Download Print this page

Honeywell HD016E Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

DEHUMIDIFIER
GB
Operating Instructions
VYSOUŠEČ VZDUCHU
CZ
Návod k obsluze
LUFTENTFEUCHTER
DE
Betriebsanleitung
LUFTAFFUGTER
DK
Betjeningsvejledning
ÕHUKUIVATI
EE
Kasutusjuhend
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
ES
Instrucciones de funcionamiento
ILMANKUIVAAJA
FI
Käyttöohjeet
DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR
FR
Instructions de mise en marche
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
GR
Οδηγίες Λειτουργίας
ODVLAŽIVAČ ZRAKA
HR
Upute za rukovanje
LEVEGŐ-PÁRÁTLANÍTÓ
HU
Kezelési utasítások
DEUMIDIFICATORE
IT
Istruzioni per l'uso
ORO DRĖKINTUVAS
LT
Naudojimo instrukcija
GAISA MITRUMA REGULĒTĀJS
LV
Lietošanas instrukcija
LUCHTONTVOCHTIGER
NL
Bedieningsinstructies
LUFTAVFUKTER
NO
Driftsinstruksjoner
ODWILŻACZ POWIETRZA
PL
Instrukcja obsługi
DESUMIDIFICADOR
PT
Instruções de operação
DEZUMIDIFICATOR
RO
Instrucţiuni de operare
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА
RU
Инструкции по работе
SA
LUFTAVFUKTARE
SE
Driftsanvisningar
SUŠILNIK ZRAKA
SI
Navodila za uporabo
ODVLHČOVAČ VZDUCHU
SK
Návod na obsluhu
NEM ALMA CİHAZI
TR
Çalıştırma talimatları
HD016E

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Honeywell HD016E

 • Page 1 ILMANKUIVAAJA Käyttöohjeet DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR Instructions de mise en marche ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες Λειτουργίας ODVLAŽIVAČ ZRAKA Upute za rukovanje LEVEGŐ-PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési utasítások DEUMIDIFICATORE HD016E Istruzioni per l’uso ORO DRĖKINTUVAS Naudojimo instrukcija GAISA MITRUMA REGULĒTĀJS Lietošanas instrukcija LUCHTONTVOCHTIGER Bedieningsinstructies LUFTAVFUKTER Driftsinstruksjoner ODWILŻACZ POWIETRZA Instrukcja obsługi...
 • Page 2: Table Of Contents

  HD016E HD016E ENGLISH CONTENTS ČESKY OBSAH DEUTSCH INHALT DANSK INDHOLD EESTI SISUKORD ESPAÑOL ÍNDICE SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS CONTENU EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ HRVATSKY SADRŽAJ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO INDICE LIETUVIŲ TURINYS LATVIEŠU SATURA RĀDĪTĀJS NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI PORTUGUÊS CONTEÚDO ROMÂNĂ...
 • Page 3 HD016E HD016E COMPONENTS WATER TANK DRAINAGE Fig. 1 Fig. 2 CONTROL PANEL CONTINUOUS WATER DRAINAGE FILTER CLEANING Fig. 3 Fig. 4...
 • Page 4: English

  CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE setting is higher than the ambient humidity. other objects. HD016E 2. The operational temperature range for this unit is between 5-35 °C. We recommend you clean the dehumidifier regularly. Before you 15. When the dehumidifier is in operation, the compressor will 220–240 V ~ 50Hz...
 • Page 5: Česky

  2. Rozsah provozních teplot u tohoto zařízení činí 5-35 °C. případná rizika. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ HD016E 3. Zvolte vlhkost v % stiskem příslušných tlačítek. Nastavení se 14. Umístěte zařízení minimálně 50 cm od zdi nebo jiných objektů. Vysoušeč doporučujeme čistit pravidelně. Než začnete s čištěním, 220–240 V ~ 50Hz...
 • Page 6: Deutsch

  15. Wenn der Luftentfeuchter in Betrieb ist, entwickelt der Technische Änderungen vorbehalten. ist. REINIGUNG DES FILTERS Kompressor Wärme. (Siehe Seite 5) HD016E 2. Der Temperatur-Einsatzbereich dieses Geräts liegt zwischen Der Filter kann aus dem Filterschacht entfernt werden, indem zuerst 220–240 V ~ 50Hz TEILE 5 - 35 °C.
 • Page 7: Dansk

  15. Når affugteren er i drift, vil kompressoren producere varme. Vi anbefaler, at du jævnligt rengør affugteren, Før start på rengøring HD016E 3. Vælg fugtighedsprocenten ved at trykke på tasterne, indtil den skal du afbryde strømmen (12) og trække stikket ud af stikkontakten.
 • Page 8: Eesti

  Kui õhuniiskus kerkib 3% võrra üle soovitud Kasutage selleks tavalist kodust desinfitseerimisvahendit. Pühkige 15. Kui õhukuivati töötab, siis tekitab selle kompressor soojust. HD016E %, lülitub seade automaatselt uuesti sisse. kõiki seadme välispindu kuiva pehme lapiga. 220–240 V ~ 50 Hz...
 • Page 9: Español

  1. El deshumidificador no funcionará si la humedad deseada que se 14. El dispositivo debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de El filtro puede sacarse de su ranura quitando el depósito de agua HD016E ha ajustado es superior a la humedad ambiental. paredes u otros objetos.
 • Page 10: Suomi

  Anna suodattimen kuivaa ja aseta takaisin paikoilleen. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. mahdollisuus. 1. Ilmankuivaaja ei toimi, jos asetettu kosteusasetus on korkeampi HD016E PUHDISTAMINEN, SÄILYTTÄMINEN JA kuin ympäröivä kosteus. 14. Laite tulee sijoittaa vähintään 50 cm:n etäisyydelle seinistä tai 220–240 V ~ 50Hz HÄVITTÄMINEN...
 • Page 11: Français

  Minuterie et met l’appareil par le fabricant, son agent de maintenance ou toute autre HD016E instructions d’utilisation. immédiatement à l’arrêt. personne qualifiée pour éviter tout danger.
 • Page 12: Eλλhnika

  αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το με χλιαρό νερό θερμοκρασίας 2. Γρίλια εξόδου αέρα κάτω από 40°C. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως και στη συνέχεια HD016E 4. Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιτευχθεί η τοποθετήστε το εκ νέου. 3. Λαβή...
 • Page 13: Hrvatsky

  Zadržano pravo izmjene tehničkih podataka. viša od vlažnosti okoline. 14. Uređaj treba biti postavljen najmanje 50cm od zida ili drugih ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ČUVANJE HD016E predmeta. 2. Raspon radne temperature za ovaj uređaj je između 5-35 ‹C. 220–240 V ~ 50Hz Preporučujemo da isušivač...
 • Page 14: Magyar

  A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (lásd az 5. oldalt) a helyiség páratartalmánál. HD016E 14. A készüléket legalább 50 cm-re kell elhelyezni a faltól és egyéb A szűrőt a víztartály eltávolításával és a szűrő lefelé csúsztatásával 220–240 V ~ 50 Hz 2.
 • Page 15: Italiano

  1. Il deumidificatore non funzionerà se l’umidità impostata è da altri oggetti. serbatoio dell’acqua e facendo scorrere il filtro verso il basso come HD016E superiore all’umidità dell’ambiente. 15. Quando il deumidificatore è acceso, il compressore produce mostrato nello schema (Vedere Fig. 4). Ogni 2 settimane, rimuovere 220–240 V~ 50 Hz...
 • Page 16: Lietuvių

  Palaukite, kol visiškai išdžius, tada jį pakeiskite. bus didesnė už aplinkos drėgmę. 14. Prietaisą reikia statyti ne mažiau kaip 50 cm atstumu nuo sienos HD016E arba kitų objektų. 2. Šio prietaiso darbinės temperatūros intervalas yra 5–35 °C. 220–240 V ~ 50Hz VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS...
 • Page 17: Latviešu

  Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas. 3. Izvēlieties mitruma %, nospiežot taustiņus, līdz vajadzīgie % TĪRĪŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA 15. Kad gaisa mitruma regulētājs darbojas, kompresors rada siltumu. HD016E parādās displejā. Mēs iesakām regulāri tīrīt gaisa mitruma regulētāju. Pirms tīrīšanas 220–240 V ~ 50Hz 4.
 • Page 18: Nederlands

  DE VOCHTIGHEID INSTELLEN FILTER REINIGEN (zie pagina 5) bevoegd persoon om de kans op gevaar te voorkomen. HD016E 1. De luchtontvochtiger werkt niet als de gewenste De filter kan uit de houder worden verwijderd door de watertank 220–240 V ~ 50Hz 14.
 • Page 19: Norsk

  Med forbehold om tekniske endringer. ut strømkabelen. 15. Når avfukteren er i bruk, vil kompressoren produsere varme. 4. Enheten slår seg av automatisk når ønsket fuktighet er nådd. HD016E Når fuktigheten stiger til 3 % over ønsket %, slår enheten seg på DESINFEKSJON KOMPONENTER 220–240 V ~ 50Hz...
 • Page 20: Polski

  2. Kratka wylotu powietrza Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. wymaganej wilgotności. Gdy wilgotność przekroczy o 3% wymaganą wartość procentową, urządzenie automatycznie 3. Uchwyt HD016E CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I włączy się ponownie. 220–240 V ~ 50 Hz 4. Kratka wlotu powietrza PRZECHOWYWANIE 410 W...
 • Page 21: Português

  REGULAÇÃO DA HUMIDADE técnico qualificado para evitar situações de perigo. LIMPEZA DO FILTRO HD016E (Ver página 5) 220–240 V ~ 50 Hz 1. O desumidificador não funcionará se o nível de humidade 14.
 • Page 22: Română

  Modificări de natură tehnică sub rezervă. 15. În timpul funcţionării dezumidificatorului, compresorul produce 1. Dezumidificatorul nu va funcţiona dacă valoarea umidităţii căldură. HD016E dorite configurate depăşeşte valoarea umidităţii aerului CURĂŢAREA FILTRULUI (vezi pagina 5) 220–240 V~ 50Hz ambiental.
 • Page 23: Pуcckий

  Сохраняется право на внесение технических изменений. 6. Бачок для воды ОЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ a. Компрессор выключается, когда температура HD016E 7. Водяной шланг окружающего воздуха будет ниже 5°C. Мы рекомендуем регулярно очищать осушитель. Перед началом 220–240 В ~ 50 Гц...
 • Page 25: Svenska

  2. Området för apparatens driftstemperatur ligger mellan 5-35 °C. föremål. Vi rekommenderar att du gör ren luftavfuktaren med jämna HD016E 3. Välj procentuell andel fuktighet genom att trycka på knapparna mellanrum. Innan du börjar rengöra den ska du ställa strömbrytaren 15.
 • Page 26: Slovenščina

  2. Temperaturni razpon delovanja za to enoto je med 5-35 ‹C. namestite nazaj. 14. Naprava mora stati vsaj 50 cm stran od stene ali drugih HD016E 3. Izberite % vlažnosti, tako da pritiskate tipke, dokler se na predmetov. 220–240 V ~ 50 Hz prikazovalniku ne prikaže želen %.
 • Page 27: Slovenčina

  Technické úpravy vyhradené. vlhkosti vyššie ako okolitá vlhkosť. predišlo riziku. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE HD016E 2. Rozsah prevádzkovej teploty tejto jednotky je 5 – 35 °C. 14. Zariadenie by malo byť umiestnené minimálne 50 cm od steny Odporúčame, aby ste odvlhčovač čistili pravidelne. Pred začatím 220 –...
 • Page 28: Türkçe

  Nem gidericinizi düzenli olarak temizlemenizi öneririz. Temizlemeye 15. Nem giderici kullanımdayken kompresör ısı üretir. başlamadan önce güç düğmesine basarak KAPALI (12) konuma getirin HD016E 4. İstenen neme ulaşıldığında cihaz otomatik olarak kapanır. Nem, ve fişi prizden çekin. 220–240 V ~ 50Hz BİLEŞENLER...
 • Page 29 Kaz Europe SA, Place Chauderon 18 The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. CH - 1003 Lausanne under licence from Honeywell International Inc. Switzerland Honeywell International Inc. makes no representation © 2011 Kaz Europe SA or warranties with respect to this product.