Page of 184

Daewoo NUBIRA Manual

Manual (romanian). Uploaded by: gogioiu constantin  
Hide thumbs

   Also See for Daewoo NUBIRA

   Summary of Contents for Daewoo NUBIRA

 • Page 3

  în cel mai plãcut mod. Când aveþi nevoie de asistenþã service, amintiþi-vã cã atelierele DAEWOO cunosc cel mai bine vehiculul dumneavoastrã ºi sunt interesate în a vã oferi o satisfacþie completã.

 • Page 4

  AVERTISMENT, þãri, echipament opþional etc.) ATENÞIE ºi NOTà au înþelesuri speciale. Daewoo îºi rezervã dreptul de a schimba Dorim sã subliniem faptul cã piese ºi specificaþiile sau aspectul în orice moment : Acesta este un simbol de alertã în accesorii neoriginale Daewoo nu au fost fãrã...

 • Page 5

  MEDIU ÎNCONJURÃTOR Autoturismele Daewoo au fost proiectate Reperele mari din material plastic respectând legislaþia în vigoare în ce (reprezentând aproximativ 11% din masa priveºte materialele prohibite. vehiculului) poartã un marcaj indicând materialul din care sunt fabricate. Acest Aceste autovehicule funcþioneazã...

 • Page 7: Table Of Contents

  1. ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM ............................1–1 2. PORNIRE ªI FUNCÞIONARE ............................... 2–1 3. INSTRUMENTE ªI INDICATOARE ............................3–1 4. VENTILAÞIE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT ......................4–1 5. SISTEMUL AUDIO* ................................5–1 6. ÎN CAZ DE AVARIE ................................6–1 7.

 • Page 8: Înainte De A Pleca La Drum

  ÎNAINTE DE APLECA LA DRUM...

 • Page 9

  • Asiguraþi-vã cã înþelegeþi funcþionarea speciale pentru noul dumneavoastrã retrovizoare exterioare ºi farurile sunt vehiculului ºi echipãrii sale ºi cum sã îl autoturism Daewoo. Totuºi, respectarea curate, nedeteriorate ºi neacoperite. conduceþi în siguranþã. câtorva simple precauþii pe parcursul • Verificaþi vizual starea umflãrii pneurilor.

 • Page 10

  încuietorile. La vehiculele echipate cu sistem de Nu lãsaþi cheia în vehicul. Pãstraþi una din chei ca rezervã. imobilizare Daewoo, sunt livrate douã chei • Încuiaþi vehiculul. Seria cheii se gãseºte pe plãcuþa ataºatã. cu sistem de comandã integrat, care •...

 • Page 11

  1–4 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM ÎNCUIETORILE DE UªI Uºile din faþã pot fi încuiate sau descuiate Toate uºile pot fi încuiate sau descuiate din Pentru a deschide uºa din exterior, trageþi din exterior cu ajutorul cheii. interior apãsând sau trãgând butoanele de de mânerul uºii.

 • Page 12

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–5 SISTEM DE ÎNCHIDERE SISTEM DE ZÃVORÂRE A UªILOR CENTRALIZATÃ A UªILOR* PENTRU SIGURANÞA COPIILOR AVERTISMENT Sistemul de închidere centralizatã este Acest sistem ajutã la prevenirea deschiderii Uºile spate pot fi deschise de cãtre activat de la uºa ºoferului.

 • Page 13

  1–6 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM SISTEM TELECOMANDÃ CU PROTECÞIE ANTIFURT* Deblocarea uºilor ºi dezactivarea modului NOTÃ Sistemul vã permite sã acþionaþi asupra antifurt Aria de acþiune a alarmei se modificã încuietorilor uºilor, folosind telecomanda. Apãsaþi butonul deblocare uºi („UNLOCK") în funcþie de mediul înconjurãtor.

 • Page 14

  1. Deºurubaþi ºurubul capacului spate al trasonic de interior, dacã vehiculul este Daewoo. Nu uitaþi sã aduceþi telecomanda telecomenzii cu ajutorul unei ºurubelniþe astfel echipat, detecteazã miºcare în rãmasã (perechea celei pierdute) când veniþi în cruce.

 • Page 15

  1–8 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT* Vehiculul dvs. este echipat cu alarmã 3. Scoateþi telecomanda din carcasã ºi se AVERTISMENT electronicã sofisticatã ºi sistem de îndepãrteazã cu atenþie lamela de con- Folosirea bateriilor cu litiu poate duce imobilizare.

 • Page 16

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–9 SISTEMUL ALARMÃ ANTIFURT 1. SENZORUL DE PERIMETRU* Când sistemul este activat 2. Senzor ultrasonic pentru interior* : Cunoscut ca ºi senzor de protecþie Declanºarea sistemului Activarea sistemului volumetricã, aceastã parte a sistemului Alarma declanºeazã semnalele sonor ºi 1.

 • Page 17

  în in- la dealerul dvs. Daewoo. terior (intrarea pe geam sau trapã, de exemplu). AVERTISMENT Nu folosiþi telecomanda pentru a a asigura vehiculul dacã...

 • Page 18

  5. Repetaþi operaþiile de mai sus pentru iar cheia a fost scoasã din contact (vezi celelalte uºi, portbagaj (haion*) ºi capotã. „Sistem imobilizare” în capitolul 2). În cazul în care alarma nu funcþioneazã corespunzãtor trebuie verificatã de un dealer Daewoo. Indicator luminos alarmã activã...

 • Page 19

  1–12 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM OGLINDA RETROVIZOARE OGLINZILE RETROVIZOARE INTERIOARÃ EXTERIOARE ATENÞIE Oglinda interioarã poate fi reglatã sus-jos Reglaþi oglinzile exterioare de la levierul de Reglaþi oglinda retrovizoare interioarã sau lateral pentru a obþine cea mai bunã reglare sau comutatorul electric de pe de pe poziþia ºoferului.

 • Page 20

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–13 COMUTATORUL ELECTRIC DE REGLARE A OGLINZILOR Rabatarea oglinzilor exterioare ATENÞIE Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi EXTERIOARE* Reglaþi oglinzile înainte de a porni la drum. rabatate cãtre vehicul prin împingere înainte Oglinzile retrovizoare exterioare pot fi reglate sau înapoi atunci când conducem pe strãzi electric de la un comutator plasat pe consola ATENÞIE...

 • Page 21

  1–14 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM GEAMURILE UªILOR BUTOANELE DE ACÞIONARE ELECTRICà A GEAMURILOR* Pentru a ridica sau coborî geamurile rotiþi AVERTISMENT manivela montatã pe uºã. Geamurile pot fi acþionate electric de la • Copii pot acþiona geamurile Aveþi grijã sã nu prindeþi obiecte în geam butoanele de acþionare plasate pe cotiera de electrice ºi se pot accidenta.

 • Page 22

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–15 BUTONUL BLOCARE GEAMURI* BUTOANELE DE ACÞIONARE A GEAMURILOR PASAGERILOR* Dacã acest buton este apãsat, toate NOTÃ geamurile pot fi acþionate numai de la Vehicululu dvs. poate fi echipat cu geamuri Geamurile spate nu se deschid butoanele de acþionare geamuri de la ºofer.

 • Page 23

  1–16 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM VOLAN REGLABIL* TRAPÃ PAVILION ACÞIONATÃ Volanul poate fi reglat în 5 trepte. Pentru a ELECTRIC* Înclinarea trapei pavilion regla volanul ridicaþi levierul de reglare aflat Pentru a o înclina în sus apãsaþi partea din Trapa pavilion poate fi acþionatã...

 • Page 24

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–17 REGLAREA SCAUNELOR DIN FAÞÃ PRIN CULISARE AVERTISMENT AVERTISMENT Pentru a deplasa scaunele din faþã înainte Acþionarea electricã a trapei pavilion Reglarea prea largã a centurii de sau înapoi, trageþi în sus pârghia de blocare trebuie fãcutã...

 • Page 25

  1–18 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM REGLAREA ÎNCLINÃRII SUPORT ERGONOMIC LA SPÃTAR* SPÃTARULUI SCAUNELOR DIN Pentru a regla suportul ergonomic (suport AVERTISMENT lombar) rotiþi de rozeta din partea stângã a FAÞÃ Ocupanþii vehiculului pot rabata spãtarului scaunului ºoferului sau de rozeta Pentru a regla spãtarul ridicaþi pârghia scaunele cu centurile de siguranþã...

 • Page 26

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–19 PERNA SCAUNULUI ªOFERULUI TETIERELE Pentru a regla înãlþimea pernei scaunului Tetierele sunt proiectate pentru a reduce Pentru a scoate tetiera procedaþi astfel: ºoferului se rotesc rozetele. riscul de accidentare a gâtului. 1. Trageþi în sus pânã se blocheazã. Rotiþi de rozeta din faþã...

 • Page 27

  1–20 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM RABATAREA SPÃTARULUI CENTURI DE SIGURANÞÃ - BANCHETEI SPATE* PRECAUÞII ATENÞIE Spãtarul poate fi rabatat separat pentru a Pentru a vã proteja pe dumneavoastrã ºi pe Atunci când rabataþi la loc spãtarul, mãri spaþiul compartimentului de bagaje. pasageri de eventualele accidente, este •...

 • Page 28

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–21 Când utilizaþi centurile de siguranþã ATENÞIE AVERTISMENT Pentru a reduce riscul accidentãrii în caz de Utilizarea necorespunzãtoare a Reglarea prea sus a centurii ºi coliziune sau frânare bruscã, folosiþi centurilor de siguranþã poate cauza poziþionarea incorectã...

 • Page 29

  În cazul unor coliziuni evidente ale acestuia. minore prezentaþi-vã la dealerul dvs. Daewoo care va lua decizia dacã este necesarã o schimbare. ATENÞIE Componentele centurilor de siguranþã care Folosirea de centuri necorespun- nu sunt utilizate în caz de coliziune trebuie...

 • Page 30

  AVERTISMENT ANCORATE ÎN TREI PUNCTE Când transportaþi copii utilizaþi întotdeauna • Când montaþi sistemul de siguranþã Fiecare vehicul Daewoo este echipat cu sisteme de siguranþã pentru copii. pentru copii urmaþi instrucþiunile centuri de siguranþã cu ancorare în trei Sistemul trebuie reglat dupã înãlþimea ºi de folosire date de producãtor.

 • Page 31

  1–24 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM RETRACTORUL CU BLOCARE Pentru a decupla centura, apãsaþi butonul Utilizarea centurii INERÞIALÃ* roºu de pe cataramã : centura se va retrage Trageþi încet centura din retractor ºi treceþi-o La unele modele, centurile de siguranþã ale automat.

 • Page 32

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–25 REGLAREA ÎNÃLÞIMII CENTURII* ATENÞIE AVERTISMENT La centurile cu punctul superior de ancorare reglabil : trageþi puþin în afarã centura, apãsaþi Centurile de siguranþã defecte pot Utilizarea necorespunzãtoare a pe centrul retarctorului inerþial reglaþi cauza accidente grave.

 • Page 33

  1–26 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM CENTURA VENTRALÃ Catarama ºi zãvorul de la centura ventralã Pe mijlocul banchetei din spate este montatã ATENÞIE sunt însemnate cu marcajul „CENTER". Fiþi o centurã ventralã. Centurile defecte sau incorect prinse atenþi la însemne atunci când vã puneþi Introduceþi zãvorul în cataramã...

 • Page 34: Air Bag

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–27 AVERTIZOR SONOR CENTURI* AIR BAG* Sistemele de siguranþã nu pot oferi protecþie Avertizorul sonor al centurilor va suna 4 Sistemul suplimentar de protecþie (Supple- totalã în cazul unor coliziuni grave. pânã la 8 secunde când contactul de pornire mental Restraint System - SRS) cu air bag este pus pe poziþia „ON", dacã...

 • Page 35

  în timpul unei ciocniri ºi • Sistemul air bag trebuie furnizat Reparaþiile volanului, ale coloanei de formeazã o pernã de aer de protecþie pentru numai de cãtre dealerii Daewoo. direcþie ºi air bag-ului trebuie realizate ºofer. • Sistemul air bag trebuie înlocuit numai de un service autorizat Dupã...

 • Page 36

  ºi sã foloseascã centura de siguranþã. ATENÞIE Manipularea air bag-ului de cãtre persoane neautorizate poate cauza rãniri. Reparaþiile la panoul de bord trebuie efectuate numai de cãtre service-uri autorizate Daewoo.

 • Page 37

  1–30 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM PORTBAGAJUL 3. Deschideþi buºonul rotindu-l în sens Pentru a deschide capota portbagajului AVERTISMENT antiorar. introduceþi cheia în încuietoarea portbagajului Combustibilul poate fi sub presiune. 4. Dupã umplere, strângeþi buºonul rotindu-l ºi rotiþi în sens orar. •...

 • Page 38

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–31 HAIONUL* CAPOTA MOTOR Maneta de deschidere capotã portbagaj (MODELELE HATCHBACK ªI WAGON) 1. Pentru a deschide capota motor, trageþi Portbagajul se poate deschide ºi trãgând de de maneta aflatã în partea stângã sub Haionul poate fi încuiat sau descuiat cu maneta deschidere portbagaj poziþionatã...

 • Page 39

  1–32 ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 2. Apãsaþi partea de jos a cârligului de 3. Pentru a menþine capota motorului în 4. Înainte de a închide capota, fixaþi tija de deschidere capotã spre stânga ºi ridicaþi poziþie ridicatã, se introduce tija de susþinere în clipsul de prindere pentru a capota.

 • Page 40

  ÎNAINTE DE A PLECA LA DRUM 1–33 Circularea cu capota deschisã reduce Dacã este necesar sã verificaþi motorul semnificativ vizibilitatea ºi poate con- când acesta este pornit : duce la accidente. • La modelele cu cutie manualã se • Înainte de a conduce verificaþi dacã scoate vehiculul din vitezã.

 • Page 41: Pornire ªi FuncÞionare

  PORNIRE ªI FUNCÞIONARE...

 • Page 42

  Combustibilii care conþin metanol nu trebuie curgerea combustibilului prin dispozitive de în gâtul de umplere al rezervorului de folosiþi pe vehiculele Daewoo. Acest tip de umplere fãrã legãturã la pãmânt, în special benzinã la vehiculele proiectate sã combustibili pot reduce performantele la cele confecþionate din materiale plastice.

 • Page 43

  PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–3 CHEIA DE CONTACT ACCESORII (ACC) DEMAROR (START) Cheia de contact se aflã poziþionatã în partea din dreapta a volanului ºi are Motorul poate fi oprit fãrã blocarea volanului. În aceastã poziþie se activeazã demarorul, urmãtoarele patru poziþii : Blocare (LOCK), În aceastã...

 • Page 44

  2–4 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE ÎNAINTE DE PORNIRE PORNIREA MOTORULUI • Asiguraþi-vã cã zona din jurul vehiculului 1. Trageþi frâna de mânã. ATENÞIE este liberã. 2. Transmisia manualã : Pentru a preveni defectarea motorului. • Punctele din acest manual referitoare la Puneþi levierul cutiei de viteze în poziþia •...

 • Page 45

  Sistemul de încãlzire poate ajuta la preâncãlzirea blocului motor când apa din sistemul de rãcire este rece. De asemenea poate ajuta la reducerea consumului de • Neutral combustibil când motorul este rece. Pentru instalarea sistemului, consultaþi un Dealer autorizat Daewoo.

 • Page 46

  2–6 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ* (Model ZF 4HP14) ATENÞIE ATENÞIE Cutia de viteze a vehiculului este cu Pentru a preveni deteriorarea Vehiculul se poate deplasa accidental. acþionare hidraulicã ºi comandatã electronic Mutaþi levierul de selectare în poziþia ambreiajului, în timp ce conduceþi nu cu 4 trepte de vitezã.

 • Page 47

  PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–7 Blocarea levierului de selectare Pornirea vehiculului Levierul de selectare poate fi mutat liber în Pentru blocarea levierului apãsaþi butonul de • Dupã pornirea motorului, apãsaþi com- oricare dintre poziþiile indicate de sãgeata blocare din lateralul mânerului levierului de albã.

 • Page 48

  2–8 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE Poziþiile P, R ºi N Poziþia D Poziþia 2 P = Parcare, cu roþile din faþã blocate. Se D = Poziþie de deplasare înainte, pentru 2 = Poziþia de deplasare înainte în condiþiile selecteazã numai cu vehiculul oprit ºi condiþii normale de mers cu selectarea deschiderii cu valori mari ale clapetei de frâna de mânã...

 • Page 49

  PORNIRE ªI FUNCÞIONARE 2–9 SFATURI PENTRU CONDUCEREA CU CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ* De reþinut Frâna de motor Dacã pedala de acceleraþie este apãsatã Pentru a utiliza efectul de frânare al motorului Pornirea vehiculului dincolo de punctul de rezistenþã sub o când coborâþi o pantã, selectaþi poziþia „3", Dupã...

 • Page 50

  2–10 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE Oprirea vehiculului Despotmolirea vehiculului Manevrarea vehiculului Levierul selector poate fi lãsat în poziþia Dacã este necesarã eliberarea vehiculului Pentru a manevra vehiculul înainte ºi înapoi aleasã cu motorul în funcþiune. din nisip, noroi, zãpadã sau dintr-o groapã, în timpul încercãrilor de a parca sau la Când opriþi în pantã, trageþi frâna de mânã...

 • Page 51

  într-un timp prea scurt, consultaþi un în jurul vehiculului. Dacã un circuit este avariat, vehiculul poate dealer Daewoo. Aceste lucruri sunt semne • Aplicaþi uºor frâna pânã la o fi oprit cu ajutorul celui de-al doilea circuit. ale defectãrii sistemului de frânare.

 • Page 52

  Totuºi, evitaþi frânare lucreazã normal chiar dacã sistemul orice risc care nu este necesar. ABS a încetat sã mai controleze frânarea. Cereþi asistenþã din partea unui dealer Daewoo cât mai repede la apariþia unei astfel de probleme.

 • Page 53

  4. Treceþi contactul pe poziþia "LOCK" • Conduceþi cu atenþie. Cereþi asistenþa unui dealer Daewoo dacã (blocat) ºi scoateþi cheia. • Încetiniþi în timpul virãrii vehiculului. este necesarã reglarea frânei de mânã.

 • Page 54

  2–14 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE PENTRU O FUNCÞIONARE ECONOMICÃ ATENÞIE ATENÞIE Economia de combustibil a automobilului dv. Obiectele inflamabile de pe carosabil În condiþii de vreme rece, dacã este este dependentã în principal de stilul de pot sã intre în contact cu pãrþi încinse acþionatã, frâna de parcare poate sã...

 • Page 55

  • Nu rãmâneþi prea mult timp (sau sã verificaþi vehiculul la un atelier autorizat lãsaþi copiii) într-un vehicul parcat sau Daewoo. Dacã este imperios necesarã oprit dacã motorul funcþioneazã. conducerea vehiculului în aceste condiþii, • Evitaþi sã conduceþi cu capacul...

 • Page 56

  2–16 PORNIRE ªI FUNCÞIONARE CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DIFICILE Când conduceþi vehiculul în condiþii dificile datorate ploii, zãpezii, gheþii sau altor condiþii dificile, urmaþi aceste sugestii. • Conduceþi cu atenþie ºi pãstraþi o distanþã suplimentarã faþã de celelalte autoturisme. • Evitaþi miºcãriile bruºte ale direcþiei sau frânarea bruscã.

 • Page 57: Instrumente ªi Indicatoare

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE...

 • Page 58

  3–2 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 10 6 5 6 7 25 24 17 16...

 • Page 59

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–3 1. Aeratoare laterale 13. Panou comandã sistem ventilaþie ºi A/C 14. Sistem audio 2. Comutator combinat lumini, semnalizare, 15. Brichetã fazã de drum, apel luminos, lãmpi ceaþã faþã* 16. Scrumierã 3. Comutator claxon 17. Suport pahare 4.

 • Page 60

  3–4 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE INSTRUMENTE 1. Indicator presiune ulei de motor 2. Indicator avertizare Air Bag* 3. Indicator încãrcare baterie 4. Turometru 1 2 3 9 10 11 5. Indicator semnalizare/avarie 6. Vitezometru 7. Kilometraj 8. Kilometraj jurnalier 9. Indicator avertizare uºi deschise 5 6 7 10.

 • Page 61

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–5 VITEZOMETRUL KILOMETRAJ/JURNALIER AVERTIZOR SONOR DEPêIRE LIMITà DE VITEZÃ* Indicã viteza vehiculului în kilometri/orã Kilometrajul înregistreazã distanþa totalã par- (km/h). cursã de cãtre vehicul, mãsuratã în kilometri. Avertizorul va suna atunci când vehiculul depãºeºte viteza de 120km/h. Reducerea vitezei vehiculului, sub 120km/h, va deter- m i n a î...

 • Page 62

  3–6 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE TUROMETRU INDICATOR DE TEMPERATURÃ INDICATOR DE COMBUSTIBIL LICHID RÃCIRE MOTOR Turometrul indicã turaþia motorului, în rotaþii Acest dispozitiv indicã nivelul de combustibil pe minut (rpm). existent în rezervor. Indicatorul aratã temperatura lichidului de Se recomandã schimbarea treptelor de Acul indicator va continua sã...

 • Page 63

  încât drumul poate fi vehiculului. continuat. Consultaþi un dealer sau un ser- ATENÞIE vice autorizat Daewoo, pentru remedierea Utilizarea vehiculului în condiþiile unui defectului. nivel minim de combustibil poate con- duce la deteriorarea convertorului O aprindere scurtã...

 • Page 64

  (vezi pagina 9-3, 4). acesteia.) Dacã nivelul de ulei de motor este normal, • Dacã nivelul uleiului de motor este verificaþi sistemul de ungere al motorului la normal, verificaþi imediat motorul la cel mai apropiat service Daewoo. un service autorizat Daewoo.

 • Page 65

  în rezer vor. În acest caz, se rãmâne aprins, contactaþi cel mai apropiat sistemului de frânare, de urgenþã, la recomandã sã: dealer sau service autorizat Daewoo. cel mai apropiat service Daewoo. 1. Opriþi vehiculul cu atenþie, în afara caro- sabilului.

 • Page 66

  ABS. aflate în interiorul vehiculului dar ºi a • Opriþi vehiculul ºi consultaþi un celor aflate în exteriorul vehiculului. dealer Daewoo. • Înaintea începerii deplasãrii, închi- • Verificaþi ºi reparaþi de urgenþã deþi toate uºile. sistemul de frânare, înaintea conti- •...

 • Page 67

  • Dacã totul este în regulã, atunci existã un defect al sistemului de încãrcare a bateriei. Se impune localizarea ºi corec- tarea acestui defect cât mai curând posibil. Verificaþi ºi reparaþi alternatorul, la cel mai apropiat service Daewoo.

 • Page 68

  Verificaþi sistemul fãrã întãrziere la un „ON". NOTÃ dealer Daewoo sau la un service autorizat Dacã un bec este ars, înlocuiþi-l ime- Daewoo. diat, pentru evitarea unui accident. Pentru detalii referitoare la acest sistem, Dacã...

 • Page 69

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–13 INDICATOR LUMINI - FAZA DE INDICATOR LÃMPI CEAÞÃ INDICATOR LÃMPI CEAÞÃ DRUM FAÞÃ* SPATE* Acest indicator se aprinde în cazul Acest bec se aprinde când lãmpile ceaþã Acest bec se aprinde când lãmpile ceaþã comutãrii luminii farurilor pe faza de drum. faþã...

 • Page 70

  3–14 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE COMUTATORUL DE LUMINI INDICATOR LUMINI TIMP DE ZI* Pentru a aprinde sau stinge luminile, rotiþi Când contactul este în poziþia „ON" cu NOTÃ mânerul de la capãtul pârghiei. comutatorul farurilor pe poziþia „OFF”, cu Asimetria intensitãþii luminoase a stopurile, lampa de iluminare a numãrului de fazei de întâlnire a farurilor mãreºte Existã...

 • Page 71

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–15 SEMNALIZATOR DIRECÞIE COMUTATOR FARURI - FAZA APELUL LUMINOS DE DRUM Ridicaþi de manetã pentru a semnaliza viraj Pentru a aprinde faza de drum a farurilor dreapta. trageþi maneta spre volan. Pentru a aprinde faza de drum a farurilor, Coborâþi maneta pentru a semnaliza viraj Maneta va reveni la poziþia normalã, împingeþi maneta cãtre tabloul de bord,...

 • Page 72

  3–16 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE COMUTATOR FARURI CEAÞÃ* COMUTATOR LÃMPI DE CEAÞÃ COMUTATOR ªTERGÃTOR DE SPATE* PARBRIZ Farurile de ceaþã constituie o sursã supli- mentarã de iluminare, având rolul de a Pentru a porni ºtergãtorul, deplasaþi maneta Pentru aprinderea lãmpilor de ceaþã spate, îmbunãtãþi vizibilitatea pe timp de ceaþã...

 • Page 73

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–17 COMUTATOR SPÃLÃTOR PARBRIZ ATENÞIE ATENÞIE Pentru a stropi parbrizul cu lichid de spãlare, În anotimpul rece, nu utilizaþi lichidul Nu se recomandã utilizarea ºtergãtoa- trageþi maneta spre volan, atunci când de spãlare, deoarece se poate forma relor, în cazul în care parbrizul este uscat.

