tabulu „TEHNISKIE DATI“ ir sērijveida ražojums un Atbilst šādām Eiropas direktīvām: 2000/14/EK, 2006/42/EK Un ir ražots saskaņā...
 • Page 79: Detaļu Apzīmējumi

  DETAĻU APZĪMĒJUMI Putekļsūcēja komplekts (papildpiederums) DETAĻU APZĪMĒJUMI DETAĻU APZĪMĒJUMI DETAĻU APZĪMĒJUMI DETAĻU APZĪMĒJUMI 1. Apturēšanas slēdzis 8. Degvielas tvertne 15. Aizdedzes sveces vāciņš 22. Putekļsūcēja caurule 2. Galvenais rokturis 9. Degvielas tvertnes vāciņš 16. Aizdedzes svece 23. Bultiņas atzīme 3. Slēdža mēlīte 10.
 • Page 80: Salikšanas Norādījumi

  SALIKŠANAS NORĀDĪJUMI UZMANĪBU! Pirms darbošanās ar pūtēju vienmēr apturiet motoru un izvelciet aizdedzes sveces savienotājus ārā no aizdedzes sveces. Vienmēr valkājiet aizsargcimdus! UZMANĪBU! Iedarbiniet pūtēju tikai tad, kad tas ir pilnībā salikts. 1. PŪTĒJA CAURUĻU SALIKŠANA 1) Savietojiet pūtēja caurules gropes ar pūtēja korpusa spraudņiem un iebīdiet cauruli korpusā.
 • Page 81: Pirms Motora Iedarbināšanas

  PIRMS MOTORA IEDARBINĀŠANAS 1. Motoreļļas pārbaude un uzpildīšana (1) Kad motors atdzisis, rīkojieties šādi. Novietojiet motoru uz līdzenas, horizontālas virsmas, kā norādīts 1. attēlā. • Pārbaude: Noņemiet eļļas tvertnes vāciņu. Notīriet eļļas mērstieni. Uzstādiet atpakaļ eļļas tvertnes vāciņu (2. att.), pēc tam to vēl- reiz noņemiet.
 • Page 82 2. Degvielas padeve BRĪDINĀJUMS! • Uzpildot degvielu, jāievēro turpmāk minētie norādījumi, lai neizraisītu aizdegšanos vai ugunsgrēku: - Degviela jāuzpilda vietā, kurā nav uguns avotu. Degvielas uzpildīšanas vietā nedrīkst būt nekā degoša (piemēram, cigaretes u.c.). - Pirms degvielas uzpildīšanas apturiet motoru un ļaujiet tam atdzist. - Uzmanīgi noņemiet degvielas tvertnes vāciņu.
 • Page 83: Ekspluatācija

  EKSPLUATĀCIJA 1. Iedarbināšana BRĪDINĀJUMS! • Nekad neiedarbiniet motoru tajā vietā, kur uzpildījāt degvielu. - Tas var izraisīt uzliesmošanu vai aizdegšanos. Jums jāatrodas vismaz 3 m attālumā no tās, kad iedarbināt motoru. • Motora izplūdes gāzēm ir toksiska iedarbība. Nedarbiniet motoru slikti vēdinātā vietā, piemēram, tunelī, ēkā u.c. - Darbinot motoru slikti vēdinātā...
 • Page 84: Tukšgaitas Apgriezienu Regulēšana

  PIEZĪME • Motors var sabojāties, ka droseļvārsta svira tiek pabīdīta tālāk par stāvokli „AIZVĒRTS“. • Ja motors pārstāj darboties ar sprādziena troksni, no jauna novietojiet šo sviru stāvoklī „ATVĒRTS“ un vairākas reizes pavelciet iedarbināšanas rokturi, lai motoru iedarbinātu vēlreiz. • Ja iedarbināšanas rokturis tiek vairākkārt vilkts laikā, kad droseļvārsta svira atrodas stāvoklī „AIZVĒRTS”, motoru, iespējams, būs grūti iedarbināt, jo būs iesūknēts pārāk liels degvielas daudzums.
 • Page 85: Ekspluatācijas Metode

  EKSPLUATĀCIJAS METODE 1. Pūtēja ekspluatācija • Darba laikā cieši turiet instrumentu. • Vērsiet sprauslas galu pret priekšmetu, ko vēlaties aizpūst, un nospiediet slēdža mēlīti. • Pavelciet slēdža mēlīti līdz galam, turiet nospiestu droseļvārsta bloķētāju un atlaidiet pirkstu no slēdža mēlītes, lai to nofiksētu pilnas jaudas režīmā.
 • Page 86: Pārbaude Un Apkope

  PĀRBAUDE UN APKOPE BĪSTAMI! • Pirms pārbaudes un apkopes veikšanas apturiet motoru un nogaidiet, līdz tas atdziest. Izņemiet aizdedzes sveci un noņemiet tās vāciņu. - Ja pārbaude vai apkope tiek veikta uzreiz, tiklīdz motors ir izslēgts, vai nenoņemot aizdedzes sveces vāciņu, operators šīs neuzmanības dēļ...
 • Page 87 2. Gaisa attīrītāja tīrīšana Spiediena izlīdzinātājs Elements (sūklis) BRĪDINĀJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOŠI PRIEKŠMETI Gaisa attīrītāja STINGRI AIZLIEGTI korpuss Tīrīšanas un pārbaudes intervāls: katru dienu (ik pēc 10 ekspluatācijas stundām) Spiediena (1) Izskrūvējiet gaisa attīrītāja korpusa stiprinājuma skrūves. izlīdzinātāja Elements detaļa (2) Pavelciet korpusa apakšpusi un atvienojiet korpusu. (filcs) (3) Griežot pilnībā...
 • Page 88: Glabāšana

  4. Degvielas filtra tīrīšana • Ja degvielas filtrs ir aizsērējis, var būt grūti iedarbināt instrumentu vai palielināt motora apgriezienus. • Regulāri pārbaudiet degvielas filtru šādi: (1) Noņemiet degvielas tvertnes vāciņu un izteciniet degvielu, lai iztukšotu tvertni. Pārbaudiet, vai tvertnē neatrodas svešķermeņi. Ja tādi ir, iztīriet tos.
 • Page 89 Bojājuma atrašanās vieta Bojājums Sistēma Novērojums Cēlonis Motors nesāk darboties Aizdedzes sistēma Aizdedzes svece nav Bojājums degvielas padeves vai kompresijas sistēmā, vai ar grūtībām sāk bojāta mehānisks bojājums darboties Nav aizdedzes sveces Nostrādājis apturēšanas slēdzis, ir bojāti vadi vai īssavienojums, bojāta aizdedzes svece vai tās savienotājs, bojāts aizdedzes modulis Degvielas padeve Degvielas tvertne...
 • Page 90: Problēmu Novēršana

  PROBLĒMU NOVĒRŠANA Pirms pieprasāt veikt remontu, vispirms noskaidrojiet, vai problēmu nevar novērst pašu spēkiem. Ja novērojams kas neparasts instrumenta darbībā, rīkojieties tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Nedrīkst remontēt instrumentu vai to izjaukt tā, kā šeit nav minēts. Lai veiktu remontu, sazinieties ar pilnvarotu servisa pārstāvi vai vietējo izplatītāju.
 • Page 91 Lietuvių kalba Ačiū, kad pasirinkote Makita pūtiklį. Mes džiaugiamės, galėdami Turinys pasiūlyti Makita pūtiklį, kuris yra ilgai trukusios gaminio vystymo Puslapis programos, daugelio metų žinių ir patirties rezultatas. ŽENKLAI .................... 19 Pūtiklio modeliai BHX2501 apjungia pažangiausias technologijas ir SAUGOS INSTRUKCIJOS ..............20 ergonomišką...
 • Page 92: Saugos Instrukcijos

  SAUGOS INSTRUKCIJOS Bendrosios instrukcijos • Kad užtikrintumėte saugų darbą, naudotojas privalo perskaityti, suprasti ir laikytis šios naudojimo instrukcijos, kad užtikrintumėte, jog jis susipažino su darbu su pūtikliu (1). Nepakankamai informuoti naudotojai kels pavojų sau ir kitiems, nes naudos netinkamai. • Rekomenduojame nuomoti pūtiklį tik asmenims, apie kuriuos žinoma, kad yra patyrę...
 • Page 93 Įjunkite pūtiklį tik pagal instrukcijas. Variklio neužveskite jokiais kitais būdais (6) ! • Naudokite pūtiklį ir pateikiamus įrankius tik pagal nurodytą paskirtį. • Įjunkite pūtiklio variklį tik visiškai surinkę įrankį. Naudotis įrankiu galima tik prijungus visus atitinkamus priedus. • Varikį galima iškart išjungti, jei yra kokių nors variklio problemų. •...
 • Page 94 šioje naudojimo instrukcijoje nurodoma veikla. Visus kitus darbus turi atlikti įgaliotosios aptarnavimo įmonės. Naudokite tik originalias Makita tiekiamas atsargines dalis ir priedus. Naudojant ne originalius priedus ir įrankius, didėja nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų rizika. Makita neprisiima jokios atsakomybės už...
 • Page 95: Eb Atitikties Deklaracija

  90,8 PA eq Garso slėgis, vidurkis ISO22868 Neapibrėžtis K dB(A) dB(A) 104,4 Garso galios lygio vidurkis pagal WA eq ISO22868 Neapibrėžtis K dB(A) Pastabos: 1. Naudokite alyvą ir Makita nurodytą uždegimo žvakę. 2. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio pranešimo.
 • Page 96: Dalių Pavadinimai

  DALIŲ PAVADINIMAI Vakuuminis rinkinys (papildomas) DALIŲ PAVADINIMAI DALIŲ PAVADINIMAI DALIŲ PAVADINIMAI DALIŲ PAVADINIMAI 1. Stabdymo jungiklis 8. Kuro bakas 15. Kištuko dangtelis 22. Vakuuminis vamzdis 2. Pagrindinė rankena 9. Kuro bako dangtelis 16. Uždegimo žvakė 23. Rodyklės žyma 3. Jungiklio svirtelė 10.
 • Page 97: Surinkimo Instrukcija

  SURINKIMO INSTRUKCIJA DĖMESIO! Prieš darydami ką nors pūtikliu, visuomet sustabdykite variklį ir ištraukite jungtis iš uždegimo žvakės. Visada dėvėkite apsaugines pirštines! DĖMESIO! Pūtiklį įjunkite tik jį visiškai surinkę. 1. PŪTIKLIO VAMZDŽIŲ SURINKIMAS 1) Sulygiuokite griovelius, esančius pūtiklio vamzdyje, su kaiščiais pūtiklio korpuse ir užstumkite vamzdį ant korpuso. 2) Pasukite pūtiklio vamzdį...
 • Page 98: Prieš Užvedant Variklį

  PRIEŠ UŽVEDANT VARIKLĮ 1. Variklio alyvos lygio patikra ir atsargų pildymas (1) Toliau nurodytą procedūrą reikia atlikti, kai variklis šaltas. Užtikrinkite, kad variklis būtų pastatytas ant plokščio horizontalaus pagrindo, kaip parodyta 1 pav. • Patikra: nuimkite alyvos dangtelį. Gerai nušluostykite alyvos lygio indikatorių. Įkiškite alyvos dangtelį (2 pav.) atgal ir vėl ištrau- kite.
 • Page 99 2. Kuro tiekimas ĮSPĖJIMAS • Kai įrenginį papildote kuru, būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kad išvengtumėte užsidegimo ir gaisro: - Kuro talpos privalo būti vietoje, kurioje nėra ugnies. Niekada nesineškite ugnies (nerūkykite ir t. t.) arti kuro talpų. - Išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti prieš pildami kurą. - Lėtai atidarykite kuro bako dangtelį.
 • Page 100: Darbas

  DARBAS 1. Įjungimas ĮSPĖJIMAS • Niekada nemėginkite variklio įjungti ten, kur pylėte kuro. - Gali užsidegti ir kilti gaisras. Paleisdami variklį išlaikykite bent 3 m atstumą. • Variklio išmetamos dujos yra nuodingos. Nedirbkite įjungtu varikliu blogai vėdinamose vietose, pvz., tunelyje, pastate ir t. t. - Jei variklis veikia blogai vėdinamose vietose, galima apsinuodyti išmetamosiomis dujomis.
 • Page 101: Tuščios Eigos Reguliavimas

  PASTABA • Variklį galima pažeisti, jei karbiuratoriaus oro sklendės svirtelė yra pajudinama už padėties „CLOSE“ (uždaryti). • Jei variklis pokšteli ir sustoja, grąžinkite šią svirtį į padėtį „OPEN“ (atidaryta) ir patraukite starterio rankeną keletą kartų, kad vėl paleistumėte variklį. • Jei operatorius keletą kartų traukia starterio rankeną, kai droselio karbiuratoriaus oro sklendės svirtelė yra palikta padėtyje „CLOSE“ (uždaryta), variklį...
 • Page 102: Darbo Metodas

  DARBO METODAS 1. Pūtiklio naudojimas • Dirbdami tvirtai laikykite įrenginį. • Nukreipkite antgalio galą link ketinamo siurbti objekto ir paspauskite gaiduko svirtį. • Nuspauskite iki galo gaiduko svirtį, tada nuspauskite droselio fiksavimo mygtuką ir atleiskite gaiduko svirtį: taip užfiksuosite gaiduko svirtį visiškai atidarytoje padėtyje.
 • Page 103: Tikrinimas Ir Priežiūra

  TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA PAVOJUS • Prieš patikrinimą ir techninę priežiūrą sustabdykite variklį ir leiskite jam atvėsti. Išimkite uždegimo žvakę ir jos dangtelį. - Jei mėginsite vykdyti patikrą arba techninės priežiūros darbus iškart po variklio išjungimo arba palikę sumontuotą uždegimo žvakės dangtelį, rizikuosite nusideginti arba susižaloti, netyčia užvedę...
 • Page 104 2. Oro valytuvo valymas Plokštelė Elementas (kempinė) ĮSPĖJIMAS: GRIEŽTAI DRAUDŽIAMOS DEGIOS Oro filtro dangtis MEDŽIAGOS Valymo ir tikrinimo intervalas: Kasdien (kas 10 darbo valandų) (1) Išsukite oro filtro dangtį fiksuojančius varžtus. Alsuoklio (2) Patraukite dangčio apatinę pusę ir atjunkite oro filtro dangtį. dalis Elementas (3) Pasukite droselinės sklendės svirtį...
 • Page 105: Sandėliavimas

  4. Kuro filtro valymas • Dėl užsikimšusio kuro filtro gali būti sunku užvesti arba nedidėti variklio greitis. • Periodiškai tikrinkite kuro filtrą: (1) Nuimkite kuro bako dangtelį, išleiskite kurą, kad ištuštintumėte rezervuarą. Patikrinkite bako vidų, ar nėra jokių pašalinių medžiagų. Jei yra, iššluostykite jas.
 • Page 106 Gedimo vieta Gedimas Sistema Stebėjimas Priežastis Variklis neįsijungia arba Uždegimo sistema Uždegimo kibirkštys – Gedimas kuro tiekimo arba kompresijos sistemoje, sunkiai. yra. mechaninis defektas Nėra uždegimo Panaudotas jungiklis „STOP“, laidų gedimas arba trumpasis kibirkščių. jungimas, bloga žvakė arba jungtis, sugedęs uždegimo modulis Kuro tiekimas Kuro bakas užpildytas...
 • Page 107: Problemų Sprendimas

  PROBLEMŲ SPRENDIMAS Prieš kreipdamiesi dėl remonto, paieškokite gedimo patys. Jei aptikote bet kokių nenormalų veikimą, valdykite savo aparatą pagal šios instrukcijos aprašymą. Niekada nelįskite ir neardykite jokių dalių, jei tai prieštarauja naudojimo instrukcijai. Remonto kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo įmonę arba vietinius pardavėjus. Nenormalumo būsena Galima priežastis (gedimas) Sprendimas...
 • Page 108 Eesti keeles Täname teid Makita puhuri ostmise eest. Oleme rõõmsad, et saame Sisukord teile pakkuda käepärase Makita puhuri, mis on välja töötatud pikaajalise arendustöö käigus ning tugineb aastate jooksul saadud TINGMÄRGID ..................36 teadmistele ja kogemustele. OHUTUSJUHISED ................37 Puhuri mudel BHX2501 ühendab endas nüüdisaegse tehnoloogia ja EÜ...
 • Page 109: Ohutusjuhised

  OHUTUSJUHISED Üldjuhised • Õige ja ohutu töö tagamiseks peab kasutaja tutvuma käesoleva kasutusjuhendiga, mõistma selle sätteid ja neid täpselt järgima, õppides puhurit kindlalt ja otstarbekalt käsitsema (1). Ebapiisava ettevalmistusega kasutaja võib valede töövõtete kasutamisel ohustada nii ennast kui ka teisi. •...
 • Page 110 Käivitage puhur ainult kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga. Ärge kasutage mootori käivitamisel mingit muud meetodit (6) ! • Kasutage puhurit ja kaasasolevaid tööriistu üksnes ettenähtud otstarbel. • Käivitage puhuri mootor alles pärast kogu seadme kokkupanekut. Tööriista kasutamine on lubatud ainult pärast kõigi lisaseadmete ühendamist.
 • Page 111 Kasutage ainult Makita tarnitavaid originaalosi ja -tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute ja tööriistade kasutamine suurendab õnnetuste ning kehavigastuste ohtu. Makita ei vastuta ühegi õnnetuse ega kahjustuse eest, mille põhjuseks on heakskiitmata lisaseadme või tarviku kasutamine. Esmaabi Jälgige, et töökoha läheduses oleks saadaval korraliku varustusega esmaabikomplekt, mida saab õnnetuse korral kiiresti kasutada.
 • Page 112: Eü Vastavusavaldus

  Ainult Euroopa riikidele EÜ vastavusavaldus Kinnitan Makita Corporationi kui vastutava tootja nimel, et järgnev(ad) Makita masin(ad): Masina nimetus: Mootorpuhur Mudeli nr / tüüp: BHX2501 Tehnilised andmed: vt tabel “TEHNILISED ANDMED” on valmistatud seeriatoodanguna ja vastab (vastavad) järgmistele Euroopa direktiividele: 2000/14/EÜ, 2006/42/EÜ...
 • Page 113: Osade Tähistus

  OSADE TÄHISTUS Imurikomplekt (lisavarustus) OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS 1. Seiskamislüliti 8. Kütusepaak 15. Küünlakate 22. Imuritoru 2. Peamine käepide 9. Kütusepaagi kork 16. Süüteküünal 23. Noolemärk 3. Päästehoob 10. Summuti 17. Õlikork 24. Tolmukott 4. Eeltäitepump 11.
 • Page 114: Koostejuhised

  KOOSTEJUHISED ETTEVAATUST : Enne hooldus- või remonditöö tegemist puhuri juures seisake alati mootor lahutage süüteküünla ühendused küünla küljest. Kandke alati kaitsekindaid. ETTEVAATUST : Käivitage puhur vaid pärast seadme täielikku koostamist. 1. PUHURITORUDE KOOSTAMINE 1) Joondage puhuritorul olevad sooned puhuri korpusel olevate tihvtidega ja libistage toru korpuse külge.
 • Page 115: Enne Mootori Käivitamist

  ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST 1. Mootoriõli kontrollimine ja lisamine (1) Teostage järgmine protseduur, kui mootor on külm. Veenduge, et mootor on tasasel ja horisontaalsel pinnal, nagu näidatud Joonisel 1. • Ülevaatus: Eemaldage õlikork. Pühkige õlivarras puhtaks. Paigaldage õlikork (Joonis 2) tagasi ja eemaldage see. Veenduge, et õli- tase on õlivardal alumise ja ülemise piiri vahel.
 • Page 116 2. Mootori toide HOIATUS • Kütuse lisamisel järgige kindlasti järgmisi tuleohutusnõudeid: - Tankimiskohas ei tohi olla lahtist tuld. Ärge mingil juhul tooge tankimiskoha lähedusse tuleallikaid (nt sigarette jms). - Enne kütuse lisamist seisake mootor ja laske sellel jahtuda. - Avage aeglaselt kütusepaagi kork. Kütus võib paagi siserõhu tõttu välja paiskuda. - Jälgige, et kütus ei valguks maha.
 • Page 117: Kasutamine

  KASUTAMINE 1. Käivitamine HOIATUS • Ärge üritage käivitada mootorit kohas, kus te tankisite paaki kütust. - Vastasel korral võib tagajärjeks olla süttimine või tulekahju. Mootori käivitamisel hoiduge sellest kohast vähemalt 3 m kaugusele. • Mootori heitgaasid on mürgised. Ärge käitage mootorit halva ventilatsiooniga kohas, näiteks tunnelis, siseruumides jne. - Mootori töö...
 • Page 118: Tühikäigu Reguleerimine

  MÄRKUS • Kui nihutate õhuklapi hoova asendist CLOSE (KINNI) kaugemale, võib see mootorit kahjustada. • Kui mootor paugub ja seiskub, asetage hoob avatud asendisse OPEN (LAHTI) ja tõmmake mootori uuesti käivitamiseks mitu korda käiviti käepidet. • Kui tõmbate käiviti käepidet mitu korda ajal, mil õhuklapi hoob on suletud asendis CLOSE (KINNI), ei pruugi mootor kütusega ületäitumise tõttu käivituda.
 • Page 119: Kasutusviis

  KASUTUSVIIS 1. Puhuri kasutamine • Hoidke masinat kasutamisel kindlalt. • Suunake toru otsak puhutava objekti suunas ja vajutage päästikut. • Vajutage päästik täielikult alla, hoidke kiirusehoidja nuppu all ja vabas- tage seejärel päästik, et see täiskiirusele lukustada. • Vajutage uuesti päästikut, et kiirusehoidja vabastada. •...
 • Page 120: Kontroll Ja Hooldus

  KONTROLL JA HOOLDUS HÄDAOHT • Enne kontrollimist ja hooldustöid seisake mootor ja laske sellel jahtuda. Eemaldage süüteküünal ja küünlakate. - Kui tööriista üritada kontrollida või hooldada kohe pärast mootori seiskamist või eemaldamata küünlakattega, võib kasutaja saada põletushaavu või toimuda juhusliku käivitamise põhjustatud õnnetus. •...
 • Page 121 2. Õhupuhasti puhastamine Plaat Filterelement (käsn) HOIATUS : KERGSÜTTIVAD AINED RANGELT Õhupuhasti kate KEELATUD Puhastamise ja kontrolli välp: iga päev (iga 10 töötunni järel) (1) Eemaldage õhupuhasti katte kinnituspoldid. Rõhutasand (2) Tõmmake katte alumist osa ja eemaldage õhupuhasti kate. Filterelement (vilt) (3) Seadke õhuklapi hoob täielikult suletud asendisse ja kaitske karburaatorit tolmu või mustuse eest.
 • Page 122: Hoidmine

  4. Kütusefiltri puhastamine • Ummistunud kütusefilter võib põhjustada probleeme käivitamisel ja mootori kiiruse suurendamisel. • Kontrollige kütusefiltrit regulaarselt järgmiselt: (1) Eemaldage kütusepaagi kork ja laske kütus paagist välja. Kontrollige, kas kütusepaagis leidub kõrvalisi materjale. Kui leiate midagi, puhastage paak. (2) Tõmmake kütusefilter traadi abil läbi õlitäiteava välja. (3) Kui kütusefiltri pind on saastunud, puhastage seda bensiiniga.
 • Page 123 Rikke asukoha määramine Rike Süsteem Tähelepanekud Põhjus Mootor ei käivitu või Süütesüsteem Säde olemas Toitesüsteemi või kompressioonisüsteemi rike, mehaaniline käivitub raskelt defekt Säde puudub Seiskamislüliti rakendatud, juhtmestiku rike või lühiühendus, süüteküünal või pistmik vigane, süütemoodul korrast ära Mootori toide Kütusepaak täis Õhuklapi vale asend, vigane karburaator, kütuse etteandetoru paindunud või blokeeritud, kütus saastunud Kompressioon...
 • Page 124: Rikkeotsing

  RIKKEOTSING Enne remonditaotluse tegemist kontrollige probleeme iseseisvalt. Kui avastate mõne ebanormaalsuse, kontrollige masinat käesolevas juhendis toodud kirjelduse järgi. Ärge mingil juhul muutke ega eemaldage mõnda osa juhendis esitatut eirates. Remondi tellimiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või kohaliku edasimüüjaga. Ebanormaalne seisund Võimalik põhjus (tõrge) Meetmed Eeltäitepumpa ei saa kasutada...
 • Page 125 Русский Благодарим за выбор продукта компании Makita. Мы рады Содержание предложить вам воздуходувку Makita, которая является результатом Страница длительного процесса разработки и многолетнего опыта. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ............53 Модели серии BHX2501 объединяют в себе преимущества УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ......... 54 передовых...
 • Page 126: Указания По Технике Безопасности

  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Общие указания • В целях правильного и безопасного использования данного инструмента внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вам все понятно. В процессе работы выполняйте требования инструкции (1). Неправильное обращение с воздуходувкой вследствие недостаточной информированности создает риск для жизни...
 • Page 127 Запускайте воздуходувку только в соответствии с инструкцией. Не применяйте другие способы запуска двигателя (6) ! • Используйте воздуходувку и поставляемые в комплекте принадлежности только по назначению. • Двигатель воздуходувки можно запускать только после того, как инструмент полностью собран. Пользоваться инструментом разрешается...
 • Page 128 Применение несертифицированных аксессуаров и инструментов повышает риск несчастных случаев и травм. Makita не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванные использованием несертифицированных приспособлений и аксессуаров. Первая помощь Для обеспечения возможности оказания первой помощи при наступлении несчастного случая аптечка должна быть полностью укомплектованной и...
 • Page 129: Декларация Соответствия Ec

  Средний уровень звукового PA eq давления согласно ISO22868 Неопределенность K дБ(А) дБ(A) 104,4 Средний уровень акустической WA eq мощности согласно ISO22868 Неопределенность K дБ(А) Примечания: 1. Используйте масло и свечи зажигания, рекомендованные Makita. 2. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
 • Page 130: Назначение Деталей

  НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ Вакуумный набор (Дополнительная принадлежность) НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 15. Крышка отсека свечи 1. Выключатель 8. Топливный бак 22. Вакуумная труба зажигания 2. Основная рукоятка 9. Крышка топливного бака 16. Свеча зажигания 23. Метка со стрелкой 17.
 • Page 131: Инструкции По Сборке

  ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые сервисные операции с воздуходувкой следует выполнять при выключенном двигателе и отсоединенном контакте свечи зажигания. Всегда пользуйтесь защитными перчатками! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запускайте двигатель воздуходувки только после того, как она полностью собрана. 1. СБОРКА НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ТРУБ 1) Совместите пазы на нагнетательной трубе со штифтами на...
 • Page 132: Перед Запуском Двигателя

  ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 1. Проверка и заправка машинного масла (1) Выполняйте следующую процедуру при холодном двигателе. Расположите двигатель на ровной горизонтальной поверхности, как показано на Рис.1. • Проверка: Снимите колпачок масленки. Протрите индикатор уровня масла. Заново установите крышку масленки (Рис. 2) и удалите.
 • Page 133 2. Система подачи топлива ВНИМАНИЕ • При заправке инструмента обязательно соблюдайте следующие указания для предотвращения воспламенения или возгорания: - Не заправляйте воздуходувку вблизи огня. Не подносите огонь (сигарету и т.п.) близко к месту заправки. - Перед заправкой отключите мотор и дайте ему остыть. - Открывайте...
 • Page 134: Использование

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1. Запуск ВНИМАНИЕ • Не пытайтесь запускать двигатель в месте заправки. - Это может привести к воспламенению или возгоранию. При запуске двигателя отойдите от места заправки на расстояние не менее 3 м. • Выхлопной газ двигателя является токсичным. Работа двигателя в местах с недостаточной вентиляцией, таких как тоннели, здания и...
 • Page 135: Регулировка Холостого Хода

  ПРИМЕЧАНИЕ • Перемещение рычага воздушной заслонки за отметку “CLOSE” может привести к повреждению двигателя. • Если двигатель запускается и останавливается, переведите рычаг воздушной заслонки в положение “OPEN” и потяните несколько раз рукоятку стартера, чтобы снова запустить двигатель. • Если оператор несколько раз потянул рукоятку стартера, пока рычаг воздушного затвора оставался в положении “CLOSE”, возможны...
 • Page 136: Порядок Работы

  ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Работа воздуходувки • Во время работы крепко держите инструмент. • Направьте конец сопла в направлении предмета, который нужно сдуть, и потяните рычаг дроссельной заслонки. • Полностью вытяните рычаг дроссельной заслонки, удерживайте кнопку блокировки дроссельной заслонки и отпустите палец с рычага...
 • Page 137: Проверка И Обслуживание

  ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПАСНОСТЬ • Перед проведением осмотра или обслуживания выключите двигатель и дайте ему остыть. Снимите свечу зажигания и отсоедините от нее контакт. - Если проверка или обслуживание выполняются сразу после остановки двигателя или если крышка свечи оставлена прикрепленной, оператор может получить ожог или может произойти несчастный случай из-за неожиданного запуска. •...
 • Page 138 2. Чистка воздушного фильтра Пластина ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Элемент (губка) Крышка ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ воздухоочистителя МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО Периодичность чистки и проверки: Ежедневно (каждые 10 часов работы) Часть респиратора (1) Удалите болты, фиксирующие крышку воздухоочистителя. Элемент (2) Потяните нижнюю сторону крышки и снимите крышку (войлок) воздухоочистителя.
 • Page 139: Хранение

  4. Чистка топливного фильтра • Засорение топливного фильтра может приводить к трудностям при запуске двигателя или к нестабильному набору оборотов. • Проверяйте топливный фильтр регулярно, придерживаясь следующей процедуры: (1) Снимите крышку топливного бака и полностью слейте топливо. Проверьте наличие посторонних материалов внутри бака. Если такие...
 • Page 140 Выявление неисправностей Неисправность Система Наблюдения Причина Двигатель трудно или Система зажигания Есть искра зажигания Неисправность системы подачи топлива, слабая невозможно запустить компрессия, механический дефект Нет искры зажигания Выключатель находится в выключенном положении, электропроводка повреждена или коротко замкнута, дефект свечи или контакта свечи, неисправность модуля зажигания.
 • Page 141: Диагностика И Устранение Неполадок

  ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК Перед тем как сделать заявку на ремонт, попробуйте установить характер неисправности самостоятельно. В случае выявления неисправности принимайте только те меры, которые предусмотрены данной инструкцией. Запрещается выполнять какие-либо самостоятельные действия, противоречащие данной инструкции. В случае необходимости выполнения ремонта, обращайтесь к уполномоченному...
 • Page 144 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884857-752...

Table of Contents