Bosch ErgoMixx MSM6 Series User Manual

Bosch ErgoMixx MSM6 Series User Manual

Hide thumbs Also See for ErgoMixx MSM6 Series:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 11

Quick Links

ErgoMixx
MSM6...
MS6...
[de]
Gebrauchsanleitung
[en]
User manual
[fr]
Manuel d'utilisation
[it]
Manuale utente
[nl]
Gebruikershandleiding
[da]
Betjeningsvejledning
[no]
Bruksanvisning
[sv]
Bruksanvisning
[fi]
Käyttöohje
[es]
Manual de usuario
[pt]
Manual do utilizador
[el]
Εγχειρίδιο χρήστη
[tr]
Kullanım kılavuzu
[pl]
Instrukcja obsługi
[uk]
Керівництво з експлуатації
[ru]
Руководство пользователя
[ar]
Stabmixer
Hand blender
Mixeur plongeant
Frullatore ad immersione
Staafmixer
Stavblender
Stavmikser
Stavmixer
Sauvasekoitin
Batidora de varilla
Varinha
Ράβδος μπλέντερ
El blenderi
Blender ręczny
Занурюваний блендер
Погружной блендер
‫دليل المستخدم‬
7
11
14
18
22
26
29
32
35
39
43
47
51
55
59
63
67
‫خالط يدوي‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch ErgoMixx MSM6 Series

 • Page 1 ErgoMixx MSM6... MS6... [de] Gebrauchsanleitung Stabmixer [en] User manual Hand blender [fr] Manuel d'utilisation Mixeur plongeant [it] Manuale utente Frullatore ad immersione [nl] Gebruikershandleiding Staafmixer [da] Betjeningsvejledning Stavblender [no] Bruksanvisning Stavmikser [sv] Bruksanvisning Stavmixer [fi] Käyttöohje Sauvasekoitin [es] Manual de usuario Batidora de varilla [pt] Manual do utilizador...
 • Page 2 https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001217375  - -- [de] Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör. [en] Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional informa- tion about your appliance or accessory here.
 • Page 5 200-600 g 40-90 s 200-500 g 60-90 s 60-90 s 200-500 g 60-90 s 200-600 g 60-90 s 40-60 s 200-600 g 60-90 s 200-600 g...
 • Page 7 Sicherheit de Sicherheit ¡ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. ¡ Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf. Verwenden Sie das Gerät nur: ¡ mit Originalteilen und -zubehör. ¡ zum Zerkleinern, Hacken, Mixen, Pürieren und Emulgieren von flüssigen oder halbfesten Lebensmitteln.
 • Page 8 de Sachschäden vermeiden ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Teilen in Kontakt brin- gen oder über scharfe Kanten ziehen. ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen. ▶ Nach dem Ausschalten den vollständigen Stillstand des Antriebs abwarten. ▶...
 • Page 9: Altgerät Entsorgen

  Mixfüße de Wenn das Gerät während der Benutzung Mayonnaise zubereiten selbstständig abschaltet, ist die Überlastsi- Hinweise cherung aktiviert. ¡ Mayonnaise kann mit dem Mixfuß nur Den Netzstecker ziehen und das Gerät ca. aus ganzen Eiern (Eiweiß und Eigelb) zu- 1 Stunde abkühlen lassen, um die Überlast- bereitet werden.
 • Page 10 de Kundendienst Kundendienst Detaillierte Informationen über die Garantie- dauer und die Garantiebedingungen in Ih- rem Land erhalten Sie bei unserem Kun- dendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Die Kontaktdaten des Kundendiensts fin- den Sie im beiliegenden Kundendienstver- zeichnis oder auf unserer Webseite. Gedruckt auf 100% Recyclingpapier...
 • Page 11 Safety en Safety ¡ Read this instruction manual carefully. ¡ Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner. Only use this appliance: ¡ With genuine parts and accessories. ¡ For cutting up, chopping, mixing, puréeing and emulsifying liquid or semi-solid food.
 • Page 12: Overload Protection

  en Avoiding material damage ▶ Never let the power cord come into contact with hot parts or be dragged over sharp edges. ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces. ▶ After switching off, wait until the drive has come to a complete standstill.
 • Page 13 Blender feet en Remove the mains plug and leave the appli- ¡ When making mayonnaise, air under- ance to cool down for approx. 1 hour to de- neath the blender foot prevents the in- activate the overload protection device. gredients blending together well. For op- timum results, let the air escape before Note: If the fault cannot be eliminated, mixing.
 • Page 14 fr Sécurité Sécurité ¡ Lisez attentivement cette notice. ¡ Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d’une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau proprié- taire. Utilisez l‘appareil uniquement : ¡ avec des pièces et accessoires d’origine. ¡ pour broyer, hacher, mixer, réduire en purée et émulsionner des produits alimentaires liquides ou mi-ferme.
 • Page 15: Élimination De L'emballage

  Prévenir les dégâts matériels fr ▶ Ne jamais plonger l'appareil de base dans le produit à mixer, mais uniquement le pied mixeur. ▶ Ne jamais utiliser un appareil endommagé. ▶ Ne jamais mettre en contact le cordon d’alimentation secteur avec des pièces chaudes et ne pas le tirer sur des arêtes vives. ▶...
 • Page 16: Éléments De Commande

  fr Éléments de commande Remarque : Si un accessoire n‘a pas été li- ¡ Réduire en purée les aliments cuits, vré d‘origine, vous pouvez le commander p. ex. fruits, légumes, soupes auprès du Service après-vente. Transformer les aliments avec le pied Éléments de commande mixeur Remarques Réglage de la vitesse...
 • Page 17: Service Après-Vente

  Mettre au rebut un appareil usagé fr Remarque : Sur les appareils à cordon en spirale : ne jamais enrouler le cordon au- tour de l’appareil ! Mettre au rebut un appareil usagé Éliminez l’appareil dans le respect de ▶ l’environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé...
 • Page 18 it Sicurezza Sicurezza ¡ Leggere attentamente le presenti istruzioni. ¡ Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il suc- cessivo utilizzo o per il futuro proprietario. Utilizzare l'apparecchio soltanto: ¡ con gli accessori e le parti originali. ¡ Per sminuzzare, tritare, frullare, passare ed emulsionare alimenti liquidi o semisolidi.
 • Page 19: Elementi Di Comando

  Prevenzione di danni materiali it ▶ Non mettere mai il cavo di collegamento di rete a contatto con componenti caldi né tirarlo su spigoli vivi. ▶ Non disporre mai l’apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde. ▶ Dopo lo spegnimento, attendere l'arresto completo dell'aziona- mento.
 • Page 20: Esempi D'impiego

  it Sicurezza di sovraccarico Preparazione della maionese Sicurezza di sovraccarico Note Solo CNHR26 e CNHR26C ¡ La maionese può essere preparata con il Se l'apparecchio si spegne autonomamen- piede frullatore solo con uova intere (al- te durante l'uso, si è attivata la sicurezza di bume e tuorlo).
 • Page 21: Servizio Di Assistenza Clienti

  Servizio di assistenza clienti it Questo apparecchio dispo- ne di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elet- tronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il ri- ciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell’Unione Euro-...
 • Page 22 nl Veiligheid Veiligheid ¡ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. ¡ Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor la- ter gebruik of voor volgende eigenaren. Gebruik het apparaat uitsluitend: ¡ met originele onderdelen en accessoires. ¡ voor het fijnmaken, hakken, mixen, pureren en emulgeren van vloeibare of halfvaste levensmiddelen.
 • Page 23 Materiële schade voorkomen nl ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete onderdelen in contact brengen of over scherpe randen trekken. ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete opper- vlakken. ▶ Wacht na het uitschakelen tot de aandrijving volledig stil staat. ▶...
 • Page 24: Afvoeren Van Uw Oude Appa- Raat

  nl Overbelastingsbeveiliging Mayonaise bereiden Overbelastingsbeveiliging Opmerkingen Alleen CNHR26 en CNHR26C ¡ Met de mixervoet kan alleen mayonaise Als het apparaat tijdens het gebruik auto- uit hele eieren (eiwit en eigeel) worden matisch uitgaat, is de overbelastingsbeveili- bereid. ging geactiveerd. ¡ Als u mayonaise bereidt, voorkomt lucht De stekker uit het stopcontact trekken en onder de mixervoet een goede binding.
 • Page 25 Servicedienst nl Servicedienst Gedetailleerde informatie over de garantie- periode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienst- lijst of op onze website. Gedrukt op 100% kringlooppapier...
 • Page 26 da Sikkerhed Sikkerhed ¡ Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. ¡ Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer. Anvend kun apparatet: ¡ med originale dele og tilbehør. ¡ til finhakning, hakning, blanding, purering og emulgering af fly- dende eller halvfaste fødevarer.
 • Page 27 Forhindring af materielle skader da ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader. ▶ Vent til drevet står helt stille, efter at apparatet er slukket. ▶ Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende de- ▶ Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre. ▶...
 • Page 28: Eksempler På Brug

  da Blenderfødder Lad apparatet køle af til stuetemperatur ef- Blenderfødder ter hver anvendelsescyklus. Bemærk: Blenderfødderne egner sig ikke → Fig. til tilberedelse af puréer, som kun består af Rengøringsoversigt kartofler eller fødevarer med lignende kon- sistens. Rengør de enkelte dele som anført i tabel- len.
 • Page 29 Sikkerhet no Sikkerhet ¡ Les nøye gjennom denne anvisningen. ¡ Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier. Apparatet må kun brukes: ¡ med originaldeler og -tilbehør. ¡ til kutting, hakking, miksing, mosing og emulgering av flytende eller halvfaste matvarer.
 • Page 30 no Unngå materielle skader ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme over- flater. ▶ Etter at du har slått av apparatet, må du vente til drivverket er kommet helt til ro. ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
 • Page 31: Eksempler På Bruk

  Mikserføtter no Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles i Eksempler på bruk ca. 1 time for å deaktivere overbelastnings- Det er veldig viktig å overholde den sikringen. maksimale mengden og bearbeidelses- Merk: Dersom feilen ikke lar seg utbedre, tidene i tabellen. bør du henvende deg til kundeservice.
 • Page 32 sv Säkerhet Säkerhet ¡ Läs igenom anvisningen noga. ¡ Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare. Använd bara apparaten: ¡ med originaldelar och originaltillbehör. ¡ för finfördelning, hackning, mixning, mosning och emulgering av flytande eller halvfasta matvaror. ¡...
 • Page 33 Undvika sakskador sv ▶ Vänta tills drivningen står helt stilla efter avstängning. ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närhe- ten av roterande delar. ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer. ▶ Var försiktig när du hanterar vassa knivar, när du tömmer kärlet och vid rengöring.
 • Page 34 sv Användningsexempel Mixerfot av plast eller rostfritt stål Rengöringsöversikt Mixerfötterna är lämpliga för följande Rengör de olika delarna enligt anvisningar- användningssätt: na i tabellen. ¡ Blandning av drinkar → Fig. ¡ Tillagning av pannkakssmet, majonnäs, Notera: För apparater med spiralkabel: Lin- såser och barnmat da aldrig kabeln runt apparaten! ¡...
 • Page 35 Turvallisuus fi Turvallisuus ¡ Lue tämä ohje huolellisesti. ¡ Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten. Käytä laitetta vain: ¡ valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. ¡ nestemäisten ja puolikovien elintarvikkeiden hienontamiseen, silppuamiseen, sekoittamiseen, soseuttamiseen ja emulgointiin. ¡ yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
 • Page 36 fi Esinevahinkojen välttäminen ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin, äläkä vedä sitä terävien reunojen yli. ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen. ▶ Odota laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen, että moottori on pysähtynyt kokonaan. ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista. ▶...
 • Page 37 Ylikuormitussuoja fi ¡ Suolaa ja pippuria maun mukaan Ylikuormitussuoja Majoneesin valmistaminen Vain CNHR26 ja CNHR26C Jos laite kytkeytyy käytön aikana itsestään Huomautukset pois päältä, on ylikuormitussuoja ¡ Majoneesin voi valmistaa aktivoitunut. sekoitusvarrella vain kokonaisista Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen kananmunista (munanvalkuainen ja - jäähtyä...
 • Page 38 fi Huoltopalvelu Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys- säännökset koko EU:n alueella. Huoltopalvelu Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.
 • Page 39 Seguridad es Seguridad ¡ Lea atentamente estas instrucciones. ¡ Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios. Utilizar el aparato únicamente: ¡ con piezas y accesorios originales. ¡ para triturar, picar, mezclar, hacer puré y emulsionar líquidos o alimentos semiblandos.
 • Page 40: Vista General

  es Evitar daños materiales ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado. ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contac- to con piezas calientes o bordes afilados. ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calien- tes.
 • Page 41: Ejemplos Prácticos

  Seguro contra sobrecarga es Tecla Turbo Ejemplo de receta de mayonesa Para el uso del aparato con el número de ¡ 1 huevo (yema y clara) revoluciones máximo. ¡ 1 cucharada sopera de mostaza Nota: El aparato se queda conectado mien- ¡ 1 cucharada sopera de zumo de limón o tras una de las teclas esté...
 • Page 42: Servicio De Asistencia Técnica

  es Servicio de Asistencia Técnica Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli- miento con la Directiva Euro- pea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Resi- duos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en to- do el ámbito de la Unión Eu- ropea para la retirada y la...
 • Page 43 Segurança pt Segurança ¡ Leia atentamente este manual. ¡ Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários. Utilize o aparelho apenas: ¡ com peças e acessórios originais. ¡ para triturar, picar, misturar, fazer purés e emulsionar alimentos líquidos ou semissólidos.
 • Page 44: Evitar Danos Materiais

  pt Evitar danos materiais ▶ Nunca deixar que o cabo elétrico toque em peças quentes nem o puxar sobre arestas vivas. ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de super- fícies quentes. ▶ Após o desligamento, aguardar que o acionamento esteja com- pletamente parado.
 • Page 45: Exemplos De Utilização

  Proteção contra sobrecarga pt Proteção contra sobrecarga Preparar maionese Só CNHR26 e CNHR26C Notas ¡ Com o pé triturador só se pode fazer Se o aparelho deixar de trabalhar por si maionese com ovos inteiros (clara e ge- mesmo quando em utilização, isso significa ma).
 • Page 46: Assistência Técnica

  pt Assistência Técnica Assistência Técnica Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técni- ca, do comerciante ou na nossa página web. Os dados de contacto da Assistência Téc- nica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.
 • Page 47 Ασφάλεια el Ασφάλεια ¡ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. ¡ Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο: ¡ Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα. ¡ Για τον τεμαχισμό, κοπή, ανάμειξη, πολτοποίηση και γαλακτωματοποίηση...
 • Page 48 el Αποφυγή των υλικών ζημιών ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Μη βυθίζετε ποτέ τη βασική συσκευή, αλλά μόνο το πόδι του μίξερ, μέσα...
 • Page 49: Στοιχεία Χειρισμού

  Στοιχεία χειρισμού el Σημείωση: Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα ¡ Παρασκευή ζύμης για κρέπες, δεν περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης, μαγιονέζας, σαλτσών και παιδικών μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω της τροφών υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. ¡ Πολτοποίηση βρασμένων τροφίμων, π.χ. φρούτα, λαχανικά, σούπες Στοιχεία χειρισμού Επεξεργασία...
 • Page 50: Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

  el Επισκόπηση καθαρισμού Αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει μετά από κάθε κύκλο λειτουργίας στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. → Εικ. Επισκόπηση καθαρισμού Καθαρίζετε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, όπως αναφέρεται στον πίνακα. → Εικ. Σημείωση: Στις συσκευές με καλώδιο σπιράλ: Μην τυλίγετε το καλώδιο ποτέ γύρω από τη συσκευή! Απόσυρση...
 • Page 51 Güvenlik tr Güvenlik ¡ Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. ¡ Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın. Cihazı sadece şu amaçla kullanınız: ¡ orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. ¡ Sıvı veya yarı katı besinleri doğramak, kıymak, karıştırmak, püre yapmak ve emülsiyon haline getirmek için.
 • Page 52: Genel Bakış

  tr Maddi hasarların önlenmesi ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız. ▶ Kapattıktan sonra tahrik sisteminin tamamen durmasını bekleyiniz. ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun. ▶ Bıçak ağızlarına asla çıplak elle dokunmayın. ▶ Kabı boşaltırken ve temizleme sırasında keskin bıçaklara dikkat ediniz.
 • Page 53: Kullanım Örnekleri

  Karıştırma ayakları tr Cihaz kullanma esnasında kendi kendine Mayonez hazırlama kapanıyorsa, aşırı yüklenme sigortası Notlar devreye girmiş demektir. ¡ Karıştırma ayağı ile mayonez sadece Elektrik fişini çekiniz ve aşırı yüklenme bütün yumurta (yumurta akı ve yumurta sigortasını devreden çıkarmak için, cihazın sayısı) kullanarak hazırlanabilir.
 • Page 54: Müşteri Hizmetleri

  Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH Bu ürün T.C. Çevre ve Carl-Wery Straße 34 Şehircilik Bakanlığı 81739 München, Germany tarafından yayımlanan “Atık www.bosch-home.com Elektrikli ve Elektronik Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki Eşyaların Kontrolü müşteri hizmetleri dizninde veya web Yönetmeliği”nde belirtilen sitemizde yer almaktadır.
 • Page 55 Bezpieczeństwo pl Bezpieczeństwo ¡ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. ¡ Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró- dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach. Urządzenia należy używać wyłącznie: ¡ z oryginalnymi częściami i akcesoriami. ¡ do rozdrabniania, siekania, mieszania, miksowania na puree i emulgowania płynnych lub półstałych artykułów spożywczych.
 • Page 56: Elementy Obsługowe

  pl Zapobieganie szkodom materialnym ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu sieciowego z gorą- cymi częściami i ostrymi krawędziami. ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu. ▶ Po wyłączeniu urządzenia zaczekać, aż napęd całkowicie się za- trzyma.
 • Page 57: Zabezpieczenie Przed Przecią- Żeniem

  Zabezpieczenie przed przeciążeniem pl ¡ Do rozdrabniania surowych artykułów Przycisk włącznika  Do używania urządzenia z ustawioną wstęp- spożywczych bez dodatku płynu, np. ce- nie prędkością obrotową. buli, czosnku lub ziół, stosować rozdrab- niacz uniwersalny. Przycisk Turbo ¡ Przed rozpoczęciem przetwarzania arty- Do używania urządzenia z maksymalną...
 • Page 58 pl Utylizacja zużytego urządzenia Utylizacja zużytego urządzenia Serwis Dokładne informacje na temat okresu i wa- Urządzenie utylizować zgodnie z przepi- ▶ runków gwarancji można uzyskać od na- sami o ochronie środowiska naturalne- szego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Informacje o aktualnych możliwościach Dane kontaktowe serwisu można znaleźć...
 • Page 59 Безпека uk Безпека ¡ Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. ¡ Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу. Користуйтеся приладом лише за таких умов: ¡ з оригінальними частинами й приладдям. ¡ для подрібнювання, рубання, змішування, пюрування й ему- льгування...
 • Page 60 uk Як уникнути матеріальних збитків ▶ Занурюйте у подрібнену суміш тільки ніжку блендера, в жодному разі не основний блок. ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом. ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими части- нами й не кладіть кабель на гострі краї. ▶...
 • Page 61: Захист Від Перевантаження

  Елементи управління uk Обробка продуктів ніжкою бле- Елементи управління ндера Регулятор швидкості Вказівки Для плавного регулювання частоти ¡ Тверді харчові продукти, як-от яблука, обертання. Регулятор можна повертати картоплю або м’ясо, перед обробкою між позиціями ● (найнижча частота потрібно подрібнити й розварити. обертання) і 12 (найвища частота оберта- ¡...
 • Page 62 uk Утилізація старих приладів Утилізація старих приладів Утилізуйте прилад екологічним ▶ способом. Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування. Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електро- приладів, що були у ви- користанні...
 • Page 63 Безопасность ru Безопасность ¡ Внимательно прочитайте данное руководство. ¡ Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейше- го использования или для передачи следующему владельцу. Используйте прибор только: ¡ с оригинальными частями и принадлежностями. ¡ для измельчения, рубки, перемешивания, пюрирования и эмуль- гирования...
 • Page 64 ru Предотвращение материального ущерба ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный при- бор. ▶ Категорически запрещен контакт сетевого кабеля с горячими ча- стями или острыми краями. ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними. ▶ После выключения дождитесь полной остановки привода. ▶...
 • Page 65: Элементы Управления

  Элементы управления ru Переработка продуктов нож- Элементы управления кой блендера Установка скорости Для плавной установки числа оборотов. Примечания Установите поворотный переключатель в ¡ Твердые продукты, например яблоки, положение между ● (минимальное число картофель или мясо, перед перера- оборотов) и 12 (максимальное число обо- боткой...
 • Page 66: Сервисная Служба

  Адрес и телефон сервисной службы мож- но найти в прилагаемом перечне сер- висных служб или на нашем веб-сайте. Для доступа к контактам служб клиентско- го сервиса, вы также можете использо- вать данный QR код. https://www.bosch-home.ru Напечатано на бумаге, на 100 % изготовленной из вторсырья...
 • Page 67 ‫ األمان‬ar ‫األمان‬ .‫اقرأ هذا الدليل بعناية‬ ¡ ‫احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض االستخدام الالحق أو‬ ¡ .‫لتسليمها إلى المالك التالي‬ :‫ال تستخدم الجهاز إال‬ .‫مع األجزاء والكماليات األصلية‬ ¡ ‫لفرم وتقطيع وخلط وطحن واستحالب المواد الغذائية السائلة أو‬ ¡ .‫شبه الصلبة‬ ‫في...
 • Page 68 ar ‫تج ن ُّب األضرار المادية‬ ‫احرص على إبعاد األيدي والشعر والمالبس واألوعية األخرى عن‬ ◀ .‫األجزاء الد و َّارة‬ .‫ال تلمس الشفرات بيدين مجردتين أب د ًا‬ ◀ ‫تو خ َّى الحذر عند العمل مع سكاكين التقطيع الحادة وعند تفريغ‬ ◀...
 • Page 69 ‫ أمثل ة ٌ تطبيقية‬ar ‫في حالة األجهزة ذات الكابل‬  :‫مالحظة‬ ‫إعداد عجين بان كيك والمايونيز‬ ¡ !‫الحلزون ي ّ: ال تقم بلف الكابل حول الجهاز أب د ًا‬ ‫والصوصات وغذاء الرضع‬ ‫هرس المواد الغذائية المسلوقة، مثل‬ ¡ ‫التخلص من الجهاز القديم‬ ‫الفاكهة...
 • Page 72 Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts. Find out everything about the many ways Bosch can support you: www.bosch-home.com/service Contact data of all countries are listed in the attached service directo- BSH Hausgeräte GmbH...

This manual is also suitable for:

Ergomixx ms6 series

Table of Contents