Download  Print this page

Honeywell CL48PM Owner's Manual

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs

Advertisement

Portable Evaporative Air Cooler
for Outdoor, Indoor & Commercial Use
OWNER'S MANUAL
Read and save these instructions before use
Model: CL48PM
Power rating: 140 Watts
Voltage rating: 220 Volt AC, 50Hz
For product inquiries or support, visit www.honeywellaircoolers.com
Made in P.R.C.
TES Scandinavia AB
www.tesscandinavia.se, +46 (0)31 761 36 10

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell CL48PM

  Related Manuals for Honeywell CL48PM

  Summary of Contents for Honeywell CL48PM

 • Page 1 Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating: 140 Watts Voltage rating: 220 Volt AC, 50Hz For product inquiries or support, visit www.honeywellaircoolers.com Made in P.R.C.
 • Page 2: Quick Start Guide

  QUICK START GUIDE Fill with water and plug into a standard power outlet. Note: Please make sure the household power voltage matches the product specifications. Place near an open door or window. Note : Evaporative air cooler requires cross ventilation. Turn ON and enjoy the cooling breeze.
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX Read all instructions carefully before setting up and operating the cooler, and please keep this instruction manual for future reference. This manual is designed to provide you with important information needed to setup, operate, maintain, and troubleshoot your cooler. Failure to follow these instructions may damage and/or impair its operation and void the warranty.
 • Page 4: Thank You

  THANK YOU! THANK YOU! Congratulations on your purchase of this versatile Honeywell Evaporative Air Cooler. For optimum cooling from your cooler, fill the water tank to maximum level and load ice inside the ice compartment before you turn on your air cooler.
 • Page 5: User Tips

  USER TIPS Energy Efficient, No Compressor Honeywell Evaporative Air Coolers are built to maximize energy efficiency and keep costs low. Warm air is drawn into the cooler and enters the Honeycomb Cooling Media. Water pumped from the tank pours over the honeycomb media. As the warm air passes through the media, the water absorbs the heat, naturally cooling and humidifying the air.
 • Page 6 USER TIPS The recommended maximum relative humidity level is 60% or less, which allows a noticeable temperature decrease. The temperature decrease will be greater in drier climates because higher evaporation occurs when the humidity is low. The evaporative air cooler should not be used in enclosed spaces.
 • Page 7: Safety Rules

  SAFETY RULES READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed: Your cooler runs on 220 Volt AC, 50Hz current. Check the • household voltage to ensure it matches the appliance's rate 220 Volt AC 50Hz specification.
 • Page 8 SAFETY RULES • DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of the cooler, as this may void the warranty. • DO NOT cover the air inlet or outlet on the appliance as this may cause motor damage. •...
 • Page 9 SAFETY RULES • Look for extension cords specifically marked for outdoor use. Look for extension cords that have a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) built in. Make sure the amperage rating for the extension cord is higher than the amperage rating for the •...
 • Page 10: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION 1 Water Inlet and Ice 9 Control Panel Loading Compartment 10 Right Honeycomb Panel 2 Handle 11 Continuous Water Supply Connection 3 Left Honeycomb Panel 12 Drain Plug 4 Lever for Horizontal Louvers 13 Backside Honeycomb Panel 5 Water Tank 14 Power Cord &...
 • Page 11: Use & Operation

  USE & OPERATION Control Panel OFF ON OFF ON COOL SWING SPEED...
 • Page 12: Function Buttons

  USE & OPERATION Function Buttons Speed / On - Off Connect to the power supply and turn the Speed knob. The fan will start. Change the speed from 1 for Low to 2 for Medium to 3 High. To switch OFF the unit turn the Speed know to "0". SPEED SPEED Press the 'SPEED' button and to the speed from High to Low.
 • Page 13 USE & OPERATION CAUTION Unplug from power when refilling. Filling With Water Water can be filled into the air cooler by: Water Inlet (Manually) Water / Ice can be put into the tank through the top opening.There is a hole for water to flow into the tank. Continuous water supply (Auto Refill) Connect a garden hose to the continuous water supply inlet.
 • Page 14 USE & OPERATION Filling With Water ( Continuous Water Supply Connection) CAUTION Unplug from power source before filling This automated process eliminates the need to manually refill the water tank. Securely connect the continuous water supply connector (located on the lower left side panel #11 on Page 8) to the water supply.
 • Page 15: Cleaning & Maintenance

  CLEANING & MAINTENANCE Important - Please Read! • The cooler is supplied with Honeycomb Cooling Media. • The cleaning frequency for the Honeycomb media depends on local air and water conditions. In areas where the mineral content of water is high, mineral deposits may build up on the Honeycomb Cooling Media and restrict air flow.
 • Page 16: Draning/Cleaning Water Tank

  CLEANING & MAINTENANCE Draning and Cleaning The Water Tank • Turn the power “off” and disconnect the air cooler from the power supply. • Move the unit to a location where it can be drained. • Remove the drain plug and allow the tank to empty(refer page 8, part 12).
 • Page 17: Troubleshooting Guide

  TROUBLESHOOTING GUIDE PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION No discharge of air Cord is not plugged in. Make sure power cord is plugged in and the supply switch is on. Power is not on. Turn the unit ON by pressing button on the control panel. Not Cooling / Unit is Pump is not turned ON.
 • Page 18: Technical Specifications

  TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NO. CL48PM Voltage 220V 50Hz Frequency Wattage 140 Watts Water Tank Capacity 48 Litre Cooling Media Honeycomb Product Dimension 620 (L) x 375 (D) x 868 (H) 13.3 Kg Net Weight...
 • Page 19: Electrical Wiring Diagram

  ELECTRICAL WIRING DIAGRAM...
 • Page 20 SERVICE AND WARRANTY 1-YEAR LIMITED WARRANTY Read all the instructions before attempting to use this product. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to any damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage.
 • Page 21 Portabel Evaporativ Luftkonditionering för utomhus, inomhus och kommersiell användning BRUKSANVISNING Läs och spara dessa instruktioner före användning Modell: CL48PM Effekt: 140 Watts Märkspänning: 220 Volt AC, 50Hz För frågor kring produkten eller support, besök www.honeywellaircoolers.com Tillverkad i P.R.C. Kundtjänst: TES Scandinavia AB, www.tesscandinavia.se. +46 (0)31 761 36 10...
 • Page 22 SNABBSTART GUIDE Fyll med vatten och koppla in i ett vanlig elluttag. Obs: Se till att fastighetens nätspänning motsvarar produktspecifikationerna. Placeras nära en öppen dörr eller ett fönster. Obs: Evaporativ luftkonditionering kräver korsdrag. Starta och njut av en kylande bris. Obs: Starta med en LÅG hastighet och öka gradvis hastigheten för optimal kylning.
 • Page 23 INDEX Läs alla instruktioner noggrant innan du installerar och använder luftkonditioneringen och spara denna bruksanvisning för framtida referens. Denna bruksanvisning är utformad för att ge dig viktig information som behövs för att installera, driva, underhålla och felsöka din luftkonditionering. Om du inte följer dessa instruktioner kan det skada och / eller försämra dess funktion och garantin blir ogiltig.
 • Page 24: Tack

  TACK! TACK! Grattis till ditt köp av denna mångsidiga Honeywell Evaporativa Luftkonditionering. För en optimal kylning från Luftkonditioneringen, fyll vattentanken till maximal nivå och lägg i is i frysfacket innan du sätter på din luftkonditionering. Placering av Lufkonditioneringen (Viktigt - Vänligen Läs!) Placera luftkonditioneringen framför en öppen dörr eller ett fönster.
 • Page 25: Användartips

  ANVÄNDARTIPS Energieffektiv, Ingen kompressor Honeywells Evaporativa Luftkonditioneringar är byggda för att maximera energieffektiviteten och hålla kostnaderna nere. Varm luft sugs in i luftkonditioneringen genom ett damm- och luktreducerande kolfilter och kommer in i Honeycombs kylmedia. Vatten som pumpas från tanken sprider sig över Honeycombs kylmedia.
 • Page 26 ANVÄNDARTIPS Den rekommenderade maximala relativa luftfuktigheten som ger en märkbar temperaturminskning är 60% eller mindre. Temperaturminskningen blir större i torrare klimat, efter det sker en högre avdunstning när luftfuktigheten är låg. Den evaporativa luftkonditioneringen bör inte anslutas i stängda utrymmen. Den måste sättas på ett plant golv och det måste finnas vatten i vattentanken.
 • Page 27: Säkerhet

  SÄKERHET LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER: När man använder sig av elektriska apparater måste de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas: Din luftkonditioneringen kör på 220 Volt, AC, 50Hz ström. • 220 Volt AC 50Hz Kontrollera fastighetens nätspänning för matcha apparatens specifikationer. Innan du använder produkten, ta ut den ur förpackningen och •...
 • Page 28 SÄKERHET • FÖRSÖK INTE reparera eller justera elektriska eller mekaniska funktioner på luftkonditioneringen eftersom detta kan göra garantin ogiltig. • TÄCK INTE för luftintaget eller utblåset på apparaten eftersom detta kan orsaka motorskador. • STOPPA INTE in eller låt inga föremål komma in i ventilationen eller utloppsöppningen eftersom detta kan skada produkten och orskaka en elektrisk stöt eller brand.
 • Page 29 SAFETY RULES • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn eller äldre) med nedsatt fysik, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 • Page 30: Beskrivning Av Delar

  BESKRIVNING AV DELAR 1 Vatteninlopp och Isfack 9 Kontrollpanel 2 Handtag 10 Högra Honeycomb Panel 3 Vänster Honeycomb Panel 11 Påfyllning av vatten 4 Spak för horisontella lameller (kontinuerlig vattenanslutning) 5 Vattentank 12 Avtappningsplugg 6 Hjul 13 Bakre Honecomb panel 7 Vågräta lameller 14 Strömkabel &...
 • Page 31: Användning&Drift

  ANVÄNDNING & DRIFT Kontrollpanel OFF ON OFF ON COOL SWING SPEED...
 • Page 32 ANVÄNDNING & DRIFT FUNKTIONSKNAPPAR Hastighet/På - Avstängd Anslut till elnätet och vrid på Hastighetsreglaget och fläkten kommer att starta. Ändra hastigheten från 1 Låg till 2 för Medium till 3 Hög. För att stänga av apparaten, vrid hastighet- sreglaget till "0". SPEED SPEED Tryck på...
 • Page 33: Påfyllning Av Vatten

  ANVÄNDNING & DRIFT VARNING Koppla från strömkällan vid påfyllning. Påfyllning av vatten Vatten kan fyllas på i luftkonditioneringen genom: Vatteninlopp (manuellt) Vatten/Is kan hällas i tanken genom den övre öppningen. Det finns ett hål för vattnet så att det kan strömma in i tanken. Kontinuerlig vattenanslutning (Automatisk påfyllning) Anslut en trädgårdsslang till det kontinuerliga vatteninloppet.
 • Page 34 ANVÄNDNING & DRIFT Påfyllning av vatten (Kontinuerlig vattenanslutning) VARNING Koppla från strömkällan innan du fyller på Denna process gör att du inte behöver fylla på vattentanken manuellt. Tillslut den kontinuerliga vattenanslutningens kontakt försiktigt (på den nedre vänstra sidopanelen #11 på sida 8) till vattenförsörjningen. Slå...
 • Page 35: Rengöring & Underhåll

  RENGÖRING & UNDERHÅLL Viktigt - Vänligen läs! • Luftkonditioneringen leveras med en Honeycomb kylmedia. • Hur ofta du ska rengöra Honeycombs kylmedia beror på de lokala luft- och vatten- förhållandena. I områden där mineralinnehållet i vattnet är högt kan mineralerna fastna på...
 • Page 36 RENGÖRING & UNDERHÅLL Dräning och Rengöring av Vattentanken • Stäng av strömmen på "off" och koppla bort luftkonditioneringen från strömkällan. • Flytta enheten till ett område där den kan tömmas. • Ta bort avtappningspluggen och töm tanken (se sida 8, del 12). •...
 • Page 37: Felsökningsguide

  FELSÖKNINGSGUIDE Problem Möjlig orsak Lösning Släpper inte ut luft Sladden är inte ikopplad Se till att sladden är ansluten och att kontakten på tillförseln är påslagen. Strömmen är inte på Starta apparaten genom att trycka på knappen på kontroll- panelen. Ingen nedkylning/ Pumpen är inte PÅSLAGEN.
 • Page 38: Tekniska Specifikationer

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER MODELLNR. CL48PM Spänning 220V 50Hz Frekvens Wattal 140 Watts Vattentankens volym 48 Litre Köldmedia Honeycomb Dimension på produkten 620 (L) x 375 (D) x 868 (H) 13.3 Kg Nettovikt...
 • Page 39: Elektriskt Kopplingsschema

  ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA...
 • Page 40 SERVICE OCH GARANTI 1-ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI Läs alla instruktioner innan du försöker använda denna produkt. Denna 1-års begränsade garanti gäller reparation eller ersättningprodukt, om det visar sig vara defekt i materialet eller i utförandet. Denna garanti gäller inte för skador som följd av kommersiell, våldsam, orimlig användning eller kompletterande skada.
 • Page 41 Portabel Evaporativ Luftkonditionering for brug udendørs, indendørs og erhverv BRUGSANVISING Læs og gem disse instruktioner før brug. Model: CL48PM Effekt: 140 Watts Mærkespænding: 220 Volt AC, 50Hz For spørgsmål vedrørende produktet eller support, besøg www.honeywellaircoolers.com Fremstillet i P.R.C TES Scandinavia AB...
 • Page 42 HURTIG START GUIDE Fyld op med vand og tilslut til en standard stikkontakt. Bemærk: Sikre at ejendommens strømspænding svarer til produktspecifikationerne. Placeres tæt ved en åben dør eller vindue. Bemærk: Evaporativ lufkonditionering kræver en god ventilation. Tænd og nyd den kølende brise. Bemærk: Starte med en LAV hastighet og øg gradvis hastigheden for en optimal køling.
 • Page 43 INDEKS Læs alle instruktioner omhyggeligt før du installerer og betjener køleren, og gem denne brugsanvisning for fremtidligt brug. Denne brugsanvisning er lavet for at give dig vigtig information som skal bruges ved installation, drift, vedligeholdelse og fejlfindning for din køler. Hvis du ikke følger disse instruktioner kan det skade og / eller forringe dets funktion, og garantien bortfalder.
 • Page 44: Tak

  Tillykke med dit køb af denne alsidige Honeywell Evaporativa Luftkonditionering. For optimal køling fra din køler, fyld vandtanken til det maksimale niveau og fyld is i frysern, før du tænder for din luftkonditionering. Placering av din Luftkonditionering (Vigtigt - Venligst Læs!) Placere kølern foran en åben dør eller vindue.
 • Page 45: Brugertips

  BRUGERTIPS Energieffektiv, Ingen Kompressor Honeywell Evaporative Luftkonditionering er bygget til at maksimere energieffektiviteten og holde omkostningerne nede. Varm luft suges ind i kølern genem et støv- og lugtreducerende kulfilter og går ind i Honeycombs kølemedie. Vandet fra vandpumpen spreder sig over mediet. Da den varme luft passerer igennem mediet, optager vandet varmen og giver en naturlig køling og befugtning av...
 • Page 46 BRUGERTIPS Den maksimalt anbefalede luftfugtighed er 60% eller mindre, som giver en mærkbart temperaturfald. Temperaturfaldet vil være større i tøre klimaer, fordi det fordamper mere når luftfug- tigheden er lav. Den evaporative luftkonditionering bør ikke anvendes i lukkede rum. Den skal stå plant og det skal være vand i vandtanken. Rummet skal have døre og vinduer som kan åbnes og tillade luftcirkulation.
 • Page 47: Sikkerhed

  SIKKERHED LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER Når man bruger elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsregler altid følges. Din Køler kører på 220 Volt, AC, 50Hz strøm. Kontrollere • ejendommens spænding for at sikre at den svarerer til 220 Volt AC 50Hz apparatets specifikationer.
 • Page 48 SIKKERHED • Prøv IKKE at reparere eller justere de elektriske eller andre mekaniske funktioner på kølern; dette kan resultere i at garantien bliver ogyldig. • Dæk IKKE luftindtaget eller udblæsningen til på apparatet, dette kan forårsage motorskader. • Indsæt IKKE eller tillad ikke objekter at komme in i selve ventilationen eller udblæsningen, dette kan skade produktet og forårsage en elektrisk stød eller brand.
 • Page 49 SAFETY RULES • Brug ikke forlængerledninger som er til indendørs brug udenfor. Søg efter forlængerledninger som er lavet for udendørsbrug. Søg efter forlængerledninger som har en inbygged jordafbryder. Sørg for at strømstyrken på forlængerledningen er højre end strømstyrken på apparatet. Kig på •...
 • Page 50: Beskrivelse Af Dele

  BESKRIVELSE AF DELE 1 Vandtilløb og isskuffe 9 Kontrolpanel 2 Håndtag 10 Højre Honeycomb Panel 3 Venstre Honeycomb Panel 11 Påfyldning av vand 4 Håndtag for horisontelle lameller (kontinuerlig vandanslutning) 5 Vandtank 12 Vand aftappningsprop 6 Hjul 13 Honeycomb bagerste panel 7 Vandrette lameller 14 Strømkabel &...
 • Page 51: Anvendelse&Drift

  ANVENDELSE & DRIFT Kontrolpanel OFF ON OFF ON COOL SWING SPEED...
 • Page 52 ANVENDELSE & DRIFT FUNKTIONSKNAPPER Hastighed/ På - Lukked Tilslut til elnætet og drej på hastigheds regulatorn så at ventila- torn går i gang. Ændre hastigheden fra 1 Lav til 2 for Medium til 3 Høj. For at slukke for apparatet, drej på hastigheds regula- torn til "0"...
 • Page 53: Påfyldning Af Vand

  ANVENDELSE & DRIFT ADVARSEL Koble strømkilden fra ved påfyldning. Påfyldning av vand Vand kan fyldes i luftkonditoneringen via: Vandtilløb (manuel) Vand/Is kan fyldes op i tanken via åbningen foroven. Der findes et hul for vandet så at det kan komme ind i tanken. Kontinuerlig vandtilsutning (Automatiks påfyldning) Tilslut haveslangen til det kontinuerlige vandindløb.
 • Page 54 ANVENDELSE & DRIFT Påfyldning av vand (kontinuerlig vand tilslutning) ADVARSEL Kobble stømkilden fra, før du fylder vand i. Denne proces gør at du ikke behøver at fylde vand i tanken manuelt. Tilslut den kontinuerlige vandtilslutnings kontakten forsigtigt (på venstre sidepanel for neden #11 på...
 • Page 55: Rengøring & Vedligeholdelse

  RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE Viktigt - Læs Venligst! • Køleren leveres med Honeycomb Cooling Media. • Hvor tit du skal rengøre din Honeycomb Medie kommer an på de lokale luft- og vand- forhold. I områden hvor mineralindholdet i vandet er højt, kan mineralerne ophobe sig i kølemediet og begrænse luftstrømmen.
 • Page 56 RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE Tømning og Rengøring af Vandtank • Sluk for strømmen og koble lufkonditioneringen fra strømkilden. • Flytte enheden til et sted hvor den kan tømmes. • Fjern vandaftapningsproppen og tøm tanken (se side 8, del 12) • Fyld vandtanken med rent vand indtil den når det maksimale •...
 • Page 57: Fejlfindnings Guide

  FEJLFINDNINGS GUIDE Problem Mulig årsag Løsning Det kommer ikke Ledningen er ikke sat i. Se hvis ledningen er tilslutet og nogen luft ud. at kontakten til tilførslen er tændt. Strømmen er ikke tændt Tænd apparaten ved at trykke på knapperne på kontrolpanelen.
 • Page 58: Tekniske Specifikationr

  TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODELNR. CL48PM Spænding 220V 50Hz Frekvens Wattal 140 Watts Vandtankens volume 48 Litre Kølemedie Honeycomb Dimension på produktet 620 (L) x 375 (D) x 868 (H) 13.3 Kg Nettovægt...
 • Page 59: Ledningsdiagram

  LEDNINGSDIAGRAM...
 • Page 60 SERVICE OG GARANTI GARANTI I HENHOLD TIL KØBELOVEN Læs alle instruktioner før du bruger dette produkt. Garantien gælder reparation eller erstatningsprodukt, hvis det viser sig at være en defekt i materialet eller ved en fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke for nogen skader som følge af kommercielt brug, voldsomt urimelig brug eller anden supplerende skade.
 • Page 61 Bærbar fordampende luftkjøler for utendørs, innendørs og kommersiell bruk EIERMANUAL Les og lagre disse instruksjonene før bruk Modell:CL48PM Effekt: 140 Watts Spenning: 220 Volt AC, 50Hz For henvendelser om produktet eller brukerstøtte, vennligst besøk www.honeywellaircoolers.com Laget i P.R.C TES Scandinavia AB...
 • Page 62 QUICKSTART GUIDE Fyll med vann og plugg inn i et standard strømuttak Merk: vennligst vær sikker på at strømspenningen hos deg svarer til produktet. Plasser nært en åpen dør eller et vindut Merk: luftkjøleren trenger god ventilasjon. Skru PÅ og nyt den behagelige luften. Merk: start på...
 • Page 63 INDEKS Les alle instruksjonene nøye før du installerer og bruker luftkjøleren, vennligst behold denne bruksanvisningen for framtidig bruk. Denne bruksanvisningen er designet for å gi deg viktig informasjon som du trenger for å installere, bruke, vedlikeholde og eventuelt reklamere på luftkjøleren. Følger du ikke disse instruksjonene kan du skade eller svekke den og ugyldiggjøre garantien.
 • Page 64: Takk

  TAKK! TAKK! Gratulere som ny eier av Honeywell Evaporative Air Cooler. For optimal avkjøling bør du fylle vanntanken til maksimum nivå og legge isbiter i ishyllen før du skrur på luftkjøleren. Plassering av luftkjøler (viktig - vennligst les!) Plasser luftkjøleren foran en åpen dør eller et åpent vindu. Vær sikker på at det finnes tilstrekkelig ventilasjon i rommet ved å...
 • Page 65: Brukertips

  BRUKERTIPS Energieffektiv, ingen kompressor Honeywell Evaporative Air Cooler er bygd for å være mest mulig energieffektiv og holde strømkostnadene lave. Varm luft blir dratt inn i luftkjøleren gjennom et støv og luktfjerningsfilter og videre inn i Honeycomb Cooling Media. Vann som blir pumpet fra tanken blir helt over honeycomb media.
 • Page 66 BRUKERTIPS Det høyeste anbefalte fuktighetsnivået er 60% eller mindre, noe som tillater temperaturen å minker merkbart mye. Temperaturen vil synke mer i tørre klimaer siden høyere fordampning forekommer når fuktigheten er lav. Den fordampende luftkjøleren må ikke brukes i lukkede rom. Den må...
 • Page 67: Sikkerhet

  SIKKERHET LES OG LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE: Når du bruker elektriske apparat skal vanlige sikkerhetstiltakl alltid følges. Luftkjøleren din går på 220 Volt AC, 50Hz. Sjekk husets • strømspenning for å være sikker på at det passer med 220 Volt AC 50Hz produktet.
 • Page 68 SIKKERHET • IKKE prøv å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på luftkjøleren siden dette kan ugyldiggjøre garantien. • IKKE dekk luftinntaket eller uttaket på produktet, dette kan resultere i motorskade. • IKKE sett inn eller tillat objekter å komme inn i ventilasjonen eller åpningen da dette kan skade produktet eller resultere i eletrisk støt eller brann.
 • Page 69 SIKKERHET • Ikke bruk innendørs skjøteledninger utenfor. Se etter skjøteledninger som er spesielt merket for utendørs bruk. Se etter skjøteledninger som har en GFCI (Jordfeilbryter) bygget i. Kontroller at strømstyrkens rangering for skjøteledningen er høyere enn strømstyrkens rating • for apparatet. Sjekk etiketter og eiers manualer på apparatet og skjøteledningen for strøm- styrke karakterer.
 • Page 70: Beskrivelse Av Deler

  BESKRIVELSE AV DELER 1 Vanninntak og Isfack 9 Kontrollpanel 2 Håndtak 10 Høyre Honeycomb Panel 3 Venstre Honeycomb Panel 11 Vann påfyll 4 Spak for vannrette lameller (kontinuerlig vannforsynings kobling) 5 Vanntank 12 Sluk 6 Hjul 13 Bakre Honeycomb Panel 7 Vannrett lameller 14 Strømkabel &...
 • Page 71: Bruk

  BRUK Kontrollpanel OFF ON OFF ON COOL SWING SPEED...
 • Page 72 BRUK FUNKSJONSKNAPPER Hastighet / På Av Koble til strømforsyningen og vri hastighetsbryteren. Viften vil starte. Endre hastigheten fra 1 for Lav til 2 for Middels til 3 for Høy. For å slå av enheten slå hastighetsbryteren til " 0 ". SPEED HASTIGHET Trykk på...
 • Page 73 BRUK ADVARSEL Konfirmer at tilkoblingene er sikret og skru på vannet. Fylling av vann Vann kan legges i luftkondisjonering maskinen gjenom: Vanninntak (manuelt) Vann / Is kan helles inn i tanken gjennom den øvre åpningen. Det er et hull for vannet, slik at den kan strømme inn i reservoaret. Kontinuerlig vanntilførsel (Auto påfylling) Koble en hageslange til den kontinuerlige vanntilførselen.
 • Page 74: Fylling Av Vann

  BRUK Fylling av vann (kontinuerlig vannforsynings kobling) ADVARSEL Koble fra strømforsyningen før du fyller på Denne prosessen forhindrer at du må fylle vanntanken manuelt. Trygt koble den kontinuerlige vannforsyning kontakten (plassert på nedre venstre side panelen # 11 på side 8) til vannforsyningen. Skru på...
 • Page 75: Rengjøring Og Vedlikehold

  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Viktig - Les dette! • Klimaanlegget leveres med en Honeycomb kuldemedium. • Hvor ofte du bør rense Honeycombs kjølemedien avhenger av de lokale luft- og- vann tilstander. I områder der mineralinnholdet i vannet er høyt, mineraler holder seg fast til honeycombs kjølevæsker og begrenser luftstrømmen.
 • Page 76 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Tømming og rengjøring av vanntanken • Skru strømmen "av" og koble fra luftkjøleren fra strømkilden. • Flytt enheten en plass hvor den kan bli tømt. • Fjern sluken og la tanken tømme seg (se side 8, del 12). •...
 • Page 77: Problemløsning

  PROBLEMLØSNING Problem Mulige årsaker Løsning Ingen luft Ledning er ikke i. Vær sikker på at strømledningen står i og forskyningsknappen er på. Strøm er ikke på. Skru enheten PÅ ved å trykke på knappen på kontrollpanelet. Ingen avkjøling/ Pumpe er ikke skrudd PÅ. På...
 • Page 78: Tekniske Spesifikasjoner

  TEKNISKE SPESIFIKASJONER MODELLNR. CL48PM Volt 220V 50Hz Frekvens Watt 140 Watts Vanntank kapasitet 48 Litre Cooling Media Honeycomb Produktdimensjon 620 (L) x 375 (D) x 868 (H) 13.3 Kg Nettovekt...
 • Page 79 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...
 • Page 80 SERVICE OG GARANTI 1 ÅR BEGRENSET GARANTI Les alle instruksjonene før du bruker dette produktet. Denne begrensede 1 års garantien gjelder reparasjon eller erstatning av produktet om materialet er defekt eller har en produksjonsfeil. Denne garantien gjelder ikke på noen skade som kommer fra kommersiell, uforsiktighet, urimelig bruk eller selvforskyldt skade.
 • Page 81 Distributor in Scandinavia: January 2013, IM02 - CL48PM - 2013 - 01 TES SCANDINAVIA AB © 2013 AirTek International Corporation Limited Göteborgsvägen 97 The Honeywell Trademark is used under license from Krokslättsfabriker 30/3 Honeywell International Inc. 431 43 MÖLNDAL Honeywell International Inc. makes no representation or SWEDEN warranties with respect to this product.