Download Print this page

LG BH7240B Simple Manual

3d blu-ray / dvd home cinema system.
Hide thumbs
   

Advertisement

CEŠTINA | JEDNODUCHÝ NÁVOD
Na přiloženém disku CD-ROM se nachází kompletní
elektronická verze Návodu k použití, která obsahuje
informace o pokročilých funkcích přístroje. Pro
zobrazení těchto souborů je nutný osobní počítač (PC)
vybavený CD-ROM mechanikou. Od některých částí
3D Blu-ray™ /
obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA
DVD Home
Rozšírená Používateľská príručka, ktorá obsahuje
informácie o rozšírených funkciách je k dispozícii v
Cinema System
elektronickej verzii na CD-ROM-e. Aby ste mohli spustiť
tieto súbory, je potrebné použiť počítač (PC) vybavený
CD-ROM mechanikou. Určitý obsah v tejto príručke sa
môže líšiť od vašej jednotky.
BH7240B / BH7440P /
ROMÂNÃ | MANUAL SIMPLU
BH7540T
Pe CD-ROM se află un Manual de utilizare extins,
în versiune electronică, conţinând informaţii privind
caracteristicile avansate. Pentru a citi aceste fişiere,
trebuie să utilizaţi un computer personal echipat cu o
unitate CD-ROM. Este posibil ca o parte din conţinutul
acestui manual să difere de unitatea dvs.
POLSKI | INSTRUKCJA UPROSZCZONA
ENGLISH | SIMPLE MANUAL
Rozszerzona instrukcja obsługi, zawierająca informacje
An extended Owner's Manual that contains information
dotyczące funkcji zaawansowanych zapisana jest w
on the advanced features is located on the CD-ROM
wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD-ROM.
provided in an electronic version. To read these files,
Aby odczytać te informacje konieczny jest komputer
you will need to use a Personal Computer (PC)
osobisty (PC) wyposażony w napęd CD-ROM. Niektóre
equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in
elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić
this manual may differ from your unit.
się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu.
FM antenna
Speaker cables
BH7240B_BH7440P_BH7540T-DT.BEUSLLK_SIMPLE3.indd 1
TV Connection (HDMI OUT)
Televizní připojení (HDMI OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) /
Conexiune TV (HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)
TV
TV Connection (OPTICAL IN)
Televizní připojení (OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) /
Conexiune TV (OPTICAL IN) / Połączenie TV (OPTICAL IN)
a
TV
OPTICAL OUT
b
www.lg.com
Initial Setup
Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie /
Configurare iniţială / Ustawienia początkowe
Follow the directions for the initial setup displayed on
the screen. / Postupujte podle pokynů pro počáteční
nastavení, zobrazeném na obrazovce. / Podľa pokynov
na obrazovke vykonajte počiatočné nastavenie. / Urmaţi
direcţiile pentru configurarea iniţială afişată pe ecran. /
Podążaj w kierunku dla ustawień początkowych, które
jest wyświetlane na ekranie.
Start the speaker test. / Spusťte test reproduktorů. /
Spusťte test reproduktora. / Începeţi testul difuzorului.
/ Rozpocznij test głośników.
Stop the speaker test and select [Next]. / Zastavte test
reproduktorů a vyberte položku [DALŠÍ]. / Zastavte test
reproduktora a zvoľte [Ďalší]. / Opriţi testul difuzorului
şi selectaţi [Următotor]. / Zatrzymaj test głośników i
wybierz [Nast.].
Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
Nastavte [Připojení zvuku televize] a vyberte položku
[DALŠÍ]. / Nastavte funkciu [Pripojenie zvuku z TV] a
zvoľte [Ďalší]. / Configuraţi [Conectare sunet TV.], după
care selectaţi [Următotor]. / Ustawienia [Łączenie z TV
Sound] i wybierz [Nast.].
Wired Network Connection
Pevné síťové připojení / Káblové pripojenie siete /
Conexiune la reţea prin cablu / Kablowe połączenie sieciowe
Cable Modem
Kabelový modem
Káblový modem
Modem cu cablu
Modem kablowy
Access Point
Přístupový bod
Prístupový bod
Punct de acces (AP)
Punkt dostępowy
Wireless Network Connection
Bezdrátové síťové připojení / Bezdrôtové pripojenie siete /
Conexiune wireless la reţea / Bezprzewodowe połączenie sieciowe
Cable Modem
Kabelový modem
Káblový modem
Modem cu cablu
Modem kablowy
Access Point
Přístupový bod
Prístupový bod
Punct de acces (AP)
Punkt dostępowy
Using HOME menu
Používání nabídky HOME / Používanie ponuky DOMOV /
Utilizarea meniului HOME / Używanie menu DOM
a
b
c
d
e
f
Displays SmartShare menu. /
Zobrazí nabídku funkce Smart Share. /
a
Zobrazí sa ponuka Smart Share. /
Afişează meniul Smart Share. /
Wyświetla menu Smart Share.
Displays the Premium Home screen. /
Zobrazuje obrazovku Premium Home. /
b
Zobrazuje obraz Premium Home. /
Afişează ecranul Premium Home. /
Wyświetla ekran Premium Home.
Displays LG Apps titles provided to the unit. /
Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. /
c
Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné pre zariadenie. /
Afişează titlurile din LG Apps furnizate pentru unitate. /
Wyświetla tytuły LG Apps udostępnionych dla urządzenia.
Displays the [My Apps] screen. /
Zobrazí obrazovku [Moje apl.]. /
d
Zobrazí sa prostredie [Moje aplikácie]. /
Afişează ecranul [Aplicaţiile mele]. /
Wyświetla ekran [My Apps].
Changes input mode. /
Změní vstupní režim. /
e
Slúži na zmenu vstupného režimu. /
Schimbă modul de intrare. /
Przełącza między źródłami wejściowymi.
Adjusts the system settings. /
Upravuje nastavení. /
f
Slúži na úpravu systémových nastavení. /
Modifică setările sistemului. /
Ustawienia systemu.
Speaker Connection
Zapojení reproduktoru / Pripojenie reproduktorov /
Conectarea difuzoarelor / Podłączenie głośników
,
Speaker design and connection method may be different according to models. /
Design reproduktoru a způsob připojení se může lišit v závislosti na modelu. /
Dizajn reproduktora a spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti na modeloch. /
Designul şi metoda de conectare a difuzorului poate diferi în funcţie de model. /
Wygląd i sposób podłączenia głośników może różnić się w zależności od modelu.
Front Left Speaker /
Přední levý reproduktor /
Ľavý predný reproduktor /
Difuzor faţă stânga /
Głośnik przedni lewy
Subwoofer /
Subwoofer /
Subwoofer /
Subwoofer /
Subwoofer
Center Speaker /
Středový
reproduktor /
Surround Left Speaker /
Stredný
Surround levý reproduktor /
reproduktor /
Ľavý priestorový
Difuzorul central /
reproduktor /
Unit /
Głośnik środkowy
Difuzor surround
Jednotka /
stânga /
Jednotka /
Głośnik lewy
Unitate /
Surround
Front Right Speaker /
Urządzenie
Přední pravý reproduktor /
Pravý predný reproduktor /
Difuzor faţă dreapta /
Głośnik przedni prawy
Surround Right Speaker /
Surround pravý reproduktor /
Pravý priestorový reproduktor /
Difuzor surround dreapta /
Głośnik tylny prawy
Disc, Data Playback
Disk, přehrávání dat / Disk, prehrávanie údajov /
Redare disc cu date / Odtwarzanie z dysku, danych
a
Device that support MTP /
Zařízení, které podporuje protokol MTP /
Zariadenie s podporou MTP /
Aparat care suportă MTP /
Urządzenie, które wspiera MTP
b
Displays all linked devices. /
Zobrazí se všechna připojená zařízení. /
Zobrazia sa všetky pripojené zariadenia. /
Afişează toate dispozitivele legate. /
Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.
c
Selects video, photo or audio content. /
Vybere video, fotografii nebo audio obsah. /
Umožňuje voľbu videa, fotografie alebo zvukového
obsahu. /
Selectează conţinut video, foto sau audio. /
Wyświetla zawartość filmową, graficzną lub muzyczną.
Displays the file or folder on linked device. /
Zobrazí se soubor nebo složka připojeného zařízení. /
Zobrazí sa súbor alebo priečinok v pripojenom
zariadení. /
Afişează fişierul sau folderul de pe dispozitivul legat. /
Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym urządzeniu.
,
For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
U většiny disků AUDIO CD, BD-ROM a DVD-ROM se přehrávání spustí automaticky. /
V prípade väčšiny diskov typu audio CD, BD-ROM a DVD-ROM sa prehrávanie spustí automaticky. /
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi DVD-ROM, redarea începe automat. /
Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
14. 4. 15.
9:09

Advertisement

   Also See for LG BH7240B

   Related Manuals for LG BH7240B

   Summary of Contents for LG BH7240B

  • Page 1

    Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia. Wyświetla ekran Premium Home. Selects video, photo or audio content. / Displays LG Apps titles provided to the unit. / Vybere video, fotografii nebo audio obsah. / Zobrazí názvy LG Apps poskytované k jednotce. / Umožňuje voľbu videa, fotografie alebo zvukového Zobrazia sa názvy LG Apps dostupné...

  • Page 2

    Upewnij się, że urządzenie przenośne jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co ten odtwarzacz. Turn on the mobile device LG AV Remote App is lnstalled and run LG AV Remote App. / Zapněte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací LG AV Remote a spusťte aplikaci LG Run the program, and set the share folder you want.

This manual also for:

Bh7540t, Bh7440p, Bh9540tw

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: