Download  Print this page

Pc 연결하기 - Samsung PN42C450B1D User Manual

4+ series 450.
Hide thumbs

Advertisement

HDMI/DVI 케이블/D-sub 케이블 사용
디스플레이 모드(D-Sub 및 HDMI/DVI 입력)
최적 해상도
y PN42C450: 1024 X 768 @ 60Hz
y PN50C450: 1360 X 768 @ 60Hz
모드
해상도
640 x 350
IBM
720 x 400
640 x 480
MAC
832 x 624
720 x 576
VESA CVT
1280 x 720
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
VESA DMT
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768
1280 x 720
VESA GTF
참고
x
HDMI/DVI 케이블 연결에는
x
비월주사 모드는 지원하지 않습니다.
x
비표준 비디오 형식을 선택한 경우에는 TV가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
x
분리 및 컴포지트 모드는 지원됩니다. SOG(Sync On Green)는 지원되지 않습니다.
PC 연결하기
수평 주파수
수직 주파수
(KHz)
(Hz)
31.469
70.086
31.469
70.087
35.000
66.667
49.726
74.551
35.910
59.950
56.456
74.777
31.469
59.940
37.500
75.000
37.861
72.809
37.879
60.317
46.875
75.000
48.077
72.188
48.363
60.004
56.476
70.069
60.023
75.029
45.000
60.000
47.712
60.015
52.500
70.000
HDMI IN 1(DVI)
잭을 사용해야 합니다.
픽셀 클럭
동기화 극성
주파수
(H/V)
(MHz)
25.175
+/-
28.322
-/+
30.240
-/-
57.284
-/-
32.750
-/+
95.750
-/+
25.175
-/-
31.500
-/-
31.500
-/-
40.000
+/+
49.500
+/+
50.000
+/+
65.000
-/-
75.000
-/-
78.750
+/+
74.250
+/+
85.500
+/+
89.040
-/+
AUDIO OUT
DVI OUT
PC OUT
AUDIO OUT
PN42C450
PN50C450
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
11
한국어

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung PN42C450B1D

This manual is also suitable for:

Pn50c450b1dPn42c450Pn50c450

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: