Download Print this page

Cisco NMH Series Quick Installation Manual

Media hub home entertainment storage.
Hide thumbs

Advertisement

Media Hub
Home Entertainment Storage
Quick Installation Guide
NMH Series

Advertisement

   Also See for Cisco NMH Series

   Related Manuals for Cisco NMH Series

No related manuals

   Summary of Contents for Cisco NMH Series

 • Page 1

  Media Hub Home Entertainment Storage Quick Installation Guide NMH Series...

 • Page 3: Table Of Contents

  Table of Contents English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Installation .

 • Page 4

  Linksys, Cisco and the Cisco Logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc . and/or its affiliates in the U .S . and certain other countries . Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc . All rights reserved . Other brands and product names are trademarks or registered...

 • Page 5: English

  English The “Installation” section explains how to install the Media Hub and set up your computer for access to the Media Hub . The “Setup of Additional Computers” section explains how to set up additional computers for access to the Media Hub . The “Tools” section describes different ways to take advantage of the Media Hub’s features .

 • Page 6

  The Welcome screen appears . To begin installation, click Start Setup . Select your language . Click Next . Read the License Agreement . To accept this agreement and continue with the installation, select I accept this agreement . Click Next . Connect one end of the included Ethernet network cable to the Ethernet port of the Media Hub .

 • Page 7

  Connect the other end of the Ethernet network cable to one of the local network ports on the router or gateway . Click Next . Connect the included power adapter to the Power port of the Media Hub . Click Next . Plug the power cord into an electrical outlet .

 • Page 8

  Create a password to protect access to the Media Hub . The password must have 1-32 characters and may only contain numbers, letters, or punctuation (do not use any spaces) . Click Next . Enter a descriptive name for the Media Hub .

 • Page 9

  The drive letter will be used to identify the media folder of the Media Hub on your computer for convenient access . Keep the default drive letter, or select a different letter . A shortcut to the Media Hub will be created on your computer’s desktop .

 • Page 10

  The Media Importer is an import tool you can use to automatically find, copy, and update media files to the \import folder on the Media Hub . The Media Importer will continually monitor the selected folder(s) for any changes you make or any new files you add, and it will automatically update the Media Hub with your latest changes or...

 • Page 11: Setup Of Additional Computers

  The Media Hub has been configured . Its Media Browser will launch automatically . If you do not want to access the Media Browser, deselect Access the Media Browser now . To exit the Setup Wizard, click Finish . NOTE: You can register the Media Hub later at www.linksysbycisco.com/registration The Media Browser requires Adobe Flash Player (version 9 or higher) .

 • Page 12

  The Welcome screen appears . To set up your computer for access to the Media Hub, click Connect Computers . Read the License Agreement . To accept this agreement and continue with the installation, select I accept this agreement . Click Next .

 • Page 13

  NTI Shadow is a backup tool you can use to automatically create a backup of your files located in the Documents folder (named “Users” in Windows Vista or “Documents and Settings” in Windows XP) . The default backup job has been created to run every hour to back up files to the \backup folder on the Media Hub .

 • Page 14

  Watch the video to learn how to take advantage of the Media Hub’s features . Click Next . NOTE: To access the Media Hub through your web browser, use the Friendly Name and Password you set up during the Setup Wizard . Example: http://mediahub The Media Hub has been configured .

 • Page 15: Tools

  Tools The Media Hub offers different ways to take advantage of its features . Video Player Support The Media Hub plays video content through a browser plug-in . Download and install your favorite media player to enable video playback within the Media Browser .

 • Page 16: Media Server

  Address field, enter http://www.ciscomediahub.com and In the press Enter . Go . Enter the Remote Device Name of the Media Hub, and then click NOTE: Depending on the web browser you are using, certificate or security warning screens may appear . To continue with the login process for remote access, accept the warnings .

 • Page 17: Media Importer

  NTI Shadow, refer to the previous section, “Setup of Additional Computers” .) Access Go to Start > All Programs > Cisco Media Hub > NTI Shadow . After you have accessed NTI Shadow for the first time, the system tray icon appears .

 • Page 18: Main Menu

  Main Menu The main menu appears . The Setup Wizard creates a default backup job that backs up specific files in the Documents folder . These files use the following file formats and extensions: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt, and .pst .

 • Page 19

  During the Setup Wizard, you created a Friendly Name or device name for the Media Hub . In the Address field of Windows Explorer, enter the Friendly Name of the Media Hub: \\<Friendly_Name> (Examples: \\mediahub) Enter . Press Instructions to Copy Media Files to the Media Hub Follow these guidelines: •...

 • Page 20: Dansk

  Dansk Afsnittet ”Installation” forklarer, hvordan du installerer Media Hub’en og opsætningen af adgang til Media Hub’en for din computer . Afsnittet ”Opsætning af yderligere computere” forklarer opsætningen af adgang til Media Hub’en for flere computere . Afsnittet ”Værktøjer” beskriver tre måder, hvorpå du kan drage nytte af Media Hub’ens funktioner .

 • Page 21

  Skærmbilledet Welcome (Velkommen) vises . Klik på Start Setup (Start konfiguration) for at begynde installationen . Vælg sprog . Klik på Next (Næste) . Læs licensaftalen . For at acceptere aftalen og fortsætte med installationen skal du vælge I accept this agreement (Jeg accepterer denne aftale) .

 • Page 22

  Tilslut den anden ende af Ethernet- netværkskablet til en af de lokale netværksporte på routeren eller gatewayen . Klik på Next (Næste) . Slut den medfølgende strømforsyning til Media Hub’ens strømport . Klik på Next (Næste) . Slut strømkablet til en stikkontakt . Klik på...

 • Page 23

  Opret en adgangskode for at beskytte adgangen til Media Hub’en . Adgangskoden skal være på 1-32 tegn og må kun indeholde numre, bogstaver og tegnsætning (du må ikke bruge mellemrum) . Klik på Next (Næste) Indtast et beskrivende navn til Media Hub’en . (Eksempler: Hjemmecenter eller Medie1) .

 • Page 24

  Klik på Next (Næste) for at gå til opsætning af adgang til Media Hub’en for din computer . Drevbogstavet bruges til at identificere mediemappen i Media Hub’en på din computer for at give nem adgang . Behold standardbogstavet for drevet, eller vælg et andet bogstav .

 • Page 25

  Medieimport er et vigtigt værktøj, som du kan bruge til automatisk at finde, kopiere og opdatere mediefiler til mappen \import på Media Hub’en . Medieimport overvåger jævnligt de valgte mapper for de ændringer, der bliver foretaget, eller når der bliver tilføjet nye filer, og det vil automatisk opdatere Media Hub’en med de nyeste ændringer eller filer .

 • Page 26: Opsætning Af Yderligere Computere

  Media Hub er konfigureret . Mediebrowseren starter automatisk op . Hvis du ikke vil åbne mediebrowseren, skal du fravælge Access the Media Browser now (Åbn mediebrowseren nu) . Klik på Finish (Afslut) for at lukke den guidede konfiguration . BEMÆRK: Du kan registrere Media Hub'en på...

 • Page 27

  Skærmbilledet Welcome (Velkommen) vises . Klik på Connect Computers (Tilslut computere) for at gå til opsætning af adgang til Media Hub’en for din computer . Læs licensaftalen . For at acceptere aftalen og fortsætte med installationen skal du vælge I accept this agreement (Jeg accepterer denne aftale) .

 • Page 28

  NTI Shadow er et sikkerhedskopieringsværktøj, som du kan bruge til automatisk sikkerhedskopiering af de filer, der ligger i mappen Dokumenter (mappen hedder ”Brugere” i Windows Vista eller ”Dokumenter og indstillinger” i Windows XP) . Dette standard sikkerhedskopieringsjob er designet til at køre hver time for at sikkerhedskopiere filer til mappen \backup (sikkerhedskopiering) på...

 • Page 29

  Se videoen for at lære, hvordan du gør brug af Media Hub’ens funktioner . Klik på Next (Næste) . BEMÆRK: Hvis du vil have adgang til Media Hub via din webbrowser, skal du bruge det kaldenavn og den adgangskode, som du angav i den guidede konfiguration .

 • Page 30: Værktøjer

  Værktøjer Media Hub tilbyder forskellige måder, hvorpå du kan drage fordel af alle funktionerne . Understøttelse af videoafspiller Media Hub afspiller videoindhold via et browser-plug-in . Download og installer din yndlingsmedieafspiller for at kunne afspille video i mediebrowseren . Vær opmærksom på, at medieafspillere har varierende niveauer for understøttelse af forskellige videoformater .

 • Page 31

  adresse feltet: http://www.ciscomediahub.com og tryk på Indtast følgende i Enter . Indtast navn på ekstern enhed for Media Hub’en, og klik derefter på (Fortsæt) . BEMÆRK: Afhængigt af den webbrowser du bruger, vises der muligvis en certifikats- eller sikkerhedsadvarselsskærm . For at fortsætte login- processen, skal du acceptere advarslerne .

 • Page 32

  . Hvis du vil installere NTI Shadow, skal du se foregående afsnit - ”Opsætning af yderligere computere”) . Adgang Gå til Start > All Programs (Alle programmer) > Cisco Media Hub > NTI Shadow . Når du har åbnet NTI Shadow første gang, vises ikonet på proceslinjen .

 • Page 33

  Hovedmenu Hovedmenuen vises . Den guidede konfiguration opretter et standard sikkerhedskopieringsjob, der sikkerhedskopierer bestemte filer i mappen Dokumenter . Disse filer har følgende formater og filtypenavne: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt, og .pst . De sikkerhedskopierede filer bliver gemt i mappen \backup\<Computer_Name>...

 • Page 34

  Under den guidede konfiguration oprettede du et kaldenavn eller enhedsnavn til Media Hub’en . Indtast kaldenavn for Media Hub’en i Address (adresse) feltet i Windows Stifinder . \\<Friendly_Name> (f .eks .: \\mediahub) Enter . Tryk på Instruktioner til kopiering af mediefiler til Media Hub’en Følg disse retningslinjer: •...

 • Page 35: Deutsch

  Deutsch Im Abschnitt „Installation“ wird erklärt, wie der Media Hub zu installieren und der Computer zum Zugriff auf den Media Hub einzurichten ist . Im Abschnitt „Einrichten weiterer Computer“ wird erläutert, wie weitere Computer für den Zugriff auf den Media Hub eingerichtet werden . Im Abschnitt „Extras“ werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Sie die Funktionen des Media Hub effektiv nutzen können .

 • Page 36

  Das Fenster Welcome (Willkommen) wird angezeigt . Um mit der Installation zu beginnen, klicken Sie auf Start Setup (Setup starten) . Wählen Sie Ihre Sprache aus . Klicken Sie auf Next (Weiter) . Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch . Markieren Sie zum Annehmen der Vereinbarung und zum Fortsetzen der Installation I accept this agreement (Ich stimme...

 • Page 37

  Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Netzwerkkabels an einen lokalen Netzwerk-Port am Router oder Gateway an . Klicken Sie auf Next (Weiter) . Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Power-Port des Media Hub an . Klicken Sie auf Next (Weiter) . Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose .

 • Page 38

  Geben Sie ein Passwort ein, um den Media Hub vor unberechtigtem Zugriff zu schützen . Das Passwort muss zwischen 1 und 32 Zeichen umfassen . Es darf Zahlen, Buchstaben oder Satzzeichen enthalten, nicht jedoch Leerzeichen . Klicken Sie auf Next (Weiter) . Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Media Hub ein .

 • Page 39

  Klicken Sie auf Next (Weiter), um den Computer für den Zugriff auf den Media Hub einzurichten . Über den Laufwerksbuchstaben wird das Medienverzeichnis des Media Hub auf dem Computer identifiziert, sodass problemlos auf diesen zugegriffen werden kann . Sie können den vorgegebenen Laufwerksbuchstaben übernehmen oder einen anderen wählen .

 • Page 40

  NTI Shadow ist ein Sicherungsprogramm, mit dem Sie automatisch Sicherheitskopien Ihrer Dateien im Dokumentenordner erstellen können (unter Windows Vista ist dies der Ordner „Benutzer“, unter Windows XP „Dokumente und Einstellungen“) . Dieser Standardsicherungsauftrag wird stündlich ausgeführt und erstellt Sicherheitsdateien im Ordner \backup auf dem Media Hub .

 • Page 41

  Wenn Sie das Importprogramm momentan nicht verwenden möchten, wählen Sie Manual (Manuell) . Sie können Dateien auch später mit dem Dateibrowser des Computers oder mit dem Media Importer auf den Media Hub kopieren . Klicken Sie auf Next (Weiter) . HINWEIS: Den Media Importer rufen Sie über die Taskleiste auf .

 • Page 42: Einrichten Weiterer Computer

  Einrichten weiterer Computer Um weitere Computer für den Zugriff auf den Media Hub einzurichten, führen Sie den Setup-Assistenten aus und klicken anschließend auf Connect Computers (Computer anschließen) . Legen Sie die CD-ROM für den Setup-Assistenten in das CD-ROM-Laufwerk ein . Der Setup-Assistent sollte automatisch ausgeführt und das Video automatisch gestartet werden .

 • Page 43

  Über den Laufwerksbuchstaben wird das Medienverzeichnis des Media Hub auf dem Computer identifiziert, sodass problemlos auf diesen zugegriffen werden kann . Sie können den vorgegebenen Laufwerksbuchstaben übernehmen oder einen anderen wählen . Auf dem Desktop des Computers wird eine Verknüpfung zum Media Hub erstellt .

 • Page 44

  Der Media Importer ist ein Importprogramm, mit dem Sie Mediendateien automatisch suchen und in den Ordner \import des Media Hub kopieren können . Der Media Importer überwacht fortwährend die ausgewählten Ordner mit Blick auf von Ihnen vorgenommene Änderungen und neu hinzugefügte Dateien . Der Media Hub wird dann mit den neuesten Änderungen und Dateien aktualisiert .

 • Page 45: Extras

  Der Media Hub wurde konfiguriert . Der Media Browser startet automatisch . Falls Sie den Media Browser nicht aufrufen möchten, deaktivieren Sie die Option Access the Media Browser now (Jetzt auf den Media Browser zugreifen) . Klicken Sie zum Beenden des Setup-Assistenten auf Finish (Fertig stellen) .

 • Page 46

  Remote-Zugriff Wenn Sie den Remote-Zugriffsservice aktivieren und einrichten, können Sie den † Media Hub und die darauf befindlichen Dateien über das Internet aufrufen . So richten Sie den Remote-Zugriffsservice ein: Geben Sie http://<Name_Media_Hub> (Beispiel: http://mediahub) in Ihren Webbrowser ein . Configuration (Konfiguration) .

 • Page 47

  Media Importer auf das Symbol in der Importer-Taskleistensymbol (Aktiv) Taskleiste . Falls kein Symbol angezeigt wird, klicken Sie auf Start > Alle Programme > Cisco Media Hub > Linksys Media Importer-Taskleistensymbol (Offline oder getrennt) Importer > Linksys Media Importer . Media Hub...

 • Page 48

  . Informationen zur Installation von NTI Shadow finden Sie im vorherigen Abschnitt „Einrichten weiterer Computer“ .) Zugriff Rufen Sie Start > Alle Programme > Cisco Media Hub > NTI Shadow auf . Nach dem ersten Öffnen von NTI Shadow wird das Symbol in der Taskleiste angezeigt .

 • Page 49

  Erstellen des Sicherungsauftrags Create Backup Job (Sicherungsauftrag erstellen): Klicken Sie auf diese Option, um einen Sicherungsauftrag zu erstellen . Folgen Sie der Anleitung des Auftragsassistenten auf dem -Bildschirm . (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie unter www.linksysbycisco.com/mediahub/ug herunterladen können .) Ändern des Sicherungsauftrags In diesem Bereich sind alle Sicherungsaufträge, einschließlich des Standardsicherungsauftrags, aufgeführt .

 • Page 50

  • Kopieren Sie Fotos in den Ordner Medien/Fotos des Media Hub . • Kopieren Sie Videos in den Ordner Medien/Videos des Media Hub . Je nach Dateiübertragungsgeschwindigkeit, die von Netzwerkbedingungen (z . B . Wireless oder nicht) sowie von Anzahl und Größe der ausgewählten Dateien abhängig ist, kann die Dateiübertragung Minuten oder Stunden dauern .

 • Page 51: Español

  Español En la sección “Instalación” encontrará información sobre la instalación del Media Hub y la configuración del ordenador necesaria para acceder al Media Hub . En la sección “Configuración de ordenadores adicionales” se explica cómo configurar ordenadores adicionales para acceder al Media Hub . En la sección “Herramientas” se describen distintas formas para sacar el máximo partido de las características del Media Hub .

 • Page 52

  Aparecerá la pantalla Welcome (Bienvenido) . Para comenzar la instalación, haga clic en Start Setup (Iniciar configuración) . Seleccione el idioma . Haga clic en Next (Siguiente) . Lea el acuerdo de licencia . Para aceptarlo y continuar con la instalación, seleccione I accept this agreement (Acepto el acuerdo) .

 • Page 53

  Conecte el otro extremo del cable de red Ethernet a uno de los puertos de red local del router o de la gateway . Haga clic en Next (Siguiente) . A continuación, conecte el adaptador de corriente incluido al puerto de alimentación del Media Hub .

 • Page 54

  Cree una contraseña para proteger el acceso al Media Hub . La contraseña debe tener entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos (sin espacios) . Haga clic en Next (Siguiente) . Escriba un nombre descriptivo para el Media Hub, por ejemplo, MediaCasa o Media1 .

 • Page 55

  Para configurar el acceso del ordenador al Media Hub, haga clic en Next (Siguiente) . Para facilitar el acceso, la letra de la unidad servirá para identificar la carpeta de medios del Media Hub en el ordenador . Deje la letra de unidad predeterminada o escriba una letra diferente .

 • Page 56

  El importador de medios es una herramienta de importación con la que puede buscar, copiar y actualizar automáticamente archivos de medios en la carpeta \import en el Media Hub . El importador de medios le mostrará en todo momento la(s) carpeta(s) seleccionada(s) para que incorpore los cambios o archivos que desee y los actualizará...

 • Page 57: Configuración De Ordenadores Adicionales

  Se ha configurado el Media Hub . El explorador de medios se ejecutará automáticamente . Si no desea acceder al explorador de medios, desactive Access the Media Browser now (Acceder al explorador de medios) . Para salir del asistente de configuración, haga clic en Finish (Finalizar) .

 • Page 58

  Aparecerá la pantalla Welcome (Bienvenido) . Para configurar el acceso del ordenador al Media Hub, haga clic en Connect computer (Conectar ordenadores) . Lea el acuerdo de licencia . Para aceptarlo y continuar con la instalación, seleccione I accept this agreement (Acepto el acuerdo) .

 • Page 59

  NTI Shadow es una herramienta para copias de seguridad que le permite crear copias de seguridad de los archivos ubicados en la carpeta de documentos (denominada “Users” en Windows Vista y “Documents and Settings” en Windows XP) de forma automática . El trabajo de copia de seguridad predeterminado está...

 • Page 60

  Si desea descubrir cómo aprovechar al máximo las características del Media Hub, vea el vídeo . Haga clic en Next (Siguiente) . NOTA: Para acceder al Media Hub desde el explorador web, utilice el nombre descriptivo y la contraseña que definió durante la ejecución del asistente de configuración .

 • Page 61: Herramientas

  Herramientas Media Hub propone distintas opciones para sacarle el máximo partido . Asistencia para el reproductor de vídeo Media Hub reproduce contenidos de vídeo a través de un complemento del explorador . Puede descargar e instalar su reproductor de medios favorito para habilitar la reproducción de vídeo en el Media Hub .

 • Page 62

  Dirección, introduzca http://www.ciscomediahub.com y pulse En el campo Intro . Ir . Introduzca el nombre del dispositivo remoto y, a continuación, haga clic en NOTA: En función del explorador web que utilice, puede que aparezcan pantallas de advertencia de certificados o seguridad . Para continuar con el proceso de registro para el acceso remoto debe aceptar las advertencias .

 • Page 63

  . Para instalar NTI Shadow, consulte la sección anterior “Configuración de ordenadores adicionales” . Acceso Vaya a Inicio > Todos los programas > Cisco Media Hub (Media Hub de Cisco) > NTI Shadow . El icono de la bandeja del sistema aparece después de acceder a NTI...

 • Page 64

  Menú principal Aparece el menú principal . El asistente de configuración crea un trabajo de copia de seguridad predeterminado en la carpeta de documentos donde se guardarán todos los archivos específicos . Estos archivos tienen las extensiones o formatos: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt, y .pst .

 • Page 65

  Durante la ejecución del asistente de configuración, asignó un nombre descriptivo o de dispositivo al Media Hub . En el campo Address (Dirección) del explorador de Windows, introduzca el nombre descriptivo del Media Hub: \\<Nombre_descriptivo> (Ejemplo: \\mediahub) Intro . Pulse Instrucciones para copiar archivos de medios en el Media Hub .

 • Page 66: Français

  Français La section « Installation » explique comment installer le Media Hub et comment configurer votre ordinateur pour y accéder . La section « Configuration d'ordinateurs supplémentaires » explique comment configurer plusieurs ordinateurs pour qu'ils puissent accéder au Media Hub . La section Outils décrit les différentes façons d'exploiter les fonctions du Media Hub .

 • Page 67

  L'écran Welcome (Bienvenue) s'affiche . Pour démarrer l'installation, cliquez sur Start Setup (Lancer la configuration) . Sélectionnez la langue de votre choix . Cliquez sur Next (Suivant) . Lisez l'accord de licence . Pour accepter cet accord et poursuivre l'installation, cochez I accept this agreement (J'accepte cet accord) .

 • Page 68

  Connectez l'autre extrémité du câble réseau Ethernet à l'un des ports du réseau local du routeur ou du modem routeur . Cliquez sur Next (Suivant) . Connectez l'adaptateur électrique (inclus) au port d'alimentation du Media Hub . Cliquez sur Next (Suivant) . Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur .

 • Page 69

  Créez un mot de passe pour protéger l'accès au Media Hub . Le mot de passe doit contenir entre 1 et 32 caractères et ne peut être constitué que de chiffres, de lettres ou de signes de ponctuation (n'utilisez aucun espace) . Cliquez sur Next (Suivant) .

 • Page 70

  Pour configurer votre ordinateur afin qu'il puisse accéder au Media Hub, cliquez sur Next (Suivant) . La lettre de lecteur sera utilisée pour identifier le dossier multimédia du Media Hub sur votre ordinateur afin d'en faciliter l'accès . Conservez la lettre de lecteur par défaut ou sélectionnez une autre lettre .

 • Page 71

  L'importateur multimédia est un outil d'importation qui vous permet de rechercher, copier et mettre à jour automatiquement les fichiers multimédia dans le dossier \import (Importation) du Media Hub . Il contrôle en permanence les modifications apportées aux dossiers et l'ajout de nouveaux fichiers, et met automatiquement à...

 • Page 72: Configuration D'ordinateurs Supplémentaires

  La configuration du Media Hub est terminée . Le Media Browser se lance automatiquement . Si vous ne souhaitez pas accéder directement au Media Browser, décochez Access the Media Browser now (Accéder maintenant au Media Browser) . Pour quitter l’Assistant de configuration, cliquez sur Finish (Terminer) .

 • Page 73

  L'écran Welcome (Bienvenue) s'affiche . Pour configurer votre ordinateur afin qu'il puisse accéder au Media Hub, cliquez sur Connect Computers (Connecter des ordinateurs) . Lisez l'accord de licence . Pour accepter cet accord et poursuivre l'installation, cochez I accept this agreement (J'accepte cet accord) .

 • Page 74

  NTI Shadow est un outil de sauvegarde qui vous permet de créer automatiquement une sauvegarde des fichiers se trouvant dans le dossier de documents (Utilisateurs sur Windows Vista ou Documents and Settings sur Windows XP) . La tâche de sauvegarde par défaut a été créée afin d'assurer la sauvegarde des fichiers dans le dossier \backup (Sauvegarde) du...

 • Page 75

  Visionnez la vidéo pour savoir comment tirer parti des fonctions du Media Hub . Cliquez sur Next (Suivant) . REMARQUE : Pour accéder au Media Hub via votre navigateur Web, utilisez le nom facile à retenir et le mot de passe que vous avez saisis au moyen de l'Assistant de configuration .

 • Page 76: Outils

  Outils Le Media Hub vous propose différentes façons d'exploiter ses fonctions . Prise en charge du lecteur vidéo Le Media Hub réalise la lecture de contenu vidéo via un module d'extension de navigateur . Téléchargez et installez votre lecteur multimédia préféré pour activer la lecture de vidéo dans le Media Browser .

 • Page 77

  Adresse, saisissez http://www.ciscomediahub.com et appuyez Dans le champ sur Entrée . Saisissez le nom du périphérique distant du Media Hub, puis cliquez sur (OK) . REMARQUE : Selon le navigateur Web que vous utilisez, des écrans d'avertissement de sécurité ou de certificat peuvent s'afficher . Pour poursuivre le processus de connexion d'accès distant, répondez par l'affirmative à...

 • Page 78

  . Pour installer NTI Shadow, reportez-vous à la section précédente « Configuration d'ordinateurs supplémentaires » .) Accès Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Media Hub Cisco > NTI Shadow . Après avoir accédé à NTI Shadow pour la première fois, l'icône de la barre d'état système apparaît .

 • Page 79: Menu Principal

  Menu principal Le menu principal apparaît . L'Assistant de configuration crée une tâche de sauvegarde par défaut qui sauvegarde des fichiers spécifiques dans le dossier de documents . Ces fichiers utilisent les extensions et formats de fichier suivants : .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt et .pst .

 • Page 80

  A l'aide de l'Assistant de configuration, vous avez créé un nom facile à retenir ou un nom de périphérique pour le Media Hub . Dans le champ Adresse de l'Explorateur Windows, saisissez le nom du Media Hub : \\<Nom_Media_Hub> (Exemple : \\mediahub) OK .

 • Page 81: Italiano

  Italiano Nella sezione "Installazione" viene spiegato come installare il Media Hub e configurare il computer in modo da poter accedere al Media Hub . Nella sezione "Configurazione di computer aggiuntivi" viene descritto come configurare altri computer in modo da accedere al Media Hub . Nella sezione "Strumenti" vengono descritte le varie modalità...

 • Page 82

  Viene visualizzata la schermata Welcome (Benvenuto) . Per iniziare l'installazione, fare clic su Start Setup (Avvia installazione) . Selezionare la lingua desiderata . Fare clic su Next (Avanti) . Leggere il Contratto di licenza . Per accettare il contratto e continuare l'installazione, selezionare I accept this agreement (Accetto il contratto) .

 • Page 83

  Collegare l'altra estremità del cavo di rete Ethernet a una delle porte di rete locali sul router o sul gateway . Fare clic su Next (Avanti) . Collegare l'adattatore di corrente in dotazione alla porta di alimentazione del Media Hub . Fare clic su Next (Avanti) .

 • Page 84

  Creare una password per proteggere l'accesso al Media Hub . La password deve contenere da 1 a 32 caratteri che possono essere solo numeri, lettere o segni di punteggiatura (gli spazi non possono essere utilizzati) . Fare clic su Next (Avanti) . Immettere un nome descrittivo per il Media Hub (ad esempio HomeMedia o Media1) .

 • Page 85

  Per configurare il computer in modo da accedere al Media Hub, fare clic su Next (Avanti) . La lettera di unità viene utilizzata per identificare la cartella multimediale del Media Hub sul computer e facilitarne l'accesso . Mantenere la lettera di unità predefinita oppure selezionarne una diversa .

 • Page 86

  Media Importer è uno strumento di importazione che consente di trovare, copiare e aggiornare automaticamente i file multimediali nella cartella \import collocata nel Media Hub . Media Importer controlla continuamente le cartelle selezionate rilevando tutte le modifiche apportate o i nuovi documenti creati, aggiornando automaticamente anche il Media Hub .

 • Page 87: Configurazione Di Computer Aggiuntivi

  A questo punto il Media Hub è stato configurato . Il Media Browser verrà avviato automaticamente . Se non si desidera accedere al Media Browser, deselezionare l’opzione Access the Media Browser now (Accedi al Media Browser) . Per chiudere l’installazione guidata, fare clic su Finish (Fine) .

 • Page 88

  Viene visualizzata la schermata Welcome (Benvenuto) . Per configurare il computer in modo da accedere al Media Hub, fare clic su Connect Computers (Collega computer) . Leggere il Contratto di licenza . Per accettare il contratto e continuare l'installazione, selezionare I accept this agreement (Accetto il contratto) .

 • Page 89

  NTI Shadow è uno strumento di backup che consente di creare automaticamente una copia di backup dei documenti contenuti nella cartella Documenti (chiamata "Users" in Windows Vista o "Documents and Settings" in Windows XP) . Questo processo di backup predefinito viene eseguito ogni ora per creare una copia di backup dei documenti nella cartella \backup collocata sul Media Hub .

 • Page 90

  Guardare il video per scoprire come utilizzare al meglio le funzioni del Media Hub . Fare clic su Next (Avanti) . NOTA: per accedere al Media Hub dal browser Web, utilizzare il nome descrittivo e la password impostati durante l'installazione guidata . Esempio: http://mediahub A questo punto il Media Hub è...

 • Page 91: Strumenti

  Strumenti È possibile sfruttare le funzioni del Media Hub in diversi modi . Supporto lettori video Il Media Hub riproduce contenuti video tramite un plug-in del browser . Scaricando e installando il lettore multimediale preferito, è possibile riprodurre video nel Media Browser .

 • Page 92

  Nel campo Address (Indirizzo), inserire il seguente indirizzo http://www.ciscomediahub.com e premere Enter (Invio) . Go (Vai) . Inserire il nome del dispositivo remoto del Media Hub e fare clic su NOTA: in base al tipo di browser Web in uso, è possibile che vengano visualizzate schermate che riportano un avviso di protezione o un avviso relativo a un certificato .

 • Page 93

  . Per installare NTI Shadow, fare riferimento alla sezione precedente "Configurazione di computer aggiuntivi" . Accesso Andare in Start > Programmi > Cisco Media Hub > NTI Shadow . Una volta eseguito il primo accesso a NTI Shadow, viene visualizzata l'icona nella barra della applicazioni .

 • Page 94

  Menu principale Viene visualizzato il menu principale . L'installazione guidata crea un processo di backup predefinito che esegue il backup di determinati file nella cartella Documenti . Questi file hanno le seguenti estensioni: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt e .pst .

 • Page 95

  Durante l'installazione guidata, è stato assegnato un nome descrittivo o un nome dispositivo al Media Hub . Nel campo Address (Indirizzo) di Esplora risorse, immettere il nome descrittivo assegnato al Media Hub: \\<Friendly_Name> (ad esempio: \\mediahub) Invio . Premere Istruzioni per la copia di file multimediali nel Media Hub Attenersi alle seguenti istruzioni: •...

 • Page 96: Nederlands

  Nederlands In het gedeelte Installatie wordt uitgelegd hoe u de Media Hub moet installeren en hoe u de toegang van uw computer tot de Media Hub kunt instellen . In het gedeelte Andere computers instellen wordt uitgelegd hoe u andere computers kunt instellen voor toegang tot de Media Hub .

 • Page 97

  Het scherm Welcome (Welkom) wordt weergegeven . Als u wilt beginnen met installeren, klikt u op Start Setup (Installatie starten) . Selecteer uw taal . Klik op Next (Volgende) . Lees de licentieovereenkomst . Selecteer I accept this agreement (Ik ga akkoord met deze overeenkomst) om akkoord te gaan met de overeenkomst en door te gaan met de installatie .

 • Page 98

  Sluit het andere uiteinde van de Ethernetnetwerkkabel aan op een van de lokale netwerkpoorten van de router of gateway . Klik op Next (Volgende) . Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op de voedingspoort van de Media Hub . Klik op Next (Volgende) . Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact .

 • Page 99

  Stel een wachtwoord in om toegang tot de Media Hub te beveiligen . Het wachtwoord dient 1-32 tekens lang te zijn en mag alleen cijfers, letters of leestekens bevatten (gebruik geen spaties) . Klik op Next (Volgende) . Voer een beschrijvende naam in voor de Media Hub .

 • Page 100

  Klik op Next (Volgende) om uw computer in te stellen voor toegang tot de Media Hub . De stationsletter wordt gebruikt om de mediamap van de Media Hub op uw computer aan te duiden ten behoeve van gemakkelijke toegang . Houd de standaardstationsletter of kies een andere letter .

 • Page 101

  Media Importer is een importeerhulpprogramma dat u kunt gebruiken om mediabestanden automatisch te zoeken en kopiëren, en om deze bij te werken in de map \import op de Media Hub . Media Importer controleert voortdurend de geselecteerde map(pen) op wijzigingen die u aanbrengt of nieuwe bestanden die u toevoegt, en zal uw meest recente wijzigingen of bestanden...

 • Page 102: Andere Computers Instellen

  De Media Hub is nu geconfigureerd . De bestandsbrowser wordt automatisch gestart . Als u de Media Browser niet wilt openen, maakt u de selectie van Access the Media Browser now (Media Browser nu openen) ongedaan . Klik op Finish (Voltooien) om de installatiewizard af te sluiten .

 • Page 103

  Het scherm Welcome (Welkom) wordt weergegeven . Klik op Connect Computers (Computers aansluiten) om uw computer in te stellen voor toegang tot de Media Hub . Lees de licentieovereenkomst . Selecteer I accept this agreement (Ik ga akkoord met deze overeenkomst) om akkoord te gaan met de overeenkomst en door te gaan met de installatie .

 • Page 104

  NTI Shadow is een back- upprogramma waarmee u automatisch een back-up kunt maken van uw bestanden in de Documenten-map (deze map heet “Gebruikers” in Windows Vista of “Documents and Settings” in Windows XP) . De standaardback- upopdracht is ingesteld om elk uur een back-up van de bestanden te maken in de map \backup op de Media Hub .

 • Page 105

  Bekijk de video om te ontdekken hoe u kunt profiteren van de functies van de Media Hub . Klik op Next (Volgende) . OPMERKING: gebruik de aangepaste gebruikersnaam en het aangepaste wachtwoord dat u in de installatiewizard hebt ingesteld om via uw webbrowser toegang te krijgen tot de Media Hub .

 • Page 106: Hulpprogramma's

  Hulpprogramma’s De Media Hub biedt verschillende manieren om gebruik te maken van de beschikbare mogelijkheden . Ondersteuning van videospelers De Media Hub kan videobestanden afspelen via een browserinvoegtoepassing . Download en installeer uw favoriete mediaspeler om video’s in de Media Browser af te spelen .

 • Page 107

  Adres: http://www.ciscomediahub.com en druk op Enter . Typ in het veld Voer de Naam van extern apparaat van de Media Hub in en klik daarna op (Start) . OPMERKING: afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt, kunnen er waarschuwingsschermen met betrekking tot certificaten of beveiliging worden weergegeven .

 • Page 108

  . Raadpleeg het vorige gedeelte (Andere computers instellen) om NTI Shadow te installeren .) Toegang Ga naar Start > Alle programma’s > Cisco Media Hub > NTI Shadow . Nadat u NTI Shadow voor de eerste keer hebt geopend, verschijnt het systeemvakpictogram .

 • Page 109

  Hoofdmenu Het hoofdmenu wordt weergegeven . De installatiewizard maakt een standaardback-upopdracht die een back-up maakt van bepaalde bestanden in de Documenten-map . Deze bestanden hebben de volgende indelingen en extensies: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt en .pst .

 • Page 110

  Tijdens de uitvoering van de installatiewizard hebt u een aangepaste naam of apparaatnaam voor de Media Hub gemaakt . Voer deze aangepaste naam van de Media Hub in het veld Address (Adres) van Windows Verkenner in: \\<Aangepaste_naam> (Voorbeeld: \\mediahub) Enter . Druk op Instructies voor het kopiëren van mediabestanden naar de Media Volg deze richtlijnen:...

 • Page 111: Português

  Português A secção “Instalação” explica como instalar o Media Hub e como configurar o computador para aceder ao Media Hub . A secção “Configuração de computadores adicionais” explica como configurar computadores adicionais para acederem ao Media Hub . A secção “Ferramentas” descreve as diferentes formas de tirar partido das funcionalidades do Media Hub .

 • Page 112

  É apresentado o ecrã Welcome (Bem-vindo) . Para iniciar a instalação, clique em Start Setup (Iniciar configuração) . Seleccione o idioma . Clique em Next (Seguinte) . Leia o Contrato de licença . Para aceitar este contrato e continuar a instalação, seleccione I accept this agreement (Aceito este contrato) .

 • Page 113

  Ligue a outra extremidade do cabo de rede Ethernet a uma das portas de rede local no router ou gateway . Clique em Next (Seguinte) . Ligue o transformador fornecido à porta de alimentação do Media Hub . Clique em Next (Seguinte) . Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica .

 • Page 114

  Crie uma palavra-passe para proteger o acesso ao Media Hub . A palavra-passe deve ter entre 1 e 32 caracteres e apenas pode conter números, letras ou sinais de pontuação (não use espaços) . Clique em Next (Seguinte) . Introduza um nome descritivo para o Media Hub .

 • Page 115

  Para configurar o computador para aceder ao Media Hub, clique em Next (Seguinte) . Para facilitar o acesso, será usada a letra de unidade para identificar a pasta de multimédia onde o Media Hub está instalado no seu computador . Mantenha a letra de unidade predefinida ou introduza uma letra diferente .

 • Page 116

  O NTI Shadow é a ferramenta de cópia de segurança que pode utilizar para criar automaticamente uma cópia de segurança dos ficheiros guardados na sua pasta de documentos (denominada “Utilizadores” no Windows Vista ou “Documentos e Definições” no Windows XP) . Este trabalho de cópia de segurança predefinido foi criado para ser executado em intervalos de uma hora para criar...

 • Page 117

  O Media Importer é uma ferramenta de importação que pode utilizar para localizar, actualizar e copiar automaticamente ficheiros de multimédia para a pasta \importação no Media Hub . O Media Importer monitorizará constantemente a(s) pasta(s) seleccionada(s) para detectar eventuais alterações que tenha efectuado ou ficheiros que tenha adicionado e actualizará...

 • Page 118: Configuração De Computadores Adicionais

  O Media Hub foi configurado . O Media Browser será iniciado automaticamente . Se não pretender aceder ao Media Browser, desmarque Access the Media Browser now (Aceder agora ao Media Browser) . Para sair do Assistente de configuração, clique em Finish (Concluir) .

 • Page 119

  É apresentado o ecrã Welcome (Bem-vindo) . Para configurar o computador para aceder ao Media Hub, clique em Connect Computers (Ligar computadores) . Leia o License Agreement (Contrato de licença) . Para aceitar este contrato e continuar a instalação, seleccione I accept this agreement (Aceito este contrato) .

 • Page 120

  O NTI Shadow é a ferramenta de cópia de segurança que pode utilizar para criar automaticamente uma cópia de segurança dos ficheiros guardados na sua pasta de documentos (denominada “Utilizadores” no Windows Vista ou “Documentos e Definições” no Windows XP) . Este trabalho de cópia de segurança predefinido foi criado para ser executado em intervalos de uma hora para criar cópias de...

 • Page 121

  Veja o vídeo para saber como pode tirar partido das funcionalidades do Media Hub . Clique em Next (Seguinte) . NOTA: Para aceder ao Media Hub através do Web browser, utilize o nome amigável e a palavra-passe que definiu durante o Assistente de configuração .

 • Page 122: Ferramentas

  Ferramentas O Media Hub oferece várias formas de tirar partido das suas funcionalidades . Suporte para o leitor de vídeo O Media Hub reproduz conteúdo de vídeo através de um plug-in do seu browser . Transfira e instale o seu leitor multimédia preferido para reproduzir conteúdo vídeo no seu Media Browser .

 • Page 123

  Endereço, introduza http://www.ciscomediahub.com e prima No campo Enter . Ir . Introduza o nome do dispositivo remoto do Media Hub, e clique em NOTA: Dependendo do browser que está a utilizar, podem ser mostrados ecrãs com avisos de segurança . Para continuar o processo de início de sessão para acesso remoto, aceite os avisos .

 • Page 124

  . Para instalar o NTI Shadow, consulte a secção anterior, “Configuração de computadores adicionais”) . Acesso Vá para Iniciar > Todos os programas > Cisco Media Hub > NTI Shadow . Depois de aceder ao NTI Shadow pela primeira vez, o ícone será apresentado no tabuleiro do sistema .

 • Page 125

  Menu principal É apresentado o menu principal . O Assistente de configuração cria um trabalho de cópia de segurança predefinido que efectua cópias de segurança de ficheiros específicos na pasta Documentos . Estes ficheiros usam os seguintes formatos e extensões: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt, e .pst .

 • Page 126

  Durante o Assistente de configuração, criou um nome amigável ou nome do dispositivo para o Media Hub . No campo Address (Endereço) do Explorador do Windows, introduza o nome amigável do Media Hub: \\<Nome_amigável> (Exemplos: \\mediahub) Enter . Prima Instruções para copiar ficheiros de multimédia para o Media Hub Siga estas directrizes: •...

 • Page 127: Svenska

  Svenska I avsnittet ”Installation” förklaras hur du installerar Media Hub och konfigurerar datorn för åtkomst till Media Hub . I avsnittet ”Konfigurera ytterligare datorer” förklaras hur du konfigurerar fler datorer för åtkomst till Media Hub . I avsnittet ”Verktyg” beskrivs olika sätt att dra fördel av Media Hubs funktioner . Bilderna i snabbinstallationshandboken visar Media Hub med LCD (NMH400-serien) .

 • Page 128

  Skärmen Welcome (Välkommen) visas . Börja installationen genom att klicka på Start Setup (Starta installationen) . Välj språk . Klicka på Next (Nästa) . Läs licensavtalet . Om du vill godkänna avtalet och fortsätta med installationen väljer du I accept this agreement (Jag godkänner avtalet) .

 • Page 129

  Anslut den andra änden av Ethernet-nätverkskabeln till en av de lokala nätverksportarna på routern eller gatewayen . Klicka på Next (Nästa) . Anslut den medföljande nätadaptern till strömporten på Media Hub . Klicka på Next (Nästa) . Anslut strömkabeln till ett eluttag . Klicka på...

 • Page 130

  Skapa ett lösenord för att skydda åtkomsten till Media Hub . Lösenordet måste vara 1-32 tecken långt och får bara innehålla siffror, bokstäver eller skiljetecken (använd inga blanksteg) . Klicka på Next (Nästa) . Ange ett beskrivande namn för Media Hub . (Exempel: HemMedia eller Media1) .

 • Page 131

  Om du vill konfigurera datorn för åtkomst till Media Hub klickar du på Next (Nästa) . Enhetsbokstaven används till att identifiera mediamappen för Media Hub på datorn så att du enkelt kan få åtkomst till den . Behåll standardenhetsbokstaven eller välj en annan bokstav .

 • Page 132

  Media Importer är ett viktigt verktyg som du kan använda till att automatiskt söka efter, kopiera och uppdatera mediefiler till mappen \import på Media Hub . Media Importer övervakar kontinuerligt de valda mapparna med avseende på eventuella ändringar du gör eller eventuella filer du lägger till, och uppdaterar automatiskt Media Hub med de senaste ändringarna eller filerna .

 • Page 133: Konfiguration Av Ytterligare Datorer

  Media Hub har konfigurerats . Media Browser startas automatiskt . Om du inte vill öppna Media Browser avmarkerar du Access the Media Browser now (Öppna Media Browser nu) . Om du vill avsluta installationsguiden klickar du på Finish (Slutför) . Obs! Du kan registrera Media Hub senare på...

 • Page 134

  Skärmen Welcome (Välkommen) visas . Om du vill konfigurera datorn för åtkomst till Media Hub klickar du på Connect Computers (Anslut datorer) . Läs licensavtalet . Om du vill godkänna avtalet och fortsätta med installationen väljer du I accept this agreement (Jag godkänner avtalet) .

 • Page 135

  NTI Shadow är ett verktyg för säkerhetskopiering som du kan använda för att automatiskt skapa en säkerhetskopia av dina filer i mappen Documents (Dokument) (med namnet ”Users” (Användare) i Windows Vista eller ”Documents and Settings” (Dokument och inställningar) i Windows XP) . Standardjobbet för säkerhetskopiering har skapats för att köras varje timme och då...

 • Page 136

  Titta på videofilmen om du vill lära dig hur du bäst utnyttjar fördelarna med funktionerna hos Media Hub . Klicka på Next (Nästa) . Obs! Om du vill få åtkomst till Media Hub via webbläsaren använder du Friendly Name (Eget namn) och Password (Lösenord) som du angav när du körde installationsguiden .

 • Page 137: Verktyg

  Verktyg Media Hub erbjuder olika sätt att dra fördel av dess funktioner . Stöd för videospelare Media Hub spelar upp videoinnehåll genom ett plugin-program för webbläsare . Hämta och installera din favoritmediespelare om du vill möjliggöra videouppspelning i Media Browser . Observera att mediespelare har olika nivåer av stöd för olika videoformat .

 • Page 138

  Address (Adress) skriver du http://www.ciscomediahub.com och I fältet trycker på Enter . Go (Gå) . Ange namnet på fjärrenheten för Media Hub och klicka sedan på Obs! Beroende på vilken webbläsare du använder kan certifikat- eller säkerhetsvarningsskärmbilder visas . Du måste acceptera varningarna om du vill fortsätta med inloggningsprocessen för fjärråtkomst .

 • Page 139

  Shadow inte att vara tillgängligt . Om du vill installera NTI Shadow läser du föregående avsnitt, ”Konfigurera ytterligare datorer” .) Åtkomst Gå till Start > Alla program > Cisco Media Hub > NTI Shadow . När du har öppnat NTI Shadow för första gången visas ikonen för systemfältet .

 • Page 140

  Huvudmeny Huvudmenyn visas . Installationsguiden skapar ett standardjobb för säkerhetskopiering som säkerhetskopierar specifika filer i mappen Documents (Dokument) . De här filerna har följande filformat och filtillägg: .doc, .xls, .pdf, .ppt, .adb, .rtf, .xml, .htm, .html, .txt och .pst . Säkerhetskopiorna av filerna sparas i mappen \backup\<Computer_Name>\ Documents på...

 • Page 141

  När du körde installationsprogrammet skapade du ett Friendly Name (Eget namn) eller ett enhetsnamn för Media Hub Ange Eget namn för Media Hub i fältet Address (Adress) i Windows Explorer: \\<Friendly_Name> (Exempel: \\mediahub) Enter . Tryck på Instruktioner för kopiering av mediefiler till Media Hub Följ nedanstående anvisningar: •...

 • Page 142

  Location Web Address Belgique (Belgium) www .linksys .com/BE/support Česká republika (Czech Republic) www .linksys .com/CZ/support Danmark (Denmark) www .linksys .com/DK/support Deutschland (Germany) www .linksys .com/DE/support Die Schweiz (Switzerland) www .linksys .com/CH/support España (Spain) www .linksys .com/ES/support France www .linksys .com/FR/support Ireland www .linksys .com/IE/support Italia (Italy)

 • Page 144

  3435-00440...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: