Download Print this page

Electrolux ESF6210LOK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
ESF6210LOK
ESF6210LOW
ESF6210LOX
................................................ .............................................
NL AFWASAUTOMAAT
EN DISHWASHER
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE UTILIZARE
2
17
31
46
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Electrolux ESF6210LOK

  Summary of Contents for Electrolux ESF6210LOK

 • Page 1 ..................... ESF6210LOK NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING ESF6210LOW EN DISHWASHER USER MANUAL ESF6210LOX FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. MILIEUBESCHERMING ........... 15 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- • Dit apparaat moet worden geaard. ties voor installatie en gebruik van het ap- • Controleer of de elektrische informatie paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- op het typeplaatje overeenkomt met de lijk voor letsel en schade veroorzaakt door stroomvoorziening.
 • Page 4 • Als de watertoevoerslang beschadigd • Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de is, haal dan onmiddellijk de stekker uit veiligheidsinstructies op de verpakking het stopcontact. Neem contact op met van het vaatwasmiddel op. de service-afdeling om de watertoe- • Speel niet met het water van het appa- voerslang te vervangen.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenblad Waterhardheidsknop Bovenste sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Onderste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Filters Bestekmand Typeplaatje Onderrek Zoutreservoir Bovenkorf 3. BEDIENINGSPANEEL Controlelampje Aan/uit Delay-toets Programmawijzer Start-toets Indicatielampjes Programmaknop...
 • Page 6: Programma's

  Indicatie- Beschrijving lampjes Wasfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de wasfase en de spoelfases in werking zijn. Droogfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de droogfase loopt. Einde-indicatielampje. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
 • Page 7: Voor Het Eerste Gebruik

  NEDERLANDS U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken. Aanwijzingen voor testinstituten Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar: info.test@dishwasher-production.com Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt. 5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1.
 • Page 8: Handmatig Instellen

  Handmatig instellen Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of de duidt op het huidig ingestelde ni- Elektronische instelling veau. 1. Zorg ervoor dat de programma-aan- • Bijv. 5 keer knipperen + pauze + 5 wijzer op de knop op één lijn staat met keer knipperen = niveau 5.
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 5.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullen Druk op de ontgrendelknop (D) om het deksel (C) te openen. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet verder dan de aanduiding 'max'. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voor- komen dat er te veel schuim ontstaat. Sluit het deksel.
 • Page 10 10 www.electrolux.com 6.1 Vaatwasmiddel gebruiken Druk op de ontgrendelknop (B) om het deksel (C) te openen. Doe het vaatwasmiddel in het doseer- bakje (A) . Als het programma over een voor- spoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseer- bakje (D).
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 4. Druk op Start om het programma te Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aan- starten. wezig is voordat u een nieuw pro- • Het indicatielampje Start gaat bran- gramma start. den. • Het wasfase-indicatielampje gaat aan het einde van het branden.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  12 www.electrolux.com • Voor het gemakkelijk verwijderen van 7.2 Met behulp van zout, aangebrande voedselresten weekt u de glansmiddel en afwasmiddel pannen eerst in water voordat u ze in het apparaat plaatst. • Gebruik alleen zout, glansmiddel en af- wasmiddel voor afwasautomaten. An- •...
 • Page 13: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 8.1 De filters reinigen Draai het filter (A) linksom en verwijder het. Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar. Verwijder het filter (B). Reinig de filters met water. Zet het filter (B) terug in de startposi- tie.
 • Page 14 14 www.electrolux.com Foutcode Probleem • Het eindlampje knippert 1 keer on- Het apparaat neemt geen water. derbroken. • Start-lampje knippert. • Het eindlampje knippert 2 keer on- Het apparaat pompt geen water weg. derbroken. • Start-lampje knippert. • Het eindlampje knippert 3 keer on- Het beschermingssysteem tegen lekka- derbroken.
 • Page 15: Technische Informatie

  NEDERLANDS verder vanaf het punt waar het werd on- Vlekken en opgedroogde derbroken. watervlekken op glazen en servies Als het probleem opnieuw optreedt, • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel neemt u contact op met onze service-af- is te laag. Zet de dosering van het deling.
 • Page 16 16 www.electrolux.com buurt of neem contact op met de gemeente.
 • Page 17 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........30 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 18: Safety Instructions

  18 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Do not use multi-plug adapters and ex- pliance, carefully read the supplied in- tension cables. structions. The manufacturer is not re- • Make sure not to cause damage to the sponsible if an incorrect installation and mains plug and to the mains cable.
 • Page 19 ENGLISH • Do not drink and play with the water in 1.3 Use the appliance. • This appliance is intended to be used in • Do not remove the dishes from the ap- household and similar applications such pliance until the programme is comple- ted.
 • Page 20: Product Description

  20 www.electrolux.com 2. PRODUCT DESCRIPTION Worktop Water hardness dial Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket 3. CONTROL PANEL On/off indicator Delay button Programme marker...
 • Page 21: Programmes

  ENGLISH Indicators Description Washing phase indicator. It comes on when the washing phase and the rinsing phases operate. Drying phase indicator. It comes on when the drying phase oper- ates. End indicator. Salt indicator. It is always off while the programme operates. Rinse aid indicator.
 • Page 22: Before First Use

  22 www.electrolux.com 5. BEFORE FIRST USE 1. Make sure that the set level of the wa- 3. Fill the rinse aid dispenser. ter softener agrees with the water 4. Open the water tap. hardness in your area. If not, adjust 5.
 • Page 23: Electronic Adjustment

  ENGLISH • E.g. 5 flashes + pause + 5 flashes = Electronic adjustment level 5. 1. Make sure that the programme marker 4. Press Start again and again to on the knob is aligned with the on/off change the setting. Each time you indicator.
 • Page 24: Daily Use

  24 www.electrolux.com 5.3 Filling the rinse aid dispenser Press the release button (D) to open the lid (C). Fill the rinse aid dispenser (A), no more than the mark 'max'. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam.
 • Page 25 ENGLISH 6.1 Using the detergent Press the release button (B) to open the lid (C). Put the detergent in the compartment (A) . If the programme has a prewash phase, put a small quantity of deter- gent in the compartment (D). If you use detergent tablets, put the tablet in the compartment (A).
 • Page 26: Hints And Tips

  26 www.electrolux.com Make sure that there is detergent Starting a programme with delay in the detergent dispenser before start you start a new programme. 1. Set the programme At the end of the programme 2. Press Delay to delay the start of the programme of 3 hours.
 • Page 27: Care And Cleaning

  ENGLISH • Put the light items in the upper basket. 7.3 Loading the baskets Make sure that they do not move. Refer to the supplied leaflet with • Make sure that the spray arms can examples of the load of the bas- move freely before you start a pro- kets.
 • Page 28: Troubleshooting

  28 www.electrolux.com To disassemble the filter (A), pull apart (A1) and (A2). Remove the filter (B). Wash the filters with water. Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two guides (C).
 • Page 29 ENGLISH WARNING! Deactivate the appliance before you do the checks. Turn the knob until the programme marker is aligned with the on/off indicator. Problem Possible solution You cannot activate the appli- Make sure that the mains plug is connected ance. to the mains socket.
 • Page 30: Technical Information

  30 www.electrolux.com 10. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / Height / Depth (mm) 600 / 850 / 625 Electrical connection Refer to the rating plate. Voltage 220-240 V Frequency 50 Hz Water supply pressure Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) max.
 • Page 31 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......45 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  32 www.electrolux.com INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, Branchement électrique lisez soigneusement les instructions four- AVERTISSEMENT nies. Le fabricant ne peut être tenu pour Risque d'incendie ou d'électrocu- responsable des dommages et blessures tion. liés à une mauvaise installation ou utilisa- tion.
 • Page 33: Mise Au Rebut

  FRANÇAIS couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale. • Ne laissez pas la porte de l'appareil ou- verte sans surveillance pour éviter tout risque de chute. • Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil ;...
 • Page 34: Description De L'appareil

  34 www.electrolux.com 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Plan de travail Sélecteur de dureté de l'eau Bras d'aspersion supérieur Distributeur de liquide de rinçage Bras d'aspersion inférieur Distributeur de produit de lavage Filtres Panier à couverts Plaque signalétique Panier inférieur Réservoir de sel régénérant Panier supérieur...
 • Page 35: Programmes

  FRANÇAIS Voyants Description Voyant de phase de lavage. Il s'allume au cours des phases de la- vage et de rinçage. Voyant de phase de séchage. Il s'allume au cours de la phase de séchage. Voyant de fin. Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme.
 • Page 36: Avant La Première Utilisation

  36 www.electrolux.com 4) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme. Informations pour les instituts de test Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électro-...
 • Page 37 FRANÇAIS L'adoucisseur d'eau doit être ré- glé manuellement et électronique- ment. Réglage manuel Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur la position 1 ou 2. Réglage électronique met à clignoter. Le clignotement inter- mittent du voyant de fin indique le ni- 1.
 • Page 38: Utilisation Quotidienne

  38 www.electrolux.com 5.3 Remplissage du distributeur de liquide de rinçage Appuyez sur le bouton d'ouverture (D) pour ouvrir le couvercle (C). Remplissez le distributeur de liquide de rinçage (A), sans dépasser le repè- re « max ». Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant...
 • Page 39 FRANÇAIS 6.1 Utilisation du produit de lavage Appuyez sur le bouton d'ouverture (B) pour ouvrir le couvercle (C). Versez le produit de lavage dans le compartiment (A). Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite quan- tité de produit de lavage dans le com- partiment (D).
 • Page 40: Conseils

  40 www.electrolux.com 4. Appuyez sur la touche Start pour lan- enfoncées jusqu'à ce que le voyant Start s'éteigne. cer le programme. • Le voyant Start s'allume. Assurez-vous que le distributeur • Le voyant de la phase de lavage de produit de lavage n'est pas vi- s'allume.
 • Page 41 FRANÇAIS • Enlevez les restes d'aliments sur les ar- 7.2 Utilisation de sel régénérant, ticles. de liquide de rinçage et de • Pour retirer facilement les résidus d'ali- produit de lavage ments brûlés, faites tremper les plats et les casseroles dans l'eau avant de les •...
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  42 www.electrolux.com 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE AVERTISSEMENT Les filtres sales et les bras d'as- Avant toute opération d'entretien, persion obstrués diminuent les ré- éteignez l'appareil et débranchez sultats de lavage. la prise secteur. Contrôlez-les régulièrement et nettoyez-les si nécessaire. 8.1 Nettoyage des filtres Tournez le filtre (A) vers la gauche et sortez-le.
 • Page 43 FRANÇAIS Veuillez vous reporter aux informations Dans le cas de certaines anomalies, suivantes avant de contacter le service le voyant de fin clignote pour indiquer après-vente pour résoudre un problème. un code d'alarme. Code d'alarme Problème • Le voyant de fin clignote 1 fois, de fa- L'appareil ne se remplit pas d'eau.
 • Page 44: Caracteristiques Techniques

  44 www.electrolux.com Problème Solution possible Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. Le système de sécurité anti-dé- Fermez le robinet d'eau et contactez le servi- bordement s'est déclenché. ce après-vente. Après avoir effectué les vérifications, tour- Taches et traces de gouttes d'eau nez le sélecteur jusqu'à...
 • Page 45: En Matière De Protection De L'environnement

  FRANÇAIS 2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie. 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole électroniques.
 • Page 46 11. UMWELTTIPPS ............60 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 47: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- Elektrischer Anschluss brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- WARNUNG! anleitung. Der Hersteller übernimmt keine Brand- und Stromschlaggefahr. Verantwortung für Verletzungen und Be- schädigungen durch unsachgemäße • Das Gerät muss geerdet sein. Montage.
 • Page 48 48 www.electrolux.com • Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von der Tür keine Stolpergefahr aus- geht. • Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür. • Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich. Beachten Sie die Sicher- heitsanweisungen auf der Reinigungs- mittelverpackung.
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Arbeitsplatte Wasserhärtestufen-Wähler Oberer Sprüharm Klarspülmittel-Dosierer Unterer Sprüharm Reinigungsmittelbehälter Filter Besteckkorb Typenschild Unterkorb Salzbehälter Oberkorb 3. BEDIENFELD Kontrolllampe „Ein/Aus“ Taste „Delay“ Referenzmarkierung Taste „Start“ Kontrolllampen Programmwahlschalter...
 • Page 50: Programme

  50 www.electrolux.com Kontroll- Beschreibung lampen Kontrolllampe „Hauptspülgang“. Leuchtet während des Haupt- spülgangs und in der Klarspülphase. Kontrolllampe „Trocknen“. Leuchtet während der Trocknungspha- Kontrolllampe „Programmende“. Kontrolllampe „Salz“. Leuchtet NICHT während des Programm- betriebs. Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Leuchtet NICHT während des Pro- grammbetriebs.
 • Page 51: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  DEUTSCH 4) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus dem Gerät entweichen. Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel. Informationen für Prüfinstitute Möchten Sie Informationen zum Leistungstest erhalten, schicken Sie eine E-Mail an: info.test@dishwasher-production.com Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden.
 • Page 52: Manuelle Einstellung

  52 www.electrolux.com Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstel- len. Manuelle Einstellung Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf Stufe 1 oder 2. Elektronische Einstellung lampe „Programmende“ zeigen die ak- tuelle Einstellung an. 1. Drehen Sie den Programmwahlschal- • Z. B. 5 Blinkzeichen + Pause + 5 ter, bis die Referenzmarkierung auf die Blinkzeichen = Härtestufe 5.
 • Page 53: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 5.3 Befüllen des Klarspülmittel-Dosierers Drücken Sie die Entriegelungstaste (D), um den Deckel (C) zu öffnen. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke „max“ hi- naus. Wischen Sie verschüttetes Klarspül- mittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große Schaumbildung zu vermeiden.
 • Page 54 54 www.electrolux.com 6.1 Verwendung des Reinigungsmittels Drücken Sie die Entriegelungstaste (B), um den Deckel (C) zu öffnen. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter (A). Wenn das Programm einen Vorspül- gang hat, füllen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in das Fach (D).
 • Page 55: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH das Symbol des gewünschten Pro- 2. Drücken Sie „Start“, um das Pro- gramms zeigt. gramm zu starten. • Die Kontrolllampe „Ein/Aus“ leuch- tet. Beenden des Programms 4. Drücken Sie „Start“, um das Pro- 1. Halten Sie die Tasten „Start“ und gramm zu starten.
 • Page 56: Reinigung Und Pflege

  56 www.electrolux.com • Entfernen Sie Speisereste vom Ge- 7.2 Verwendung von Salz, schirr. Klarspülmittel und • Um eingebrannte Essensreste leicht zu Reinigungsmittel beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor Sie das Kochgeschirr in das Gerät stel- • Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel len.
 • Page 57: Fehlersuche

  DEUTSCH 8.1 Filterreinigung Drehen Sie den Filter (A) nach links und nehmen Sie ihn heraus. Um den Filter (A) auseinanderzubau- en, ziehen Sie (A1) und (A2) ausei- nander. Nehmen Sie den Filter (B) heraus. Reinigen Sie die Filter mit Wasser. Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen Position ein.
 • Page 58 58 www.electrolux.com Alarmcode Problem • Die Kontrolllampe „Programmende“ Es läuft kein Wasser in das Gerät. blinkt einmal. • Die Kontrolllampe „Start“ blinkt unun- terbrochen. • Die Kontrolllampe „Programmende“ Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab. blinkt zweimal. • Die Kontrolllampe „Start“ blinkt unun- terbrochen.
 • Page 59: Technische Daten

  DEUTSCH Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät pumpt das Wasser Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht nicht ab. verstopft ist. Vergewissern Sie sich, dass der Ablauf- schlauch nicht geknickt oder stark gekrümmt ist. Das Aqua-Control-System ist ein- Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden geschaltet.
 • Page 60: Umwelttipps

  60 www.electrolux.com 2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen. 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie .
 • Page 61 11. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ..........73 NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
 • Page 62: Instrucţiuni Privind Siguranţa

  62 www.electrolux.com INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, • Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐ citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐ cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐...
 • Page 63: Descrierea Produsului

  ROMÂNA – Ferme • Aparatul poate genera abur fierbinte dacă deschideţi uşa în timpul desfăşurării unui pro‐ – De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte gram. medii de tip rezidenţial • Produsele inflamabile sau obiectele umezite – Unităţi de cazare cu micul dejun inclus. cu produse inflamabile nu trebuie introduse în AVERTIZARE aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐...
 • Page 64: Panoul De Comandă

  64 www.electrolux.com Disc pentru măsurarea durităţii apei Coş pentru tacâmuri Dozator pentru agentul de clătire Coş inferior Dozator pentru detergent Coş superior 3. PANOUL DE COMANDĂ Indicator pornit/oprit Buton Delay Marcaj program Buton Start Indicatoare Buton selectare program Indicatoare Descriere Indicatorul fazei de spălare.
 • Page 65: Înainte De Prima Utilizare

  ROMÂNA Grad de murdări‐ Fazele Durata Consum Consum Program programului (min) de ener‐ de apă Tip încărcătură (kWh) Nivel mediu de Spălare la 65 °C 100 - 110 1.4 - 1.6 19 - 21 murdărie Clătiri Vase din porţelan Uscare şi tacâmuri Nivel ridicat de Prespălare...
 • Page 66 66 www.electrolux.com 5.1 Reglarea dispozitivului de dedurizare a apei Reglare Duritate apă dedurizator de apă Grade Grade mmol/l Grade Manual Electro‐ germane franţuzeşti Clarke (°dH) (°fH) 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0...
 • Page 67 ROMÂNA 5.2 Umplerea rezervorului pentru sare Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul pentru sare. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pen‐ tru sare (numai la prima utilizare). Umpleţi rezervorul pentru sare, folosind sa‐ re pentru maşina de spălat vase. Înlăturaţi sarea din jurul orificiului rezervoru‐...
 • Page 68: Utilizarea Zilnică

  68 www.electrolux.com 6. UTILIZAREA ZILNICĂ 1. Deschideţi robinetul de apă. • Dacă indicatorul pentru agent de clătire este aprins, umpleţi dozatorul pentru 2. Rotiţi butonul de selectare până când marca‐ agentul de clătire. jul programului este aliniat cu programul pe care doriţi să-l setaţi.
 • Page 69: Informaţii Şi Sfaturi

  ROMÂNA 5. Reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de du‐ 2. Apăsaţi Start pentru a porni programul. ritatea apei din zona în care vă aflaţi. Anularea programului 6. Reglaţi cantitatea de agent de clătire. 1. Ţineţi apăsate simultan Start şi Delay până 6.3 Setarea şi pornirea unui program când indicatorul Start se stinge.
 • Page 70: Îngrijirea Şi Curăţarea

  70 www.electrolux.com 7.2 Utilizarea sării, agentului de • Îndepărtaţi resturile de alimente de pe vase. clătire şi a detergentului • Pentru a elimina cu uşurinţă resturile de mân‐ care arsă, înmuiaţi oalele şi tigăile în apă • Utilizaţi numai sare, agent de clătire şi deter‐...
 • Page 71: Depanare

  ROMÂNA 8.1 Curăţarea filtrelor Rotiţi filtrul (A) în sens antiorar şi scoateţi-l. Pentru a demonta filtrul (A), separaţi (A1) şi (A2). Scoateţi filtrul (B). Spălaţi filtrele cu apă. Puneţi filtrul (B) în poziţia iniţială. Asiguraţi- vă că a fost asamblat corect sub cele două ghidaje (C).
 • Page 72 72 www.electrolux.com Cod de alarmă Problemă • Indicatorul de final de ciclu se aprinde inter‐ Aparatul nu evacuează apa. mitent de 2 ori. • Start se aprinde intermitent, fără încetare. • Indicatorul de final de ciclu se aprinde inter‐ Dispozitivul anti-inundaţie este pornit.
 • Page 73: Informaţii Tehnice

  ROMÂNA Pete şi picături uscate de apă pe pahare şi vase • Dozatorul pentru agent de clătire este gol. • Cantitatea de agent de clătire eliberată este • Calitatea agentului de clătire poate fi de vină. insuficientă. Reglaţi selectorul pentru agentul Consultaţi capitolul "INFORMAŢII ŞI de clătire într-o poziţie mai mare.
 • Page 74 74 www.electrolux.com...
 • Page 75 ROMÂNA...
 • Page 76 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Esf6210lowEsf6210lox