Download Print this page

Silvercrest STS 8 A1 Operating Instructions

Smartphone camera lens

Advertisement

Quick Links

GB / IE
Introduction
Congratulations on the purchase of your new device.
You have selected a high-quality product.
The operating instructions are part of this product.
They contain important information on safety, usage
and disposal. Before using the product, familiarise
yourself with all handling and safety guidelines. Use
the product only as described and for the range of
applications specifi ed. Retain these instructions for
future reference. Please also pass these operating
instructions on to any future owner(s).
Intended use
This telephoto lens for smartphones is intended exclu-
sively for taking non-commercial photographs with an
enlarged view. This product is not intended for com-
mercial or industrial use. The warranty does not apply
to damage caused by improper use of the appliance!
Contents of package/Device
description
SMARTPHONE CAMERA LENS STS 8 A1
SMARTPHONE CAMERA LENS STS 8 A1
Lens cap
2
Lens
3
Focus ring
SMARTPHONE CAMERA LENS
4
Lens cap
Operating instructions
Tripod
5
Locking screw for ball joint
6
TELEOBJEKTIV FÖR SMARTPHONE
Smartphone cover
7
Bruksanvisning
8
Cleaning cloth
9
Carrying bag
TELEOBJEKTIV TIL SMARTPHONE
10
Holder for smartphone cover
Betjeningsvejledning
These operating instructions
SMARTPHONE-TELEOBJEKTIV
Bedienungsanleitung
IAN 67390
- 1 -
Technical data
WARNING!
Depending on the smartphone type, you may
need to switch your smartphone fl ashlight off
Magnifi cation
8x
Never put the open lens down on combustible
because the smartphone cover
Telephoto lens
18 mm
surfaces. Always close it using lens caps
the fl ashlight. Otherwise, the image will be dark
and
4
.
Focus range
3 m - ∞
or discoloured.
Risk of fi re!
Please refer to your smartphone instruction manual.
Angle of fi eld
Bear in mind that using the additional lens may
Manual focusing
WARNING!
cause a reduction in picture quality due to pos-
Lens dimensions
Length: 81 mm,
Never look directly at the sun through the lens.
sible edge blurring and vignetting.
Risk of injury to the eyes!
(without caps)
Ø 31 mm
Now insert your smartphone into the smartphone
Lens weight
cover
7
.
approx. 75 g
WARNING!
(incl. lens caps)
Fix the holder
to the tripod
10
The packaging material is not a plaything. Keep
thread.
NOTE
plastic sheeting, bags and all other packaging
Ensure that the tripod
5
material away from children.
This telephoto lens for smartphones is available in
pulling the three tripod legs apart to ensure that
Danger of suff ocation!
six diff erent versions. These operating instructions
the image is shake-free.
cover all versions.
Initial operation
The length of each tripod leg can also be individu-
The smartphone cover
7
pictured can vary
ally adapted. Pull each individual tripod leg out to
Remove all parts from the carton.
from the model actually supplied.
the required length for this purpose.
Remove all packing material and the protective
Safety instructions
Now place your pre-fi tted smartphone with its
fi lm from the lens and accessories.
smartphone cover
7
in the holder
Prior to use, check the device for visible, external
Remove the lens caps
and
4
from the lens
2
.
To do this, pull the metal ring on the holder
damage. Do not operate an device that has been
Use the screw thread to fi x the lens
2
to the
damaged or dropped.
that you can insert your smartphone cover
smartphone cover
7
.
To adjust the position, loosen the fi xing screw for
Do not use or store the telephoto lens in the vicinity
of devices which generate heat, e.g. radiators,
NOTE
the ball joint
6
and then use it to position your
smartphone. When in the required position, tighten
ovens, etc.
Take care that the thread does not cant, tilt or
the fi xing screw
6
again.
Do not place the telephoto lens in places which
become overtightened otherwise it could be
are subjected to extreme temperature fl uctuations.
Now your smartphone is ready to take pictures
damaged.
with the additional telephoto lens.
Do not touch the surface of the lens with your
Ensure that the smartphone cover
7
is fi rmly
hands and avoid contact with sharp objects.
Rotate the focus ring
3
to ensure that the image
attached.
is in focus.
Ensure that there is no dirt on the camera lens or
Do not drop the telephoto lens!
the smartphone cover
7
or on the smartphone
After use, remove your smartphone from the smart-
Avoid water spray and direct or indirect contact
itself. This could cause scratches on the smart-
phone cover
7
and then remove the lens
with water.
phone housing or the camera lens.
the smartphone cover
7
.
Always replace the lens caps
telephoto lens
to protect it.
2
- 2 -
- 3 -
- 4 -
SE
Cleaning/storage
Inledning
Clean the device using the supplied cleaning cloth
Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
7
is covering
to avoid scratches.
Du har valt en produkt med hög kvalitet.
Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den
Remove stubborn dirt by moistening a cleaning
cloth with alcohol or cleaning fl uid for optical
innehåller viktig information om säkerhet, användning
och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och
lenses and wipe the lens
2
with it.
säkerhetsanvisningar innan du börjar använda pro-
Do not spray the cleaner directly onto the lens
dukten. Använd endast produkten enligt beskrivning-
but always onto the cleaning cloth.
arna och i de syften som anges här. Ta väl vara på
When your lens is not being used,
2
keep it in
den här bruksanvisningen. Lämna över all dokumenta-
the supplied carrying bag
9
in a dry place.
tion tillsammans med produkten om du överlåter den
Disposal
till någon annan person.
5
using the screw
Dispose of all packaging materials and the
Föreskriven användning
device itself in normal domestic waste.
is standing fi rmly by
Det här teleobjektivet till smartphones är endast avsett
You can obtain further information from your local
för privat bruk och ska användas för att ta förstorade
disposal company or the city or local authority.
foton. Produkten är inte avsedd för yrkesmässigt eller
industriellt bruk. Tillverkaren ansvarar inte för någon
Dispose of all packaging materials in an
environmentally friendly way.
form av skador som är ett resultat av att produkten
använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna!
Service
Leveransens innehåll/Beskrivning
10
.
Service Great Britain
TELEOBJEKTIV FÖR SMARTPHONE STS 8 A1
so
10
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
Skyddskåpa till objektiv
7
.
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
2
Objektiv
IAN 67390
3
Fokuseringsring
4
Skyddskåpa till objektiv
Hotline availability: Monday to Friday
08:00 - 20:00 (CET)
5
Stativ
6
Arreteringsskruv till kulled
Importer
7
Smartphonefodral
KOMPERNASS HANDELS GMBH
8
Rengöringsduk
BURGSTRASSE 21
9
Transportpåse
44867 BOCHUM
10
Hållare till smartphonefodral
GERMANY
Denna bruksanvisning
2
from
www.kompernass.com
and
4
on the
- 5 -
- 6 -
Tekniska data
VARNING!
Beroende på typ av smartphone kan det hända
att du måste stänga av blixtlampan, eftersom
Förstoring
8 gångers förstoring
Lägg aldrig det öppna objektivet på brännbara
den täcks av smartphonefodralet
Teleobjektiv
18 mm
ytor. Stäng det alltid med skyddskåporna
då bli mörk eller färgerna annorlunda. Läs om
och
. Brandrisk!
4
Registreringsområde
3 m - ∞
detta i bruksanvisningen till din smartphone.
Observera att extraobjektivet gör originalbilden
Bildvinkel
VARNING!
sämre på grund av ev. oskarpa och mörkare
Manuell fokusering
Titta inte rakt in i solen med objektivet.
kanter.
Mått, objektiv
Längd: 81 mm,
Du kan skada dina ögon!
Sätt in din smartphone i smartphonefodralet
(utan kåpor)
Ø 31 mm
Fäst hållaren
med skruvgängan på stativet
10
VARNING!
Vikt, objektiv
ca 75 g
Dra isär de tre benen på stativet
(inkl. skyddskåpor)
Förpackningsmaterial är inga leksaker. Håll
stå stadigt och bilden inte bli suddig.
plastfolie, plastpåsar och annat förpacknings-
OBSERVERA
Stativets ben kan anpassas individuellt. Dra ut
material på avstånd från barnen.
varje ben till önskad längd.
Teleobjektivet till smartphones fi nns i sex olika
Det fi nns risk för kvävningsolyckor!
Sätt din monterade smartphone med smartphone-
utföranden. Den här bruksanvisningen gäller
Ta produkten i bruk
fodralet
7
i hållaren
10
.
för alla versioner.
Ta upp alla delarna ur förpackningen.
Dra då i hållarens
metallbygel för att sätta in
Smartphonefodralet
7
kan avvika från den
10
smartphonefodralet
7
.
modell som faktiskt levereras.
Ta bort allt förpackningsmaterial och all skyddsfo-
lie från objektivet och tillbehören.
För att ställa in riktningen lossar du arreteringsskru-
Säkerhetsanvisningar
ven till kulleden
6
och riktar din smartphone med
Ta bort skyddskåporna
och
4
från objektivet
2
.
Kontrollera om produkten har några synliga skador
den. Dra åt arreteringsskruven
Fäst objektivet
2
med skruvgängan på smart-
ställt in rätt läge.
innan du använder den. Om produkten är skadad
phonefodralet
.
7
eller har fallit i golvet får den inte användas.
Nu är din smartphone redo att ta bilder med det
OBSERVERA
extra teleobjektivet.
Använd och förvara inte teleobjektivet i närheten
av apparater som alstrar värme, t ex element,
Akta så att du inte skruvar i gängan vinklat,
Skruva på fokuseringsringen
spisar etc.
snett eller för hårt, då kan den skadas.
bild.
Förvara inte teleobjektivet på ställen med stora
Kontrollera att smartphonefodralet
7
sitter
Ta ut din smartphone ur smartphonefodralet
temperaturvariationer.
ordentligt fast.
igen när du är färdig och ta bort objektivet
från smartphonefodralet
Rör inte vid objektivets yta med händerna och
Kontrollera att det inte fi nns smuts på kamera-
undvik kontakt med vassa föremål.
linsen och smartphonefodralet
7
eller din
Sätt tillbaka skyddskåporna
smartphone. Då kan smartphonehöljet eller
tivet
2
för att skydda det.
Låt inte teleobjektivet falla i golvet.
kameralinsen repas.
Undvik vattenstänk samt direkt och indirekt kontakt
med vatten.
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Rengöring/Förvaring
Rengör produkten med medföljande rengörings-
7
. Bilden kan
duk för att undvika repor.
Envis smuts tas bort med lite alkohol på rengö-
ringsduken eller genom att torka av linsen eller
objektivet
2
med en rengöringsvätska för optiska
linser.
Spruta aldrig rengöringsvätska direkt på linsen eller
7
.
objektivet, utan använd alltid rengöringsduken
.
5
Förvara objektivet
2
i medföljande transport-
påse
9
på ett torrt ställe när det inte används.
5
för att det ska
Kassering
Allt förpackningsmaterial och produkten
kan kastas i de vanliga hushållssoporna.
Mer information fi nns hos din lokala avfallshantering
eller din stads- eller kommunförvaltning.
Lämna in allt förpackningsmaterial till
miljövänlig återvinning.
Service
6
igen när du
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
IAN 67390
3
för att få en skarp
Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl.
7
08.00 – 20.00 (CET)
2
.
Importör
7
och
4
på objek-
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
- 10 -

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest STS 8 A1

  • Page 1 Safety instructions ♦ Now place your pre-fi tted smartphone with its Service Leveransens innehåll/Beskrivning Säkerhetsanvisningar SMARTPHONE CAMERA LENS STS 8 A1 fi lm from the lens and accessories. ven till kulleden och riktar din smartphone med smartphone cover in the holder ♦...
  • Page 2 Schutzfolien vom Objektiv und Zubehörteilen. folierne fra objektivet og tilbehørsdelene. länge herraus. Entsorgung Sicherheitshinweise Importeur Lieferumfang/Gerätebeschreibung TELEOBJEKTIV TIL SMARTPHONE STS 8 A1 ■ Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader ♦ For at indstille retningen løsnes låseskruen på ♦ Entfernen Sie die Schutzkappe ♦...