 • Page 74

  3–18 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE COMUTATOR ªTERGÃTOR ªI SISTEMUL DE COMANDÃ A SPÃLÃTOR LUNETÃ* VITEZEI DE CROAZIERÃ* ATENÞIE Pentru a acþiona sistemul de ºtergere ºi Sistemul automat pentru comanda ºi Nu utilizaþi ºtergãtorul când luneta spãlare a lunetei, se împinge maneta în controlul vitezei de croazierã...

 • Page 75

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–19 Utilizarea sistemului de comandã a ATENÞIE NOTÃ vitezei de croazierã Schimbarea nejustificatã a treptelor de • Pentru siguranþã, butonul se pune 1. Poziþia „ON", pentru conectarea siste- vitezã, atunci când acest sistem este pe poziþia „OFF", exceptând situa- mului, se obþine prin apãsarea butonului conectat, poate conduce la defectarea þiile când utilizaþi acest sistem.

 • Page 76

  3–20 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE Creºterea vitezei când utilizaþi sistemul viteza stabilitã anterior se poate face prin 2. TAP UP (Creºterea treptatã a vitezei) Pentru o creºtere micã, treptatã a vitezei rotirea ºi menþinerea capãtului manetei pe de comandã a vitezei de croazierã de deplasare, se va roti capãtul manetei poziþia RESUME (ACCEL) pentru un timp de 1.

 • Page 77

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–21 Reducerea vitezei utilizând sistemul de 2. TAP DOWN (Scãderea treptatã a Utilizarea sistemului de comandã a vitezei) comandã a vitezei de croazierã vitezei de croazierã, în cazul urcãrii Pentru reducerea treptatã a vitezei, se 1. COAST pantelor roteºte capãtul manetei în sensul SET Existã...

 • Page 78

  3–22 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE COMUTATORUL LUMINILOR DE Deconectarea sistemului de comandã a ªtergerea valorii vitezei de croazierã, AVARIE vitezei de croazierã memoratã de cãtre sistem Pentru a aprinde luminile de avarie, apãsaþi butonul situat în centrul tabloului de bord. Existã mai multe moduri pentru deconecta- Atunci când deconectaþi acest sistem prin rea acestui sistem: trecerea butonului pe poziþia...

 • Page 79

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–23 COMUTATOR DEZABURITOR REOSTAT CONTROL LUNETÃ/OGLINZI ILUMINARE TABLOU BORD* ATENÞIE RETROVIZOARE EXTERIOARE* Luminozitatea tabloului de bord poate fi Curãþaþi cu atenþie interiorul lunetei, reglatã prin rotirea butonului, aºa cum este Pentru a realiza dezabur irea sau pentru a nu deteriora rezistenþa arãtat în figura de mai jos.

 • Page 80

  3–24 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE COMUTATOR REGLARE CEAS DIGITAL FARURI* 3. S – Buton stabilire orã Când contactul de pornire este în poziþia „ON”, afiºajul ceasului va indica ora. Pentru reglarea orei în funcþie de ora Cu faza de întâlnire a farurilor aprinsã, se Pentru reglarea orei, ceasul este prevãzut indicatã...

 • Page 81

  încât poate defect putând fi corectat la un ser- FÃRÃ AIRBAG provoca arsuri. vice sau dealer Daewoo. • Nu atingeþi partea metalicã a brichetei. • Nu permiteþi copiilor sã utilizeze NOTÃ bricheta sau sã se joace cu aceasta.

 • Page 82

  3–26 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE SCRUMIERA FAÞÃ SCRUMIERA SPATE SUPORT PAHARE Este situat pe consola centralã sun panoul Pentru utilizarea scrumierei, situatã pe Pentru pasagerii locurilor din spate, scrumi- de comandã. consola faþã, apãsaþi pe partea superioarã era este montatã în centrul consolei spate. Pentru utilizare, apãsaþi capacul suportului ºi a capacului.

 • Page 83

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–27 LAMPÃ DE INTERIOR CUTIA DE MÃNUªI 2. Lãmpi de citit - faþã Existã douã lãmpi de interior pentru Deschiderea cutiei de mãnuºi se face prin echiparea standard, una fiind montatã în tragerea pãrþii de jos a mânerului, în sus. Când uºile sunt închise, apãsaþi butonul din centrul plafonului, iar cealaltã...

 • Page 84

  3–28 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE PARASOLARE MÂNERE DE VIRAJ Oglindã copilot Fiind rezemate la un capãt, pot fi utilizate cu Aceste mânere, situate deasupra uºii Este dispusã pe partea din spate a para- uºurinþã, în sensul protejãrii ºoferului ºi copilotului ºi deasupra uºilor din spate, au solarului copilotului.

 • Page 85

  INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 3–29 AGÃÞÃTOARE HAINE* Sunt situate pe mânerele de viraj ale pasagerilor din spate.

 • Page 86

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT*...

 • Page 87

  4–2 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* TABLOUL DE COMANDÃ VENTILARE ªI ÎNCÃLZIRE COMUTATOR DE REGLARE A TEMPERATURII 1. Comutator reglare temperaturã Sistemul de amestecare a aerului prin 2. Buton aer condiþionat* amestecarea aerului rece cu cald poate Regleaza temperatura aerului circulat prin 3.

 • Page 88

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–3 AERATOARE CENTRALE AERATOARE LATERALE AERATOARE SPATE* Aerul poate fi dirijat în vehicul prin ambele Aerul poate fi dirijat în vehicul prin ambele Aerul cald sau rece poate fi direcþionat cãtre aeratoare centrale. aeratoare laterale. picioarele pasagerilor din spate prin Jetul de aer poate fi dirijat prin manevrarea tubulatura de circulare a aerului situatã...

 • Page 89

  4–4 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* COMUTATOR COMANDÃ BUTON DE RECIRCULARE VENTILATOR Circularea pe drumuri neasfaltate Acest buton se va apãsa la deplasarea în mediu cu praf sau pentru a împiedica Când se circulã pe drumuri neasfaltate Comutatorul comandã determinã cele patru accesul gazelor de eºapament, cât ºi atunci respectaþi sfaturile de mai jos pentru a viteze de circulare a aerului (datoritã...

 • Page 90

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–5 FILTRU DE AER COMUTATOR DE DISTRIBUIRE A AERULUI Acest filtru are rolul de a reþine praful, Poziþia faþã polenul, sporii ºi cenuºa ce pot veni odatã Acest comutator permite selectarea cãii de Aerul este dirijat prin aeratoarele centrale ºi cu aerul din exterior.

 • Page 91

  4–6 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* Poziþia Bi-level Poziþia la picioare ( Poziþia dezgheþare picioare ( Aerul este dirijat prin aeratoarele centrale, Jetul principal de aer este dirijat prin Jetul de aer este dirijat prin aeratoarele de laterale ºi prin cele de la picioare de la aeratoarele de la picioare de la scaunele din la picioare de la scaunele din faþã, prin cele scaunele din faþã.

 • Page 92

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–7 SISTEMUL DE CONDIÞIONARE BUTON AER CONDIÞIONAT* Poziþia dezgheþare A AERULUI* Acest botun porneºte ºi opreºte aerul condiþionat. Sistemele de ventilare, încãlzire ºi rãcire Jetul de aer este dirijat prin aeratoarele Pentru a porni aerul condiþionat se porneºte alcãtuiesc un întreg funcþional care are rolul parbrizului ºi cele de dezgheþare a motorul, se porneºte suflanta pe viteza...

 • Page 93

  4–8 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* RÃCIRE MAXIMÃ* RÃCIRE NORMALÃ* Se recomandã pe vreme foarte caldã ºi Rãcire normalã la conducere în oraº sau pe ATENÞIE când vehiculul a stat în soare timp autostradã. Folosirea aerului condiþionat în timp îndelungat. Mai întâi se vor deschide deplasãrii pe drumuri lungi cu Buton aer condiþionat: „ON”...

 • Page 94

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–9 BI-LEVEL VENTILARE ÎNCÃLZIRE MAXIMÃ Se recomandã a fi folosit pe perioade când Aerul din exterior este circulat în interior prin Buton aer condiþionat: „OFF” vremea este în schimbare, de exemplu, aeratoarele centrale ºi laterale. Buton recirculare: „OFF”...

 • Page 95

  4–10 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* ÎNCÃLZIRE NORMALÃ DEZGHEÞARE Buton aer condiþionat: „OFF” Buton aer condiþionat: „OFF” sau „ON” NOTÃ Buton recirculare: „OFF” Buton recirculare: „OFF” Nu se vor folosi poziþiile pe rãcire pe vreme extrem de Comutator dirijare aer: Comutator dirijare aer : umedã.

 • Page 96

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–11 TABLOU DE COMANDÃ LA SISTEMUL DE AER CONDIÞIONAT CU CONTROL AUTOMAT AL TEMPERATURII* 1. Comutator reglare temperaturã Sus:Creºte cu 0,5°C la fiecare apãsare Jos: Scade cu 0,5°C la fiecare apãsare 2. Martor mod „AUTO” 3.

 • Page 97

  4–12 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* DESCRIERE GENERALÃ COMUTATOR MOD „AUTO” COMUTATOR REGLARE TEMPERATURÃ Dacã automobilul dvs. Daewoo este La apãsarea butonului „AUTO", temperatura echipat cu sistem de aer condiþionat FATC din interior va fi menþinutã automat la Se apasã butonul de control al temperaturii.

 • Page 98

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–13 SENZOR DE TEMPERATURÃ COMUTATOR SELECÞIE MOD FUNCÞIONARE Acest senzor furnizeazã informaþii despre temperatura din compartimentul pasagerilor Dacã butonul comutatorului este apãsat, Când temperatura afiºatãtã fie este pentru funcþionarea sistemului de aer modul „AUTO” de funcþionare este întrerupt „...

 • Page 99

  4–14 VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* COMUTATOR TREPTE COMUTATOR AER COMUTATOR RECIRCULARE SUFLANTÃ CONDIÞIONAT La apãsarea acestui buton se recirculã aerul din interior ºi nu cel din afarã ºi invers. La La apãsarea butonului comutatorului suflantei Din acest buton se porneºte ºi se opreºte apãsarea butonului comutatorului este anulat este anulat modul de funcþionare „AUTO"...

 • Page 100

  VENTILARE, ÎNCÃLZIRE ªI AER CONDIÞIONAT* 4–15 BUTON OFF COMUTATOR DEZGHEÞARE SFATURI PENTRU UTILIZAREA CORECTÃ A SISTEMULUI DE Pentru oprirea sistemului de aer condiþionat Acest comutator este folosit la dezgheþarea AER CONDIÞIONAT se apasã acest buton. parbrizului. Când este apãsat se trece în modul de admisie aer prospãt din exterior ºi •...

 • Page 101: Sistemul Audio*

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER)

 • Page 102

  5–2 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) RADIOUL ªI CASETOFONUL PANOUL FAÞÃ (AKF-8846)* Înainte de a folosi sistemul audio, citiþi cu PROGRAM EJECT atenþie instrucþiunile de utilizare. Pentru a obþine cele mai bune performanþe AM/FM SCAN HI-POWER 25Wx4CH PS/AS DOLBY SYSTEM pentru sistemul dumneavoastrã...

 • Page 103

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–3 FRECVENÞELE RADIO Receptia programelor radio este afectatã, în AFIªAJ L. C. D. funcþie de puterea de emisie a staþiei, 2 13 3 14 distanþa faþã de emiþãtor, clãdiri, munþi ºi alte influenþe externe. Calitatea recepþiei programelor radio este influenþatã...

 • Page 104

  5–4 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) PRINCIPII GENERALE DE FUNCÞIONARE Buton Control Volum / Pornit/Oprit (1) Moduri de selectare: (2) Controlul Volum (1): Pornire: Selectare mod audio : 1. Apãsaþi butonul pornit/volum (1), rotiþi în Apãsaþi acest buton pentru a porni sistemul Pentru selectarea modului audio dorit, apãsaþi sens orar pentru a creºte volumul ºi în audio.

 • Page 105

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–5 Control Joase: Control Înalte: Controlul Balans: Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor joase. Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor înalte. Utilizat pentru a regla nivelul volumului în difuzoarele din stânga sau dreapta. 1. Folosind butonul (2), selectaþi modul de 1.

 • Page 106

  5–6 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) RADIO 1. Apãsaþi butonul (1) pentru a porni Selectare posturi dorite Control Volum Faþã-Spate : sistemul audio. Utilizat pentru reglarea volumului în Acord automat: 2. Apãsaþi butonul (10) pentru a selecta difuzoarele din faþã sau spate. Pentru cãutarea rapidã...

 • Page 107

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–7 Memorarea Posturilor Buton scanare staþii preselectate : 4. Dupã memorarea posturilor, începe Se pot memora câte 6 posturi, pentru fiecare Pentru cãutarea postului dorit, memorat pe automat scanarea posturilor bandã (FM1, FM2, AM and LW*), unul din butoanele de preselectare posturi , preselectate, astfel încât ele sunt corespunzãtoare pentru cele 8 butoane de...

 • Page 108

  5–8 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) FUNCÞIONARE CASETOFON Program: Derulare Înainte / Înapoi & 1. Apãsaþi butonul (1), pentru a porni Buton program (9) sistemul audio. Dacã doriþi redarea pãrþii opuse a casetei în 2. Introduceþi o casetã pe fantã, cu curs de redare, apãsaþi simultan butonul Derulare Înainte: decupajul pentru bandã...

 • Page 109

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–9 SISTEMUL ANTI-FURT Cartela de identificare, pe care este imprimat Introducere cod acces Butonul Dolby B de reducere a codul de securitate, se livreazã odatã cu 1. Când conectaþi aparatura, LED-ul pentru zgomotului de fond vehiculul.

 • Page 110

  5–10 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) RADIOUL, CASETOFONUL ªI PANOU FAÞÃ CD PLAYER (AKD-0636)* Înainte de a folosi sistemul audio, citiþi cu atenþie instrucþiunile de utilizare. Pentru a obþine cele mai bune performanþe pentru sistemul dumneavoastrã audio trebuie sã vã familiarizaþi cu operaþiile de utilizare pentru acest sistem.

 • Page 111

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–11 1. Buton Control Volum /Pornit-Oprit 9. Buton Scoatere Casetã 2. Buton Pornit /Pause CD-player* 10. Buton Scoatere Discuri 3. Buton pornire Radio ºi selectare 11. Locaº Casetã Bandã(FM/AM) 12. Afiºaj electronic V. F. D. 4.

 • Page 112

  5–12 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) FRECVENÞELE RADIO AFIªAJUL V. F. D. Recepþia radio este afectatã de puterea 1 15 4 13 18 semnalului emis de staþie, distanþa de la emiþãtor, clãdiri, poduri, munþi ºi alte influenþe externe. Acestea cauzeazã modificãri intermitente ale calitãþii recepþiei.

 • Page 113

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–13 PRINCIPII GENERALE DE FUNCÞIONARE Buton control Volum / Pornit/Oprit (1) Reglarea modului audio (sound) (2) Control Volum (1): Pornire: Mod selectare sound (17) : 1. Rotiþi acest buton (1) în sensul acelor Apãsaþi acest buton pentru a porni sistemul de ceasornic pentru a creºte nivelul Pentru selectarea modului audio dorit, apãsaþi...

 • Page 114

  5–14 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) Control Joase: Control Înalte: Controlul Balans: Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor joase. Utilizat pentru reglarea calitãþii tonurilor înalte. Utilizat pentru a regla nivelul volumului în difuzoarele din stânga sau dreapta. 1. Folosind butonul (17), selectaþi modul de 1.

 • Page 115

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–15 Egalizatorul (EQ): Control Balans: Control Volum Faþã-Spate: • Selectaþi unul din stilurile predefinite În condiþiile selectãrii control balance, rotiþi Utilizat pentru reglarea volumului în difuzoarele din faþã sau spate. • Classic butonul în sensul acelor de ceasornic pentru •...

 • Page 116

  5–16 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) RADIO 1. Apãsaþi butonul (1) pentru a porni Buton scanare staþii preselectate: Selectare posturi dorite sistemul audio. Pentru cãutarea postului dorit, memorat pe Acord automat: 2. Apãsaþi butonul (3) pentru a selecta unul din butoanele de preselectare posturi, Folosiþi butonul se cãutare automatã...

 • Page 117

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–17 FUNCÞIONARE CASETOFON 4. Dupã memorarea posturilor, începe Memorarea Posturilor 1. Apãsaþi butonul (1), pentru a porni automat scanarea posturilor sistemul audio. Se pot memora câte 6 posturi, pentru fiecare preselectate, astfel încât ele sunt 2.

 • Page 118

  5–18 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) Pornire Casetofon / Buton Program (15) Derulare Înainte / Înapoi (16) Funcþia de selectare automatã melodii (16) Dacã doriþi pornirea casetofonului, când Derulare Înainte: radioul sau CD-ul este pornit, apãsaþi acest Pentru a derula înainte caseta, apãsaþi Funcþia AMS selecteazã...

 • Page 119

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–19 FUNCÞIONARE CD-PLAYER Sesizare automatã Bandã Metal Butonul Repetare 1. Apãsaþi butonul (1) de pornire a sistemului audio. Dacã este introdusã o casetã cu bandã Dacã apãsaþi butonul „RPT", melodia curentã metal, unitatea o sesizeazã automat, iar pe este redatã...

 • Page 120

  5–20 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) Buton pornire CD Player (2) Buton selectare melodii Sus/Jos (16) Buton amestecare melodii (RDM) Pentru a porni CD-playerul atunci când Pentru selectarea uºoarã a melodiei dorite, Pentru redarea aleatoare a melodiilor sistemul funcþioneazã în sistem radio sau cu cea urmãtoare sau cea precedentã, înregistrate pe disc, apãsaþi butonul „RDM".

 • Page 121

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–21 SISTEMUL ANTI-FURT Cartela de identificare, pe care este imprimat Buton Introducere (INT) Buton Repetare (RPT) codul de securitate, se livreazã odatã cu Pentru scanarea melodiilor de pe disc, Pentru redarea repetatã a melodiei curente, vehiculul.

 • Page 122

  5–22 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) Introducere cod acces 1. Când conectaþi aparatura, LED-ul pentru securitate va lumina cu intermitenþã. 2. Porniþi aparatura. Afiºajul va indica „CODE" ºi se va auzi un semnal sonor. 3. Introduceþi codul de acces, folosind butoanele pentru posturi preselectate.

 • Page 123

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–23 Magazia CD (AKD-60)* Magazia CD este plasatã în portbagaj. Magazia CD poate încãrca 6 discuri. Melodiile înregistrate pe disc, pot fi redate în ordinea preferinþelor dumneavoastrã. Înainte de a opera cu sistemul audio citiþi cu DIGITAL AUDIO COMPACT DISC CHANGER AKD-60C atenþie instrucþiuniile de folosire.

 • Page 124

  5–24 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 3. Scoateþi magazia CD. Pentru încãrcare: Schimbarea discurilor 1. Introduceþi discul în magazie cu eticheta Pentru schimbare: 4. Trageþi de pârghie. Discul va ieºi din îndreptatã în sus. 1. Deschideþi spre dreapta uºa culisantã a magazie.

 • Page 125

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–25 FUNCÞIONARE CD-PLAYER Buton pornire CD-player (11) Buton selectare melodii sus/jos (5) 1. Apãsaþi butonul (1) de pornire a sistemului audio. Apãsaþi acest buton pentru a porni CD- Pentru selectarea uºoarã a melodiei dorite, playerul.

 • Page 126

  5–26 SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) Buton Introducere (INT) Buton amestecare melodii (RDM) Buton selectare disc / sus (UP) Pentru scanarea melodiilor de pe disc, Pentru redarea aleatoare a melodiilor Pentru selectarea discului în ordine apãsaþi butonul „INT". înregistrate pe disc, apãsaþi butonul „RDM".

 • Page 127

  SISTEMUL AUDIO* (RADIO, CASETOFON ªI CD PLAYER) 5–27 PROTEJARE ªI ÎNTREÞINERE Nu lãsaþi niciodatã casetele în Curãþarea unitãþii urmãtoarele locuri: • Dacã panoul unitãþii este murdar, • pe bordul maºinii. curãþaþi-l cu o cârpã curatã îmbibatã cu • în locuri unde sunt expuse la soluþie siliconicã.

 • Page 128: În Caz De Avarie

  ÎN CAZ DE AVARIE...

 • Page 129

  6–2 ÎN CAZ DE AVARIE ROATA DE REZERVÃ, CRICUL SCHIMBAREA UNEI ROÞI ªI TRUSA DE SCULE Pentru a reduce pericolul unei posibile NOTÃ accidentãri când se schimbã roata, reþineþi Pentru a avea acces la cric ºi la pneu, va Pentru a evita ca sculele ºi cricul sã urmãtoarea procedurã...

 • Page 130

  ÎN CAZ DE AVARIE 6–3 Procedura de schimbare a unei roþi 3. Poziþionaþi cricul în punctul de ridicare din 4. Montaþi levierul cricului ºi cheia de roþi 1. Dacã vehiculul este dotat cu capace de faþã sau din spate cel mai apropiat de în cric cum este arãtat în figura de mai roþi, se utilizeazã...

 • Page 131

  6–4 ÎN CAZ DE AVARIE 5. Demontaþi ºuruburile roþii rotindu-le în • Înainte de a ridica vehiculul cu AVERTISMENT sens antiorar ºi apoi demontaþi roata. ajutorul cricului acþionaþi frâna de Dacã se utilizeazã cricul în mod 6. Montaþi roata de rezervã ºi strângeþi parcare ºi poziþionaþi levierul schim- necorespunzãtor, vehiculul poate ºuruburile roþii cu mâna rotindu-le în...

 • Page 132

  ÎN CAZ DE AVARIE 6–5 PORNIREA MOTORULUI DE LA O ALTÃ BATERIE Procedurã • Nu permiteþi ca terminalele unui cablu sã Conectaþi terminalele cum este prezentat atingã terminalele celuilalt cablu. O maºinã cu bateria descãrcatã poate fi în figurã: • Acþionaþi frâna de parcare.

 • Page 133

  REMORCAREA VEHICULULUI Dacã este necesarã remorcarea, contactaþi 4. Conectaþi celãlalt capãt al celui de-al ATENÞIE un dealer Daewoo sau un atelier specializat doilea cablu la masa vehiculului Dacã sistemul audio este pus în pentru servicii de remorcare. dumneavoastrã, de ex. blocul motor sau funcþiune, la pornirea cu cabluri a...

 • Page 134

  ÎN CAZ DE AVARIE 6–7 Remorcare în caz de urgenþã (1) : ATENÞIE ATENÞIE Utilizarea ocheþilor de remorcare Remorcarea vehiculului cu roþile din Nu se va remorca vehiculul prin Pentru cazuri de urgenþã când nu este spate ridicate ºi cu cele din faþã rulând agãþare, deoarece se poate deteriora.

 • Page 135

  6–8 ÎN CAZ DE AVARIE • Puneþi cheia de contact pe poziþia ”ON” Remorcare în caz de urgenþã (2) : ATENÞIE pentru a debloca volanul ºi a permite Ochete de remorcare spate La remorcarea cu frânghia, vehiculul funcþionarea lãmpilor de frânã, claxonului Când remorcaþi un alt vehicul, folosiþi poate fi deteriorat.

 • Page 136

  Când remorca a fost cuplatã, sarcina maxim transmisiei. tractare adecvat, corect montat pe vehicul. admisã pentru puntea din spate nu trebuie Furnizorul dumneavoastrã Daewoo vã poate depãºitã. ajuta pentru achiziþionarea ºi montarea unui echipament de remorcare corespunzãtor AVERTISMENT cerinþelor dumneavoastrã.

 • Page 137

  6–10 ÎN CAZ DE AVARIE Pneurile (UM: kg) Sarcina maximã de tractare AVERTISMENT Când faceþi o remorcare, asiguraþi-vã cã Masã Sarcina la Încãrcarea incorectã ºi rafalele de Tip remorcã pneurile sunt umflate la presiunea indicatã remorcã cârlig vânt, trecerea camioanelor mari sau pe plãcuþa corespunzãtoare în cutia de Cu frâne 1.200...

 • Page 138

  ÎN CAZ DE AVARIE 6–11 Conducerea în pantã Moduri de remorcare • Evitaþi virajele bruºte. Când tractaþi o remorcã, vehiculul se • Conduceþi întotdeauna vehiculul cu La coborârea unei pante reduceþi viteza ºi manevreazã diferit faþã de condiþiile normale vitezã moderatã. cuplaþi într-o treaptã...

 • Page 139

  6–12 ÎN CAZ DE AVARIE Parcarea pe pantã La plecare Întreþinere Nu este recomandatã parcarea vehiculul cu Când utilizaþi vehiculul cu remorcã, operaþiile remorcã ataºatã, pe o pantã. 1. Þineþi pedala de frânã apãsatã pânã de întreþinere se efectueazã mai des. Pentru Dacã...

 • Page 140: ÎntreÞinere ªi Reparare

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE...

 • Page 141

  7–2 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE COMPARTIMENTUL MOTORULUI 1,6 DOHC 10 9 1. Filtru de aer (pentru aer condiþionat)* 5. Vas de expansiune lichid de rãcire 10. Bobina de aprindere ºi rezervorul de vacuum 6. Cutia cu siguranþe ºi relee 11. Joja de ulei pentru motor 2.

 • Page 142

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–3 2,0 DOHC 10. Jojã ulei cutie de viteze 1. Filtru de aer (pentru aer condiþionat)* 5. ABS-Modulator hidraulic* automatã* (ZF 4HP 14) ºi rezervorul de vacuum 6. Vas de expansiune lichid de rãcire 11. Bobina de aprindere 2.

 • Page 143

  7–4 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE PRECAUÞII SERVICE Întotdeauna când realizaþi vreo inspecþie sau terminalului bateriei. • Pentru a evita posibilitatea rãnirii, activitate de întreþinere la vehiculul • Reþineþi cã bateria, cablurile de aprindere întotdeauna când lucraþi sub capotã dumneavoastrã, lucraþi cu grijã pentru a re- ºi instalaþia electricã...

 • Page 144

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–5 MÃSURÃ DE SIGURANÞÃ CE TREBUIE VERIFICAT Pentru a evita posibilitatea accidentãrii din Urmãtoarele verificãri se recomandã înainte 8. Verificaþi cursa liberã, înãlþimea ºi cauza ventilatorului de rãcire, faceþi toate de pornire pentru a menþine vehiculul în stare funcþionarea pedalei de ambreiaj.

 • Page 145

  7–6 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE ULEIUL DE MOTOR PROCEDURA DE VERIFICARE Pentru a verifica nivelul uleiului, trageþi joja AVERTISMENT afarã, ºtergeþi-o cu o cârpã curatã ºi Uleiul de motor trebuie menþinut la nivelul Contactul prelungit sau repetat cu impingeþi-o înapoi atât cât intrã. Trageþi-o corect pentru a asigura autoungerea ulei de motor provoacã...

 • Page 146

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–7 NIVELUL LICHIDULUI DE Schimbarea uleiului ºi a filtrului de ulei RÃCIRE LA MOTOR Interval Capacitate la motor Sistemul de rãcire este umplut cu antigel pe Uleiul de motor trebuie schimbat în funcþie bazã de etilen glicol. La fiecare 10.000 km sau 2.0 DOHC de timpul de funcþionare ºi de distanþa...

 • Page 147

  încã scurgeri, nu Nu scoateþi capacul vasului de completat lichidul de rãcire, porniþi motorul pânã ce aceste probleme nu expansiune când motorul ºi radiatorul contactaþi dealerul Daewoo pentru se rezolvã. Consultaþi un dealer Daewoo sunt fierbinþi. verificarea sistemului de rãcire. imediat.

 • Page 148

  Un nivel scãzut poate indica o scurgere în deluros. sistem. Verificaþi sistemul la cel mai apropiat • Tractaþi o remorcã frecvent. dealer Daewoo. AVERTISMENT Lichidul de frânã/ambreiaj poate irita mâinile ºi ochii. • Evitaþi contactul pielii sau al ochilor cu lichid de frânã/ambreiaj.

 • Page 149

  Joja de ulei are 2 marcaje: „HOT" (sus) ºi Utilizaþi decât lichide de frânã/ • Înlocuiþi lichidul de frânã/ambreiaj „+80°C" (plin). ambreiaj recomandate de Daewoo. la un dealer Daewoo sau un centru service Daewoo autorizat. ATENÞIE AVERTISMENT Lichidul frânã/ambreiaj deterioreazã...

 • Page 150

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–11 ULEIUL DIN CUTIA DE VITEZE ULEIUL SERVODIRECÞIEI* Temperatura normalã este de (+80°C) poate MANUALÃ Verificaþi nivelul uleiului cu motorul oprit. fi atinsã dupã ce aþi condus vehiculul pe o Nivelul uleiului trebuie sã fie între marcajele Verificaþi nivelul uleiului numai când motorul distanþã...

 • Page 151

  Reglaþi distanþa dintre uleiul prea des, verificaþi sistemul la Interval Service electrozi la bujii. un service autorizat Daewoo. Înlocuiþi la fiecare 40.000 km sau la 2 ani. Interval Service Schimbaþi la fiecare 30.000km sau 18 luni. ATENÞIE Motorul se poate deteriora.

 • Page 152

  1. Curãþaþi mizeria din jurul fiecãrei bujii. este prea slabã, reglaþi-o la un service foarte strâns. Strângerea prea slabã 2. Desfaceþi fiºele bujiilor trãgându-le de autorizat Daewoo. a bujiilor poate induce aer rece ºi manºoane deasupra ºi îndepãrtaþi bujiile AVERTISMENT poate duce la avarierea motorului.

 • Page 153

  7–14 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE LICHIDUL DE CURÃÞAT ªTERGÃTOARELE DE PARBRIZ PARBRIZUL Funcþionarea corectã a ºtergãtoarelor este NOTÃ esenþialã pentru siguranþa conducerii ºi Utilizaþi numai soluþia specificatã. Conducerea fãrã lichid de curãþat asigurarea unei bune vizibilitãþi. parbrizul poate fi periculoasã. ATENÞIE Periodic, verificaþi starea ºtergãtoarelor de Verificaþi nivelul lichidului de curãþare •...

 • Page 154

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–15 ÎNTREÞINEREA BATERIEI Vehiculul dumneavoastrã este echipat cu o Verificaþi bornele bateriei de urme de ATENÞIE baterie care nu necesitã întreþinere. coroziune (pulbere albã sau gãlbuie). Pentru Solvenþii, benzina, cherosenul ºi Hidrometrul (indicatorul de testare) din a îndepãrta oxizii, ºtergeþi bornele cu o diluantul distruge lamela...

 • Page 155

  ºi bicarbonat de sodiu. specificatã, apelaþi la un service autorizat ATENÞIE 5. Dacã vehiculul nu a fost folosit pentru o Daewoo pentru reglare. Nu schimbaþi polaritatea bateriei (de perioadã mai lungã, deconectaþi cablul exemplu sã...

 • Page 156

  în pantã. Dacã numãrul dinþilor este mai vice autorizat Daewoo pentru reglajul mai mare sau mai mic decât cel specificat, corespunzãtor. ATENÞIE reglaþi frâna de mânã la un service autorizat Combustibilul cu plumb deterioreazã...

 • Page 157

  7–18 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE Dacã este necesar, se poate continua specificate de Daewoo. Atunci puteþi fi siguri INDICATORUL DE CONTROL AL condicerea vehiculului cu vitezã micã cã toate componentele sistemelor electric, MOTORULUI (OBD*) ºi cu motorul la turaþie micã. de injecþie ºi de aprindere vor funcþiona Se aprinde când se face contactul ºi rãmâne...

 • Page 158

  în momentul când temperatura ar jenþilor consultaþi dealerul dumneavoastrã • Umflaþi pneurile corespunzãtor . scãdea. sau un service autorizat Daewoo pentru a • Nu supraîncãrcaþi vehiculul. Strângeþi ferm cãpãcelul valvei dupã obþine un sfat privind posibilitãþile tehnice. verificarea presiunii.

 • Page 159

  7–20 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE Verificaþi cu regularitate adâncimea profilelor Rotirea pneurilor AVERTISMENT pe pneuri. Pentru ajutorul dumneavoastrã, Pneurile din faþã ºi din spatele maºinii Pneurile diferite pot determina pneurile vehiculului au încorporate realizeazã activitãþi diferite ºi se pot uza pierderea controlului vehiculului în indicatoare care aratã...

 • Page 160

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–21 Pneuri de iarnã Lanþuri antiderapante ATENÞIE Dacã utilizaþi pneuri de iarnã, acestea trebuie Regulile privitoare la folosirea lanþurilor sunt Utilizarea lanþurilor antiderapante sã fie montate pe toate cele 4 roþi. Nu diferite de la þarã la þarã aºa cã verificaþi poate afecta manevrabilitatea...

 • Page 161

  7–22 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE SISTEMUL ELECTRIC CUTIA CU SIGURANÞE Cutia cu siguranþe este localizatã sub bord, Sistemul de aprindere Valoare Culoare în partea stângã, fiind prevãzutã cu un Sistemul de aprindere electronic are o putere Roºu capac. mai mare de aprindere decât sistemele Albastru O altã...

 • Page 162

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–23 CUTIA CU SIGURANÞE DIN INTERIOR RELEU SUFLANTÃ RELEU ABS Notã : 15A E C M 15A RADIO/CEAS 1) TCM*, Releu aprindere 1 2) Imobilizator, antifurt 10A* CROAZIERÃ LAMPÃ CEAÞÃ SPATE 3) Tabloul de bord, clopoþel avertizor poziþionare parcare, modul lampa ABS SEMNALIZARE 10A IMOB ILIZATOR...

 • Page 163

  7–24 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE CUTIA CU REZISTENÞE ªI RELEE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI (opþiune) 3 0 A ÎÎNCHIDERE REZERVÃ RELEU POMPÃ CLAXON CONDIÞIONA T UªI 10 A BATERIA PRINCIPALÃ BENZINÃ RELEU FAR REZERVÃ LAMPÃ POMPÃ DE STOP 15 A 3 0 A INTERIOR BENZINÃ...

 • Page 164

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–25 1) : Modul lumini de zi* 2) : Lumini dreapta-faþã, lumini dreapta-spate, poziþii dreapta, ceas 3) : Lumini stânga-faþã, lumini stânga-spate, poziþii stânga, luminã numãr înmatriculare 4) : Comutator trapã plafon, oglindã electricã, telecomandã închidere uºi 5) : Dezaburire oglindã...

 • Page 165

  Hatch back Observaþii pentru care recomandã montarea ºi ← 60/55Wx2 Far (fazã lungã ºi scurtã) Bec cu halogen demontarea numai în centre autorizate Daewoo care posedã echipamentul necesar ← Faruri Faza lungã 55Wx2 Bec cu halogen pentru expertizã. ← 55Wx2 tip proiector* Faza scurtã...

 • Page 166

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–27 ÎNLOCUIREA BECURILOR LÃMPILE DE POZIÞIE 1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe suport. 3. Deconectaþi conectorul din spatele FAZA LUNGÃ ªI FAZA 2. Rotiþi capacul de plastic în sens invers becului. acelor de ceasornic ºi scoateþi-l. 4. Eliberaþi arcul ºi scoateþi becul. SCURTÃ...

 • Page 167

  7–28 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE LAMPÃ SEMNALIZARE FAÞÃ LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ* 1. Deschideþi capota ºi sprijiniþi-o pe suport 1. Rotiþi capacul de plastic în sens invers 3. Deconectaþi conectorul plat din spatele 2. Rotiþi soclul becului în sens invers acelor acelor de ceasornic ºi demontaþi-l. becului apãsând urechea de blocare.

 • Page 168

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–29 LAMPÃ DE SEMNALIZARE LÃMPILE DE SPATE, FRÂNÃ ADIÞIONALÃ* ªI POZIÞII SPATE 2. Rotiþi soclul becului în sens contrar acelor de ceasornic ºi scoateþi-l din 1. Demontaþi lampa adiþionalã trãgând-o 1. Deschideþi portbagajul ºi demontaþi carcasa lãmpii. spre spate.

 • Page 169

  7–30 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE LAMPÃ STOP CENTRALÃ* LAMPÃ MERS INAPOI 1. Deschideþi portbagajul. 3. Apãsaþi becul ºi rotiþi-l în sens invers LAMPÃ CEAÞÃ SPATE 2. Rotiþi soclul în sens invers acelor de acelor de ceasornic pentru a-l scoate din ceasornic ºi îndepãrtaþi-l din carcasa soclu.

 • Page 170

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–31 LAMPÃ PORTBAGAJ LAMPÃ DE INTERIOR LAMPÃ NUMÃR 1. Scoateþi lampa din locaºul sãu cu ajutorul 1. Scoateþi lampa din locaºul sãu cu ajutorul ÎNMATRICULARE unei ºurubelniþe plate. unei ºurubelniþe. 1. Deschideþi portbagajul. 2. Înlocuiþi becul cu unul nou. 2.

 • Page 171

  7–32 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE OPERAÞII DE ÎNTREÞINERE PERIODICÃ Întreþinerea ºi înregistrarea reviziilor intrã în responsabilitatea proprietarului. Trebuie sã pãstraþi evidenþa operaþiilor de întreþinere executate în concordanþã cu graficul serviciilor de întreþinere prezentat mai jos. Kilometri sau timp (Ón luni), oricare dintre acestea survine prima INTERVALUL PRESCRIS x 1.000 km...

 • Page 172

  ÎNTREÞINERE ªI REPARARE 7–33 Kilometri sau timp Ón luni, oricare dintre ele survine prima INTERVALUL PRESCRIS x 1.000 km Luni — OPERAÞIA calendaristice ªASIU ªI CAROSERIE Sistemul de evacuare Lichidul de frânã/ambreiaj (3) (4) Plãcuþele de frânã faþã ºi discurile Plãcuþele de frânã...

 • Page 173

  7–34 ÎNTREÞINERE ªI REPARARE Kilometri sau timp Ón luni, oricare dintre ele survine prima INTERVALUL PRESCRIS x 1.000 km Luni — OPERAÞIA calendaristice ªASIU ªI CAROSERIE Uleiul în cutia de viteze automatã (ZF 4HP 14) (3) (6) ªuruburile ºi piuliþele ºasiului ºi de sub caroserie Starea ºi presiunea pneurilor Geometria roþilor Se verificã...

 • Page 174: Îngrijirea Vehiculului

  ÎNGRIJIREA VEHICULULUI...

 • Page 175

  8–2 ÎNGRIJIREA VEHICULULUI ÎNGRIJIREA ªI CURÃÞIREA SUPRAFEÞELE DIN STICLÃ MATERIALE DE CURÃÞIRE INTERIORULUI VEHICULULUI Suprafeþele de sticlã vor fi curãþate în mod Cînd folosiþi substanþe de curãþire sau alte regulat. Peliculele de fum de þigarã sau praf produse chimice pentru a curãþa interiorul sau Pentru curãþirea materialelor decorative pot fi îndepãrtate prin utilizarea unei soluþii exteriorul vehiculului, respectaþi recomandãrile...

 • Page 176

  înainte de a se usca vopsea, abur sau sãpun caustic. Pentru suprafaþa. toate piesele lucioase din metal se Vehiculele Daewoo sunt proiectate pentru a recomandã lustruirea cu cearã. fi utilizate în condiþii normale de mediu ºi pentru a face faþã elementelor naturale.

 • Page 177

  Loviturile ºi zgârieturile pot fi vice aplicã pe acestea materialele remediate cu materiale de acoperire ATENÞIE anticorozive corespunzãtoare, astfel încât disponibile la dealerii Daewoo sau la alte spãlarea motorului sunt sã fie refãcutã protecþia la coroziune. puncte de service. Deteriorãrile pe suprafeþe îndepãrtate reziduuri de ulei, vaselinã...

 • Page 178: Date Tehnice ªi SpecificaÞii

  DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII...

 • Page 179

  9–2 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII NUMÃRUL DE IDENTIFICARE SERIA DE MOTOR SERIA DE ªASIU A VEHICULULUI Seria de motor este ºtanþatã în partea Seria de ºasiu este ºtanþatã pe o plãcuþã de Numãrul de identificare a vehiculului (seria dreapta faþã a blocului cilindrilor. identificare în partea dreaptã...

 • Page 180

  II,III 2,5L automatã* (În condiþii grele de funcþionare se schimbã uleiul la (5,4L schimbare ® MERCON (ZF 4HP 14) 20.000km sau în fiecare an, filtrul se înlocuieºte în completã) acelaºi timp.) Daewoo Automobile România recomandã utilizarea uleiurilor de origine Daewoo...

 • Page 181

  9–4 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII ULEIUL DE MOTOR Clasificarea API a uleiurilor de motor Motor API (American Petroleum Institute) clasificã Vâscozitatea uleiului trebuie aleasã în funcþie de temperatura mediului ambiant. Nu uleiurile de motor conform performanþelor schimbaþi tipul uleiului în cazul unei schimbãri de scurtã duratã a temperaturii mediului ambiant.

 • Page 182

  DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII 9–5 SPECIFICAÞII (1,6 DOHC) 4 uºi 5 uºi Wagon Model Specificaþie Cutie manualã Cutie manualã Cutie automatã Cutie manualã Cutie automatã Cutie automatã 1. Dimensiuni vehicul (mm) ← ← ← Lungime totalã 4.495 4.280 4.550 ← ←...

 • Page 183

  9–6 DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII SPECIFICAÞII (1,6 DOHC) 4 uºi 5 uºi wagon Model Specificaþie Cutie manualã Cutie automatã Cutie manualã Cutie automatã Cutie manualã Cutie automatã 5. Motor ← ← ← ← ← Capacitate cilindricã (cm³) 1.598 ← ← ←...

 • Page 184

  DATE TEHNICE ªI SPECIFICAÞII 9–7 SPECIFICAÞII (1,6 DOHC) Model 4 uºi 5 uºi Wagon Specificaþie Cutie manualã Cutie automatã Cutie manualã Cutie automatã Cutie manualã Cutie automatã 11. Ambreiaj Dimensiuni (mm) 200x134x7,65 200x134x7,65 200x134x7,65 (diametru exterior x diametru interior x grosime) 12.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: