Download Print this page
   

Advertisement

Install the new lamp.
for 5 seconds, then press auto sync when prompted.
WARNING: Allow the projector to cool 45 minutes before opening the cover. The lamp
contains a small amount of mercury. If the lamp breaks, adequately ventilate the area. For
a ceiling installation, wear goggles and gloves. See the projector manual.
Instalace nové žárovky.
kabely.
Podržte tlačítko
jakmile jste k tomu vyzváni.
UPOZORNĚNÍ: Před otevřením krytu nechte promítačku 45 minut vychladnout. Žárovka
obsahuje malé množství rtuti. Pokud se žárovka poškodí, prostor přiměřeně vyvětrejte. Při
instalaci na stropě noste ochranné brýle a rukavice. Viz příručka k promítačce.
hp
projector
lamp
Turn on the projector and unplug all input cables.
Zapněte promítačku a odpojte všechny přívodní
po dobu 5 sekund, poté stiskněte tlačítko auto sync ,
installation
Hold

Advertisement

   Also See for HP vp6200 - Digital Projector

   Related Manuals for HP vp6200 - Digital Projector

   Summary of Contents for HP vp6200 - Digital Projector

 • Page 1

  installation projector lamp Install the new lamp. Turn on the projector and unplug all input cables. Hold for 5 seconds, then press auto sync when prompted. WARNING: Allow the projector to cool 45 minutes before opening the cover. The lamp contains a small amount of mercury.

 • Page 2

  Setzen Sie die neue Lampe ein. Schalten Sie den Projektor ein, und ziehen Sie alle Eingangskabel ab. Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie auf auto sync, wenn Sie dazu aufgefordert werden. ACHTUNG: Lassen Sie den Projektor 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie die Abdeckung öffnen.

 • Page 3: Auto Sync

  Zainstaluj nową żarówkę. Włącz projektor i odłącz wszystkie wejściowe kable sygnałowe. Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 5 sekund, a następnie, jeśli pojawi się monit, naciśnij przycisk auto sync (automatycznej synchronizacji). UWAGA: Przed otwarciem pokrywy należy pozostawić projektor na 45 minut, aby mógł ostygnąć.

 • Page 4

  경고: 45 분 동안 프로젝터 열이 식게 한 후 덮개를 여십시오. 램프에는 수은이 소량 사용됩니다. 램프가 깨지면 주변 공간을 충분히 환기하십시오. 천장에 장착하는 경우, 보호 안경과 장갑을 착용하십시오. 프로젝터 설명서를 참조하십시오. © 2004 Hewlett-Packard Development Co., L.P. Printed in Taiwan P/N: 46.J0J01.001...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: