Download Print this page

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia de Início Rápido
‫السريع‬
‫التشغيل‬
‫دليل‬
‫سريع‬
‫کار‬
‫به‬
‫شروع‬
‫راهنمای‬
ABR-LX9

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Huawei P50

 • Page 1 Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guia de Início Rápido ‫السريع‬ ‫التشغيل‬ ‫دليل‬ ‫سريع‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫راهنمای‬ ABR-LX9...
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents English................1 Français................8 Português.................15 ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ................22 ‫92...................فارسی‬...
 • Page 3: English

  English Know Your Device Before using the device, familiarize yourself with its basic operations. • To power on your device, press and hold the power button until the screen turns on. • To power off your device, press and hold the power button, and then touch •...
 • Page 4 Getting Started • Be careful not to scratch your device or hurt yourself when using the eject pin. • Store the eject pin out of the reach of children to prevent accidental swallowing or injury. • Do not use cut or modified SIM or NM cards (nano memory cards) with your device as these may not be recognized and could damage the card tray (slot).
 • Page 5 For More Information If you encounter any problems while using your device, you can obtain help from the following resources: • Visit https://consumer.huawei.com/en to view device information, frequently asked questions and other information. • Visit https://consumer.huawei.com/en/support for the most up-to-date contact information for your country or region.
 • Page 6 • Keep the device and the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place them on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. • Observe local laws and regulations while using the device. To reduce the risk of accidents, do not use your wireless device while driving.
 • Page 7 Huawei authorized service center for a replacement. • Ensure that the power adapter meets the requirements of Annex Q of IEC/EN 62368-1 and has been tested and approved according to national or local standards.
 • Page 8 The highest reported SAR value: Head SAR: 0.49 W/kg; body SAR: 1.10 W/kg. EU Regulatory Conformance Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED). For more details, please refer to the EU Declaration of Conformity at https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 9 Huawei Device Co., Ltd. is an affiliate of Huawei Technologies Co., Ltd. ® Wi-Fi , the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance. Copyright © Huawei 2022. All rights reserved. ALL PICTURES AND ILLUSTRATIONS IN THIS GUIDE,...
 • Page 10: Français

  Français Familiarisation avec l'appareil Avant d'utiliser votre appareil, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement de base. • Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume. • Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt, puis touchez •...
 • Page 11 Mise en route • Utilisez la broche d'éjection du tiroir à carte avec précaution. Veillez à ne pas vous blesser ou à érafler votre appareil lors de son utilisation. • Conservez la broche d'éjection du tiroir hors de la portée des enfants pour éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.
 • Page 12 Pour plus d'informations Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, vous pouvez : • Visiter https://consumer.huawei.com/en pour consulter les informations sur l'appareil, les questions fréquentes et autres informations. • Visiter https://consumer.huawei.com/en/support pour connaître les informations de contact les plus récentes pour votre pays/région.
 • Page 13 Utilisation et sécurité • Pour éviter des lésions auditives, n’utilisez pas de volumes sonores élevés pendant des périodes prolongées. • L’utilisation d’accessoires électriques (adaptateur d'alimentation, chargeur ou batterie) non approuvés ou incompatibles risque d’endommager votre appareil, de raccourcir sa durée de vie ou de provoquer un incendie, une explosion ou d’autres accidents.
 • Page 14 Pour votre sécurité personnelle et pour être sûr que votre appareil fonctionnera correctement, il est fortement conseillé de s'adresser à un centre technique agréé Huawei pour le remplacement de la batterie. • Assurez-vous que l'adaptateur électrique répond aux exigences de l'annexe Q de la norme CEI/EN 62368-1 et qu'il a été...
 • Page 15 Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales, votre revendeur ou le service de traitement des ordures ménagères, ou vous rendre sur le site Internet https://consumer.huawei.com/en/. Réduction des substances dangereuses Cet appareil et ses accessoires électriques respectent la réglementation locale en vigueur sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et...
 • Page 16 Conformité réglementaire UE Par la présente, Huawei Device Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme à la directive sur les équipements radio 2014/53/UE (RED). Pour plus de détails, reportez- vous à la déclaration de conformité UE https://consumer.huawei.com/certification. Mention légale Marques de commerce et autorisations LTE est une marque de commerce de ETSI.
 • Page 17: Português

  Português Conheça o seu dispositivo Antes de utilizar o dispositivo, familiarize-se com as suas funcionalidades básicas. • Para ligar o dispositivo, prima sem soltar o botão Ligar até que o ecrã acenda. • Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão Ligar, e depois toque em •...
 • Page 18 Introdução • Tenha cuidado para não riscar o dispositivo ou para não se magoar quando utilizar o pino de ejeção. • Guarde o pino de ejeção fora do alcance de crianças para impedir a sua ingestão acidental ou que cause ferimentos. •...
 • Page 19 Para mais informações Se tiver algum problema durante a utilização do dispositivo, poder obter ajuda nos seguintes recursos: • Visite https://consumer.huawei.com/en para ver informações do dispositivo, perguntas frequentes e outras informações. • Visite https://consumer.huawei.com/en/support para obter as informações de contacto mais atualizadas para o seu país ou região.
 • Page 20 danificar o seu dispositivo, diminuir a sua duração ou causar fogos, explosão ou outros perigos. • A temperatura ideal de operação é de 0 °C a 35 °C. A temperatura ideal de armazenamento é de –20 °C a +45 °C. •...
 • Page 21 Para a sua segurança e para assegurar que o dispositivo funciona corretamente, recomendamos vivamente a que entre em contacto com um centro de reparações Huawei autorizado para executar a substituição. • Certifique-se de que o transformador cumpre os...
 • Page 22 O valor SAR mais elevado registado: SAR na cabeça: 0,49 W/kg; SAR no corpo: 1,10 W/kg. Conformidade regulamentar da UE A Huawei Device Co., Ltd. declara, deste modo, que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva para o Equipamento de Radiocomunicações 2014/53/UE. Para obter mais detalhes, consulte a Declaração de...
 • Page 23 Direitos de autor © da Huawei 2022. Todos os direitos reservados. TODAS AS IMAGENS E ILUSTRAÇÕES NESTE GUIA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO À COR DO DISPOSITIVO, TAMANHO E APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDOS, SERVEM MERAMENTE COMO REFERÊNCIA. O DISPOSITIVO REAL PODE VARIAR. NADA PRESENTE NESTE GUIA CONSTITUI QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA.
 • Page 24: العربية‬ ‫اللغة

  ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫جهازك‬ ‫على‬ ‫تعرف‬ ‫الأساسية‬ ‫عملياته‬ ‫على‬ ‫تع ر ّف‬ ،‫الجهاز‬ ‫استخدام‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ‫التشغيل‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫الاستمرار‬ ‫مع‬ ‫اضغط‬ ،‫جهازك‬ ‫لتشغيل‬ • ‫الشاشة‬ ‫تضيء‬ ‫ثم‬ ،‫التشغيل‬ ‫زر‬ ‫على‬ ‫الاستمرار‬ ‫مع‬ ‫اضغط‬ ،‫جهازك‬ ‫تشغيل‬ ‫لإيقاف‬ • ‫على‬ ‫انقر‬ ‫ثم‬ ،‫التشغيل‬...
 • Page 25 ‫البدء‬ ‫حذر ً ا‬ ‫استخدام‬ ‫عند‬ ‫نفسك‬ ‫تؤذي‬ ‫أو‬ ‫جهازك‬ ‫تخدش‬ ‫ألا‬ ‫كن‬ • ‫الإخراج‬ ‫دبوس‬ ‫بعي د ً ا‬ ‫أو‬ ‫بلعه‬ ‫لمنع‬ ‫الأطفال‬ ‫متناول‬ ‫عن‬ ‫الإخراج‬ ‫دبوس‬ ‫احفظ‬ • ‫قصد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫الإصابة‬ ‫بطاقات‬ ‫بطاقات‬ ‫أو‬ ‫معدلة‬ ‫بطاقات‬ ‫تستخدم‬ ‫لا‬...
 • Page 26 ‫فيتم‬ ،‫الرسمي‬ ‫الويب‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫فيمكنك‬ ،‫جهازك‬ ‫استخدام‬ ‫أثناء‬ ‫مشكلات‬ ‫أي‬ ‫واجهتك‬ ‫إذا‬ ‫التالية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫المساعدة‬ https://consumer.huawei.com/en ‫بزيارة‬ ‫تفضل‬ • ‫أخرى‬ ‫ومعلومات‬ ‫الشائعة‬ ‫والأسئلة‬ ‫الجهاز‬ ‫معلومات‬ ‫لعرض‬ ‫بزيارة‬ ‫تفضل‬ • https://consumer.huawei.com/en/support ‫منطقتك‬ ‫أو‬ ‫ببلدك‬ ‫الخاصة‬ ‫الاتصال‬...
 • Page 27 ‫المص ن ِّ عة‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫لمنظم‬ ‫الشركات‬ ‫توصي‬ • ‫لمنع‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫ومنظم‬ ‫الجهاز‬ ‫بين‬ ‫سم‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫مسافة‬ ‫جهاز‬ ‫تستخدم‬ ‫كنت‬ ‫إذا‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫منظم‬ ‫مع‬ ‫المحتمل‬ ‫التداخل‬ ‫لمنظم‬ ‫المقابل‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫الجهاز‬ ‫فضع‬ ،‫القلب‬...
 • Page 28 ‫في‬ ‫الجهاز‬ ‫شحن‬ ‫عدم‬ ‫و ي ُرجى‬ ‫عادية‬ ‫ملابس‬ ‫لارتداء‬ ‫الموقع‬ ‫بزيارة‬ ‫تفضل‬ ،‫الخاصية‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ٍ ‫لمزي د‬ ‫مبللة‬ https://consumer.huawei.com/en/support ‫تدويره‬ ‫وإعادة‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫حول‬ ‫معلومات‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫المستندات‬ ‫أو‬ ‫البطارية‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫على‬ ‫الموجود‬ ‫الرمز‬...
 • Page 29 1.10 ‫للجسم‬ ‫النوعي‬ ‫الامتصاص‬ ‫ومعدل‬ ‫الأوروبي‬ ‫الاتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التنظيمية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫التوافق‬ ‫أن‬ ‫المستند‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ Huawei Device Co., Ltd. ،‫شركة‬ ‫تعلن‬ 2014/53/EU (RED) ‫اللاسلكية‬ ‫المعدات‬ ‫لتوجيه‬ ‫يمتثل‬ ‫الجهاز‬ ‫هذا‬ ‫بالاتحاد‬ ‫الخاص‬ ‫المطابقة‬ ‫إعلان‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫ي ُرجى‬ ،‫التفاصيل‬...
 • Page 30 ‫الخصوصية‬ ‫سياسة‬ ‫الاطلاع‬ ‫ي ُرجى‬ ،‫الشخصية‬ ‫لمعلوماتك‬ ‫حمايتنا‬ ‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫أفضل‬ ‫لفهم‬ ‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫عبر‬ ‫الخصوصية‬ ‫سياسة‬ ‫على‬ https://consumer.huawei.com/privacy-policy...
 • Page 31: فارسی

  ‫فارسی‬ ‫بشناسيد‬ ‫را‬ ‫دستگاهتان‬ ‫شويد‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫عملکردهای‬ ‫با‬ ،‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫دهيد‬ ‫فشار‬ ‫را‬ « ‫خاموش‬ ‫روشن‬ » ‫دکمه‬ ،‫دستگاه‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ • ‫شود‬ ‫روشن‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫داريد‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫را‬ « ‫خاموش‬ ‫روشن‬...
 • Page 32 ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫دستگاه‬ ،‫کننده‬ ‫خارج‬ ‫سوزن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫باشيد‬ ‫مراقب‬ • ‫نبينيد‬ ‫صدمه‬ ‫خودتان‬ ‫يا‬ ‫نشود‬ ‫خراشيده‬ ‫تا‬ ‫داريد‬ ‫نگه‬ ‫کودکان‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫خارج‬ ‫سوزن‬ • ‫شود‬ ‫جلوگيری‬ ‫کودکان‬ ‫ديدن‬ ‫صدمه‬ ‫يا‬ ‫تصادفی‬ ‫بلعيدن‬ ‫از‬ ‫نانو‬...
 • Page 33 ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫اگر‬ ‫بخواهيد‬ ‫کمک‬ ‫زير‬ ‫منابع‬ ‫ازطريق‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ،‫دستگاه‬ ‫اطلاعات‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ • https://consumer.huawei.com/en ‫به‬ ،‫اطلاعات‬ ‫کنيد‬ ‫مراجعه‬ ‫منطقه‬ ‫يا‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫تماس‬ ‫اطلاعات‬ ‫جديدترين‬ ‫دريافت‬ ‫برای‬ • https://consumer.huawei.com/en/support ‫به‬ ،‫خود‬ ‫کنيد‬ ‫مراجعه‬...
 • Page 34 ‫نامناسب‬ ‫يا‬ ‫تأييدنشده‬ ‫باطری‬ ‫يا‬ ،‫شارژر‬ ،‫برق‬ ‫آداپتور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ • ‫آتش‬ ‫يا‬ ،‫عمر‬ ‫طول‬ ‫کاهش‬ ،‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫آسيب‬ ‫ايجاد‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫خطرات‬ ‫ساير‬ ‫يا‬ ،‫انفجار‬ ،‫سوزی‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ ‫تا‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ ‫مطلوب‬ ‫کاری‬ ‫دمای‬ • ‫درجه‬...
 • Page 35 ‫از‬ ‫اطمينان‬ ‫و‬ ‫خودتان‬ ‫ايمنی‬ ً ‫قوي ا‬ ‫با‬ ،‫جايگزين‬ ‫قطعه‬ ‫دريافت‬ ‫برای‬ ‫کنيم‬ ‫می‬ ‫توصيه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫بگيريد‬ ‫تماس‬ Huawei ‫خدمات‬ ‫مجاز‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫يکی‬ IEC/EN ‫در‬ ‫پيوست‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫برق‬ ‫آداپتور‬ ‫که‬ ‫شويد‬ ‫مطمئن‬ • ‫يا‬ ‫محلی‬...
 • Page 36 0.49 ‫سر‬ « ‫ويژه‬ ‫کيلوگرم‬ ‫بر‬ ‫وات‬ ‫اروپا‬ ‫اتحاديه‬ ‫مقررات‬ ‫از‬ ‫پيروی‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫اعلام‬ Huawei Device Co., Ltd. ،‫وسيله‬ ‫بدين‬ 2014/53/EU « ‫راديويی‬ ‫تجهيزات‬ ‫دستورالعمل‬ » ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫دستگاه‬ ً ‫لطف ا‬ ‫اعلاميه‬ » ‫به‬ ،‫بيشتر‬ ‫جزئيات‬...
 • Page 37 ‫کلمه‬ ‫لوگوهای‬ ‫و‬ ‫علامت‬ Bluetooth SIG, Inc. ‫استفاده‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫علامت‬ ‫اين‬ ‫از‬ Huawei Technologies Co., Ltd. ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫يکی‬ Huawei Device Co., Ltd. ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مجوز‬ ‫است‬ Huawei Technologies Co., Ltd. ‫وابسته‬ ‫های‬ ® ‫نشان‬...

This manual is also suitable for:

Abr-lx9