Download Print this page

Haier HRF-369DAA Manual De Utilizare

Combina frigorifica
Hide thumbs

Advertisement

Combin frigorific
Manual de utilizare

Advertisement

loading

  Also See for Haier HRF-369DAA

  Related Manuals for Haier HRF-369DAA

  Summary of Contents for Haier HRF-369DAA

 • Page 1 Combin frigorific Manual de utilizare...
 • Page 2: Table Of Contents

  Cuprins Pagina 1. Protejarea mediului înconjur tor i recomand ri privind reciclarea ........2. Selectarea loca iei pentru instalarea aparatului ................ 3. Instalarea aparatului ......................... Avertiz ri ..........................2/3/4/6/7/8 4. Pl cu a cu date tehnice ......................5. Conectarea aparatului la sursa de alimentare cu energie ............6.
 • Page 3: Protejarea Mediului Înconjur Tor I Recomand Ri Privind Reciclarea

  Instruc iuni de utilizare g) Cur a i partea interioar a aparatului cu ap cald Instruc iunile privind utilizarea se aplic mai multor o et i usca i bine cu un material moale. modele, de aceea detaliile informa iilor difer în func ie de tipul aparatului.
 • Page 4: Avertiz Ri

  Avertizare! • Compresorul este activat pân când temperatura Agentul refrigerant v poate afecta ochii. setat din interiorul aparatului a fost atins . În cazul în care acesta intr în contact cu ochii, sp la i În cazul în care aparatul este prev zut cu dou imediat cu mult i apela i imediat la un compresoare, asigura i-v de faptul c butoanele pentru...
 • Page 5: Avertizare Sonor

  Avertizare sonor 8. Congelarea / depozitarea alimentelor proaspete Dac aparatul este prev zut cu avertizare sonor , aceasta Aproape toate alimentele proaspete pot fi congelate i se va auzi atunci când indicatorul ro u se aprinde. depozitate în acest congelator. Avertizarea sonor este oprit automat atunci când...
 • Page 6: Capacitate Maxim

  Capacitate maxim • Dac indicatorul ro u se aprinde pe nea teptate sau Pentru asigura depozitarea corespunz toare r mâne aprins pentru o perioad îndelungat de timp, alimentelor congelate, nu umple i rafturile de depozitare deschide i capacul lua i m surile pân sus.
 • Page 7: Decongelare

  Atunci când face i acest lucru, îndep rta i sertarele i (dac aparatul este prev zut cu indicatoare verde i ro u, a eza i un prosop în partea de jos a aparatului pentru a acestea se vor aprinde) i dac aparatul este prev zut cu aduna ghea a care se desprinde.
 • Page 8: Probleme Tehnice

  • Aten ie Îndep rta i becul vechi prin de urubare i introduce i Compresorul (cunoscut i sub numele de motor) nu noul bec. trebuie s func ioneze continu. • Pune i capacul becului la loc. Este controlat de termostat care este setat cu ajutorul butonului pentru controlul temperaturii.
 • Page 9: Apelarea La Ajutorul Unui Centru De Service Autorizat

  Dac nu: scoate i cablul de alimentare din priz Dac nu exist o list cu centre de service autorizate, apleca i aparatul într-o parte cu u a închis pentru contacta i dealer-ul dumneavoastr . scurt timp, de exemplu apleca i-l apoi a eza i-l Repara iile realizate de c tre un centru de service înapoi pe picioare.
 • Page 10: Ghid Privind Depozitarea Alimentelor

  Simbol alimente Descriere Timp depozitare Carne tocat 2-3 luni Cârna i Pung polietilen Pe te mic Organe (Inim / Ficat) Înghe at Înghe ata i fructele în recipiente Fructe din plastic. Brânz 4 luni Pâine Pung polietilen Pe te mare Pr jituri / Biscui i <<...
 • Page 11 Panoul de control (variaz în func ie de model / tip) Ve i g si diferite tipuri de panouri de control i func ii pentru aparatul dumneavoastr . Componentele aparatului (difer , în func ie de model / tip) 1. Grilaj ventila ie 2.
 • Page 12 Func ii Combin frigorific...
 • Page 13 Butoane i afi aj Buton setare temperatur frigider / (Ap sat pentru 3 secunde în modul blocat) Compartiment refrigerare pornit / oprit. Setare temperatur compartiment congelare u oar / (Ap sat pentru 3 secunde în modul blocat) Compartiment congelare u oar pornit / oprit.
 • Page 14 Setare temperatur congelator (Se poate trece peste aceast sec iune dac este setat modul de utilizare Fuzzy) Dac butonul C i simbolul N sunt aprinse iar simbolul K clipe te pentru a indica temperatura setat pentru congelator, temperatura congelatorului poate fi resetat . La fiecare ap sare a butonului C, se va reduce temperatura cu câte 1 ºC între -16 ºC i -26 ºC.
 • Page 15 12. Setare ceas În modul blocat, (apare simbolul L), ine i ap sate butoanele B i C timp de 3 secunde iar cifrele pentru or (00-23) din sectorul pentru indica ia temperaturii vor clipi. La fiecare ap sare a butonului B poate fi m rit de la 0 la 23. Cifrele nu vor mai clipi dup 5 secunde dup ultima ap sare i va fi afi at temperatura medie din compartimentul de refrigerare.
 • Page 16 DECLARA IE DE CONFORMITATE Produc torul aparatului descris în continuare, declar pe proprie r spundere c produsul îndepline te cerin ele relevante referitoare la siguran , s n tate i protec ie, a a cum sunt stipulate în reglement rile UE i rapoartele testelor sunt disponibile pentru a fi verificate de c tre autorit ile competente.