Philips SRU1020/10 Manuals

Manuals and User Guides for Philips SRU1020/10. We have 1 Philips SRU1020/10 manual available for free PDF download: Instructions For Use Manual

Philips SRU1020/10 Instructions For Use Manual

Philips SRU1020/10 Instructions For Use Manual (107 pages)

Philips Universal remote control SRU1020 2in1 for TV/DVD  
Brand: Philips | Category: Remote Control | Size: 3.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Installing The Remote Control3................................................................................................................................................................
Inserting The Batteries3................................................................................................................................................................
Testing The Remote Control3................................................................................................................................................................
Setting The Remote Control4................................................................................................................................................................
Keys And Functions5................................................................................................................................................................
Extra Possibilities6................................................................................................................................................................
Adjusting Device Selection (mode Keys)6................................................................................................................................................................
Activating/deactivating Child Lock Function6................................................................................................................................................................
Storing Favorite Tv Channels/learning Keys7................................................................................................................................................................
Restoring The Original Functions Of Your Remote Control8................................................................................................................................................................
Troubleshooting8................................................................................................................................................................
Installation De La Télécommande9................................................................................................................................................................
Insertion Des Piles9................................................................................................................................................................
Essai De La Télécommande9................................................................................................................................................................
Configuration De La Télécommande10................................................................................................................................................................
Touches Et Fonctions11................................................................................................................................................................
Autres Possibilités12................................................................................................................................................................
Modification De La Sélection De L'appareil (touches De Mode)12................................................................................................................................................................
Activation/ Désactivation De La Fonction De Verrouillage Parental12................................................................................................................................................................
Mémorisation Des Chaînes Tv Favorites/touches Programmables13................................................................................................................................................................
Restauration Des Fonctions D'origine De Votre Télécommande14................................................................................................................................................................
Dépannage14................................................................................................................................................................
Einleitung15................................................................................................................................................................
Inbetriebnahme Der Fernbedienung15................................................................................................................................................................
Einlegen Der Batterien15................................................................................................................................................................
Prüfen Der Fernbedienung15................................................................................................................................................................
Einstellen Der Fernbedienung16................................................................................................................................................................
Tasten Und Funktionen17................................................................................................................................................................
Zusätzliche Möglichkeiten18................................................................................................................................................................
Einstellen Der Geräteauswahl (mode-tasten)18................................................................................................................................................................
Aktivieren/deaktivieren Der Kindersicherungsfunktion18................................................................................................................................................................
Speichern Von Favoriten-tv-kanälen/lerntasten19................................................................................................................................................................
Wiederherstellung Der Ursprünglichen Fernbedienungsfunktionen20................................................................................................................................................................
Fehlersuche20................................................................................................................................................................
Inleiding21................................................................................................................................................................
Installeren Van De Afstandsbediening21................................................................................................................................................................
Plaatsen Van De Batterijen21................................................................................................................................................................
Testen Van De Afstandsbediening21................................................................................................................................................................
Instellen Van De Afstandsbediening22................................................................................................................................................................
Toetsen En Functies23................................................................................................................................................................
Extra Mogelijkheden24................................................................................................................................................................
Wijzigen Van De Apparaatkeuze (mode-toetsen)24................................................................................................................................................................
Inschakelen/uitschakelen Van Het Kinderslot24................................................................................................................................................................
Opslaan Van Een Favoriete Tv-zender/aanleerfunctie25................................................................................................................................................................
Herstellen Van De Oorspronkelijke Functies Van Uw Afstandsbediening26................................................................................................................................................................
Verhelpen Van Storingen26................................................................................................................................................................
Indledning27................................................................................................................................................................
Installering Af Fjernbetjeningen27................................................................................................................................................................
Isætning Af Batterier27................................................................................................................................................................
Test Af Fjernbetjeningen27................................................................................................................................................................
Indstilling Af Fjernbetjeningen28................................................................................................................................................................
Knapper Og Funktioner29................................................................................................................................................................
Ekstra Muligheder30................................................................................................................................................................
Tilpasning Af Apparatvalget (funktionsknapper)30................................................................................................................................................................
Aktivering/deaktivering Af Børnelåsfunktionen30................................................................................................................................................................
Sådan Gemmes Favorit Tv-kanaler/programmeringsknapper31................................................................................................................................................................
Aktivering Af Fjernbetjeningens Oprindelige Funktioner32................................................................................................................................................................
Problemløsning32................................................................................................................................................................
Inledning33................................................................................................................................................................
Installera Fjärrkontrollen33................................................................................................................................................................
Sätta I Batterierna33................................................................................................................................................................
Testa Fjärrkontrollen33................................................................................................................................................................
Ställa In Fjärrkontrollen34................................................................................................................................................................
Knappar Och Funktioner35................................................................................................................................................................
Extra Möjligheter36................................................................................................................................................................
Ändra Enhetsvalet (lägesknappar)36................................................................................................................................................................
Aktivera/deaktivera Barnlåsfunktionen36................................................................................................................................................................
Lagra Favoritkanaler/inlärningsknappar37................................................................................................................................................................
Återställa Alla De Ursprungliga Funktionerna På Fjärrkontrollen38................................................................................................................................................................
Felsökning38................................................................................................................................................................
Innledning39................................................................................................................................................................
Installere Fjernkontrollen39................................................................................................................................................................
Sette Inn Batterier39................................................................................................................................................................
Teste Fjernkontrollen39................................................................................................................................................................
Stille Inn Fjernkontrollen40................................................................................................................................................................
Knapper Og Funksjoner41................................................................................................................................................................
Ekstra Muligheter42................................................................................................................................................................
Justere Enhetsvalg (mode-velger)42................................................................................................................................................................
Aktivere/deaktivere Barnesikringsfunksjonen42................................................................................................................................................................
Lagre Favorittkanaler/lære Knapper43................................................................................................................................................................
Gjenopprette De Opprinnelige Innstillingene Av Fjernkontrollen44................................................................................................................................................................
Feilsøking44................................................................................................................................................................
Johdanto45................................................................................................................................................................
Kauko-ohjaimen Asennus45................................................................................................................................................................
Paristojen Asennus45................................................................................................................................................................
Kauko-ohjaimen Testaus45................................................................................................................................................................
Kauko-ohjaimen Asetus46................................................................................................................................................................
Näppäimet Ja Toiminnot47................................................................................................................................................................
Lisämahdollisuuksia48................................................................................................................................................................
Laitteen Valinnan Asetus (tilanäppäimet)48................................................................................................................................................................
Lapsilukkotoiminnon Aktivointi/katkaiseminen48................................................................................................................................................................
Suosikkitelevisiokanavien/oppimisnäppäinten Tallennus49................................................................................................................................................................
Kauko-ohjaimen Alkuperäisten Toimintojen Palautus50................................................................................................................................................................
Vianhaku50................................................................................................................................................................
Introduzione51................................................................................................................................................................
Installazione Del Telecomando51................................................................................................................................................................
Inserimento Delle Batterie51................................................................................................................................................................
Prova Del Telecomando51................................................................................................................................................................
Impostazione Del Telecomando52................................................................................................................................................................
Tasti E Funzioni53................................................................................................................................................................
Ulteriori Possibilità54................................................................................................................................................................
Regolazione Di Selezione Dispositivo (tasti Di Modo)54................................................................................................................................................................
Attivazione/disattivazione Della Funzione Di Blocco Per Bambini54................................................................................................................................................................
Memorizzazione Dei Canali Tv Preferiti/tasti Di Apprendimento55................................................................................................................................................................
Ripristino Delle Funzioni Originali Del Telecomando56................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi56................................................................................................................................................................
Introducción57................................................................................................................................................................
Instalación Del Mando A Distancia57................................................................................................................................................................
Colocación De Las Pilas57................................................................................................................................................................
Prueba Del Mando A Distancia57................................................................................................................................................................
Configuración Del Mando A Distancia58................................................................................................................................................................
Teclas Y Funciones59................................................................................................................................................................
Posibilidades Extra60................................................................................................................................................................
Ajuste De Selección De Dispositivo (teclas De Modo)60................................................................................................................................................................
Activación/desactivación De La Función De Bloqueo Para Niños60................................................................................................................................................................
Almacenamiento De Canales De Tv Favoritos/teclas De Aprendizaje61................................................................................................................................................................
Restauración De Las Funciones Originales Del Mando Distancia62................................................................................................................................................................
Resolución De Problemas62................................................................................................................................................................
Introdução63................................................................................................................................................................
Instalação Do Telecomando63................................................................................................................................................................
Inserir As Pilhas63................................................................................................................................................................
Testar O Telecomando63................................................................................................................................................................
Configurar O Telecomando64................................................................................................................................................................
Teclas E Funções65................................................................................................................................................................
Possibilidades Adicionais66................................................................................................................................................................
Ajuste Da Selecção De Equipamento (teclas De Modo)66................................................................................................................................................................
Activar/desactivar A Função De Bloqueio Para Crianças66................................................................................................................................................................
Memorizar Canais De Tv Preferidos/programar Teclas67................................................................................................................................................................
Repor As Funções Originais Do Telecomando68................................................................................................................................................................
Resolução De Problemas68................................................................................................................................................................
Wstęp87................................................................................................................................................................
Instalowanie Pilota87................................................................................................................................................................
Zakładanie Baterii87................................................................................................................................................................
Testowanie Pilota87................................................................................................................................................................
Konfigurowanie Pilota88................................................................................................................................................................
Klawisze I Funkcje89................................................................................................................................................................
Dodatkowe Możliwości90................................................................................................................................................................
Ustawianie Wyboru Obsługiwanego Sprzętu (klawisze Trybu Działania)90................................................................................................................................................................
Włączanie/wyłączanie Funkcji Rodzicielskiej90................................................................................................................................................................
Zapamiętywanie Ulubionych Kanałów Tv/ Nauczanie Klawiszy91................................................................................................................................................................
Przywracanie Oryginalnych Funkcji Pilota92................................................................................................................................................................
Diagnostyka Usterek92................................................................................................................................................................
Code List Of All Brands/equipment93................................................................................................................................................................
Liste Des Codes De Tous Les Appareils/marques93................................................................................................................................................................
Codeliste Aller Marken / Geräte93................................................................................................................................................................
Codelijst Van Alle Merken / Apparaten93................................................................................................................................................................
Kodeliste Over Alle Mærker / Udstyr93................................................................................................................................................................
Kodlista För Alla Märken/all Utrustning93................................................................................................................................................................
Kodeliste Over Alle Merker / Alt Utstyr93................................................................................................................................................................
Kaikkien Brändien/laitteiden Koodiluettelo93................................................................................................................................................................
Elenco Dei Codici Di Tutte Le Marche/gli Apparecchi93................................................................................................................................................................
Lista De Códigos De Todas Las Marcas / Equipo93................................................................................................................................................................
Lista De Códigos De Todas As Marcas / Modelos93................................................................................................................................................................
Lista Kodów Wszystkich Marek / Urządzeń93................................................................................................................................................................
Information To The Consumer102................................................................................................................................................................
Informations Pour Les Consommateurs102................................................................................................................................................................
Informationen Für Verbraucher102................................................................................................................................................................
Informatie Voor De Gebruiker103................................................................................................................................................................
Information Til Kunden103................................................................................................................................................................
Information Till Konsumenten103................................................................................................................................................................
Informasjon For Kunden104................................................................................................................................................................
Kuluttajainformaatiota104................................................................................................................................................................
Informazioni Per L'utente104................................................................................................................................................................
Información Para El Consumidor105................................................................................................................................................................
Informação Para O Consumidor105................................................................................................................................................................
Informacje Dla Użytkownika106................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement